Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGHACMB:2020:195

Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Datum uitspraak
04-06-2020
Datum publicatie
18-08-2020
Zaaknummer
CUR2020H00044
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Verzoek enquête ingetrokken. Prorogatie. Ontbinding rechtspersoon. Benoeming vereffenaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE van Aruba, Curaçao,

Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Burgerlijke zaken over 2020

Registratienummer: CUR2020H00044

Beschikking van 4 juni 2020

Inzake


de naamloze vennootschap

MEDICAL HEALTHCARE N.V.,

gevestigd in Curaçao,

verzoekster,

gemachtigden: mrs. S.N.I. Francisco en M. Hammoud,

tegen

de naamloze vennootschap

24-7 MEDICAL CENTER N.V.,

gevestigd in Curaçao,

verweerster,

gemachtigde: mr. A.J. de Winter

met als belanghebbenden:

[BELANGHEBBENDE 1]

en

[BELANGHEBBENDE 2].

Partijen en belanghebbenden worden hierna Medical, 24-7, [belanghebbende 1] en [belanghebbende 2] genoemd.

1 Het verloop van de procedure

2.1.

Medical heeft bij verzoekschrift met producties, ter griffie ingekomen op 17 februari 2020, het Hof verzocht om, bij beschikking uitvoerbaar bij voorraad:

(a) Een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van 24-7 met betrekking tot de in het verzoekschrift toegelichte bezwaren, over het tijdvak van september 2019 tot heden;

(b) bij wijze van voorlopige voorziening voor de duur van het onderzoek althans voor de duur van het geding [belanghebbende 2] te schorsen als bestuurder van 24-7, althans een onafhankelijke bestuurder aan te stellen met een doorslaggevende stem;

(c) bij wijze van voorlopige voorziening voor de duur van het onderzoek althans voor de duur van het geding de aandelen van [Holding] in het kapitaal van 24-7 ten titel van beheer over te dragen aan Medical, althans [belanghebbende 1], althans een onafhankelijke derde;

(d) bij wijze van voorlopige voorziening voor de duur van het onderzoek althans voor de duur van het geding [belanghebbende 2] te bevelen, zulks op straffe van een dwangsom van NAf 10.000,- per overtreding en NAf 10.000,- per dag, althans per dag deel dat deze overtreding zal voortduren:

- de zogenoemde last en volmacht – voor zoverre deze last en volmacht niet al nietig zou zij – in te trekken;

- geen instructies meer te geven aan Business Advisors Accountants N.V. (BAA) c.q. [naam adviseur] om:

 [belanghebbende 2] te vertegenwoordigen als bestuurder en enig aandeelhouder van [Holding] en als medebestuurder en indirect medeaandeelhouder van 24-7;

 namens [belanghebbende 2], [Holding], 24-7, het bestuur van 24-7 en/of [belanghebbende 2] als medebestuurder van 24-7 handelingen te verrichten die gericht zijn jegens of verband houden met 24-7, [belanghebbende 1], het personeel, de patiënten en/of de zakelijke relaties van 24-7;

- de gevolgen van de reeds aan BAA c.q. de heer [naam adviseur] verstrekte instructies ongedaan te maken;

e) met veroordeling van 24-7 in de kosten van dit geding.

1.2.

Bij e-mailbericht van 19 mei 2020 heeft 24-7 een verweerschrift met producties ingediend.

1.3.

Ten behoeve van de behandeling heeft Medical op 27 mei 2020 (aanvullende) producties in het geding gebracht. De behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden ter zitting van 28 mei 2020, waarbij partijen en hun gemachtigden zijn verschenen. De gemachtigden hebben de standpunten van partijen toegelicht aan de hand van door hen overgelegde pleitaantekeningen. [Belanghebbende 1] en [belanghebbende 2] hebben ook zelf het woord gevoerd.

1.4.

Beschikking is aangezegd op heden.

2 De feiten

2.1.

In 2006 zijn [belanghebbende 1] en [belanghebbende 2], beiden huisarts van beroep, een samenwerkingsverband aangegaan teneinde een huisartsenpraktijk te voeren op Curaçao.

2.2. [

[Belanghebbende 1] en [belanghebbende 2] waren toen nog gehuwd; zij zijn van echt gescheiden in 2014. Zij hebben drie kinderen.

