Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2022:154

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
20-06-2022
Datum publicatie
24-06-2022
Zaaknummer
CUR202201789
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Gemeenschappelijk auteursrecht op lied ‘Amor Real’. Conflict na einde samenwerking. Blokkering muziekvideo op YouTube. In kort geding maatregel vooruitlopend op aannemelijk oordeel over (beheers)regeling in bodemzaak. Geen verbod publicatie ‘Amor Real’, wel naamsvermelding. Art. 26 Auteursverordening 1913.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

Zaaknummer: CUR202201789

Vonnis in kort geding van 20 juni 2022

inzake:

1 [EISER SUB 1,

wonend in de Verenigde Staten,

2. [EISER SUB 2],

handelend onder de namen ICONS en DECODED,

wonend in Curacao,

3. [EISER SUB 3],

handelend onder de naam DECODED,

wonend in Curacao,

eisers in conventie, gedaagden in reconventie,

hierna aan te duiden als ‘[eisers]’,

gemachtigde: mr. H.W. Braam,

tegen

[GEDAAGDE],

wonend in Curaçao,

gedaagde in conventie, eiser in reconventie,

hierna aan te duiden als ‘[gedaagde]’,

gemachtigde: mr. K.D. Bertrand.

1 Verloop van de procedure

1.1. [

[eisers] hebben op 10 mei 2022 een verzoekschrift ingediend. Namens [gedaagde] is op 8 juni 2022 een eis in reconventie ingediend. Op 9 juni 2022 zijn namens [gedaagde] producties ingediend.

1.2.

Het kort geding is op 10 juni 2022 behandeld. Verschenen zijn de advocaten van partijen, [gedaagde], alsmede aan de kant van [eisers], de heren [...], […] en […]. De aanwezigen hebben het woord gevoerd en hebben vragen van de rechter beantwoord. Op verzoek van de rechter zijn de muzieknummers ‘Bon Tené’ en ‘Amor Real’ afgespeeld. De advocaten hebben pleitnota’s voorgedragen en overgelegd. Een mogelijke regeling is besproken, maar niet tot stand gekomen.

1.3.

Vonnis is bepaald op vandaag.

2 De feiten

a. a) [Eiser sub 1] is ‘eigenaar’ van de muziekgroep Icons. [Eiser sub 2] is de manager van Icons. Icons bestaat onder anderen uit de musici/producers van de groep Catipa, zijnde […]. […], en […].

b) [Eiser sub 2 en [eiser sub 3] hebben samen onder de naam Decoded een kanaal op YouTube voor (Papiamentstalige) muziekvideo’s.

c) [Gedaagde] is musicus.

d) In maart 2021 hebben [gedaagde] en Catipa gezamenlijk een lied tot stand gebracht en opgenomen met als titel ‘Bon Tené’. ‘Bon Tené’ werd gezongen door [gedaagde], die ook de tekst voor het lied had geschreven. Aan de compositie, het arrangement en de muziek van ‘Bon Tené’ hebben zowel [gedaagde] als (de leden van) Catipa bijgedragen. Het lied behoort tot het genre ritmo kombiná.

e) De totstandkoming van ‘Bon Tené’ is gefinancierd door [eiser sub 1]. De musici werden door hem betaald. De bedoeling was dit lied te laten uitbrengen door Icons, waarvan voor deze gelegenheid (en voor een aantal andere nummers) ook [gedaagde] deel zou uitmaken.

f) In juli 2021 is tussen [eisers] en [gedaagde] een verdeling afgesproken met betrekking tot de royalty-opbrengsten van ‘Bon Tené’ (en het lied ‘Chula Chula’). Die verdeling was, voor zover hier van belang, 50% voor [gedaagde] en 40% voor Decoded.

g) Later in 2021 is de samenwerking tussen [eisers] en [gedaagde] beëindigd. Aanleiding was een verschil van inzicht over de wenselijke hoogte van de vaste maandelijkse vergoeding die [eiser sub 1] aan [gedaagde] betaalde. [gedaagde] heeft daarbij te kennen gegeven dat ‘Bon Tené’ en ‘Chula Chula’ niet meer mochten worden gebruikt.

