Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEANA:2010:BO5000

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen
Datum uitspraak
05-10-2010
Datum publicatie
25-11-2010
Zaaknummer
AR 25/2009
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Werknemer vordert dat het Gerecht voor recht verklaart dat werkgever aansprakelijk is voor de schade als gevolg van bedrijfsongeval. Gerecht oordeelt dat het aan de werkgever is om met name ten aanzien van werktuigen die naar hun aard een veiligheidsrisico met zich brengen zodanige maatregelen getroffen worden dat wordt voorkomen dat werknemers in de uitoefening van de werkzaamheden schade lijden. Dat mocht niet aan de werknemer worden overgelaten. Stelling dat aansprakelijkheid vervalt door grove schuld van werknemer faalt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2011/12
AR-Updates.nl 2010-0976
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 5 oktober 2010

Zaaknummer: AR 25/2009

Vonnisnr.

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN

zittingsplaats Sint Maarten

VONNIS

in de zaak van

[werknemer],

wonende op Sint Maarten,

eiser,

gemachtigde: mr. G. Hatzmann,

tegen

de naamloze vennootschap TIENSOME ENTERPRISES N.V.,

gevestigd op Sint Maarten,

gedaagde,

gemachtigde: mr. J.G. Bloem.

Partijen zullen hierna – ook in het dictum – [werknemer] en Sunny Food worden genoemd.

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het op 13 februari 2009 ingediende verzoekschrift met producties;

- de conclusie van antwoord;

- de conclusie van repliek;

- de conclusie van dupliek.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1 [werknemer] is op 1 december 2001 in dienst getreden van Sunny Food, een supermarkt op Sint Maarten, als magazijnmedewerker. Na enkele jaren is hij aan een vleessnijmachine te werk gesteld.

2.2 Op 1 september 2006 is [werknemer] tijdens de werkzaamheden een ongeval overkomen waarbij de snijmachine twee vingers van een hand heeft afgesneden.

2.3 Bij beschikking van 8 februari 2008 heeft de directeur van de Sociale Verzekeringsbank [werknemer] met ingang van 1 maart 2008 een blijvende ongevallenuitkering toegekend onder meer op de grond dat hij blijvend arbeidsongeschikt is.

3. Het geschil

3.1 [werknemer] vordert dat het Gerecht voor recht verklaart dat Sunny Food aansprakelijk is voor de schade die [werknemer] heeft geleden door het bedrijfsongeval van 1 september 2006.

3.2 Aan zijn vordering legt [werknemer] ten grondslag dat Sunny Food tekort is geschoten in haar zorgplicht jegens hem. Hierdoor heeft hij materiële in immateriële schade geleden.

3.3 Sunny Food voert verweer dat hierna, voor zover van belang, zal worden besproken.

4. De beoordeling

4.1 [werknemer] heeft zijn vordering gegrond op artikel 7A:1614x BWNA dat het volgende bepaalt:

<i>1.De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarin of waarmede hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de arbeid zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de arbeider tegen gevaar van lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is, als redelijkerwijs in verband met de aard van de arbeid gevorderd kan worden.

2. Zijn die verplichtingen niet nagekomen, dan is de werkgever gehouden tot vergoeding der schade aan de arbeider dientengevolge in de uitoefening zijner dienstbetrekking overkomen, tenzij door hem het bewijs wordt geleverd, dat die niet-nakoming aan overmacht, of die schade in belangrijke mate mede aan grove schuld van de arbeider is te wijten, alles behoudens de betrekkelijke bepalingen van de Ongevallenregeling 1936.

(…).</i>

4.2 De toedracht van het ongeval, dat ernstig letsel heeft opgeleverd, staat niet vast. In een dergelijk geval geldt het volgende. Voor aansprakelijkheid van Sunny Food zal [werknemer] in beginsel hebben te bewijzen dat Sunny Food niet aan haar in het eerste lid van artikel 7A:1614x BWNA omschreven verplichtingen heeft voldaan. Van Sunny Food die ontkent dat zij in haar zorgverplichting is tekortgeschoten, mag worden gevergd dat zij omtrent de toedracht van het ongeval zodanige mededelingen doet dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt dat het ongeval niet het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van ongevallen als waarom het in het onderhavige geval gaat.

4.3 [werknemer] heeft aangevoerd dat hij éénmaal uitleg heeft gekregen over de werking van de snijmachine en dat hij een paar onbruikbare – want te grote – veiligheidshandschoenen heeft gekregen. Er zijn geen veiligheidsinstructies gegeven. Sunny Food heeft gesteld dat de snijmachine van een neer te halen veiligheidskap voorzien is, dat de machine door de bediener ervan is uit te schakelen, dat zij [werknemer] van veiligheidshandschoenen heeft voorzien en dat zij de gebruiksvoorschriften op reguliere basis met de werknemers doorneemt.

