Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGHACMB:2013:6

Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Datum uitspraak
18-06-2013
Datum publicatie
08-08-2013
Zaaknummer
EJ 1550/2009 54620 - H 242/12
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Arubaanse zaak. Werknemer vecht ontslag op staande voet aan. Hof oordeelt dat er wel sprake was van een dringende reden. Beroep op gelijkheidsbeginsel faalt eveneens.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2013-0620
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Datum beschikking: 18 juni 2013

Registratienummer: EJ 1550/2009 54620 - H 242/12

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE

van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en

van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Beschikking in de zaak van:

de naamloze vennootschap

BOULEVARD CASINO CORPORATION N.V.,

gevestigd in Aruba,

oorspronkelijk verweerster, thans appellante,

gemachtigde: mr. P.R.C. Brown,

- tegen -

[werknemer],

wonende in Aruba,

oorspronkelijk verzoeker, thans geïntimeerde,

gemachtigde: mr. E. Duijneveld.

Partijen worden hierna ook Boulevard en [werknemer] genoemd.

1 Het verloop van de procedure

1.1

Voor hetgeen in eerste aanleg is gesteld en verzocht, voor de procesgang aldaar en voor de overwegingen en beslissingen van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: GEA) wordt verwezen naar de tussen partijen in deze zaak gegeven beschikkingen van 15 oktober 2009, 16 augustus 2011 en 10 januari 2012.

1.2

Boulevard is in hoger beroep gekomen door op 13 januari 2012 een beroepschrift in te dienen.

1.3

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden ter zitting van het Hof in Aruba op 23 april 2013. Namens Boulevard is verschenen [ ], Director Operations, bijgestaan door mr. Brown voornoemd. [werknemer] is in persoon verschenen, bijgestaan door mr. P.M.E. Mohamed, occuperend voor mr. Duijneveld voornoemd. Bij de mondelinge behandeling hebben de gemachtigden de standpunten van partijen toegelicht aan de hand van overgelegde schriftelijke pleitaantekeningen. Van de zijde van Boulevard zijn producties overgelegd.

1.4

Beschikking is aangezegd en nader bepaald op heden.

2 De feiten

2.1

De in de beschikking van 15 oktober 2009 onder 2.1 tot en met 2.5 opgesomde feiten zijn in hoger beroep niet bestreden, zodat ook het Hof van die feiten kan uitgaan. Het Hof zal een aantal van deze feiten hierna wederom opsommen onder aanvulling van andere tussen partijen vaststaande feiten.

2.2 [

werknemer] is vanaf 1 september 1995 op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij Boulevard werkzaam, laatstelijk (vanaf 2005) in de functie van Host Supervisor in het casino van Boulevard.

2.3

Medewerkers van de Host afdeling van Boulevard werken met een systeem, genaamd Marketplace. Boulevard heeft uitgereikt aan [werknemer], die voor ontvangst heeft getekend, de regels met betrekking tot het gebruik van Marketplace en de verantwoordelijkheden van een Host Supervisor, te weten de “Casino Marketplace Player Tracking System, Rating Slot Player, Procedures for use by personnel” (hierna: de procedureregels). In de procedureregels staat - voor zover van belang - het volgende vermeld:

Password

“Marketplace” is secured so as to prevent unauthorized access. From the moment the host gets access to “Marketplace”, through a password that is assigned by the Data Analyst he/she is fully responsible for whatever transactions made in “Marketplace” under his/hers password. Under no circumstances it is allowed to share password. Before leaving the Host Booth the host has to logout.

(…)

Points are to be considered as cash. Any discrepancy with points will lead to disciplinary action and deduction of the dispute amount through Payroll of the host (password) involved in the transaction.

(…)

Host Supervisor responsibility

The Host Supervisor is responsible for all hosts under his/her supervision. The Supervisor monitors their actions and compliance towards “Marketplace”. The Host Supervisor has a higher level of authorization for “Marketplace”.

(…)

Control

(…) Any irregularity should be reported immediately to the Host Manager. Any misuse or manipulation of “Marketplace” by a host should lead to disciplinary actions, if necessary to be taken on the spot.

2.4

Bij e-mail van 6 maart 2008 met als onderwerp “passwords” heeft [ ], Host Manager van Boulevard, aan de Host Supervisors, waaronder [werknemer], medegedeeld dat zij de volgende keer dat zij inloggen in Marketplace hun wachtwoord moeten veranderen en dat zij eraan dienen te denken dat het wachtwoord niet aan anderen mag worden medegedeeld.

2.5

Boulevard heeft [werknemer] bij brief van 29 mei 2008 een laatste waarschuwing gegeven omdat “on May 27, 2008 it became clear you gave your Casino Marketplace password with extra Supervisory privileges to a host who was thereafter able to see private information of players and was able to do unauthorized actions, which is completely unacceptable”. In deze brief heeft Boulevard verder een tiental (schriftelijke) waarschuwingen opgesomd die aan [werknemer] zijn gegeven gedurende de laatste vijf jaar van zijn dienstverband. De brief eindigt met de volgende mededelingen: “Management considers all the above mentioned incidents completely unacceptable and will not tolerate same or other infractions on your part in the future. Please considered this as a last warning and if any of the same or other incidents occur in the future, it will lead to immediate termination of your working agreement.”.

2.6

Op 10 juli 2008 heeft [ ], toentertijd Management Assistant, geconstateerd dat in de periode van 20 april 2008 tot en met 7 juli 2008 oude freeplay cash cards tegen de regels in meerdere keren zijn opgewaardeerd en dat deze ongeoorloofde handelingen in Marketplace met het password van [werknemer] zijn verricht.