2.3.

Op 10 mei 2006 hebben [belanghebbende 1] en [belanghebbende 2] gezamenlijk — ieder als 50% aandeelhouder — [Holding] opgericht. Bij de oprichting zijn 12 aandelen uitgegeven aan [belanghebbende 1] en 12 aandelen uitgegeven aan [belanghebbende 2] (productie 2 bij inleidend verzoekschrift).

2.4.

Op 10 mei 2006 heeft [Holding] 24-7, bekend als praktijk Sorsaka, opgericht. Bij de oprichting zijn 25 aandelen uitgegeven aan [Holding], genummerd 1 tot en met 25 (productie 3 bij inleidend verzoekschrift).

2.5.

Het bestuur van 24-7 bestaat uit [belanghebbende 1] en [belanghebbende 2] gezamenlijk, ieder met een zelfstandige vertegenwoordigingsbevoegdheid.

2.6.

In 2016 zouden [belanghebbende 1] en [belanghebbende 2], als uiteindelijk belanghebbenden binnen de vennootschappelijke structuur van praktijk Sorsaka, de volgende herstructureringsafspraken hebben gemaakt wegens fiscale redenen:

(a) [belanghebbende 1] draagt haar aandelenbelang in [Holding] over aan [belanghebbende 2]. [Belanghebbende 2] wordt alsdan enig aandeelhouder van [Holding]. Bij overeenkomst tot koop en verkoop van aandelen van 20 december 2016 (waarin ook de goederenrechtelijke levering van de aandelen is opgenomen) is aan deze voorwaarde voldaan (productie 4 bij inleidend verzoekschrift);

(b) [Holding] behoudt het reeds uitgegeven aandelenbelang in 24-7;

(c) Medical verkrijgt middels uitgifte van aandelen door het bestuur van 24-7 25 aandelen in het aandelenkapitaal van 24-7, genummerd 26 tot en met 50.

Bij bestuursbesluit van 20 december 2016 heeft het bestuur van 24-7 besloten tot uitgifte van 25 aandelen aan Medical (productie 5 bij inleidend verzoekschrift). Sindsdien zijn alle baten en lasten van voornoemde aandelen voor rekening van Medical. Bij akte van uitgifte van 13 februari 2020 is de uitgifte geformaliseerd (productie 6 bij inleidend verzoekschrift).

2.7.

De eindsituatie is dus dat het bestuur van 24-7 bestaat uit [belanghebbende 1] en [belanghebbende 2]. Medical en [Holding] hebben elk 50% van de aandelen in het aandelenkapitaal van 24-7. [Belanghebbende 1] is enig aandeelhouder en bestuurder van Medical, [belanghebbende 2] is enig aandeelhouder en bestuurder van [Holding].

2.8.

De verstandhouding tussen [belanghebbende 2] en [belanghebbende 1] is bekoeld. Er is een patstelling ontstaan tussen hen over de wijze van ontvlechting van hun zakelijke relatie ten aanzien van 24-7.

3 De beoordeling

3.1.

Ter zitting hebben zowel [belanghebbende 1] als [belanghebbende 2] verklaard te streven naar vereffening van 24-7, dus niet naar overneming door Medical (waarin [belanghebbende 1] alle aandelen heeft) of [belanghebbende 1] van de 24-7-aandelen van [Holding] (waarin [belanghebbende 2] alle aandelen heeft) tegen vergoeding (uitkoop), of andersom. Voorts heeft [belanghebbende 2] gesteld niet langer voornemens te zijn Curaçao te verlaten. Hij wil een eigen huisartsenpraktijk beginnen op een andere locatie in Curaçao.

3.2.

De voorzitter van het Hof heeft partijen voorgehouden dat voor het treffen van voorlopige voorzieningen in een enquêteprocedure vereist is dat het (voorshands) aannemelijk is dat er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid bij de rechtspersoon (24-7) te twijfelen. Het Hof is voorshands hiervan niet overtuigd. Het enkele feit dat er een patstelling bestaat tussen twee 50%-aandeelhouders die ten aanzien van enige punten van mening verschillen, rechtvaardigt op zichzelf nog niet een enquête, en evenmin de enkele omstandigheid dat de verhoudingen tussen aandeelhouders-bestuurders zijn verstoord. De voorzitter heeft voorts gewezen op de kosten van een tijdelijk bestuurder.

