Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAM:2018:81

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten
Datum uitspraak
19-09-2018
Datum publicatie
04-10-2018
Zaaknummer
100.00594/17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Opzetheling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 100.00594/17

Uitspraak: 19 september 2018 Tegenspraak

Vonnis van dit Gerecht

in de strafzaak tegen de verdachte:

(verdachte),

geboren op (geboortedatum ) 1991 in de (geboorteplaats),

wonende in (woonplaats), (adres).

Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 29 augustus 2018. De verdachte is verschenen, bijgestaan door zijn raadsman, mr. R.M. Stomp, advocaat in Sint Maarten.

De officier van justitie, mr. D. Hazejager, heeft ter terechtzitting gevorderd dat het Gerecht verdachte van het onder de feiten 1 en 2 ten laste gelegde vrij zal spreken. Voorts heeft hij gevorderd dat het Gerecht het onder feit 3 ten laste gelegde bewezen zal verklaren en de verdachte daarvoor zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 1 (één) jaar, met aftrek van de tijd in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht.

De raadsman heeft primair bepleit dat de verdachte zal worden vrijgesproken van de ten laste gelegde feiten en heeft subsidiair een strafmaatverweer gevoerd ten aanzien van feit 3.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

Feit 1.

hij op of omstreeks 24 juni 2017, te Sint Maarten, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen:

- een personenvoertuig (naam: Nissan, type: Centera, met kenteken: M-1201) en/of

- een geldbedrag in contanten van ongeveer 1.100 Amerikaanse Dollars en/of

- twee mobiele telefoons (een grijze Samsung en een witte LG) en/of

- een aantal sieraden en/of

- één of meerdere verblijfsdocument(en) en/of paspoort(en), op naam van (slachtoffer) en/of (aangever), en/of

- een aantal (overige) documenten en/of

- een sound systeem en/of

- een televisie en/of

- een tablet en/of een (roze) Z-pad en/of

- een kinderfiets (in de kleuren oranje, blauw en zwart) en/of

- een aantal, namelijk dertig, baseballpetten en/of

- één of meerdere kledingstuk(ken),

in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan (aangever) toebehoorde, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd met geweld en/of bedreiging met geweld tegen (aangever), gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit:

- het (meermalen) tonen van een vuurwapen aan voornoemde (aangever) en/of het (meermalen) richten van een vuurwapen op voornoemde (aangever), waarbij de woorden werden toegevoegd: “Where is the money!” en/of

- het wederrechtelijk beroven van de vrijheid van voornoemde (aangever) door hem in een auto te duwen en/of (vervolgens) gedurende een langere periode in die auto rond te rijden en/of

- het meermalen stompen en/of slaan, al dan niet met een vuurwapen, in/op/tegen het gezicht en/of op/tegen het lichaam van voornoemde (aangever) en/of

- ( vervolgens) onder het tonen van het vuurwapen aan voornoemde (aangever), het naar de woning van voornoemde (aangever), gelegen aan de (adres aangever), te gaan en/of

- een mes aan voornoemde (aangever) te tonen en/of één of meerdere stekende beweging(en) met een mes te maken in de richting van voornoemde (aangever);

Feit 2.

hij op of omstreeks 24 juni 2017, in Sint Maarten, tezamen en in vereniging

met een ander of anderen, althans alleen, een of meer vuurwapen(s), in de

zin van de Vuurwapenverordening 1930, en/of munitie, in de zin van de

Vuurwapenverordening 1930, voorhanden heeft gehad.

Feit 3.

hij op of omstreeks 24 juni 2017 te Sint Maarten , (een)

een mobiele telefoon (merk Samsung Galaxy) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van dat/die mobiele telefoon (merk Samsung Galaxy) wist of begreep, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

Formele voorvragen

Het Gerecht stelt vast dat de dagvaarding geldig is, dat het bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

Vrijspraak van feiten 1 en 2

Met de officier van justitie en de raadsman is het Gerecht van oordeel dat het onder 1 en 2 ten laste gelegde niet wettig en overtuigend is bewezen, zodat de verdachte daarvan zonder nadere motivering zal worden vrijgesproken.

