Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGHACMB:2020:82

Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Datum uitspraak
12-03-2020
Datum publicatie
28-04-2020
Zaaknummer
500.00093/19 H 135/2019
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

drugs, bevestiging

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Zaaknummer: H 135/19

Parketnummer: 500.00093/19

Uitspraak: 12 maart 2020 Tegenspraak

Vonnis

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht) van 14 juni 2019 in de strafzaak tegen de verdachte:

[VERDACHTE],

geboren op [geboortedatum] 1988 in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats],

thans gedetineerd in het huis van bewaring in Curaçao.

Hoger beroep

Het Gerecht heeft de verdachte ter zake van het onder 1 en 2 ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaren met aftrek van voorarrest. Voorts heeft het Gerecht beslissingen genomen ten aanzien van de in beslag genomen voorwerpen.

De verdachte heeft hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting.

Het Hof heeft kennisgenomen van de vordering van de procureur-generaal, mr. M.L.A. Angela, en van hetgeen door de verdachte en zijn raadsman, mr. J.H. Scheidelaar, advocaat in Curaçao, naar voren is gebracht.

De procureur-generaal heeft gevorderd dat het Hof het vonnis waarvan beroep zal bevestigen.

De raadsman heeft primair bepleit dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk zal worden verklaard in de strafvervolging van de verdachte en subsidiair dat de verdachte zal worden vrijgesproken van het onder 1 ten laste gelegde. Tenslotte is een strafmaatverweer gevoerd.

Vonnis waarvan beroep

Het Hof verenigt zich met het vonnis waarvan beroep en met de redengeving waarop dit berust, behoudens ten aanzien van de beslissing met betrekking tot de bijkomende straf van verbeurdverklaring, en met aanpassing van een bewijsmiddel en met toevoeging van een bewijsmiddel en een tweetal bewijsoverwegingen. Voorts gaat het Hof in op een in hoger beroep gevoerd verweer van de raadsman strekkende tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de strafvervolging.

Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

De raadsman heeft aangevoerd dat het proces-verbaal aanhouding van 30 maart 2019 (bewijsmiddel 1) en het proces-verbaal van overname, weging, testen en opsturen van monsters naar het laboratorium van 30 maart 2019 (bewijsmiddel 2) niet met elkaar overeenstemmen met betrekking tot de hoeveelheid drugs. Immers, uit het eerste proces-verbaal blijkt dat er in totaal 7 balen door de Kustwacht zijn aangetroffen en in het tweede proces-verbaal wordt gesproken van:

  • -

    zes (6) balen bevattende in totaal honderd zevenenvijftig (157) pakken;

  • -

    een baal bevattende in totaal twintig (20) pakken;

  • -

    twee losse pakken.

Volgens de raadsman doet dit verschil dermate afbreuk aan de betrouwbaarheid van bedoelde ambtsedige processen-verbaal, dat dit moet leiden tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de strafvervolging.

Het Hof is anders dan de raadsman van oordeel dat van enige onduidelijkheid omtrent de in beslag genomen balen geen sprake is. Immers, uit bewijsmiddel 2 blijkt dat de door de Kustwacht aan de verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] overgedragen verdovende middelen dezelfde zijn als de door de Kustwacht op de boot [naam boot] aangetroffen verdovende middelen. Bovendien zijn zowel de verdachte als de medeverdachte [medeverdachte] geconfronteerd met een foto van de balen vergezeld van de twee losse pakken. De verdachte heeft daarbij niet opgemerkt dat de op de foto getoonde balen en/of pakken hem onbekend voorkomen, terwijl de verdachte [medeverdachte] er gezien zijn reactie zelfs blijk van heeft gegeven deze te herkennen1.

Het verweer faalt.

Aanpassing en toevoeging van een bewijsmiddel

Het Hof past bewijsmiddel 6 uit het vonnis van het Gerecht aan, zodat dit thans als volgt komt te luiden:

6
De verklaring van de verdachte(vul geboortedatum in) op de terechtzitting van het Gerecht van 14 juni 2019(vul geboortedatum in), inhoudende:

We gingen om 80 kg hennep te halen. Toen we de balen in de boot hadden, hebben we ze gecontroleerd. Het moest 80 kg zijn en we zagen direct dat het meer dan dat was, daarom hebben we gecontroleerd wat aan ons werd gegeven. Het waren zeven balen. Het gebeurde op zee in de buurt van Klein Curaçao. We hebben alle balen geopend.

