Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAM:2019:7

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten
Datum uitspraak
13-02-2019
Datum publicatie
21-02-2019
Zaaknummer
100.00244/18
Rechtsgebieden
Materieel strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar en wordt daarnaast voor de duur van 8 jaar ontzet uit het recht het ambt van politieagent te bekleden nu verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan passieve omkoping door giften aan te nemen en in ruil daarvoor politieinformatie door te spelen (tevens schending ambtsgeheim) en het valselijk opmaken van een proces-verbaal van politie. Ook heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan de verduistering van diamanten die hij in zijn hoedanigheid als politieagent daags na Orkaan Irma onder zich had.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 100.00244/18

Uitspraak: 13 februari 2019

Tegenspraak

Vonnis van dit Gerecht

in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1975 in [geboorteplaats] ,

adres: [adres] , [woonplaats] .

Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 17 oktober 2018, 21 november 2018 en 23 januari 2019. Bij de eerste zitting is verdachte met zijn raadsvrouw, mr. D.C. Daal, advocaat te Sint Maarten, verschenen. Bij de tweede zitting is verdachte zonder bijstand van een advocaat ter terechtzitting verschenen.

Ter openbare terechtzitting op 21 november 2018 is het onderzoek ter terechtzitting gesloten. Bij tussenvonnis van 12 december 2018 heeft het Gerecht aanleiding gezien het onderzoek te heropenen en te schorsen tot de terechtzitting van 23 januari 2019. Ter openbare terechtzitting op 23 januari 2019 zijn zowel verdachte als de raadsvrouw niet ter terechtzitting verschenen.

De verdenking in het kort

De verdenking komt er in de kern op neer dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan diefstal (danwel verduistering of heling) van een aantal diamanten (feit 1). Daarnaast wordt verdachte verweten dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan passieve omkoping door als politieagent giften en/of beloften aan te nemen (feit 2), valsheid in geschrift door het vervalsen van een proces-verbaal van politie (feit 3) en schending van zijn ambtsgeheim (feit 4).

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie, mr. M.R. van Nes, heeft ter terechtzitting gevorderd dat het Gerecht het onder 1 subsidiair, 2, 3 en 4 ten laste gelegde bewezen zal verklaren en verdachte daarvoor zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 (drie) jaren, met aftrek van voorarrest. Zijn vordering behelst voorts de ontzetting uit het recht om ambten te bekleden voor de duur van 5 (vijf) jaren.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft bepleit dat verdachte zal worden vrijgesproken van alle aan hem ten laste gelegde feiten.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 september 2017 tot en met 23 november 2017 te Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen tien (10), althans een hoeveelheid al dan niet echte diamanten en/of edelstenen/juwelen, in elk geval enige goederen, geheel of ten dele toebehorende aan [A] en/of [naam juwelier] , althans aan een of meer onbekend gebleven eigenaren, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders;

subsidiair, indien het voorgaande niet tot een veroordeling zou kunnen leiden

hij in of omstreeks de periode van 1 september 2017 tot en met 23 november 2017 te Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk tien (10), althans een hoeveelheid al dan niet echte diamanten en/of edelstenen/juwelen, in elk geval enige goederen, die geheel of ten dele toebehoorden aan [A] en/of [naam juwelier] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders, en welke goederen verdachte uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking, te weten als politieagent van het Korps Politie Sint Maarten, in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had, zich wederrechtelijk heeft/hebben toegeëigend;

meer subsidiair, indien het voorgaande niet tot een veroordeling zou kunnen leiden

hij in of omstreeks de periode van 1 september 2017 tot en met 23 november 2017 te Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, tien (10), althans een hoeveelheid al dan niet echte diamanten en/of edelstenen/juwelen, in elk geval enige goederen, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededaders ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die diamanten en/of edelstenen/juwelen wisten of begrepen, althans redelijkerwijs hadden moeten vermoeden, dat het door misdrijf verkregen goederen betrof;

2.

hij in of omstreeks de periode van 14 maart 2015 tot en met 15 januari 2018 te Sint Maarten, als ambtenaar een of meerdere giften of beloften dan wel diensten, te weten:

 • -

  het betalen/kopen van een of weer (retour)vliegtickets naar Curaçao en/of andere bestemmingen,

 • -

  het beveiligen van zijn telefoon,

 • -

  een visexcursie,

 • -

  een hoeveelheid petty cash / contant geld,

 • -

  een geldbedrag van ongeveer USD 900,00 (ter afbetaling van de Hyundai Sonata van verdachte),

 • -

  een of meer (andere) geldbedragen en/of

 • -

  etentjes, borrels, drankgelagen en/of andere, soortgelijke sociale evenementen

heeft aangenomen, wetende of redelijkerwijs vermoedende dat deze hem werden gedaan, verleend of werden aangeboden teneinde hem te bewegen om, al dan niet in strijd met zijn plicht te handelen, in zijn bediening iets te doen of na te laten;

3.

hij in of omstreeks de maand februari 2016, althans in 2016 te Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een ambtsedig opgemaakt proces-verbaal van politie (met documentcode 1511301130.AANG), zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt of vervalst met het oogmerk om dit proces-verbaal als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken, bestaande de valsheid of vervalsing hierin dat in dat proces-verbaal als datum en tijdstip van aangifte was opgenomen, vermeld en/of geschreven 30 november 2015, omstreeks 11:30 uur terwijl in werkelijkheid die aangifte op of omstreeks 26 februari 2016, althans in februari 2016, in elk geval op een andere datum dan 30 november 2015 was gedaan en/of opgenomen en/of opgemaakt;

4.

hij, in of omstreeks de periode van 14 maart 2015 tot en met 15 januari 2018 te Sint Maarten, opzettelijk een of meerdere geheimen, te weten informatie uit lopende strafrechtelijke en/of politieonderzoeken, processen-verbaal van het Korps Politie Sint Maarten en/of e-mails afkomstig van officier van justitie N. Lemmers, waarvan hij wist of redelijkerwijs had moeten vermoeden dat hij uit hoofde van ambt en/of beroep, te weten als politieagent van het Korps Politie Sint Maarten, dan wel uit hoofde van wettelijk voorschrift, verplicht is het te bewaren, heeft geschonden, door voornoemde gegevens aan [medeverdachte] te verstrekken.

Formele voorvragen

Het Gerecht stelt vast dat de dagvaarding geldig is, dat het bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

Beoordeling van de tenlastelegging 1

Herkomst diamanten

Op 6 september 2017 trok orkaan Irma over Sint Maarten. Als gevolg daarvan vonden tussen 5 en 7 september 2017 veel plunderingen plaats bij onder andere juwelierszaken. Een van de gedupeerden betreft [naam juwelier] , waarvan de eigenaar in een aangifte van september 2017 heeft verklaard dat er in die periode zowel echte als neppe diamanten zijn gestolen.2

In deze periode is waargenomen dat door een onbekende persoon een tas achter een gebouw aan de Front Street werd verstopt. De onbekende persoon rende weg bij het zien van de politie. De politie vond de tas, waarin documenten en sieraden zaten. Later bleek dat deze afkomstig waren van [naam juwelier] .3

Verbalisant [verbalisant 1] heeft verklaard dat er gedurende deze dagen grote hoeveelheden goederen naar het politiebureau werden gebracht. Vanwege de schade die was veroorzaakt door de orkaan konden de goederen niet in het systeem worden geregistreerd. Onder andere collega [verdachte] (hierna: verdachte) was belast met de afhandeling van de plunderingen. Verdachte had aan hem verteld dat hij tijdens zijn dienst op 6 september 2017 gedurende de plunderingen een zwarte vuilniszak met sieraden binnen had gebracht. Deze sieraden zijn echter nooit gemeld en zijn ook niet overgedragen aan de Sectiechef.4 Ook inspecteur [verbalisant 2] heeft verklaard dat verdachte in deze periode een hoeveelheid juwelen heeft binnengebracht maar dat ook zij niet wist wat de inhoud van de tassen was geweest.5 Verdachte zelf heeft verklaard dat hij, in de periode vlak na Irma toen hij was belast met de afhandeling van de plunderingen, inderdaad een plastic zak - een soort vuilniszak - met sieraden heeft aangetroffen en naar het politiebureau heeft gebracht.6

