Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGHACMB:2014:35

Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Datum uitspraak
17-09-2014
Datum publicatie
25-09-2014
Zaaknummer
H-45/2014
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

In hoger beroep spreekt het Hof verdachte vrij van moord, veroordeelt verdachte voor plegen van doodslag op twee personen. Tijdens een vechtpartij in een groep heeft verdachte een vuurwapen aan een mededader aangereikt. Deze heeft er iemand mee neergeschoten en met de kolf een ander doodgeslagen. Hij krijgt 10 jaar (was 18 jaar).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE

van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en

van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

V O N N I S

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten van 31 januari 2014 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [adres] 1979 te Saint Martin,

wonende te [adres], Grand Case, Saint Martin,

thans gedetineerd in het huis van bewaring in Sint Maarten.

Procesgang en onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg van 20 maart 2013, 19 juni 2013, 9 oktober 2013 en 10 januari 2014, zoals daarvan blijkt uit de processen-verbaal van die terechtzittingen, alsmede van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van 28 augustus 2014 in Sint Maarten.

Het Hof heeft kennis genomen van de vordering van de (waarnemend) procureur-generaal, mr. T.H.W. Stein, en van hetgeen door de verdachte en diens raadsvrouw, mr. S.R. Bommel, naar voren is gebracht.

De procureur-generaal heeft gevorderd dat het Hof het vonnis waarvan beroep zal bevestigen.

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder 1 primair impliciet en 2 primair impliciet ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van achttien (18) jaren, met aftrek van voorarrest.

De verdachte heeft hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is, na nadere omschrijving van de tenlastelegging in eerste aanleg, ten laste gelegd:…

Feit 1

Primair:

dat hij, op of omstreeks 9 december 2012 te Sint Maarten, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, opzettelijk, en (al dan niet) met voorbedachte rade [W], althans een persoon, van het leven heeft beroofd, immers heeft/ hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) opzettelijk, en (al dan niet) na kalm beraad en rustig overleg, met een of meer vuurwapen(s), een of meer(dere) kogel(s) afgevuurd op die [W], daarbij/daarmee treffend/verwondend die [W], tengevolge waarvan voornoemde [W] is overleden;

Subsidiair:

dat een of meer man(nen) zich noemende “[x]” en/of “Bimbo” en/of “Be” en/of “Pumba” en/of “Primo” en/of “Papa”/”Papi” en/of “[B]” en/of een of meer onbekend gebleven persoon/personen, op of omstreeks 9 december 2012 te Sint Maarten, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, opzettelijk, en (al dan niet) met voorbedachte rade [W], althans een persoon, van het leven heeft beroofd, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) opzettelijk, en (al dan niet) na kalm beraad en rustig overleg, met een of meer vuurwapen(s), een of meer(dere) kogel(s) afgevuurd op die [W], daarbij/daarmee treffend/verwondend die [W], tengevolge waarvan voornoemde [W] is overleden;

bij/tot het plegen van welk bovenomschreven poging tot misdrijf, verdachte op 9 december 2012, althans in de periode van 8 december 2012 tot en met 10 december 2012, te Sint Maarten opzettelijk medeplichtig is geweest, door

- het besturen van een (vlucht)auto, waarin de bovengenoemde verdachte(n) is/zijn gestapt en/of (vervolgens) is/zijn gevlucht, althans (met verhoogde snelheid) is/zijn weggereden van de plaats waar die [W] is neergeschoten en/of overleden, althans door het besturen van een auto; en/of

- het vasthouden van een vuurwapen; en/of

- het richten van een vuurwapen op een menigte/groep mensen, althans op een of meer persoon/personen; en/of

- het geven/aanreiken van een vuurwapen aan (een van) de bovengenoemde verdachte(n);

althans die man(nen) zich noemende “[x]” en/of “Bimbo” en/of “Bo” en/of “Pumba” en/of “Primo” en/of “Papa”/”Papi” en/of “[B]” en/of een of meer onbekend gebleven persoon/personen op enigerlei (andere) wijze behulpzaam is geweest en/of gelegenheid en/of (een) middel(en) en/of (een) inlichting(en) heeft verschaft;

Feit 2

Primair:

dat hij, op of omstreeks 9 december 2012 te Sint Maarten, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, opzettelijk, en (al dan niet) met voorbedachten rade [C], althans een persoon, van het leven heeft beroofd, immers heef/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) opzettelijk, en (al dan niet) na kalm beraad en rustig overleg, (met veel kracht) en al dan niet met een of meer vuurwapen(s), althans een wapen, een of meermalen tegen het hoofd van die [C] gestompt/geslagen, tengevolge waarvan voornoemde [C] is overleden

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven, omdat het Hof tot andere beslissingen komt.

Vrijspraak

Het Hof acht niet bewezen de aan de verdachte onder 1 en 2 primair impliciet ten laste gelegde moorden, zodat de verdachte hiervan zal worden vrijgesproken.