h) Na het vertrek van [gedaagde] hebben Catipa en anderen het lied ‘Bon Tené’ ‘omgezet’ in een lied met de titel ‘Amor Real’, bestemd voor Icons. ‘Amor Real’ heeft een andere tekst dan ‘Bon Tené’, wordt gezongen door andere zangers (‘Jeon’ Thiel en ‘Dju Dju V’ Virginie) en wijkt onder meer qua arrangement en melodie af van ‘Bon Tené’. In ‘Amor Real’ is niet [gedaagde] te horen op gitaar, maar een Amerikaanse gitarist. Er zijn ook overeenkomsten tussen ‘Amor Real’ en ‘Bon Tené’. Onder meer de intro’s lijken op elkaar. Ook bevat ‘Amor Real’ twee korte samples of chops uit ‘Bon Tené’ waarin de stem van [gedaagde] te horen is.

i. i) [eisers] hebben de muziekvideo van Icons van ‘Amor Real’ op de YouTube-kanalen van [eiser sub 1] en Decoded gezet.

j) In april 2022 heeft [gedaagde] bij YouTube melding gemaakt van auteursrechtinbreuk (plagiaat). Hierop heeft YouTube ‘Amor Real’ op het kanaal van Decoded tijdelijk geblokkeerd.

3 De vorderingen en het verweer

in conventie

3.1. [

[eisers] vorderen bij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad:

1. [gedaagde] te bevelen om YouTube binnen 24 uur na het te wijzen vonnis te instrueren om de videoclip waarop het lied ‘Amor Real’ wordt gezongen weer op het kanaal van Decoded op YouTube te plaatsen;

2. [gedaagde] te verbieden enige handeling te verrichten dan wel enige actie te ondernemen waardoor de videoclip waarop het lied ‘Amor Real’ wordt gezongen niet meer op de social media zal zijn te volgen of te beluisteren dan wel waardoor deze videoclip op enige manier op de social media zal worden geblokkeerd.

alles onder verbeurte van dwangsommen en met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten.

in reconventie

3.2. [

[gedaagde] vordert in reconventie bij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad, [eisers] elk te veroordelen om onmiddellijk na betekening van het te wijzen vonnis:

1. elke inbreuk op de auteursrechten van [gedaagde] te staken en gestaakt te houden;

2. alle musici, inclusief zangers en technici, met wie [eisers] samenwerken, waaronder de leden van de muziekgroep Icons, te bevelen om zich te onthouden van elke inbreuk op de auteursrechten van [gedaagde] en, binnen twee dagen na betekening van het te wijzen vonnis, [gedaagde] van schriftelijk bewijs terzake te voorzien, alsmede [eisers] te bevelen erop toe te zien dat betrokkenen het bevel tot onthouding naleven;

3. elke openbaarmaking, verveelvoudiging en wijziging, althans ieder gebruik van de vertolking door [gedaagde] van (muziek)werken, al dan niet door hem gemaakt middels zang dan wel enig ander (muziek)instrument, alsmede het gebruik van de stem en het portret van [gedaagde], te staken en gestaakt te houden;

4. alle zaken (hard- en soft copy) die muziekwerken van [gedaagde] bevatten, al dan niet in bestanden en weergaven terzake, inclusief op het internet (inclusief hyperlinks) en social media (zoals Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn, WhatsApp etc.), te (laten) verwijderen en verwijderd te houden, onder overlegging van een schriftelijke opgave van de (internet)adressen waar de betreffende zaken, digitale bestanden en weergaven zijn aangetroffen, met verstrekking aan [gedaagde] van de contactgegevens van de betrokken natuurlijke en rechtspersonen;

5. YouTube op te dragen om de videoclip en audioclip van ‘Amor Real’ te verwijderen en verwijderd te houden;

6. [gedaagde] te voorzien van een schriftelijke opgave van de namen, fysieke en e-mailadressen en telefoon- en faxnummers van alle natuurlijke en rechtspersonen die enige zaken en/of digitale weergaven of bestanden bevattende de muziekwerken van [gedaagde], alsmede het lied ‘Amor Real’, in voorraad of tot hun beschikking hebben (gehad) onder vermelding van

a. een omschrijving van de betreffende zaken, digitale bestanden en weergaven;

b. het daarmee gemoeide aantal;

c. de verkoop-, gebruiks- en leenprijs waarvoor de betreffende zaken, digitale bestanden en weergaven aan betrokkenen werden aangeboden, met onderliggende factuur en vermelding van de betreffende data;

d. de behaalde omzet en winst en de verschillende kostenposten die in mindering zijn gebracht op de omzet ter vaststelling van de winst, voorzien van duidelijke en gedetailleerde bewijsstukken;

e. een specificatie van het aantal views en shares op het internet (ook hyperlinks), social media (zoals Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, etc.), vertoningen in en middels visuele en audiovisuele media, en de plaatsen waar zulks is geschied.