Verklaringen [getuige 1]

heeft verklaard dat hij ongeveer 2 à 3 maanden voor orkaan Irma in contact is gekomen met [medeverdachte] (hierna: [medeverdachte] ) via de privé-kok van [medeverdachte] , [getuige 5] (hierna: [getuige 5] ). Twee dagen na de orkaan, op 8 september 2017, is [getuige 1] begonnen met werken voor [medeverdachte] . Hij was 24 uur per dag in dienst als een soort ‘manusje van alles’. Vanwege de avondklok die van kracht was na de orkaan verbleef [getuige 1] bij [medeverdachte] . Op een gegeven moment stopte [medeverdachte] met betalen. Omdat [medeverdachte] allerlei excuses had om maar niet te hoeven betalen ontstond er ruzie tussen [medeverdachte] en [getuige 1] . [getuige 1] is vervolgens naar de politie gegaan om aangifte te doen. Hij deed dit omdat hij boos was, maar ook omdat er veel meer gaande is met [medeverdachte] , aldus [getuige 1] . 7

[getuige 1] heeft uitvoerig verklaard over de vriendschap tussen [medeverdachte] en verdachte. [getuige 1] heeft verdachte vlak na de orkaan bij [medeverdachte] thuis leren kennen. Op een dag vroeg [medeverdachte] namelijk aan [getuige 1] of hij twee vrouwen bij het plaatselijke bordeel kon ophalen voor hemzelf en voor verdachte. In de dagen daarna zag [getuige 1] verdachte regelmatig bij de woning van [medeverdachte] komen. Hij bleef soms ook een paar dagen slapen. De vriendschap tussen [medeverdachte] en verdachte is ontstaan omdat verdachte [medeverdachte] ooit heeft aangehouden nadat hij de ex van zijn vrouw had getaserd. Volgens [medeverdachte] had verdachte hem toen geholpen door het hele verhaal een andere wending te geven. [medeverdachte] zei over verdachte: ‘ [verdachte] is on my pay-roll’.8

Een week na de orkaan kwam verdachte naar de woning van [medeverdachte] met een zwartkleurige plastic zak. In die zak zat een bruinkleurige zak met daarin een roodkleurige buidel waarin normaliter juwelen worden bewaard. Verdachte nam plaats in de woonkamer en na enkele minuten gingen verdachte en [medeverdachte] naar een andere kamer. Ongeveer 15 minuten later kwam verdachte uit de kamer en vertrok. [medeverdachte] riep [getuige 1] bij hem in de kamer en toonde hem daar een zak met diamanten. Hij vertelde hem dat verdachte die zak naar hem toe had gebracht en had verzocht de diamanten voor hem te verkopen. [medeverdachte] zei tegen [getuige 1] dat verdachte tijdens zijn dienst naar een juwelierszaak moest omdat er gestolen werd. [medeverdachte] zei letterlijk tegen [getuige 1] : ‘he went to arrest somebody at [naam bedrijf] and he got his hands on these’.

[medeverdachte] zou zich voordoen als de eigenaar van de diamanten. Hij zou ze zogenaamd voor nood verzameld hebben en ze verkopen wanneer het slecht zou gaan met zijn zaken. [getuige 1] heeft de diamanten gezien. Hij zag dat er twee beschadigd waren. [medeverdachte] vertelde hem dat dat was gebeurd toen verdachte erop had gezeten. De twee diamanten waren tegen elkaar aan gekomen en daardoor was een beschadiging ontstaan.

Enkele dagen later kwam verdachte opnieuw naar de woning van [medeverdachte] . [medeverdachte] en hij gingen naar de kamer van [medeverdachte] en na enkele minuten vertrok verdachte. [medeverdachte] vertelde aan [getuige 1] dat verdachte was gekomen om de helft van de diamanten op te halen. Hij zou ze naar een diamanten-specialist brengen zodat die de diamanten kon prijzen. Ongeveer twee dagen later kwam verdachte weer terug met de diamanten. [medeverdachte] vertelde dat verdachte de andere helft van de diamanten had opgehaald en weer naar dezelfde specialist zou brengen. Verdachte had gezegd dat de eerste helft was geraamd op $ 1.3 miljoen. De tweede helft van de diamanten zouden $ 1.2 miljoen waard zijn. [medeverdachte] sprak steeds over een totale waarde van $ 2.5 miljoen.

Op 26 september 2017 stuurde [medeverdachte] een bericht naar [getuige 1] waarin hij insinueerde dat hij samen met een vrouw genaamd ‘ [getuige 2] ’, de diamantenspecialist, met de diamanten zou gaan reizen. Verdachte zou meereizen en werd door [medeverdachte] de ‘security consultant’ genoemd die alles zou overzien. Op 27 september 2017 vond een vergadering plaats tussen verdachte, [medeverdachte] en de diamantenspecialist, die [getuige 2] bleek te heten, over het plan voor de verkoop van de diamanten. [medeverdachte] vertrouwde het niet en zou de diamanten zelf naar iemand toebrengen voor een second opinion.

Weer een aantal dagen later vroeg [medeverdachte] of [getuige 1] samen met [getuige 5] naar een juwelierszaak wilde gaan. Ze hebben toen 4 of 5 diamanten meegenomen. De juwelier vertelde hen dat de diamanten niet echt waren. Met dat bericht zijn zij terug gegaan naar [medeverdachte] . Vervolgens zijn zij terug gegaan met een grotere hoeveelheid stenen. Ook had [medeverdachte] aan [getuige 1] zijn verlovingsring mee gegeven, om te zien of de juwelier de stenen wel goed beoordeelde. [medeverdachte] was erg boos op verdachte omdat hij kosten voor hem had gemaakt en omdat hij hem handgeld had gegeven.

Verdachte wilde van [medeverdachte] een geldbedrag van $ 50.000 hebben als voorschot om zijn woning van te kunnen repareren. Ook wilde verdachte dat [medeverdachte] zijn ticket naar Curaçao zou betalen en dat hij de reis van zijn vrouw van Jamaica naar Sint Maarten zou betalen. [getuige 1] heeft gezien dat [medeverdachte] de tickets online kocht voor verdachte.9

In een aanvullende verklaring heeft [getuige 1] verklaard dat het informeren van [medeverdachte] door verdachte eruit bestond dat verdachte [medeverdachte] waarschuwde als de politie eraan zou komen. Dat gebeurde via de telefoon - ze belden elkaar regelmatig - maar soms kwam verdachte ook persoonlijk langs. [medeverdachte] hield allerlei informatie bij over verdachte. Wanneer hij verdachte uitbetaalde maakte hij hier geldopnames van via het camerasysteem van de woning of met een taperecorder. [medeverdachte] heeft medische rekeningen betaald voor de moeder van verdachte, hij heeft vakantietrips voor de hele familie van verdachte betaald en hij heeft een reis van de vrouw van verdachte van Jamaica naar Sint Maarten betaald. [medeverdachte] heeft online tickets voor verdachte besteld voor een reis naar Curaçao en daarbij heeft hij ook een geldbedrag naar verdachte overgemaakt, hoeveel weet [getuige 1] niet. [medeverdachte] nam dit allemaal op. Als verdachte dan een onderzoek naar [medeverdachte] zou starten, dan zou [medeverdachte] aantonen dat verdachte geld van hem had aangenomen. Verdachte bleef langs de woning van [medeverdachte] komen en bleef zeuren om een voorschot van $ 50.000 dat hij zou krijgen voor de diamantendeal.

Uit Whatsapp-berichten tussen [getuige 1] en verdachte bleek dat verdachte in oktober 2017 naar Curaçao is gevlogen en op 11 oktober 2017 terug is gevlogen naar Sint Maarten. Uit nader onderzoek van de politie is gebleken dat verdachte op 5 oktober 2017 op een vlucht van Winair van Sint Maarten naar Curaçao is gereisd.