Ter toelichting daarvan dient het volgende. Op grond van de stukken van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting heeft het Hof niet de overtuiging bekomen dat de verdachte bij deze feiten met de voor bewezenverklaring van moord vereiste voorbedachte raad heeft gehandeld.

Bewezenverklaring

Het Hof acht bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1 primair, impliciet subsidiair, en 2 primair, impliciet subsidiair, is ten laste gelegd, met dien verstande:

Feit 1 primair:

dat hij, op 9 december 2012 te Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander, opzettelijk [W], van het leven heeft beroofd, immers heeft zijn mededader opzettelijk, met een vuurwapen meerdere kogels afgevuurd op die [W], tengevolge waarvan voornoemde [W] is overleden;

Feit 2 primair:

dat hij, op 9 december 2012 te Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander opzettelijk [C], van het leven heeft beroofd, immers heeft zijn mededader opzettelijk, met veel kracht met een vuurwapen meermalen tegen het hoofd van die [C] geslagen, tengevolge waarvan voornoemde [C] is overleden.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen, zodat de verdachte hiervan zal worden vrijgesproken.

Bewijsmiddelen

Het Hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

De bewijsmiddelen zijn op grond van artikel 402 lid 7 van het Wetboek van Strafvordering niet in dit vonnis opgenomen. De bewijsmiddelen zullen in geval van beroep in cassatie in een aan dit vonnis te hechten bijlage worden opgenomen.

Kwalificatie van het bewezenverklaarde

Feit 1 primair:

Medeplegen van doodslag,

strafbaar gesteld bij artikel 300 in verbinding met artikel 49 van het Wetboek van Strafrecht;

Feit 2 primair:

Medeplegen van doodslag,

strafbaar gesteld bij artikel 300 in verbinding met artikel 49 van het Wetboek van Strafrecht.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid ervan opheffen of uitsluiten.

Strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is strafbaar nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid opheffen of uitsluiten.

Oplegging van straf

Bij de bepaling van de straf heeft het Hof rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, met de omstandigheden waaronder de verdachte zich daaraan schuldig heeft gemaakt en met de persoon van de verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep is gebleken. Meer in het bijzonder heeft het Hof daarbij het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich samen met een ander schuldig gemaakt aan de doodslag op twee jonge mannen. Zonder duidelijke aanleiding heeft een groep personen, waartoe de verdachte behoorde, zich tegen de latere slachtoffers gekeerd en vond een vechtpartij plaats. De mededader heeft met behulp van een door de verdachte aangereikt vuurwapen [W] doodgeschoten en vervolgens [C] met de kolf van dat vuurwapen doodgeslagen. De slachtoffers zijn 25 en 21 jaar oud geworden. Door zijn handelen heeft de verdachte samen met zijn mededader de slachtoffers hun meest kostbare bezit, het leven, ontnomen en heeft hij groot leed bij de familie en vrienden van de slachtoffers veroorzaakt. De gebeurtenissen hebben daarnaast diepe indruk gemaakt op de aanwezigen die bewuste ochtend en de Sint Maartense rechtsorde is hierdoor ernstig geschokt.

Op grond van het voorgaande acht het Hof na te melden straf passend en geboden. Nu het Hof tot een andere bewezenverklaring komt dan het Gerecht in eerste aanleg, zal het Hof een lagere straf opleggen dan door het Gerecht in eerste aanleg is opgelegd.

Inbeslaggenomen voorwerpen

De auto Toyota Corolla met kenteken [ ] kan worden teruggeven aan het verhuurbedrijf SXM VIP Car Rental te Concordia, Saint Martin (67 Rue de Spring) (bijlage 5, beslag dossier). Het zwarte nylontasje (merk Eagle Creek), inhoudende een portemonnee met verzekeringskaart, credit card en andere dingen, kan worden teruggegeven aan [Z] (bijlage 2, beslag dossier).

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op de artikelen 31 en 59 van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

Het Hof:

vernietigt het vonnis van het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten van 31 januari 2014 en doet opnieuw recht als volgt;

verklaart bewezen dat de verdachte de onder 1 primair en 2 primair ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor bewezen verklaard, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

kwalificeert het bewezenverklaarde als hiervoor omschreven;

verklaart het bewezenverklaarde strafbaar en de verdachte daarvoor strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de tien (10) jaren;

bepaalt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht.

gelast de teruggave van de auto Toyota Corolla met kenteken [ ] aan SXM VIP Car Rental te Concordia, Saint Martin (67 Rue de Spring) en het zwarte nylontasje (merk Eagle Creek), inhoudende een portemonnee met verzekeringskaart, credit card en andere dingen, aan [Z].

Dit vonnis is gewezen door mrs. E.M. van der Bunt, J. de Boer en M. Schoemaker, leden van het Hof, en in tegenwoordigheid van de griffier ter openbare terechtzitting van het Hof in Sint Maarten uitgesproken op 17 september 2014.