4.4 [werknemer] stelt verder dat hij ‘gewoon’ tijdens het snijden van vlees met zijn vingers in of tegen de snijmachine is gekomen. Sunny Food bestrijdt deze lezing en voert aan dat [werknemer] de snijmachine na gebruik heeft aan laten staan en heeft nagelaten de veiligheidskap naar beneden te halen. Vervolgens is hij iets anders gaan doen en is hij met zijn hand langs de machine gekomen, waardoor de twee vingers zijn afgesneden. Nu Sunny Food met haar lezing van de toedracht kennelijk beoogt gemotiveerd te stellen dat zij voldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen die [werknemer] tegen het gevaar van werken met de snijmachine beschermden en beoogden een ongeval als door haar beschreven te voorkomen, zal het Gerecht verder veronderstellenderwijs van de juistheid van de door Sunny Food gestelde toedracht uitgaan.

4.5 De vraag welke maatregelen in concreto van Sunny Foods werden verlangd, hangt af van de omstandigheden van het geval. Werkzaamheden met een professionele vleessnijmachine zijn in het algemeen gevaarlijk. Het gevaar van deze machine en de ernst van de gevolgen als zich een ongeluk voordoet mag bij Sunny Food bekend worden verondersteld. Met betrekking tot een dergelijke machine eist artikel 7A:1614x BWNA een hoog veiligheidsniveau. Uit het relaas van Sunny Food omtrent de toedracht van het ongeval leidt het Gerecht af dat de vleessnijmachine kan blijven werken als degene die deze bedient stopt met snijden en zich wegdraait om bijvoorbeeld iets weg te leggen of te pakken. De machine slaat dan niet automatisch af. Bovendien valt beschermkap dan niet automatisch over de – doordraaiende – snijmachine. De bediener van de machine moet derhalve zichzelf zien te beschermen door de machine uit te zetten en in ieder geval meteen nadat hij stopt met snijden de veiligheidskap naar beneden te trekken. Dat is niet voldoende onder de hier vooropgestelde omstandigheden. Het is aan de werkgever om met name ten aanzien van werktuigen die naar hun aard een veiligheidsrisico met zich brengen zodanige maatregelen te treffen dat wordt voorkomen dat werknemers in de uitoefening van de werkzaamheden schade lijden. Dat heeft Sunny Foods niet aan [werknemer] mogen overlaten, ook niet indien hem eerst per video veiligheidinstructies zijn verstrekt en dit nadien is herhaald. Daarbij is tevens van betekenis dat het dagelijks verkeren in een bepaalde werksituatie de werknemer er licht toe zal brengen niet alle voorzichtigheid in acht te nemen die ter voorkoming van ongelukken geraden is. Het Gerecht overweegt verder dat Sunny Food met het verstrekken van veiligheidshandschoenen aan [werknemer] niet heeft voldaan aan haar zorgplicht, reeds op de grond dat zij niet heeft weersproken dat deze niet pasten en daardoor onbruikbaar waren.

4.6 Het Gerecht verwerpt ten slotte de stelling van Sunny Food dat haar aansprakelijkheid vervalt op de grond dat de schade in belangrijke mate mede aan grove schuld van [werknemer] is te wijten. Het nalaten de snijmachine uit te zetten na gebruik en de veiligheidskap naar beneden te trekken en zich desondanks met zijn hand in de buurt van de snijmachine begeven, kwalificeert niet als grove schuld van [werknemer]. Sunny Food heeft niet aangetoond dat het roekeloze karakter hiervan zich onmiddellijk voorafgaande aan het ongeval in het bewustzijn van [werknemer] leefde. Zou dit anders zijn dan slaagt dit beroep van Sunny Foods evenmin aangezien niet kan worden gezegd dat voormelde gedragingen van [werknemer] in zodanige mate hebben bijgedragen aan het ongeval dat het tekortschieten van Sunny Food hierbij in het niet valt. Het beroep van Sunny Food op artikel 6:101 BWNA behoeft bij deze stand van zaken geen verdere bespreking; ook indien [werknemer] een verwijt kan worden gemaakt en er (dus) sprake is van eigen schuld, heeft dit geen invloed op de verschuldigde schadevergoeding.

4.7 Het Gerecht zal de gevorderde verklaring voor recht geven. Sunny Food zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

5. De beslissing

Het Gerecht in eerste aanleg:

5.1 verleent [werknemer] gratis admissie;

5.2 verklaart voor recht dat Sunny Food aansprakelijk is voor de schade die [werknemer] heeft geleden als gevolg van het bedrijfsongeval van 1 september 2006;

5.3 veroordeelt Sunny Food in de kosten van de procedure aan de zijde van [werknemer] begroot op NAfl. 209,50 aan verschotten en NAfl. 1.800,-- aan salaris gemachtigde;

5.4 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5 wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.M. Thierry, rechter in dit gerecht en in het openbaar uitgesproken op 5 oktober 2010 in aanwezigheid van de griffier.