Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEANA:2010:BL0380

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen
Datum uitspraak
04-01-2010
Datum publicatie
25-01-2010
Zaaknummer
AR 433/2009
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiseres vertegenwoordigt ten minste 95% van de aandelen in de vennootschap, en vordert dat andere aandeelhouders hun aandelen aan haar overdragen. Niet is gebleken dat aan de door gedaagden gehouden aandelen bijzondere rechten zijn verbonden. Aan de wens de aandelen te mogen behouden moet worden voorbijgegaan, nu die wens niet aan de bij de wet geregelde gedwongen verkoop uitkoop in de weg kan staan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Zaaknummer: AR 433/2009

Vonnisdatum: 4 januari 2010

HET GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN

zittingsplaats Curaçao

Vonnis

in de zaak van

Stichting Beheer Aandelen Rif Resort Hotel,

gevestigd op Curaçao,

gemachtigden: mrs. J.M.R.S. van Eps en A.A. Krips,

e i s e r e s,

- tegen -

1. Antillean Manufacturing Co. N.V.

2. Antilliaanse Brouwerij N.V.

3. Antillian Family Foods N.V.

4. Alves Supermarket B.V.

5. Banco de Venezuela N.V.

6. Blok & Diaz Handelmij N.V.

7. Boolchand Pessoomal (Curaçao) B.V.

8. Brocurna Holding N.V.

9. Building Depot Curaçao B.V. (voorheen Curaçao Wire Products)

10. Cortesia N.V.

11. Curaçao Beverage Bottling Company N.V. (Coca Cola Fabriek)

12. Curaçao Chamber of Commerce and Industry

13. Curaçao Ports Authority (CPA)

14. Curaçao Port Services N.V. (CPS)

15. Curaçao Yacht Club

16. C. Winkel & Zonen N.V.

17. [D. S., J.]

18. Eddine Beheer N.V.

19. [E. G.E.]

20. E. Moreno Brandao & Zonen

21. Flamboyan Real Estate N.V.

22. Gomez Enterprises

23. Halabi Holding N.V.

24. Handelsonderneming Mensing N.V. (Mensing’s Caminada)

25. Heerenstraat Properties N.V.

26. Hubert Salas & Co.

27. Hucor N.V.

28. Indo-Carribean Enterprises N.V. (Boolchands)

29. Interbeton N.V.

30. K.A.E. N.V. (Aqualectra Production)

31. Kentucky Fried Chicken Netherlands Antilles N.V.

32. Kodela N.V. (Aqualectra Distribution)

33. La Palestina

34. Little Holland N.V.

35. Lusa (Real Estate) N.V.

36. Morris E. Curiel & Sons N.V., gemachtigde: Mr. Brandsma

37. Palais Hindu N.V.

38. [P., J.]

39. Pita Supermarket N.V.

40. [R. J.A.]

41. Saha N.V.

42. [S.S.R.]

43. de gezamenlijke erven [S.A.J.],

44. Setel N.V. (UTS)

45. Softex Products N.V.

46. [S.J.W.]

47. Stichting Pensioenfonds Alexander

48. Stichting Pensioenfonds Nopra

49. Sundat Curaçao N.V.

50. The Old Freeport Shop N.V.

51. Tres Inc.

52. Vanddis N.V., gemachtigde: Mr. Carrega

53. Winkel Brothers Inc. (Curaçao Trading Company (Curaçao) N.V.)

niet verschenen, behoudens waar een gemachtigde vermeld staat en met dien verstande dat is verschenen [S.A.J.], namens de erven bedoeld onder 43,

g e d a a g d e n.

Het verdere procesverloop en de verdere beoordeling

1. De bij het tussenvonnis van 7 december 2009 gelaste (tweede) comparitie is op 8 december 2009 gehouden. Namens eiseres zijn verschenen mr. Van Eps en de heer Kibbelaar. Voorts is verschenen de heer [J.J], schriftelijk gemachtigde van [R.M.A.], weduwe en erfgename van [S.A.J.].

2. De zaak is ter comparitie nader besproken. De heer [J.J.] heeft vraagtekens geplaatst bij de geringe koopsom die wordt geboden voor de aandelen. Voor de 10 aandelen heeft zijn broer destijds Naf. 10.000,- betaald, terwijl diezelfde aandelen nu in het voorstel van eiseres slechts Naf. 100,- zullen opleveren. Bij een dergelijke uitkoopprijs zou de weduwe [S.A.J.] er de voorkeur aan geven aandeelhoudster te blijven. [J.J.] heeft zich gerefereerd aan het oordeel van het Gerecht, met verzoek acht te slaan op deze aandachtspunten.

3. Door eiseres zijn op verzoek van het Gerecht nog in het geding gebracht de statuten van eiseres, financiële verslagen voor 2005 t/m 2009 van Rif Resort Hotel N.V.alsmede de jaarrekeningen over 2007 en 2008 van eiseres zelf.