2.7

Op 11 juli 2008 is [werknemer] hangende nader onderzoek naar de onregelmatigheden in Marketplace ten aanzien van het opwaarderen van freeplay cash cards geschorst.

2.8

Bij brief van 15 juli 2008 heeft Boulevard [werknemer] op staande voet ontslagen onder verwijzing naar de in juli 2008 geconstateerde ongeoorloofde handelingen in Marketplace en de laatste schriftelijke waarschuwing van 29 mei 2008, genoemd onder 2.5.

3 De beoordeling

3.1 [

werknemer] vordert doorbetaling van loon vanaf 15 juli 2008 tot de datum van rechtsgeldige beëindiging van de arbeidsovereenkomst, vermeerderd met wettelijke verhoging en wettelijke rente. Hij stelt daartoe dat geen dringende reden bestond voor het aan hem gegeven ontslag op staande voet.

3.2

Uit de ontslagbrief, genoemd onder 2.8, blijkt dat Boulevard aan het aan [werknemer] gegeven ontslag op staande voet als dringende reden ten grondslag legt dat [werknemer] met zijn password in strijd met de regels in Marketplace oude freeplay cash cards meerdere keren heeft opgewaardeerd, dan wel anderen in staat heeft gesteld met zijn password genoemde ongeoorloofde handelingen te verrichten door in strijd met de regels zijn Marketplace password met anderen te delen.

3.3

Vaststaat dat met het password van [werknemer] in de periode van 20 april 2008 tot en met 7 juli 2008 meerdere keren in Marketplace ongeoorloofde handelingen zijn verricht, te weten het opwaarderen van oude freeplay cash cards.

3.4

Van de onder 3.3. genoemde ongeoorloofde handelingen kan [werknemer] een verwijt worden gemaakt. Dit geldt zonder meer indien hij zelf oude freeplay cash cards heeft opgewaardeerd. Ook indien hij dit niet heeft gedaan, zoals hij stelt, maar anderen dit met zijn password hebben gedaan, kan hem van de ongeoorloofde handelingen een verwijt worden gemaakt. Dit betekent immers dat hij zijn password heeft gedeeld met een ander of anderen. Vastgesteld wordt dat dit in strijd is met de procedureregels, genoemd onder 2.3, waarin staat vermeld dat “under no circumstances it is allowed to share password. Before leaving the Host Booth the host has to logout” en waarin tevens staat vermeld dat “any misuse or manipulation of Marketplace (…) should lead to disciplinary actions, if necessary to be taken on the spot.”. [werknemer] stelt evenwel - hetgeen Boulevard gemotiveerd betwist - dat het delen van zijn Marketplace password niet strijdig was met de binnen Boulevard geldende regels, nu dit met medeweten en soms in opdracht van superieuren gebeurde. Naar het oordeel van het Hof mist laatstgenoemde door [werknemer] geponeerde en door Boulevard gemotiveerd betwiste stelling feitelijke grondslag, reeds gelet op het feit dat [werknemer] bij e-mail van 6 maart 2008 door zijn superieur erop is gewezen dat hij zijn password moet veranderen en dat hij zijn password niet met anderen mag delen en het feit dat [werknemer] op 28 mei 2008 van Boulevard een laatste schriftelijke waarschuwing heeft gekregen aangaande het in strijd met de regels delen met anderen van zijn Marketplace password.

3.5

Het Hof acht, alle omstandigheden van het geval – inclusief de ingrijpende gevolgen voor [werknemer] – in onderling verband en samenhang genomen, een dringende reden voor ontslag op staande voet aanwezig. Het Hof houdt er rekening mee dat het van groot belang is voor Boulevard dat de regels ten aanzien van geld en op geld waardeerbare zaken in het casino strikt worden nageleefd. Uit voorgaande rechtsoverwegingen volgt dat [werknemer] een ernstig verwijt treft dat in Marketplace ongeoorloofde handelingen zijn verricht. Gelet op het in de procedureregels neergelegde verbod van het delen met anderen van het Marketplace password en gelet op de aan [werknemer] schriftelijk gegeven laatste waarschuwing van 28 mei 2008, kon van Boulevard redelijkerwijze niet worden gevergd de dienstbetrekking met [werknemer] te laten voortduren. Het in dit verband door [werknemer] gedane beroep op het gelijkheidsbeginsel faalt. Ter terechtzitting is gebleken dat geen sprake is van gelijke gevallen, nu de Host in het geval waarnaar [werknemer] verwijst - anders dan in onderhavige zaak - zelf melding heeft gemaakt van het feit dat met haar Marketplace password ongeoorloofde handelingen zijn verricht en er voorts geen sprake is geweest van meerdere (schriftelijke) waarschuwingen.

3.6

De conclusie van het vorenstaande is dat het gegeven ontslag op staande voet stand houdt. De bestreden beschikkingen zullen derhalve worden vernietigd en het verzoek van [werknemer] zal alsnog worden afgewezen. [werknemer] zal – als de in het ongelijk gestelde partij – worden veroordeeld in de kosten van de procedure, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.

BESLISSING

Het Hof:

vernietigt de bestreden beschikkingen en opnieuw rechtdoende:

wijst af het verzoek van [werknemer];

veroordeelt [werknemer] in de kosten van deze procedure aan de zijde van Boulevard tot op heden gevallen en begroot in eerste aanleg op Afl. 4.050,00 aan gemachtigdensalaris en in hoger beroep op Afl. 900,00 aan verschotten en Afl. 3.400,00 aan gemachtigdensalaris.

Deze beschikking is gegeven door mrs. S. Verheijen, J.P. de Haan en M.C.B. Hubben, leden van het Hof, en in tegenwoordigheid van de griffier ter openbare terechtzitting van het Hof in Aruba uitgesproken op 18 juni 2013.