7. een rectificatietekst te publiceren in alle traditionele media (radio, televisie, kranten, tijdschriften) en social media (zoals Facebook, Instagram en YouTube), welke rectificatietekst goed leesbaar dient te zijn.

alles onder verbeurte van dwangsommen en met veroordeling van [eisers] in de proceskosten.

in conventie en in reconventie

3.3.

Partijen hebben over en weer gemotiveerd verweer gevoerd.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover voor de beoordeling van belang, ingegaan.

4 De beoordeling

Spoedeisend belang

4.1.

Ter zitting is bevestigd dat YouTube de blokkering van ‘Amor Real’ inmiddels ongedaan heeft gemaakt. Bij hun eerste vordering tot deblokkering hebben [eisers] dus geen belang meer. Voor de overige vorderingen van [eisers] en voor de tegenvorderingen van [gedaagde] geldt dat het spoedeisend belang volgt uit de aard van de vorderingen en de daaraan ten grondslag gelegde stellingen.

‘Bon Tené’ - Gemeenschappelijk auteursrecht

4.2. [

gedaagde] en (de leden van) Catipa hebben ‘Bon Tené’ gezamenlijk, al musicerend, tot stand gebracht. Hun bijdragen aan het lied zijn, afgezien van de tekst en de zang van [gedaagde], niet van elkaar te scheiden. Er is wat betreft de muziek van ‘Bon Tené’ dan ook sprake van een gemeenschappelijk auteursrecht als bedoeld in artikel 26 Auteursverordening 1913. Mede uit de royalty-afspraak die tussen [eisers] en [gedaagde] is gemaakt met betrekking tot ‘Bon Tené’ (50% voor [gedaagde]) blijkt dat de bijdrage van [gedaagde] aan dat lied substantieel was. Zijn aandeel in het gemeenschappelijk auteursrecht met betrekking tot ‘Bon Tené’ is dat dan ook.

‘Amor Real’ - Gemeenschappelijk auteursrecht

4.3. ‘

Amor Real’ wijkt op belangrijke punten af van ‘Bon Tené’ (tekst en zang, maar ook qua melodie en arrangement). Bij de omzetting van ‘Bon Tené’ naar ‘Amor Real’ was [gedaagde] niet betrokken, zodat hij ook niet heeft bijgedragen aan de gewijzigde onderdelen.

4.4. ‘

Amor Real’ bevat echter onmiskenbaar elementen uit ‘Bon Tené’. [gedaagde] heeft die elementen aan de hand van het notenschrift van beide liedjes en tijdens het ter zitting afspelen van die liedjes aangeduid. [gedaagde] wijst onder meer op het volgende:

 • -

  het gitaarintro is vrijwel één op één teruggekomen in ‘Amor Real’, de melodische curve is identiek, het enige verschil is dat de achtste noten van [gedaagde] zijn tot hele noten zijn gemaakt;

 • -

  de melodie van de trompet-mambo is vrijwel integraal overgenomen, met een herhaling daarvan een octaaf hoger;

 • -

  de baslijn van [gedaagde]’ lied ‘Chil Ku Bo Bida’ is overgenomen (0:48);

 • -

  de baslijn van [gedaagde]’ lied ‘Shine Ku Mi’ is overgenomen (2:28 – 2:30);

 • -

  de markering op het tekstritme in akkoord A komt overeen (1:17-1:19);

 • -

  de markering van de break is gelijk (2:57);

 • -

  de stem van [gedaagde] in de high pitches ‘yeah’ en ‘Jupiter’ is ook hier gebruikt.

4.5.

Nu [gedaagde] een substantiële bijdrage heeft geleverd aan ‘Bon Tené’, moet worden aangenomen dat ook zijn aandeel in de in ‘Amor Real’ overgenomen elementen van ‘Bon Tené’ – en daarmee zijn aandeel in de muziek van ‘Amor Real’ – ook van betekenis is. Dat geldt te meer nu onweersproken is dat het intro van ‘Amor Real’ uit de koker van [gedaagde] komt en nu aan het slot van ‘Amor Real’ twee samples of chops zijn te horen met de stem van [gedaagde] (“yeah” en “Jupiter”). Het gerecht volgt [eisers] niet in hun stelling dat het volgens de gebruiken in de internationale muziekindustrie eenieder vrijstaat om samples of chops uit andermans werk over te nemen voor zover het gaat om fragmenten korter dan dertig seconden. Een dergelijk gebruik kan niet worden aangenomen. Integendeel, bij internetpublicaties (instructiefilmpjes) over het gebruik van samples en chops wordt veelal juist benadrukt dat rekening moet worden gehouden met copyright. Belangrijker echter is dat onze Auteursverordening geen uitzondering maakt voor gebruik van korte muziekfragmenten zoals in ‘Amor Real’.