[getuige 1] is nogmaals bevraagd over de tas met diamanten en heeft hierover verklaard dat het om een zwart supermarkttasje ging. Verdachte had dit tasje vast toen hij binnenkwam en hij hield het vast alsof er een vorm van een doosje in de zak zat. Toen hij wegging had hij niets in zijn hand. Nadat hij was vertrokken liet [medeverdachte] aan [getuige 1] de zwarte plastic zak zien. Hij maakte de tas een beetje open en liet [getuige 1] kleine zakjes zien. Dat waren kleine doorzichtige ziplock-zakjes die je aan de bovenkant dicht kan duwen. De eerste keer dat [getuige 1] deze zakjes zag viel hem niets op aan de zakjes. De tweede keer echter waren de zakjes genummerd. In sommige zakjes zaten drie diamanten, in andere vier of zes diamanten. De diamanten zaten per model en afmeting bij elkaar. Onderin zat een rood juwelenbuideltje. Het was een juwelenbuideltje met een touwtje aan de bovenkant. In het buideltje zat een bepaald soort diamanten. Deze zaten dus apart van de andere diamanten. [getuige 1] denkt dat er ongeveer zes tot acht diamanten in die buidel zaten. Ongeveer een week nadat verdachte met de diamanten bij [medeverdachte] thuis was geweest, kwam verdachte met een diamantenspecialist naar de woning van [medeverdachte] . Ze hebben de diamanten meegenomen en toen die terugkwamen waren de zakjes voorzien van cijfers.10

Het Gerecht stelt voorop dat het van oordeel is dat de verklaringen zoals die door [getuige 1] zijn afgelegd betrouwbaar zijn en dat deze als vertrekpunt voor de beantwoording van de bewijsvraag kunnen dienen. Bij de beoordeling van de betrouwbaarheid van verklaringen van getuigen komt in de eerste plaats belang toe aan de consistentie, nauwkeurigheid of gedetailleerdheid, en volledigheid van die verklaringen. Het Gerecht is van oordeel dat de verklaringen van [getuige 1] op hoofdlijnen consistent en gedetailleerd zijn en bovendien op vele punten worden ondersteund door objectieve en verifieerbare bewijsmiddelen.

Verklaringen [getuige 2]

(hierna: [getuige 2] ) heeft verklaard dat zij verdachte voor het eerst heeft ontmoet toen zij aangifte kwam doen op het politiebureau. Er ontstond een soort vriendschap waarbij zij in het begin veel contact hadden. Op dat moment werkte zij bij [naam bedrijf], zij werkte daar al sinds vlak voor orkaan Irma.

[getuige 2] kent [medeverdachte] dan ook via verdachte. Hij vroeg haar om kennis met hem te maken. Dit was gedurende het orkaanseizoen. De eerste keer dat zij hem heeft ontmoet zal eind september of begin oktober 2017 zijn geweest. Verdachte bracht haar naar het huis van [medeverdachte] . Verdachte zei tegen haar dat [medeverdachte] zijn vriend was, dat zij elkaar al lang kennen en dat hij zaken voor [medeverdachte] regelde. Ook zei hij dat [medeverdachte] diamanten had en dat [medeverdachte] en hij wilden dat zij naar de diamanten zou kijken. Ze kwamen hierbij omdat verdachte aan [medeverdachte] had verteld dat [getuige 2] bij [naam bedrijf] werkte en ervaring had in de ‘jewelry scene’.

Op de dag dat verdachte haar meenam naar de woning van [medeverdachte] , hij had haar in een politieauto daar naartoe gebracht, heeft zij de stenen bekeken. De stenen zaten in een lichtbruin doosje dat aan de bovenkant opengaat als een soort juwelendoosje. In het doosje zat een plastic zak met een heleboel stenen. Zij nam er twee uit om te bekijken en concludeerde dat de stenen niet echt waren. Nadat ze de stenen had gezien, gaf zij aan [medeverdachte] en verdachte te kennen dat de stenen geen echte diamanten waren.

[getuige 2] heeft verklaard dat zowel [medeverdachte] als verdachte haar diamanten hebben laten zien. De eerste keer dat zij met verdachte naar de woning van [medeverdachte] ging, heeft zij de stenen gezien. [medeverdachte] was de eerste die haar de stenen toonde. Hij kwam met een doosje uit zijn slaapkamer gelopen. Daarna liet verdachte haar ook een aantal stenen zien die hij in zijn zak had. Hij haalde drie aparte kleine doorzichtige plastic zakjes uit zijn broekzak. In elk zakje zaten drie diamanten. Deze diamanten heeft [getuige 2] ook bekeken en deze diamanten waren allemaal echt. Dus in totaal heeft [getuige 2] negen diamanten gezien waarvan zij constateerde dat die echt waren. Nadat zij de diamanten gezien had, stopte verdachte ze terug in zijn broekzak. Hij zei tegen [medeverdachte] dat hij de andere diamanten weer moest opbergen en toen zijn ze weer weg gegaan. Dit was in de woning van [medeverdachte] in [woonplaats] .

[getuige 2] heeft verklaard dat zij niet wist of de diamanten gestolen waren, maar dat het haar wel was opgevallen dat er erg veel camera’s bij de woning van [medeverdachte] hingen. Bovendien waren beide mannen naar haar idee ‘on high alert’, ze keken continu om zich heen naar de camera’s. [getuige 2] is zelf nooit ergens naartoe gegaan voor [medeverdachte] maar wel hoorde zij [medeverdachte] en verdachte praten over het feit dat verdachte voor [medeverdachte] een trip moest maken om dingen voor [medeverdachte] te regelen. Verdachte gaf aan dat hij na zijn verplichtingen bij de politie voor [medeverdachte] op reis zou gaan. Vlak daarna is verdachte naar Curaçao afgereisd.11

Ook [getuige 2] heeft een aanvullende verklaring afgelegd. Zij heeft over de diamanten verklaard dat ze in hele kleine plastic zakjes met een ziplock zaten. Er stond niets op geschreven en er waren geen andere markeringen zichtbaar. Aan [getuige 2] is een foto getoond die afkomstig is uit de telefoon van [medeverdachte] .12 Op deze foto staat een aantal ziplock-zakjes afgebeeld met daarin op diamanten gelijkende stenen. [getuige 2] heeft verklaard dat zij deze zakjes herkent als de zakjes die zij in haar handen heeft gehad en waar de diamanten in zaten die zij tegen het licht heeft gehouden om te kijken naar de authenticiteit van de stenen. Deze zakjes kwamen uit het doosje van [medeverdachte] . Deze stenen zijn iets groter dan de stenen van verdachte. Ook is aan [getuige 2] een foto getoond uit de telefoon van [getuige 1] .13 Het rode zakje op deze foto herkent [getuige 2] als het zakje dat zij naar een vriendin had meegenomen om ook naar de stenen te kijken. Alle andere plastic zakjes hebben nummers, deze zijn er door [getuige 2] opgeschreven en refereren aan de zuiverheid en volume van de stenen. Al deze zakjes bevatten geen diamanten. Er is één zakje waarvan je alleen de zes ziet die erop geschreven staat en in dit zakje zit een echte diamant. In de twee lege zakjes met daarop geschreven 75 en 75 zaten ook echte diamanten. Dit waren de diamanten die verdachte aan [getuige 2] heeft laten zien. De echte diamanten waren niet beschadigd, alleen een aantal van de nepdiamanten hadden beschadigingen.