3.3. [

[Belanghebbende 1] en [belanghebbende 2] hebben zich ter zitting beraden en hebben verklaard voornemens te zijn het ertoe te leiden dat door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de statuten, de rechtspersoon wordt ontbonden (artikel 2:27 lid 1 aanhef en onder a BW).

3.4.

Namens Medical heeft [belanghebbende 1] het verzoek gewijzigd. Medical, [belanghebbende 1], [Holding] en [belanghebbende 2] verzoeken thans bij prorogatie (artikelen 257-259 Rv) aan het Hof een vereffenaar aan te wijzen (artikel 2:29 lid 1, tweede zin, BW).

3.5.

De vereffenaar zal de bevoegdheden van een bestuurder hebben, met dien verstande dat als doel van de vennootschap geldt de vereffening van haar vermogen en alles wat daartoe dienstig kan zijn (artikel 2:29 lid 2, derde zin, jo artikel 2:28 lid 1 BW). Dit betekent dat, als [belanghebbende 1] en [belanghebbende 2] er niet uitkomen, wat betreft de verdeling van de patiënten en verdere financiële ontvlechting, de vereffenaar de knoop kan doorhakken. [Belanghebbende 1] en [belanghebbende 2] hebben dus in beginsel de kosten van de vereffening zelf in de hand. Komen zij er zelf uit en worden schuldeisers door 24-7 betaald, dan zullen de werkzaamheden van de vereffenaar beperkt zijn.

3.6.

De door partijen ter zitting genoemde personen blijken niet beschikbaar als vereffenaar op te treden. Het Hof zal Walter Blijleven als vereffenaar benoemen. Deze heeft zich bereid verklaard tegenover de griffier van het Hof.

3.7. [

[Belanghebbende 1] en [belanghebbende 2] hebben het Hof gevraagd een datum te bepalen wanneer [belanghebbende 2] de Praktijk Sorsaka uiterlijk zal moeten hebben verlaten. [Belanghebbende 1] stelt voor uiterlijk 1 september 2020, [belanghebbende 2] uiterlijk 31 december 2020. Het Hof bepaalt als uiterste datum: 15 oktober 2020. Wat betreft de patiënten en de (overige) activa zal het Hof op verzoek van [belanghebbende 1] en [belanghebbende 2] beslissen conform het door hen voorgestane uitgangspunt van een verdeling bij helfte.

3.8.

Het door [belanghebbende 2] en [belanghebbende 1] inschakelen van adviseurs, andere dan hun advocaten, heeft de onderlinge verstandhouding en de ontvlechting geen goed gedaan. Het Hof zal gelet daarop bepalen dat deze adviseurs geen bijeenkomsten over de ontvlechting mogen bijwonen en, namens [belanghebbende 2] of [belanghebbende 1], geen verklaringen, met inbegrip van mededelingen, mogen doen jegens de wederpartij of (werknemers van) 24-7.

3.9.

De kosten worden gecompenseerd.

Beslissing

Het Hof:

rechtdoende bij prorogatie:

- wijst aan, onder de opschortende voorwaarde dat 24-7 bij daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering is ontbonden, Walter Blijleven van The Curaçao Financial Group N.V. als vereffenaar van 24-7;

- bepaalt dat [belanghebbende 2] uiterlijk op 15 oktober 2020 Praktijk Sorsaka (de locatie van 24-7) voor zijn huisartsenpraktijk zal moeten verlaten;

- bepaalt dat bij de verdeling van het patiëntenbestand en de activa als uitgangspunt een verdeling bij helfte zal gelden;

- bepaalt dat adviseurs van [belanghebbende 2] en [belanghebbende 1], andere dan hun advocaten, geen bijeenkomsten over de ontvlechting mogen bijwonen en, namens [belanghebbende 2] of [belanghebbende 1], geen verklaringen, met inbegrip van mededelingen, mogen doen jegens de wederpartij of (werknemers van) 24-7.

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

- compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;

- wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. P.E. de Kort, M.W. Scholte en J. de Boer, leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en ter openbare terechtzitting van het Hof van Curaçao, uitgesproken op 4 juni 2020 in tegenwoordigheid van de griffier.