Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEANA:2009:BK1524

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen
Datum uitspraak
06-04-2009
Datum publicatie
29-10-2009
Zaaknummer
A.R. 665/2008
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Betreft aandelentransactie. Eiseres vertegenwoordigt ten minste 95% van het geplaatste kapitaal in de vennootschap. Niet is gebleken dat aan de door gedaagden gehouden aandelen bijzondere rechten zijn verbonden noch dat zij ondanks de vergoeding ernstige stoffelijke schade zouden kunnen leiden. Vordering van eiseres wordt toegewezen. Prijs van een aandeel dat ter beurze is genoteerd is de prijs die op die beurs voor dat aandeel wordt betaald. Rechter stelt de prijs vast op de slotkoers van het aandeel van de handelsdag voorafgaande aan de dag van wijzen van vonnis.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2
Burgerlijk Wetboek Boek 2 250
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JIN 2009/808
JOR 2009/321
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN

zittingsplaats Curaçao

VONNIS

in de zaak van:

de rechtspersoon naar vreemd recht COHERE LIMITED,

opgericht naar het recht van de Britse Maagdeneilanden,

gevestigd in Road Town, Tortola,

eiseres,

gemachtigde: mr. E.R. de Vries,

tegen

de andere aandeelhouders in het kapitaal van de naamloze vennootschap VELCRO INDUSTRIES N.V., gevestigd op Curaçao:

[namen van de 568 andere aandeelhouders ];

allen zonder bekend adres op de Nederlandse Antillen,

gedaagden,

niet verschenen.

1. Het procesverloop

Eiseres heeft bij inleidend verzoekschrift, op 1 september 2008 ter griffie ingediend, gesteld en gevorderd als is vermeld in de aan dit vonnis gehechte en daarvan deel uitmakende fotokopie. Gedaagden zijn, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet verschenen. Vonnis is bepaald op heden.

2. De beoordeling

2.1 Het Gerecht acht op grond van de overgelegde bescheiden genoegzaam aangetoond dat eiseres op de dag van indiening van het verzoekschrift voor eigen rekening ten minste 95% van het geplaatste kapitaal in de vennootschap vertegenwoordigt. Haar vordering is in zoverre deugdelijk.

2.2 Niet gebleken is dat aan de door gedaagden gehouden aandelen bijzondere rechten inzake de zeggenschap in de vennootschap zijn verbonden, noch dat gedaagden ondanks de vergoeding ernstige stoffelijke schade zouden - kunnen - lijden door de overdracht of dat eiseres jegens - een der - gedaagde(n) afstand heeft gedaan van haar bevoegdheid de onderhavige vordering in te dienen.

2.3 Op grond van het vorengaande kan de vordering van eiseres in beginsel worden toegewezen.

2.4 Ten aanzien van de door eiseres te betalen prijs voor de over te dragen aandelen overweegt het Gerecht als volgt.

2.5 Voor een aandeel dat ter beurze is genoteerd, dient die waarde in het economische verkeer in beginsel te worden gesteld op de prijs die op die beurs voor dat aandeel wordt betaald.

2.6 Nu - naar valt te kennen uit algemeen toegankelijke bronnen - op de handelsdag voorafgaande aan de dag van wijzen van dit vonnis de slotkoers van het aandeel in de vennootschap op de beurs van Nasdaq lager was dan het bedrag dat eiseres in haar vordering heeft opgenomen als de door het Gerecht vast te stellen prijs van de over te dragen aandelen, zal het Gerecht laatstbedoeld bedrag - USD 21,00 - als de door eiseres te betalen prijs vaststellen.

2.7 De slotsom is dat de vordering van eiseres, mede gelet op hetgeen overigens is bepaald in artikel 2:250 BW, voor toewijzing vatbaar is op de wijze zoals hierna te vermelden.

2.8 Gelet op het bepaalde in artikel 2:250 lid 6 BW, laatste zin, zal een beslissing omtrent de proceskosten achterwege worden gelaten.

3. De beslissing

Het Gerecht:

- verleent verstek tegen de niet-verschenen gedaagden;

- veroordeelt gedaagden alsmede degenen aan wie de aandelen in het kapitaal van de naamloze vennootschap Velcro Industries N.V. zullen toebehoren het onbezwaarde recht op de aandelen in het geplaatste kapitaal van de naamloze vennootschap Velcro Industries N.V., waarvan zij houder zijn, aan eiseres over te dragen;

- stelt de prijs van de over te dragen aandelen vast op USD 21,00 per aandeel en wel per heden;

- bepaalt dat die prijs, zolang en voor zover deze niet is betaald, wordt verhoogd met de wettelijke rente vanaf heden tot de dag van de overdracht of de dag van consignatie van de prijs met rente overeenkomstig artikel 2:250 BW;

- bepaalt dat uitkeringen, in laatstbedoeld tijdvak op de aandelen betaalbaar gesteld, tot gedeeltelijke betaling van de prijs op de dag van betaalbaarstelling strekken;

- veroordeelt eiseres de vastgestelde prijs, met rente zoals vermeld, te betalen aan gedaagden of aan degene(n) aan wie de aandelen zal (zullen) toebehoren tegen levering van het onbezwaarde recht op de aandelen;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.E. de Kort, en in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 6 april 2009.