Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGHACMB:2011:BQ0644

Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Datum uitspraak
22-02-2011
Datum publicatie
08-04-2011
Zaaknummer
AR 154/05-H-219/09
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

In geschil is of SM de schade op CPS en/of VR kan verhalen. In dergelijke zaak tussen beweerdelijke verzekeraar en derden dient er een hoge mate van zekerheid vast te staan dat de beschadigde boot ook inderdaad de boot is die door de verzekeraar is verzekerd. Het serienummer heeft hierbij een belangrijke functie. Hof oordeelt dat niet met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld dat het om dezelfde boot gaat en bevestigt het vonnis.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
S&S 2012/131
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

UITSPRAAK: 22 februari 2011

ZAAKNR.: AR 154/05-H-219/09

HET GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE

van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en

van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Vonnis in de zaak van:

De rechtspersoon naar Venezolaans recht SEGUROS MERCANTIL C.A. (hierna SM),

gevestigd in Venezuela,

voorheen eiseres, thans appellante in het principaal appel en geïntimeerde in het incidenteel appel,

gemachtigde: mr. H.W. Braam,

tegen

1. de naamloze vennootschap VR SHIPPING N.V., h.o.d.n. [VR] (hierna [VR]),

domicilie kiezend ten kantore van de hierna genoemde gemachtigden,

voorheen gedaagde, thans geïntimeerde,

gemachtigden: mrs. F.F. Kunst en E.M. Pennings,

en tegen

2. de naamloze vennootschap CURAÇAO PORT SERVICES N.V. (hierna CPS),

gevestigd op Curaçao,

voorheen gedaagde, thans geïntimeerde in het principaal appel en appellante in het incidenteel appel,

gemachtigden: mrs. R. Rijnberg en M.F. Bonapart,

1. Verdere verloop van de procedure

Naar aanleiding van het in deze zaak tussen partijen op 19 juli 2010 door dit Hof gewezen vonnis heeft SM een akte genomen waarbij producties zijn overgelegd. CPS heeft daarop een akte uitlating producties na pleidooi in het appel ten principale en in voorwaardelijke incidenteel appel genomen en [VR] heeft een akte houdende uitlating genomen. Vervolgens is wederom bepaald dat vonnis zal worden gewezen, waarvan de uitspraak is bepaald op heden.

2. Verdere beoordeling

2.1 Het Hof blijft bij haar hiervoor genoemde tussenvonnis met dien verstande dat, zoals [VR] in haar akte terecht heeft opgemerkt, het serienummer van het motorjacht door het Hof onjuist is weergegeven. Het Hof heeft vermeld “CDRX2038L02”, terwijl het Hof had moeten vermelden “CDRX2038L102” (zie de bij conclusie van repliek overgelegde productie 3).

2.2 Bij de door SM genomen akte heeft zij overgelegd een Nederlandstalige vertaling van:

a. een polisblad/kwitantie vaartuigenverzekering dd 12 maart 2002 waarin op naam van [xxx] en namens [yyy] is verzekerd een vaartuig met bouwdatum 20-01-2002, waarvan de naam nog te vermelden is, merk Caver, model 410 sport sedan, bouwdatum 20-01-2002, bouwplaats Verenigde Staten, serienummers motoren 46139664 (STBD)/46139591 (PORT). Verzekerd bedrag is 312.400;

b. een incidenteel zee- en luchttransportpolis polisnummer: 01-99-20741-42-001 met als verzekerd casco een vaartuig merk Carver, model 410 SP, jaar 2002 en cascoserienr CDX8 102, verzekerd bedrag US $ 312.400,00;

c. een stuk met als aanhef “Mercantil Seguros. Bevrachtingsclausule van het Instituut (A) 01-01-82, waarin de artikelen 1 tot en met 18 zijn vertaald;

d. een stuk met als aanhef “Mercantil Seguros Transportverzekeringspolis” waarin de artikelen 1 tot en met 32 zijn vertaald.

e. Verder zijn bij genoemde akte door SM overgelegd de hiervoor onder c en d genoemde stukken in het Spaans.

f. Tenslotte heeft SM nog overgelegd een twee pagina’s tellend stuk waarop is vermeld “Alternativa de Póliza para EMBARCACION”.

2.3 De door het Hof in het tussenvonnis gestelde vragen zijn door SM als volgt beantwoord.

a. SM heeft als verklaring voor het feit dat op de overgelegde polis staat vermeld “Póliza No: 02-5-0100003”, en dat zij het in eerdere stukken maar ook in de pleitnotities in hoger beroep heeft over een polis genummerd 01-99-20741-42-001 gesteld dat het motorjacht onder polisnr 02-5-0100003 is verzekerd voor de route Curaçao-Guanta, omdat het op eigen kracht die route zou afleggen. Omdat het motorjacht die tocht door de beschadiging niet heeft gemaakt, is die polis echter van geen belang.

b. Het verschil in tekst op de aan CPS respectievelijk het Hof overgelegde kopie van de polis (namelijk “Area de Navigacion: Aguas Nacionales/Mar Caribe Excluyendo” respectievelijk “Aréa de Navigacion: 2 Aguas Nacionales y Mar Caribe Excluyendo Cuba” wordt volgens SM veroorzaakt doordat het stuk op de fax op enigszins vervormde wijze is verstuurd.

c. De vraag hoe het zit met de twee verschillende serienummers (serienummer van het motorjacht zou zijn CDRX2038L102 terwijl het bij pleidooi overgelegde stuk B als “Serial del casco” vermeldt “CDX8 102”) is door SM verklaard met de opmerking dat CDX8 102 een afkorting is van CDRX2038L102. Dat het hetzelfde motorjacht betreft valt volgens SM af te leiden uit de gegevens in de polis 02-5-0100003, namelijk de afmetingen en het gewicht.