Op een derde foto14 is een hand met zes diamanten te zien. Hierover heeft [getuige 2] verklaard dat de zes diamanten afkomstig zijn van de nepdiamanten en dat de hand met zekerheid de hand van verdachte is. De hand op de achtergrond is de had van [medeverdachte] . Deze hand herkent [getuige 2] aan de vreemde nagels. Bij de rechter-commissaris heeft [getuige 2] aanvullend verklaard dat zij de hand van verdachte heeft herkend aan een moedervlek aan de binnenkant van de hand.15

Aangaande de stenen van verdachte heeft [getuige 2] verklaard dat een van de stenen een waarde van ongeveer $ 2000 heeft en een andere, iets grotere steen, een waarde van ongeveer $ 2700. De diamanten verschilden in maat. Er waren drie kleine, drie medium en drie grote diamanten. Zij heeft niet alle diamanten gecheckt en gewogen dus ze kan niet de totale waarde van de diamanten vaststellen.

Nadat [getuige 2] had gezegd dat de stenen van [medeverdachte] vals waren, is zij op verzoek van [medeverdachte] met verdachte naar een bekende gegaan om nogmaals naar de stenen te laten kijken. Ze hadden er twee meegenomen. Toen ze tegen [medeverdachte] zeiden dat de stenen inderdaad nep waren, wilde [medeverdachte] dat ze de rest ook zouden laten checken. Dit heeft [getuige 2] niet gedaan.16

Over de relatie tussen verdachte en [medeverdachte] heeft [getuige 2] verklaard dat verdachte en [medeverdachte] allebei een eigen iPhone hadden om met elkaar te kunnen communiceren. Zij hadden ook een privé-lijn om met elkaar te kunnen bellen zonder dat iemand het zou kunnen horen. Verdachte gaf [medeverdachte] op een gegeven moment een simkaart en [medeverdachte] liep hiermee weg. Toen hij terugkwam installeerde hij de sim in de telefoon van verdachte en zei tegen verdachte dat hij deze telefoon apart moest houden.17 [getuige 2] heeft verklaard dat verdachte een Platinum creditcard in zijn bezit had van [medeverdachte] die hij gebruikte voor het maken van tripjes naar bijvoorbeeld Santo Domingo. Hij vertelde aan [getuige 2] dat [medeverdachte] zijn tripjes betaalde. Verdachte en [medeverdachte] waren ‘partners in everything’.18

Camerabeelden woning [medeverdachte]

Op beelden van een van de camera’s die bevestigd waren rondom de woning van [medeverdachte] is te zien dat op 24 september 2017 om 18:46:42 uur verdachte door het beeld loopt. Onder zijn linkerarm heeft hij een doorzichtige plastic zak geklemd. In deze zak zit een onbekend voorwerp, zwart van kleur. Deze plastic zak is herkend als een fouilleringszak die door de politie wordt gebruikt voor het opbergen van in beslag genomen goederen.19

Telefoon [medeverdachte]

Bij de huiszoeking in de woning van [medeverdachte] in [woonplaats] is onder andere een Samsung Galaxy J7 met modelnummer SMJ701F in beslag genomen die op het rechter nachtkasje in de slaapkamer van [medeverdachte] lag.20 Op de telefoon is een groot aantal afbeeldingen, video’s, gesprekken en documenten aangetroffen. Het Gerecht zal een aantal van de aangetroffen bestanden hieronder opnemen.

Op 21 september 2017 zijn omstreeks 08:50 uur drie foto’s gemaakt waarop [getuige 1] , verdachte en [getuige 3] te zien zijn. Een paar uur later, om 04:36 uur en 04:41 uur (22 september 2017) zijn meerdere foto’s gemaakt met daarop een zestal ziplock-zakjes met in elk zakje een op een diamant gelijkende steen. Deze zakjes hebben geen opschrift. Op 23 september 2017 werd een foto van [getuige 2] via Whatsapp verstuurd naar [medeverdachte] .21

Op de telefoon van [medeverdachte] is een groot aantal Whatsapp-gesprekken aangetroffen.

Op 2 februari 2017 voert [medeverdachte] een gesprek met een persoon genaamd [C] :

[medeverdachte] : Every been fucked by a Detective who working for KPSM and me ??

Op 26 september 2017 voert [medeverdachte] een Whatsapp-gesprek met [getuige 1] :

[medeverdachte] : (…) She just agreed that it’s PRIVATE meeting with strict confidentiality

[medeverdachte] : I will set discreet camera and microphone

(…)

[medeverdachte] : you will travel with [getuige 2] as bodyguard and ovrseen by [verdachte] who my security consultant

[medeverdachte] : $1000 per day

[medeverdachte] : when on the run

(…)

[medeverdachte] : [verdachte] n I behind schedule.. he will make pickup at 6-6.30

Op 29 september 2017 voert [medeverdachte] een Whatsapp-gesprek met [getuige 1] :

[medeverdachte] : I started to tell [getuige 5] about diamond plan but was interrupted n never finnished

(…)

[medeverdachte] : Bro… where is [getuige 2] place?? I gotta pick her up… unless you guys are close

[getuige 1] : You want me pick her up?

[medeverdachte] : Yeah bro.. pick her up please

Op 6 oktober 2017 voert [medeverdachte] een Whatsapp-gesprek met iemand met gebruikersnaam [D] :

[medeverdachte] : I need to get off island to move some stones.. I have them ALL (…)

[medeverdachte] : There is a gem with your name on it… anyone I can give it too that you trust in sxm?

[medeverdachte] : You n [getuige 5] n [getuige 1] eacht the same stone just in case things are not to my plan. (…)

[D] : Wow… ok… let me find out (…)

[medeverdachte] : Meanwhile i need to dump stones up to 250K

[D] : Ok… u remember [E] best mate [F] … he can hold for us. Shall i send to you? Or u want to meet elsewhere?

[D] : Please let me know… so i can activate card again

[medeverdachte] : Reply YES babe… [verdachte] had to go rescue the family.. I taking it out of his 1Mil22

Op 7 oktober 2017 voert [medeverdachte] een Whatsapp-gesprek [G] :

[medeverdachte] : Do any of you know a gemologist? I need to dump some assests to raise hard cash..

[medeverdachte] : Sparkly carbon type stones

[medeverdachte] : Very high value need raise quarter million.

[medeverdachte] : It’s ony a fraction of the total collection that I been saving for rainy day.. I am done working.. time to retire.

[medeverdachte] : There’s a good commission in it.

[medeverdachte] : I need deump-300,000

[G] : Are you looking te sell raw stones to a professional or sell 2 pieces of jewelry retail?

[medeverdachte] : cut stones, not certified or registered came from a project payment many years ago..

[medeverdachte] : some are exquisite I only dumping 10%23

Op 7 oktober 2017 voert [medeverdachte] een Whatsapp-gesprek met [getuige 4] :

[medeverdachte] : I cannot support you until I move some gemz

Op 8 oktober 2017 voert [medeverdachte] een Whatsapp-gesprek met iemand met de gebruikersnaam [I] :

[medeverdachte] : I need to let you into a wee secret

[medeverdachte] : For which I need you to do something very important

[medeverdachte] : Paid job of coure

[I] : What do you need me to do?

[medeverdachte] : Courier some carbon stones.. about 250k

[medeverdachte] : that’s about 10% of my worth

[medeverdachte] : And do you konw any gem traders etc

[I] : No24

Op 11 oktober 2017 voert [medeverdachte] een Whatsapp-gesprek met [D] :

[medeverdachte] : Babe.. finally god 2nd opinion on stones… bad news… all but one are fake… They tried o scam me..One is very special and real… I have some justice to deliver.

[medeverdachte] : And we now have a serious cash problem.. FUCK FUCK FUCK25

Op 17 oktober 2017 voert [medeverdachte] een Whatsapp-gesprek met [getuige 3] :

[medeverdachte] : I want to photograph the whole collection and do some research on the articles I found a box, washed up on the beach.

Op 23 oktober 2017 voert [medeverdachte] een Whatsapp-gesprek met [getuige 4] :

[getuige 4] : any words on the D

[getuige 4] : ?

[medeverdachte] : All fake stones

[getuige 4] : All!