Het Hof vult de door het Gerecht gebezigde bewijsmiddelen aan met het volgende bewijsmiddel:

7
Het proces-verbaalverhoor van de andere verdachte [medeverdachte] van 30 maart 2019, (Code V02-4), voor zover inhoudende als volgt:

[verdachte] en ik gingen Greepy (Marihuana) halen bij een andere boot op zee. [verdachte] was op de hoogte daarvan. Hij was de kapitein op de boot.
Aan de verdachte [MEDEVERDACHTE] wordt de foto van de aangetroffen verdovende middelen getoond.
U vraagt mij hoe wij aan deze verdovende middelen zijn gekomen. De andere boot heeft het voor ons gebracht en wij moesten het overladen.De andere jongens op de andere boot hebben geholpen met overladen.

Aanvullende bewijsoverwegingen

a.
De raadsman heeft, zo begrijpt het Hof, om dezelfde redenen als hierboven onder “Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie” weergegeven, bewijsuitsluiting bepleit met betrekking tot de aldaar genoemde processen-verbaal.

Het Hof overweegt op dezelfde gronden als hierboven weergegeven dat van enige onduidelijkheid omtrent de in beslag genomen balen geen sprake is. Voor bewijsuitsluiting is reeds om die reden derhalve geen plaats. Het verweer wordt dan ook verworpen.

b.
Namens de verdachte is als verweer gevoerd dat de in het water aangetroffen baal de cocaïne moet hebben bevat. Deze baal was niet van zijn boot afkomstig zodat hij daar geen verantwoordelijkheid voor kan dragen.

Het Hof stelt voorop dat blijkens de bewijsmiddelen een baal in het water heel dicht bij het vaartuig dreef. Onder die omstandigheden staat buiten redelijke twijfel vast dat de desbetreffende baal door de verdachte en de medeverdachte in het water is gegooid. Derhalve kunnen al de inbeslaggenomen balen aan de verdachte en de medeverdachte worden toegeschreven.

Het Hof is van oordeel dat de verdachten willens en wetens bewust de aanmerkelijke kans hebben aanvaard dat zij naast hennep ook cocaïne hebben ingevoerd. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat de verdachte en de medeverdachte bij de overdracht merkten dat het totale gewicht van de balen (aanzienlijk) méér was dan de afgesproken hoeveelheid hennep die zij zouden ophalen. Het is een feit van algemene bekendheid dat cocaïne, al dan niet in combinatie met hennep, met grote regelmaat op soortgelijke wijze naar Curacao wordt getransporteerd. Aldus hebben de verdachte en de medeverdachte - op zijn minst - bewust het risico genomen dat zij naast de afgesproken hennep ook cocaïne hebben ingevoerd in Curaçao.

Derhalve kan wettig en overtuigend bewezen worden dat de verdachte en de medeverdachte ook de baal cocaïne hebben ingevoerd.

In beslag genomen boot en GPS-apparaat

De in beslag genomen en nog niet teruggegeven boot genaamd [naam boot] met registratienummer [REGISTRATIENUMMER] en het GPS-apparaat zullen worden teruggegeven aan [naam 1], zijnde degene die blijkens het onderzoek ter terechtzitting redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt. Anders dan het Gerecht ziet het Hof onvoldoende grond voor verbeurdverklaring, aangezien uit het dossier onvoldoende blijkt dat ten aanzien van genoemde rechthebbende sprake was van een bekendheid met dan wel redelijk vermoeden van het strafbare feit, zoals bedoeld in artikel 1:68, derde lid van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

Het Hof:

vernietigt het vonnis van het Gerecht ten aanzien van de beslissing over de na te noemen in beslag genomen voorwerpen en doet in zoverre opnieuw recht;

gelast de teruggave van de boot genaamd [naam boot] met registratienummer [REGISTRATIENUMMER] en het GPS-apparaat aan [naam 1], geboren in [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1988;

bevestigt het vonnis van het Gerecht voor het overige met inachtneming van hetgeen hiervoor is overwogen.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Geurts-de Veld, mr. S.A. Carmelia en mr. D. Radder, leden van het Hof, bijgestaan door mr. R.J. Gras, zittingsgriffier, en op 12 maart 2020 uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier ter openbare terechtzitting van het Hof in Curaçao.

uitspraakgriffier:

1 Zie hierna bewijsmiddel 7.