Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGHNAA:2004:BF3240

Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba
Datum uitspraak
10-05-2004
Datum publicatie
26-09-2008
Zaaknummer
12 HLAR 01/03
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Onbevoegdheid Gerecht tot kennisneming van een beroep betreffende een beschikking genomen voorafgaande aan de dag van de inwerkingtreding van de Lar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

12 HLAR 01/03.

Datum uitspraak: 10 mei 2004

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE

VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant], wonend op Curaçao,

appellant,

tegen de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Curaçao, van 9 januari 2003 in het geding tussen:

appellant

en

het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao.

1. Procesverloop

Bij brief van 3 december 1997 heeft appellant het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao (hierna: het Bestuurscollege) verzocht om de bestemming van grond te Lange Tuin te wijzigen van “agrarisch gebied” in “stedelijk woongebied”.

Bij brief van 5 maart 2002 heeft hij het Bestuurscollege verzocht zijn standpunt over de verzochte wijziging te kennen te geven en vermeld dat, indien hij binnen 30 dagen geen reactie heeft ontvangen, hij ervan uitgaat dat het Bestuurscollege van de wijziging heeft afgezien.

Bij uitspraak van 9 januari 2003 heeft het Gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Curaçao (hierna: het Gerecht), het door appellant tegen het uitblijven van een reactie van het Bestuurscollege op de brief van 5 maart 2002 ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Tegen deze uitspraak heeft appellant bij brief van 18 februari 2003, bij het Gerecht ingekomen op die dag, hoger beroep ingesteld bij het Hof.

Bij brief van 1 september 2003 heeft het Bestuurscollege van antwoord gediend.

Na afloop van het vooronderzoek zijn nadere stukken ontvangen van appellant. Deze zijn door appellant ook aan de andere partij toegezonden.

Het Hof heeft de zaak ter zitting behandeld op 24 maart 2004, waar appellant, vertegenwoordigd door mr. R.P. Koeijers, advocaat, en het Bestuurscollege, vertegenwoordigd door mr. E.R.A. Morillo, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 16, eerste lid, van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Curaçao (hierna: het EOP), voorzover thans van belang, kan het Bestuurscollege de begrenzing van alle in hoofdstuk 2 van deze bestemmingsbepalingen genoemde globale bestemmingen wijzigen en daarbij geheel nieuwe bestemmingsvlakken van ondergeschikte aard toevoegen en/of bestaande bestemmingsvlakken van ondergeschikte aard verwijderen.

In artikel 16, derde lid, van het EOP is bepaald dat, indien het Bestuurscollege besluit tot wijziging over te gaan, dit besluit – hierna te noemen: wijzigingsvoorbereidingsbesluit – zo spoedig mogelijk voor een ieder ter inzage wordt gelegd op het bestuurskantoor. Deze terinzagelegging kan voorafgaan aan of samengaan met de terinzagelegging van het ontwerp van een wijzigingsplan, als bedoeld in artikel 17, derde lid, van de Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Curaçao (hierna: de EROC).

Ingevolge artikel 17, derde lid, van de EROC ligt het ontwerp van een wijzigingsplan gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage op het bestuurskantoor.

Ingevolge het zevende lid stelt het Bestuurscollege het wijzigingsplan binnen dertig dagen na afloop van de in lid 3 genoemde termijn vast.

2.2. Bij besluit van 20 juni 2001 heeft het Bestuurscollege krachtens artikel 16 van het EOP ten aanzien van de begrenzing van de globale bestemming agrarisch gebied te Lange Tuin een wijzigingsvoorbereidingsbesluit genomen dat ertoe strekt, dat het perceel, waarop het verzoek van appellant ziet, de bestemming stedelijk woongebied krijgt. Dit besluit is gelijktijdig met het desbetreffende ontwerp-wijzigingsplan, als bedoeld in artikel 17, derde lid, van de EROC, ter inzage gelegd op 20 augustus 2001.

2.3. Appellant klaagt terecht dat het Gerecht zijn verzoek van 5 maart 2002 ten onrechte heeft aangemerkt als strekkend tot intrekking van het wijzigingsvoorbereidingsbesluit. Uit de brief van 5 maart 2002 moet worden afgeleid dat deze een verzoek inhoudt om alsnog een definitief wijzigingsplan vast te stellen. Het uitblijven van een reactie op deze brief moet dan ook worden beschouwd als een weigering van het Bestuurscollege om op zijn verzoek om wijziging van de bestemming van zijn grond te Lange Tuin te beslissen.

2.4. Ambtshalve overweegt het Hof verder als volgt.

2.4.1. Ingevolge artikel LXVI van de Invoeringslandsverordening administratieve rechtspraak zijn deze landsverordening en de Landsverordening administratieve rechtspraak (hierna te noemen: de LAR) niet van toepassing op besluiten van bestuursorganen die zijn genomen, voorafgaande aan de dag van inwerkingtreding van deze landsverordening.

Ingevolge artikel LXVII treden deze landsverordening en de LAR in werking met ingang van 1 december 2001.

2.4.2. Ingevolge artikel 3, tweede lid, van de LAR wordt met een beschikking een weigering om een beschikking te geven gelijkgesteld.

In het derde lid, voorzover thans van belang, is bepaald dat, wanneer de wettelijk gestelde termijn voor het geven van een beschikking is verstreken, zonder dat een beschikking is gegeven, dat geldt als het weigeren van het geven van een beschikking.

2.4.3. Het bij het Gerecht ingestelde beroep heeft geen betrekking op enige beschikking van het Bestuurscollege. Het heeft evenmin betrekking op een weigering om een beschikking te geven, als bedoeld in artikel 3, derde lid, van de LAR, ontstaan na 1 december 2001. De in artikel 17, zevende lid, van de EROC voor het vaststellen van het wijzigingsplan gestelde termijn is vóór 1 december 2001 verstreken. Gelet hierop, was het Gerecht niet bevoegd om van het geschil kennis te nemen. Dat appellant er in 2002 nogmaals bij het Bestuurscollege op heeft aangedrongen om terzake een beslissing te nemen, leidt er niet toe dat het Gerecht niettemin bevoegd is.

2.5. Het hoger beroep is gegrond. De uitspraak van het Gerecht wordt vernietigd. Doende hetgeen het Gerecht had behoren te doen, verklaart het Hof het Gerecht onbevoegd van het beroep kennis te nemen.

2.6. Onder deze omstandigheden bestaat geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

3. Beslissing

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het hoger beroep gegrond;

II. vernietigt de uitspraak van het Gerecht van 9 januari 2003, nr. LAR 2002/19;

III. verklaart het Gerecht onbevoegd;

IV. verstaat dat de griffier aan appellante het door haar voor de behandeling van het hoger beroep betaalde griffierecht (Naf 300,00) terugbetaalt.

Aldus vastgesteld door mr. W.P.M. ter Berg, Voorzitter, en mr. R.W.L. Loeb en mr. A.W.M. Bijloos, Leden, in tegenwoordigheid van mr. H.H.C. Visser, griffier.

w.g. Ter Berg w.g. Visser

Voorzitter griffier

Uitgesproken in het openbaar op 10 mei 2004.

Verzonden:

Voor eensluidend afschrift,

de griffier,

voor deze,