[getuige 4] : Damn

[medeverdachte] : I was a bit more vocal.. I could go to prison for that scam

Verklaring [getuige 3]

(hierna: [getuige 3] ) heeft verklaard dat zij enige tijd een relatie met [medeverdachte] heeft gehad en dat zij daarna vrienden zijn gebleven. Zij heeft eenmaal diamanten gezien (los van haar eigen diamanten) bij [medeverdachte] thuis, ze denkt ergens in november. Hij liet ze zien en zei dat hij ze voor een vriend bewaarde. De diamanten zaten in een ziplock-zakje.26

Verklaring [getuige 4]

(hierna: [getuige 4] ) heeft verklaard dat zij vele malen, vooral vlak na Irma, bij [medeverdachte] thuis is geweest. Zij zag daar regelmatig een grote, donkere man die politieagent is. Op een moment dat zij geen geld had en zich tot [medeverdachte] wendde, gaf [medeverdachte] aan dat hij een aantal stenen had die hij van het eiland moest zien te krijgen zodat hij haar financieel kon ondersteunen. Hij stuurde ook foto’s van de stenen. [medeverdachte] vertelde haar dat hij een meisje zou gebruiken om de stenen van het eiland te krijgen. In een van de chatgesprekken waarin [getuige 4] aan [medeverdachte] vraagt hoe het staat met de ‘D’ bedoelde zij daarmee de diamanten. [medeverdachte] appte toen terug dat de stenen allemaal nep waren. [medeverdachte] zei ook tegen [getuige 4] dat het vreemd was dat met alles wat er gaande was na Irma, grappig genoeg de politie zichzelf tegoed deed aan gestolen goederen. Hij vertelde dat de politie naar hem toe was gekomen met een aantal stenen. Hij vertelde dit voor hun appgesprek over de diamanten. [getuige 4] heeft de stenen eenmaal gezien, ze lagen in de safe in de woning van [medeverdachte] .27

Telefonische contacten

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat er op regelmatige basis telefonisch contact is geweest tussen verdachte en [getuige 2] in de periode die loopt van 1 september 2017 tot en met 20 oktober 2017, waarbij in september 2017 het meeste contact plaatsvindt, te weten 63 keer. Ook op 24 september 2017 om 20:45 uur is telefonisch contact geweest tussen verdachte en [getuige 2] . Vlak daarvoor, om 18:46 uur, was verdachte te zien bij de woning van [medeverdachte] met een zak onder zijn arm.28

Telefoon [getuige 1]

Ook op de telefoon van [getuige 1] zijn foto’s aangetroffen, waaronder een foto die is gemaakt op 29 september 2017. Op deze foto’s zijn een roodkleurige buidel te zien en een groot aantal ziplock-zakjes met daarin op diamanten gelijkende stenen. Deze ziplock-zakjes zijn voorzien van blauwe handgeschreven markeringen (nummers).29

Aantreffen diamant in woning [medeverdachte]

Bij de huiszoeking in de woning van [medeverdachte] op 14 december 2017 is in de kluis eveneens een op een diamant lijkende steen aangetroffen.30 Deze steen is onderzocht door drie juweliers en de conclusie is dat het geen echte diamant betrof.31

Verklaringen verdachte

Verdachte heeft verklaard dat hij op 6 september 2017 aan het werk was als politieagent en zich samen met zijn collega’s bezighield met de plunderingen die gaande waren. Als ze auto’s of trucks met goederen zagen, dan werd alles naar het politiebureau gebracht. Op een gegeven moment zag verdachte een man en een vrouw aan een kliko trekken. In de vuilnisbak zat onder andere een soort vuilniszak, donker gekleurd met daarin een heleboel oorbellen op een soort display. Het waren meer dan 6 of 7 displays met alleen maar oorbellen. Ze reden naar het politiebureau. De man met wie verdachte in de auto had gezeten, zei dat hij weg moest. Verdachte heeft de in beslag genomen goederen in het politiebureau neergezet. Verdachte heeft op dat moment niemand geïnformeerd over de goederen die hij in beslag had genomen. Verdachte heeft voorts verklaard dat [medeverdachte] een vriend van hem is en dat hij regelmatig naar de woning van [medeverdachte] is geweest. Na de orkaan kwam hij gemiddeld drie keer per week bij [medeverdachte] thuis.32

Verklaring [getuige 5]

heeft verklaard dat [medeverdachte] tegen haar had gezegd dat verdachte op zijn ‘payroll’ stond. [medeverdachte] zou goed voor verdachte en zijn familie zorgen en in ruil daarvoor deed verdachte alles wat [medeverdachte] van hem wilde. Verdachte kwam soms langs de woning van [medeverdachte] als er feestjes met prostitués waren. [getuige 5] heeft verder verklaard dat [medeverdachte] alles opnam zodat hij dit kon gebruiken voor chantage. Ook met betrekking tot verdachte had hij verschillende opnames.33

Verklaring [getuige 6]

(hierna: [getuige 6] ) is de ex-partner van [medeverdachte] . Zij heeft verklaard dat [medeverdachte] naar haar toe opschepte over de vriendschap tussen hem en verdachte. [getuige 6] wist dat [medeverdachte] verdachte betaalde. Ook [L] , de nanny, verklaarde aan haar dat zij klaar was met [medeverdachte] , zijn cocaïnegebruik en zijn politievrienden die hij betaalde wanneer ze naar zijn huis kwamen.34

Whatsapp-gesprekken tussen [medeverdachte] en Verdachte

Tijdens de huiszoeking van [medeverdachte] is op de server een zeer groot aantal Whatsapp-gesprekken tussen [medeverdachte] en verdachte aangetroffen. Hieronder wordt een kleine selectie van deze gesprekken weergegeven.

Op 7 mei 2015:

[medeverdachte] : how secure is your Blackberry?? Let me improve your privacy and check if your phone is bugged indicating you are under another ivestigation by IA.

[verdachte] : ok

[medeverdachte] : our Whatsapp is only secure frin at ny end, UTS or Telcel can trace everything you do

[medeverdachte] : my data stream appears to UTS as encrypted going to Panama. They do not kno wit to or from you… but they can check your phone independently.

[medeverdachte] : do you have private email address??

[medeverdachte] : be careful with ANY info transfered electronically of printed. IT administrators have electronic automatic logging of all events unbeknown to the user. most secure way is to call up on screen to review then take a pic of screen with Blackberry. I can secure your phone for everything except SMS and voice as that goed direct to UTS/Telcel for routing ie NO ENCRYPTION

[medeverdachte] : am working on formal complaints to deliver to you… regarding the Order to make arrest of me, is it possible to see his or hers ACTUAL complaint??

[medeverdachte] : looking back to Car Wash incident. It was nothing to do with [M] , he NOT involved. I did not know him… I need to see the full complain tl understand the [getuige 6] / [M] input…

(…)

[medeverdachte] : I suggest we secure ALL your devices. You have BB, laptop? Tablet?

[verdachte] : yes

[verdachte] : Bb, ipad, how can we do that?

[medeverdachte] : setting up secure VPN. NO ONE can see anything except garbage on the Internet. We use it for business and private, i setup your credentials. Am checking fora pp for BB, I think only android, iPad, windows, Mac.

[verdachte] : OK good

(…)

[medeverdachte] : may we see the uniform patrol report on the accident to see where vehicle was found by traffic boiz.?

[medeverdachte] : you going Curacao?? Need help with a ticket??

[verdachte] : Yes I want to go

[verdachte] : If u can leave something I will getuige i tand go for couple days

[medeverdachte] : I can book ticket on our account and simply email the eTicket.

[verdachte] : OK I will let u know (…)

[medeverdachte] : email me a pic of your passport ID page for booking details…

[verdachte] : Ok

Op 11 mei 2015:

[medeverdachte] : will it be possible to get a copy of the 3 uniform patrol reports?? If the 2 where she called for BS reasons and the traffic guys report following the vehicle indicent.

[verdachte] : I will ask them for the report

[verdachte] : I can ask them for me and I will give u a copy

[medeverdachte] : I would like to be able to make a worthwhile complaint against them for making the accident look like I swerve across the road like we discussed.

