Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGHNAA:2008:BG1178

Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba
Datum uitspraak
05-06-2008
Datum publicatie
22-10-2008
Zaaknummer
115 HLAR 37/05
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Stellen van het percentage blijvende arbeidsongeschiktheid op 7.

Termijnoverschrijding indienen beroepschrift niet verschoonbaar, nu is gebleken dat nadat de gemachtigde van appellante kennis heeft gekregen van de bestreden beschikking, voldoende tijd resteerde om daartegen beroep in te stellen.

Aangevallen uitspraak bevestigd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

115 HLAR 37/05

Datum uitspraak: 5 juni 2006

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE

VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellante], wonend op [woonplaats],

appellante,

tegen de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Curaçao, van 19 oktober 2005 in het geding tussen:

appellante

en

de Sociale Verzekeringsbank.

1. Procesverloop

Bij beschikking van 23 september 2004 heeft de Sociale Verzekeringsbank (hierna: de SVB) het percentage blijvende arbeidsongeschiktheid van appellante op 7 gesteld.

Bij uitspraak van 19 oktober 2005 heeft het Gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Curaçao (hierna: het Gerecht), het daartegen door appellante ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen deze uitspraak heeft appellante bij brief, ingekomen bij het Gerecht op 11 november 2005, hoger beroep ingesteld bij het Hof.

Bij brief, bij het Hof ingekomen op 13 januari 2006, is van antwoord gediend.

Het Hof heeft de zaak ter zitting behandeld op 4 april 2006, waar appellante, in persoon en bijgestaan door mr. R.E.F.A. Bijkerk, advocaat, en de SVB, vertegenwoordigd door mr. M.F. Bonafasia en drs. M.A. Maria, beiden werkzaam bij de SVB, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 16, eerste lid, van de Landsverordening administratieve rechtspraak (hierna: de Lar), voor zover thans van belang, wordt het beroepschrift ingediend binnen zes weken na de dag, waarop de beschikking is gegeven.

Ingevolge het tweede lid geldt de dag, waarop de beschikking is verzonden of uitgereikt, als de dag waarop deze is gegeven.

Ingevolge het derde lid blijft, wanneer het beroepschrift na afloop van de daarvoor gestelde termijn is ingediend, niet ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege, indien de indiener aantoont dat de termijnoverschrijding het gevolg is van niet aan hem toe te rekenen bijzondere omstandigheden en dat hij het beroep heeft ingesteld zo spoedig als dit redelijkerwijs verlangd kon worden.

2.2. Niet in geschil is dat de beschikking op 23 september 2004 aan appellante is uitgereikt. De termijn voor het indienen van een beroepschrift is derhalve op 24 september 2004 aangevangen en op 4 november 2004 geëindigd. Nu appellante het beroepschrift op de volgende dag bij het Gerecht heeft ingediend, is het beroep niet tijdig ingesteld.

2.3. Appellante klaagt dat het Gerecht, door het beroep niet-ontvankelijk te verklaren, heeft miskend dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is, aangezien de SVB ten onrechte geen afschrift van de bestreden beschikking aan haar gemachtigde heeft doen toekomen. Mede hierdoor is volgens haar tijdsdruk ontstaan, als gevolg waarvan het beroepschrift een dag te laat is ingediend.

2.4. Het betoog faalt. Ter zitting is gebleken dat gemachtigde uiterlijk twee weken na september 2004 kennis heeft gekregen van de beschikking van 23 september 2004. Toen resteerde tot 4 november 2004 voldoende tijd om daartegen beroep in te stellen, zonodig onder voorbehoud van latere aanvulling van de gronden daarvan. Het door appellante ter zitting aangevoerde dat, mede als gevolg van het op een later tijdstip ter kennis van haar gemachtigde komen van de beschikking, niet voldoende tijd resteerde voor onderling overleg, maakt de termijnoverschrijding niet verschoonbaar. Ook anderszins is niet gebleken van feiten of omstandigheden, in verband waarmee het Gerecht niet-ontvankelijkverklaring wegens overschrijding van de beroepstermijn achterwege had moeten laten.

2.5. Het hoger beroep is ongegrond. De uitspraak van het Gerecht wordt, zij het met verbetering van de gronden waarop deze rust, bevestigd.

2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba

Recht doende in naam der Koningin:

I. verleent appellante verlof kosteloos te procederen;

II. bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. W.P.M. ter Berg, Voorzitter, en mr. R.W.L. Loeb en mr. A.W.M. Bijloos, Leden, in tegenwoordigheid van mr. N.M. Martinez, griffier.

w.g. Ter Berg

Voorzitter

w.g. Martinez

griffier

Uitgesproken in het openbaar op 5 juni 2006

Verzonden:

Voor eensluidend afschrift,

de griffier,

voor deze,