4. Het Gerecht acht op grond van de overgelegde bescheiden genoegzaam aangetoond dat eiseres op de dag van indiening van het verzoekschrift ten minste 95% van het geplaatste kapitaal in de vennootschap vertegenwoordigt. Dat eiseres deze aandelen voor eigen rekening houdt, en niet zoals door gedaagde Morris E. Curiel & Sons N.V. geopperd als administratiekantoor voor Korpodeko en NPMNA, acht het Gerecht aannemelijk op grond van het aandeelhoudersregister van Rif Resort Hotel N.V. en, in samenhang bezien, de statuten van eiseres, haar jaarrekeningen over 2007 en 2008 en de toelichtingen daarop. In die jaarrekeningen staan de aandelen (voor een bedrag van in total Naf. 2,-) opgenomen als activa op de balans van eiseres.

5. Niet gebleken is dat aan de door gedaagden gehouden aandelen bijzondere rechten inzake de zeggenschap in de vennootschap zijn verbonden, noch dat gedaagden ondanks de vergoeding ernstige stoffelijke schade zouden - kunnen - lijden door de overdracht of dat eiseres jegens - een der - gedaagde(n) afstand heeft gedaan van haar bevoegdheid de onderhavige vordering in te dienen.

6. Op grond van het vorengaande kan de vordering van eiseres in beginsel worden toegewezen.

7. Ten aanzien van de door eiseres te betalen prijs voor de over te dragen aandelen overweegt het Gerecht als volgt. De door eiseres overgelegde jaarrekeningen ondersteunen de stelling van eiseres dat Rif Resort Hotel N.V. bij een schuld per eind 2008 van ruim Naf. 107 miljoen, een negatief eigen vermogen van meer dan Naf. 70 miljoen en oplopende renteverplichtingen waar onvoldoende inkomsten tegenoverstaan, de facto failliet is. Gelet daarop zal het Gerecht het voorstel van eiseres volgen om de door haar te betalen prijs te bepalen op Naf. 10,- per aandeel, vermeerderd met de eventuele “winst” bij doorverkoop als eveneens door eiseres voorgesteld. Bij gebreke van aanwijzingen of onderbouwde stellingen dat de werkelijke waarde van de aandelen hoger is dan hetgeen door eiseres wordt aangeboden, ziet het Gerecht geen aanleiding nader onderzoek naar die waarde te gelasten.

8. Aan de namens de erven [S.A.J.] geuite wens de aandelen te behouden moet worden voorbijgegaan, nu die wens niet aan de bij de wet geregelde gedwongen uitkoop in de weg kan staan.

9. De slotsom is dat de vordering van eiseres, mede gelet op hetgeen overigens is bepaald in artikel 2:250 BW, voor toewijzing vatbaar is op de wijze zoals hierna te vermelden.

10. Gelet op het bepaalde in artikel 2:250 lid 6 BW, laatste zin, zal geen der gedaagden in de proceskosten worden verwezen.

3. De beslissing

Het Gerecht:

- veroordeelt gedaagden alsmede degenen aan wie de aandelen in het kapitaal van de naamloze vennootschap Rif Resort Hotel N.V. zullen toebehoren het onbezwaarde recht op de aandelen in het geplaatste kapitaal van de naamloze vennootschap Rif Resort Hotel N.V., waarvan zij houder zijn, aan eiseres over te dragen;

- stelt de prijs van de over te dragen aandelen vast op Naf. 10,- per aandeel en wel per heden;

- bepaalt dat die prijs, zolang en voor zover deze niet is betaald, wordt verhoogd met de wettelijke rente vanaf heden tot de dag van de overdracht of de dag van consignatie van de prijs met rente overeenkomstig artikel 2:250 BW;

- veroordeelt eiseres de vastgestelde prijs, met rente zoals vermeld, te betalen aan gedaagden of aan degene(n) aan wie de aandelen zal (zullen) toebehoren tegen levering van het onbezwaarde recht op de aandelen;

- bepaalt dat uitkeringen, in laatstbedoeld tijdvak op de aandelen betaalbaar gesteld, op de dag van betaalbaarstelling tot gedeeltelijke betaling van de prijs op strekken;

- veroordeelt eiseres voorts om in geval van doorverkoop van de aandelen in Rif Resort Hotel N.V. dan wel in geval van verkoop van de activa van Rif Resort Hotel N.V. op grond van een daartoe strekkend besluit van eiseres, het verschil tussen de thans vastgestelde prijs van Naf. 10,- per aandeel en de uiteindelijke verkoopprijs, voor zover deze de gezamenlijke aandeelhouders ten goede komt, te betalen aan gedaagden of aan degene(n) aan wie de aandelen zal (zullen) toebehoren, met bepaling dat eiseres van deze betalingsverplichting is gekweten zodra zij het verschuldigde bedrag consigneert;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.E. de Kort en in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 4 januari 2010.