[verdachte] : We can

[verdachte] : I will help you

Op 12 mei 2015:

[medeverdachte] : enjoy your family day [verdachte] .. if you got my back then we taking care of each other as fair men, not pussys crying to police over BS

[verdachte] : I ham having ur back!

Op 17 mei 2015:

[verdachte] : Lol We going to make ur defense so u can us it in court

[medeverdachte] : you think it’s an OK idea to go look for kids so I hv a record?

[verdachte] : I will be your private Lawyer!

[verdachte] : I going to sit with u and focus on ur case for the 16th

[verdachte] : And we going to take some of the evidence so rounded that particular case only

[verdachte] : And that u going to use in court on the 16th

[medeverdachte] : OK.. we discuss the dark side later over beer… I am willing to shake the judicial system and any corrupt persons… with your and other professionals guidance.

[verdachte] : OK Good!

Op 20 mei 2015:

[medeverdachte] : u give you a shout when I home tonight or do you Wanna have a beer in a bar LOL

[verdachte] : Home is more private, dont’ want the Dutch ass the mto see us

[medeverdachte] : actually buddy let me focus on this paperwork tonight and i finnish it

[verdachte] : ok, I have the complaint that E did on the 10th

[medeverdachte] : can email? Or send pic? I am writing my broader statement to cover all the events and how they linked

Op 12 juni 2015:

[medeverdachte] : whats your thots for the warrant etc?

[verdachte] : U send me PDF

[verdachte] : I told u I nee dit just the way u type it so I can copy and pste

[verdachte] : I have all ur info on the official report

[medeverdachte] : ah .sorry. standby. 2 minutes

[verdachte] : But I will pass by u

[verdachte] : Cause I did receive a lot of emails35

Op 28 januari 2016:

[verdachte] : You know anybody by Motor World?

[verdachte] : ?

[medeverdachte] : nope..

[medeverdachte] : you want them to dissappear?

[verdachte] : Just because I didn’t pay for my car 2 months they Lawyer call me that they going to take away my car

Op 4 februari 2016:

[medeverdachte] : what y needdd for pay car initiately and when nee dit ??

[verdachte] : Take it easy Bro

[verdachte] : I nee dit for Friday 5th of February before 3 o’clock

[medeverdachte] : tomorrow that is LOL

[verdachte] : 900$ and Bro this one I will pay u back!

[verdachte] : Yes I had until Friday

[medeverdachte] : done deal

[verdachte] : OK Bro

[medeverdachte] : i do NOT want cash back..

[medeverdachte] : i want water tight cases where we hoose to fight

[verdachte] : LOL

(…)

[medeverdachte] : 110% effort in reversing the verdict in my appeal

[verdachte] : No time to waist

[verdachte] : OK

[medeverdachte] : and succesful prosecution of [M] snd [getuige 6]

[verdachte] : Bro I am here to go all the way

[verdachte] : I will continue guide u

[medeverdachte] : what shift you worki g tomorrow?

[verdachte] : 12 to 8

[medeverdachte] : i will hv the cash for you tomorrow morning when bank opens

[verdachte] : OK no problem

[medeverdachte] : will ben ice to see you at police station and sign the pv.. i email it tonight as i kdep changig it

Op 24 februari 2016:

[medeverdachte] : hey Bro.. i need the pv signed up urgently man.. the 2 fucking cunts in the grocery store looking for the kids.. fucking humiliating…

[medeverdachte] : i submitted it too you nearly 2 weeks ago… we got work to do bro

[medeverdachte] : what is the hold up bro? ? and can i take some stuff out to simplify it to make progress?

[verdachte] : I read it I told u

[verdachte] : I told u I have to pass by u so together we can go trui t take out what have to take out

[medeverdachte] : i undrstand that.. surely it wsy enough to cut n paste the woring

[medeverdachte] : wording form my complaint, correct it and sign.. i can edit the originals aftwerwards

[verdachte] : Yes

[verdachte] : But in ur complaint we can’t put what I done already in the investigation

(…)

[medeverdachte] : so you really telling me that nothign happen on the paperwork after i give it to you ???

[medeverdachte] : we are way behind schedule bro.

Op 26 februari 2016:

[medeverdachte] : bro. I sent email and reduced and reduced everthing

[verdachte] : Yes I busy getting it ready

[verdachte] : Can u pass 11 for it?

[medeverdachte] : yes sir

[verdachte] : ok

[medeverdachte] : you have the evidence file ready

[medeverdachte] : i take i tand clean it up

[medeverdachte] : from the one page i will build the complete case etc.

[verdachte] : Do u have the doctor report and stuff for me to add to it

[medeverdachte] : EVERYTHING BRO

[verdachte] : Ok

[medeverdachte] : which updated to include new situatiom

[medeverdachte] : once we hv pv

[verdachte] : .ok

[medeverdachte] : i work evidence to macht and of course gove 1000% more

[verdachte] : Good

[verdachte] : I having the report ready waiting for u

[verdachte] : Wa date u want to put that u did this complaint?

[verdachte] : before u did get the pic from the doctor showing the scrove was broken in ur leg?

[medeverdachte] : lets back up… normaly your havr to investigate the complaint

[medeverdachte] : so if yo

[verdachte] : It have to be something form last year date

[verdachte] : Yes

[medeverdachte] : you rcv complaint then how long beforee yiu incestifation start?

[medeverdachte] : xmas day??

[medeverdachte] : wait.. i wasnt there

[verdachte] : Yea around those days

[verdachte] : before u went Guadalupe

[medeverdachte] : sinterclass

[medeverdachte] : decemer 5th

[medeverdachte] : wait.. it should be after last hearing

[verdachte] : Yes

[medeverdachte] : verdoct was november.19

[medeverdachte] : so ar that point i flip my lid of injustice

[verdachte] : So what date

[medeverdachte] : november 30

[verdachte] : OK good36

Juridische conclusies

Feit 1

Het Gerecht stelt allereerst vast dat verdachte gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn functie als politieambtenaar juwelen onder zich heeft gehad. Of deze juwelen al dan niet van [naam juwelier] afkomstig zijn geweest blijft onduidelijk. Wel staat vast dat verdachte rond 6 september 2017 (al dan niet echte) juwelen onder zich had als gevolg van het plunderen van verschillende juweliers na de orkaan. Voorts stelt het Gerecht vast dat verdachte daags daarna een aantal van de diamanten aan [medeverdachte] heeft gegeven. Samen hebben zij vervolgens een plan gemaakt om de waarde van de diamanten vast te laten stellen met het idee deze diamanten later te verkopen. De winst zou gedeeld worden. Er is uitvoerig gesproken over de diamanten met verschillende personen, er zijn foto’s van de diamanten verstuurd en de diamanten zijn meermalen getaxeerd, allemaal in de periode die loopt vanaf een paar dagen na orkaan Irma tot enkele maanden daarna. Het Gerecht is van oordeel dat de diamanten waarover wordt verklaard door [getuige 1] , [getuige 2] , [getuige 4] , [getuige 3] en [medeverdachte] , de diamanten zijn die verdachte vanuit zijn hoedanigheid als politieagent in handen heeft gekregen. Verdachte kreeg immers begin september de diamanten in zijn bezit. Vervolgens vindt in de dagen daarna veel overleg plaats over het ‘plan van aanpak’, is op 24 september verdachte in beeld te zien met een zak onder zijn arm, vindt op 26 september de meeting met [getuige 2] plaats en heeft [getuige 1] op 29 september een foto van de gemerkte diamanten in zijn telefoon. Ook is er, naast de vele contacten tussen [medeverdachte] en verdachte, in september maar liefst 63 keer telefonisch contact tussen verdachte en [getuige 2] . Enige tijd daarna blijken de diamanten dan nep te zijn.