Bewijsoverwegingen

Aangever heeft kort na de vermeende beroving aangifte van diefstal van onder meer zijn mobiele telefoon gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat de bewuste telefoon, kort na de overval, eerst in gebruik is genomen bij de vriendin van verdachte en later door verdachte zelf. Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij na twaalf uur ‘s nachts uit het casino kwam en aldaar werd benaderd door een onbekende man, die de telefoon te koop aanbood voor honderd Amerikaanse dollars. Door onder genoemde omstandigheden van een hem onbekende man voor een dergelijk gering bedrag een mobiele telefoon te kopen, heeft verdachte bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat die telefoon van misdrijf afkomstig was. Aldus heeft hij voorwaardelijk opzet gehad op het voorhanden hebben daarvan.

Bewezenverklaring

Het Gerecht acht wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 3 is ten laste gelegd, met dien verstande dat:

hij op of omstreeks 24 juni 2017 te Sint Maarten , een mobiele telefoon (merk Samsung Galaxy) voorhanden heeft gehad, en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van dat/die mobiele telefoon (merk Samsung Galaxy) wist of begreep, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

Het Gerecht acht niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard, zodat hij daarvan zal worden vrijgesproken.

Bewijsmiddelen

Indien tegen dit verkorte vonnis hoger beroep wordt ingesteld, worden de door het Gerecht gebruikte bewijsmiddelen die redengevend zijn voor de bewezenverklaring opgenomen in een aanvulling op het vonnis. Deze aanvulling zal vervolgens aan het vonnis worden gehecht.

Strafbaarheid en kwalificatie van het bewezen verklaarde

Het onder feit 3 bewezen verklaarde is voorzien bij en strafbaar gesteld in artikel 2:397 van het Wetboek van Strafrecht. Het wordt als volgt gekwalificeerd:

Opzetheling.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluiten.

Strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluiten.

De verdachte is daarom strafbaar voor het hiervoor bewezen verklaarde.

Oplegging van straf

Bij de bepaling van de op te leggen straf wordt gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan, op de mate waarin de gedraging aan de verdachte te verwijten en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen. Daarbij wordt rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals die onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde wettelijke strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan opzetheling van een telefoon. Verdachte heeft daarmee bijgedragen aan de instandhouding van een afzetmarkt voor gestolen goederen en aldus vermogenscriminaliteit bevorderd. Het Gerecht neemt dit verdachte kwalijk. De ernst van het feit wordt geaccentueerd door het gegeven dat de betreffende telefoon afkomstig is van wat een gewelddadige woningoverval lijkt te zijn geweest, die zeer kort voordat verdachte de telefoon voorhanden kreeg plaats heeft gevonden. Daarbij komt dat verdachte in contact stond met de vermoedelijke daders daarvan. De eis van de officier van justitie is echter te zwaar aangezet gelet op hetgeen het Gerecht daadwerkelijk bewezen acht.

Naar het oordeel van het Gerecht kan gelet op de ernst van het bewezen verklaarde niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf die een onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming met zich brengt.

In beslag genomen voorwerpen

Aan de orde zijn voorts de onder de verdachte in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen.

Het Gerecht is van oordeel dat zich geen strafvorderlijk belang verzet tegen teruggave aan de verdachte van de in beslag genomen zilverkleurige Samsung Duos. Daarom zal daarvan de teruggave aan de verdachte worden gelast.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is gegrond op het reeds aangehaalde wettelijke voorschrift, zoals dit luidde ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het Gerecht:

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1 en 2 ten laste is gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

verklaart wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 3 ten laste gelegde feit heeft begaan, zoals hiervoor is bewezen verklaard;

kwalificeert het bewezen verklaarde als hiervoor omschreven;

verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en de verdachte daarvoor strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de 6 (zes) maanden;

beveelt dat de tijd die door de verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht;

gelast de teruggave aan verdachte van de inbeslaggenomen zilverkleurige Samsung Duos.

Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. D. Gruijters, bijgestaan door A.R. Osepa-Ritfeld, (zittingsgriffier), en op 19 september 2018 in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van het Gerecht in Sint Maarten.