2.4 Het Hof zal geen acht slaan op het hiervoor onder 2.2 onder f genoemde stuk. Niet alleen is dat stuk te laat in de stand van de procedure overgelegd, doch het is evenmin in vertaling overgelegd.

2.5.1 Kort gezegd stelt SM in deze zaak dat zij als gesubrogeerd schadeverzekeraar de door CPS en/of [VR] aan een motorjacht toegebrachte schade dat zij, SM, heeft verzekerd, op CPS en/of [VR] kan verhalen. In een dergelijke zaak, die dus niet gaat tussen de verzekeraar en de verzekerde, maar tussen de beweerdelijke verzekeraar en derden, dient met een hoge mate van zekerheid vast te staan dat de beschadigde boot ook inderdaad de boot is die door de verzekeraar is verzekerd. Wat dat betreft heeft het serienummer een belangrijke functie.

2.5.2 SM heeft in haar inleidend verzoekschrift gesteld dat op Curaçao is aangekomen en aldaar is beschadigd (total loss) een motorjacht van het merk Carver, model 410 Sport Sedan, Serialnummer CDX-81102. SM stelt in dat verzoekschrift dat zij als schade heeft uitgekeerd US$ 207.241,51. SM heeft bij inleidend verzoekschrift geen andere gegevens verstrekt waarmee het verzekerd object kan worden geïndividualiseerd. Een verdere omschrijving van het verzekerd object dat wordt bedoeld met serienummer CDX-81102 is in het dossier niet te vinden. Het Hof merkt hierbij nog op dat de polis met nummer 02-5-0100003 geen serienummer van het verzekerd object vermeldt en dat in de hoofdprocedure geen schaderapport van Bramar Caribbean, waarnaar SM verwijst in haar op 31 augustus 2010 genomen akte, is overgelegd.

Bij conclusie van repliek heeft SM een invoice dd 18/12/2001 van Genmar Industries inc overgelegd waaruit blijkt dat aan [xxx] is verkocht een “ship from Carver-Pulansky” met Hull serial CDRX2038L102 voor $ 312.400,-. Het betreft kennelijk een nieuwe boot.

2.5.3 Zonder nadere uitleg, die ontbreekt omdat SM terzake het verschil in serienummer niet meer dan de blote stelling heeft geponeerd dan dat het serienummer is afgekort, kan het Hof niet vaststellen dat het verzekerd object CDX-81102, hetzelfde object is als het motorjacht met serienummer CDRX2038L102. Hierbij speelt tevens een rol dat geen nadere toelichting is gegeven waarom voor het kennelijk nieuwe motorjacht, waarvoor $ 312.400,- is betaald, en dat total loss is verklaard (zie onder 1 van het inleidend verzoekschrift), zo kort na de nieuwbouw eind 2001/begin 2002 slechts een vergoeding is uitgekeerd van US$ 207.241,51. Het Hof weegt bij de beslissing dat niet met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld dat de in Venezuela verzekerde boot inderdaad het onderhavige motorjacht is, eveneens mee dat in het bij pleitnota in hoger beroep als productie A overgelegde stuk op de pagina met in het hoofd de woorden “Detalle de liquidacion siniestros” kennelijk als waarde een bedrag van US$ 415.600,- wordt genoemd. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt dit getal evenmin te rijmen met de stelling van SM dat de in Venezuela verzekerde boot inderdaad de op Curaçao beschadigde boot betreft.

2.6 Bovenstaande betekent dat GEA de vordering terecht heeft afgewezen, dat het vonnis waarvan beroep moet worden bevestigd en dat het Hof de vonnissen van GEA van 21 januari 2008 en 5 januari 2009 in stand laat, zodat niet is voldaan aan de voorwaarde waaronder het incidenteel appel is ingesteld. Dit beroep hoeft dus niet te worden beoordeeld.

2.7 SM zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten gerezen aan de zijde van de geïntimeerden wat het principaal appel betreft.

In het voorwaardelijk incidenteel appel kan geen der partijen worden beschouwd als in het ongelijk gesteld, zodat daarin een proceskostenveroordeling achterwege kan blijven.

BESLISSING:

Het Hof:

in het principaal appel:

bevestigt de vonnissen waarvan beroep;

veroordeelt SM uitvoerbaar bij voorraad in de aan de zijde van [VR] gerezen kosten van dit hoger beroep, tot op heden begroot op Afl. 242,50 kosten betekening memorie van antwoord en Afl. 22.500,- voor salaris gemachtigde;

veroordeelt SM in de aan de zijde van CPS gerezen kosten van dit hoger beroep, tot op heden begroot op Afl. 242,50 kosten betekening memorie van antwoord en Afl. 22.500,- voor salaris gemachtigde;

in het incidenteel appel:

verstaat dat hierover niet geoordeeld hoeft te worden;

Dit vonnis is gewezen door mrs. J. de Boer, J.R. Sijmonsma en F.J.P. Lock, leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en ter openbare terechtzitting van het Hof in Curaçao uitgesproken op 22 februari 2011 in tegenwoordigheid van de griffier.