Het Gerecht schuift het door verdachte naar voren gebrachte alternatieve scenario dat hij in 2017 van een persoon genaamd [N] uit [woonplaats] een aantal nepdiamanten heeft gekregen en dat dat de diamanten zijn geweest die verdachte aan [medeverdachte] liet zien, terzijde. Ook al mocht verdachte inderdaad in 2017 een aantal nepdiamanten van deze persoon ontvangen hebben, is het Gerecht van oordeel dat, gelet op hetgeen hierboven uiteen is gezet, dat andere diamanten zijn dan de diamanten waarop de tenlastelegging ziet.

Het Gerecht acht de primair ten laste gelegde diefstal van de diamanten niet wettig en overtuigend bewezen. Wel acht het Gerecht bewezen dat verdachte de diamanten uit hoofde van zijn functie onder zich heeft gehad en zich deze heeft toegeëigend. Daarmee heeft verdachte zich dus schuldig gemaakt aan verduistering. Het subsidiair ten laste gelegde is wettig en overtuigend bewezen.

Ook acht het Gerecht wettig en overtuigend bewezen dat sprake is geweest van een nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en [medeverdachte] en dat daarmee dus sprake is geweest van medeplegen. Dit blijkt niet alleen uit de vele (telefonische) contacten die tussen beide mannen hebben plaatsgevonden, maar ook uit het feit dat verdachte direct na het verkrijgen van de diamanten meerdere malen naar de woning van [medeverdachte] is gekomen, daar afspraken zijn gemaakt over de verkoop van de diamanten en beiden actieve handelingen hebben verricht voor de verkoop van de diamanten, zoals het zoeken van een diamantspecialist en een eventuele koper. Dat een van de twee al dan niet voornemens was de ander te ‘double-crossen’ doet daar niet aan af.

Feit 2, 3 en 4

Het Gerecht is eveneens van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan passieve omkoping door [medeverdachte] . Het is in de eerste plaats [medeverdachte] die verklaart ‘ [verdachte] is on my pay-roll’. Daarnaast heeft [medeverdachte] op meerdere momenten giften gedaan aan verdachte, waaronder het online boeken (en daarmee het kopen en betalen) van vliegtickets naar Curaçao voor verdachte, het (laten) beveiligen van de telefoon van verdachte en het betalen van een geldbedrag zodat verdachte zijn auto kon afbetalen. In ruil daarvoor heeft verdachte [medeverdachte] voorzien van vertrouwelijke informatie waarover hij uit hoofde van zijn betrekking als politieambtenaar van het KPSM de beschikking had. Het behoeft geen betoog dat het doorspelen van informatie over het reilen en zeilen binnen de politieorganisatie over lopende onderzoeken, collega’s en andersoortige informatie in strijd is geweest met de plicht van verdachte. Uit bovengenoemde blijkt eveneens dat verdachte zijn ambtsgeheim meermalen geschonden heeft.

Uit de overvloed aan Whatsapp-berichten die tussen [medeverdachte] en verdachte zijn verstuurd blijkt dat verdachte in overleg met en in opdracht van [medeverdachte] een proces-verbaal valselijk heeft opgemaakt. Meermalen vraagt [medeverdachte] aan verdachte heeft hoe het staat met het opmaken van het proces-verbaal en ook heeft hij meerdere keren aangegeven aan verdachte dat ze achter op schema liepen. Verdachte heeft het proces-verbaal ook daadwerkelijk opgemaakt en als datum 30 november 2015 opgenomen terwijl dit proces-verbaal op 26 februari 2016 is opgemaakt. Dit levert valsheid in geschrift op.

Bewezenverklaring

Het gerecht verklaart bewezen dat verdachte:

1. subsidiair.

hij in de periode van 1 september 2017 tot en met 23 november 2017 te Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander, opzettelijk een hoeveelheid al dan niet echte diamanten, toebehorende aan een ander dan aan verdachte en zijn mededader, en welke goederen verdachte uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking, te weten als politieagent van het Korps Politie Sint Maarten, zich wederrechtelijk heeft toegeëigend.

2.

hij in de periode van 14 maart 2015 tot en met 15 januari 2018 te Sint Maarten, als ambtenaar giften, te weten:

 • -

  het betalen en kopen van vliegtickets naar Curaçao en andere bestemmingen,

 • -

  het beveiligen van zijn telefoon,

 • -

  een geldbedrag van ongeveer USD 900,00 ter afbetaling van de Hyundai Sonata van verdachte,

heeft aangenomen, wetende dat deze hem werden gedaan teneinde hem te bewegen om, al dan niet in strijd met zijn plicht te handelen, in zijn bediening iets te doen of na te laten.

3.

hij in de maand februari 2016 te Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander, opzettelijk een ambtsedig opgemaakt proces-verbaal van politie met documentcode 1511301130.AANG, zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt met het oogmerk om dit proces-verbaal als echt en onvervalst te gebruiken en door anderen te doen gebruiken, bestaande de valsheid hierin dat in dat proces-verbaal als datum en tijdstip van aangifte was opgenomen 30 november 2015, omstreeks 11:30 uur terwijl in werkelijkheid die aangifte op of 26 februari 2016 was opgemaakt.

4.

hij in de periode van 14 maart 2015 tot en met 15 januari 2018 te Sint Maarten, opzettelijk geheimen, te weten informatie uit lopende strafrechtelijke en politieonderzoeken en processen-verbaal van het Korps Politie Sint Maarten, waarvan hij wist dat hij uit hoofde van ambt en beroep, te weten als politieagent van het Korps Politie Sint Maarten, verplicht is deze te bewaren, heeft geschonden, door voornoemde gegevens aan [medeverdachte] te verstrekken.

Strafbaarheid van de feiten en kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het onder 1 subsidiair, 2, 3 en 4 bewezenverklaarde is voorzien bij en strafbaar gesteld in de artikelen 2:299, 2:351, 2:184 en 2:232 van het Wetboek van Strafrecht en wordt als volgt gekwalificeerd:

ten aanzien van feit 1 subsidiair:

medeplegen van verduistering, gepleegd door hem die het goed uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking onder zich heeft

ten aanzien van feit 2:

als ambtenaar een gift aannemen, wetende dat zij hem gedaan wordt ten einde hem te bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening iets te doen, meermalen gepleegd

ten aanzien van feit 3:

medeplegen van valsheid in geschrift

ten aanzien van feit 4:

opzettelijk een geheim schenden, waarvan hij weet dat hij uit hoofde van zijn ambt verplicht is het te bewaren, meermalen gepleegd

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezenverklaarde uitsluiten.

Strafbaarheid van verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten.

Verdachte is daarom strafbaar voor het hiervoor bewezen verklaarde.

Oplegging van straf

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. Het Gerecht neemt hierbij in het bijzonder het volgende in aanmerking.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van verduistering van een aantal diamanten die hij vanuit zijn hoedanigheid als politieambtenaar onder zich had. Voorts heeft verdachte zich gedurende een aanzienlijke periode telkens laten omkopen door het ontvangen van onder andere geldbedragen en vliegtickets. In ruil daarvoor speelde verdachte vertrouwelijke informatie waartoe hij vanuit zijn functie als politieambtenaar de toegang en beschikking had, door aan [medeverdachte] . Hiermee heeft verdachte ook keer op keer zijn ambtsgeheim geschonden. Ook heeft verdachte in opdracht van en in overleg met [medeverdachte] een proces-verbaal van politie valselijk opgemaakt.

Met het plegen van al deze feiten heeft verdachte op grove wijze de integriteit van de politieorganisatie aangetast en daarmee het vertrouwen dat de burger in het overheidsapparaat moet kunnen stellen op ernstige wijze geschaad. De samenleving moet er zonder meer op kunnen vertrouwen dat met overheidsgezag beklede personen dat gezag niet misbruiken ten behoeve van hun eigen belang. Juist van dergelijke personen wordt een hoge mate van integriteit, loyaliteit en inzet voor de publieke zaak, zonder aanzien des persoons verwacht. Zowel tegen hen die zich schuldig maken aan de actieve omkoping van ambtenaren en tegen de ambtenaar die zich heeft laten omkopen, moet doeltreffend en passend strafrechtelijk worden opgetreden.

Ook rekent het Gerecht het verdachte zwaar aan dat hij niet op integere wijze is omgegaan met de door hem in beslag genomen diamanten en deze wederrechtelijk onder zich heeft gehouden. Verduistering vanuit dienstverband is op zich al een ernstig feit maar het Gerecht rekent verdachte extra aan de omstandigheden waaronder de onderhavige verduistering heeft plaatsgevonden, te weten daags nadat een van de zwaarste orkanen in jaren over het eiland was getrokken en de gehele maatschappij had ontwricht. Waar anderen bezig waren met reddingswerk en het zo goed mogelijk beveiligen van de maatschappij, zag verdachte zijn kans schoon en heeft hij vanuit puur eigen financieel belang de diamanten verduisterd met het idee ze voor de hoofdprijs te verkopen.

Het Gerecht heeft acht geslagen op de strafkaart van verdachte. Hieruit volgt dat verdachte niet eerder met politie en justitie in aanraking is gekomen. Ook heeft het Gerecht kennis genomen van de rapportage die over verdachte is opgesteld door de Stichting Justitiele Inrichtingen Bovenwinden van 27 juli 2018, waaruit met name naar voren is gekomen dat verdachte de ten laste gelegde feiten ontkent. Ook heeft het Gerecht kennisgenomen van de documentatie betreffende de gezondheidstoestand van verdachte.

Gelet op de ernst van de feiten kan naar het oordeel van het Gerecht niet anders worden gereageerd dan met oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van aanzienlijke duur. Het Gerecht acht oplegging van een gevangenisstraf conform de eis van de officier van justitie dan ook passend en geboden.

Het Gerecht is voorts van oordeel dat gelet op de ernst van de feiten een ontzetting van het recht om het ambt van politieagent te vervullen aan de orde is, waartoe ook kan worden over gegaan nu verdachte veroordeelt zal worden wegens het plegen van een ambtsmisdrijf. Deze ontzetting is noodzakelijk nu uit het handelen van verdachte is gebleken dat hij de verantwoordelijkheden die gepaard gaan met het vervullen van het politieambt niet kan dragen. Gelet op de duur van de omkoping en het schenden van het ambtsgeheim, alsmede de ontkennende houding van verdachte, acht het Gerecht ontzetting voor de maximaal toegestane termijn van 8 jaren passend en geboden.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straffen zijn, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op de artikelen 1:64, 1:65, 1:66, 1:123, 1:136, 2:299, 2:351, 2:184 en 2:232 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het Gerecht:

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1 primair ten laste gelegde feit heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij;

verklaart wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder 1 subsidiair, 2, 3 en 4 ten laste gelegde feiten heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

kwalificeert het bewezen verklaarde als hiervoor omschreven;

ten aanzien van feit 1 subsidiair:

medeplegen van verduistering, gepleegd door hem die het goed uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking onder zich heeft

ten aanzien van feit 2:

als ambtenaar een gift aannemen, wetende dat zij hem gedaan wordt ten einde hem te bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijne bediening iets te doen, meermalen gepleegd

ten aanzien van feit 3:

medeplegen van valsheid in geschrift

ten aanzien van feit 4:

opzettelijk een geheim schenden, waarvan hij weet dat hij uit hoofde van zijn ambt verplicht is het te bewaren, meermalen gepleegd

verklaart het bewezenverklaarde strafbaar en verdachte daarvoor strafbaar;

veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de 3 (drie) jaren;

beveelt dat de tijd die door verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht;

ontzet verdachte van het recht om het ambt of beroep van politieambtenaar te bekleden voor een periode van 8 (acht) jaren.

Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. P.A.H. Lemaire, bijgestaan door mr. M.C. Bruins (zittingsgriffier), en op 13 februari 2019 in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van het Gerecht in Sint Maarten.

uitspraakgriffier:

1 Hierna wordt, tenzij anders vermeld, telkens verwezen naar ambtsedige - en door de desbetreffende verbalisant(en) in wettelijke vorm opgemaakte - processen-verbaal en overige geschriften, die als bijlagen zijn opgenomen in het eindproces-verbaal van de Landsrecherche Sint Maarten d.d. 17 september 2018, geregistreerd onder proces-verbaalnummer LRSXM085/001/18 met de onderzoeksnaam “Whale”.

2 Whale ZD 1 Proces-verbaal aangifte, p. 62-63.

3 Whale ZD 1 Proces-verbaal bevindingen tijdlijn diamanten, p. 1.

4 Whale ZD 1 Proces-verbaal [verbalisant 1] , p. 68-70.

5 Whale ZD 1 Proces-verbaal bevindingen aanvullend verhoor [O] , p. 73.

6 Whale ZD1 Proces-verbaal verhoor [verdachte] , p. 288.

7 Whale ZD 1 Proces-verbaal van 1e verhoor getuige / aangever [getuige 1] , p. 5 – 10.

8 Whale ZD 1 Proces-verbaal van 1e verhoor getuige / aangever [getuige 1] , p. 5 – 10.

9 Whale ZD 1 Proces-verbaal van 1e verhoor getuige / aangever [getuige 1] , p. 5 – 10.

10 Whale ZD 1 Proces-verbaal van 1e verhoor getuige / aangever [getuige 1] , p. 12-18.

11 Whale ZD 1 Proces-verbaal 2e verhoor [getuige 2] , p. 311-316.

12 Whale Fotomap documentcode D-082.

13 Whale Fotomap documentcode F1.

14 Whale Fotomap documentcode F2.

15 Verhoor getuige [getuige 2] bij de rechter-commissaris d.d. 16 oktober 2018.

16 Whale ZD 1 Proces-verbaal; 3e verhoor [getuige 2] , P. 318.

17 Whale ZD 1 Proces-verbaal; 4e verhoor [getuige 2] , p. 322-324.

18 Whale ZD 1 Proces-verbaal; 4e verhoor [getuige 2] , p. 326-329.

19 Whale ZD 1 Proces-verbaal bevindingen videobeelden [verdachte] met fouilleringszak, p. 76-77.

20 Whale ZD 1 Proces-verbaal bevindingen bij huiszoeking, p. 143.

21 Whale ZD 1 Proces-verbaal onderzoek inbeslaggenomen goederen, p. 135-137.

22 Whale ZD 1 Proces-verbaal bevinding handmatig bekijken Whatsapp-berichten [D] , p. 197-198.

23 Whale ZD 1 Proces-verbaal bevindingen handmatig bekijken van Whatsapp-berichten betreffende juwelen, p. 176-177.

24 Idem.

25 Whale ZD 1 Proces-verbaal bevindingen handmatig bekijken van Whatsapp-berichten [D] , p. 197-198.

26 Whale ZD 1 Proces-verbaal verhoor getuige [getuige 3] , p. 335.

27 Whale ZD 1 Proces-verbaal verhoor getuige [getuige 4] , op. 208-210.

28 Whale ZD 1 Proces-verbaal historische printgegevens [getuige 2] , p. 128.

29 Whale ZD 1 Proces-verbaal onderzoek inbeslaggenomen goederen, p. 137.

30 Whale ZD 1 Proces-verbaal bevindingen bij huiszoeking, p. 144.

31 Whale ZD 1 Proces-verbaal bevindingen nepdiamant, p. 147.

32 Whale ZD 1 Proces-verbaal bevindingen, p. 288.

33 Whale ZD 2 Proces-verbaal verhoor getuige [getuige 5] , p. 38.

34 Whale ZD 2 Proces-verbaal verhoor getuige [getuige 6] , p. 21.

35 Whale ZD 2 Proces-verbaal bevindingen van tekstberichten tussen [verdachte] en [medeverdachte] van 5 mei 2015 t/m 16 juni 2015, p. 55-79.

36 Whale ZD 2 Proces-verbaal bevindingen van tekstberichten tussen [verdachte] en [medeverdachte] van 12 januari 2016 t/m 4 maart 2017, p. 84 -88.