4.6.

Op grond van het voorgaande moet worden aangenomen dat ook [gedaagde] als maker (auteur) van ‘Amor Real’ moet worden beschouwd, en dat ook bij ‘Amor Real’ sprake is van een gemeenschappelijk auteursrecht waarin [gedaagde] medegerechtigd is.

Artikel 26 Auteursverordening – Verbodsrecht iedere rechthebbende

4.7.

Artikel 26 lid 1 Auteursverordening 1913 luidt als volgt:

Indien aan twee of meer personen een gemeenschappelijk auteursrecht op een zelfde werk toekomt, zal de uitoefening en handhaving van dat recht geschieden hetzij door alle rechthebbenden gezamenlijk, hetzij te hunnen behoeve door dengene, die daartoe is aangewezen door de rechthebbenden bij onderling goedvinden of, bij gebreke van overeenstemming, op verzoek van den meest gereeden belanghebbende, door den rechter in eersten aanleg van diens woonplaats.

4.8.

Uit deze bepaling vloeit voort dat in beginsel de toestemming van alle gerechtigden in een gemeenschappelijk auteursrecht benodigd is voor de openbaarmaking en verveelvoudiging van het werk. In deze zaak betekent dit dat ‘Bon Tené’ in beginsel niet zonder toestemming van [gedaagde] had mogen worden gebruikt als een van de ingrediënten voor ‘Amor Real’ , en dat ‘Amor Real’ in beginsel niet zonder instemming van (ook) [gedaagde] mag worden gepubliceerd (bijvoorbeeld op YouTube) of anderszins publiekelijk ten gehore gebracht. [gedaagde] had (evenals de andere auteurs van ‘Bon Tené’ en ‘Amor Real’) in beginsel een verbodsrecht. Dat was anders geweest als [gedaagde] zijn (aandeel in de) auteursrechten bij akte had overgedragen, maar daarvan is hier geen sprake.

Artikel 25 Auteursverordening – Persoonlijkheidsrechten

4.9.

Artikel 25 Auteursverordening kent de maker van een werk persoonlijkheidsrechten (morele rechten) toe. Deze omvatten het recht op wijziging van het werk en het recht op naamsvermelding. Dit brengt mee dat – wederom in beginsel – ‘Bon Tené’ niet had mogen worden omgezet in ‘Amor Real’ zonder [gedaagde]’ toestemming, en dat [gedaagde] het recht heeft op vermelding van zijn naam als co-auteur van het arrangement van ‘Amor Real’.

4.10. [

gedaagde]’ vordering sub 7 omvat naar het gerecht begrijpt mede de vermelding van zijn naam als co-auteur van ‘Amor Real’.

Blokkering ‘Amor Real’ op YouTube

4.11. ‘

Amor Real’ is zonder toestemming van [gedaagde] op YouTube gezet, en zonder vermelding van diens naam als mede-auteur. [gedaagde] klacht bij YouTube en de daarop volgende (inmiddels opgeheven) blokkering waren dus niet zonder grond. Dat betekent echter niet dat [gedaagde] zonder meer bevoegd is om ‘Amor Real’ opnieuw te laten blokkeren of dat hij van [eisers] kan eisen dat zij ‘Amor Real’ van social media halen. Dit wordt hierna toegelicht.

Beheersregeling – Beoordelingskader in dit kort geding – Toewijsbaarheid vorderingen

4.12.

Artikel 26 Auteursverordening bepaalt dat, als de rechthebbenden niet tot overeenstemming kunnen komen over de uitoefening en handhaving van hun gemeenschappelijk auteursrecht, de rechter in eerste aanleg iemand kan aanwijzen die het beheer van het auteursrecht ten behoeve van de rechthebbenden op zich neemt. Artikel 3:168 lid 2 Burgerlijk Wetboek kent een vergelijkbare uitweg - een door de rechter vast te stellen beheersregeling - voor goederengemeenschappen in het algemeen.

4.13.

Voor de beoordeling van de toewijsbaarheid van het over en weer in dit kort geding gevorderde, zal een voorlopige inschatting worden gemaakt van wat in een eventuele bodemprocedure op een verzoek ex artikel 26 Auteursverordening (of 3:168 lid 2 BW) zal worden beslist.

4.14.

Van belang is in de eerste plaats dat de samenwerking tussen [eisers], Catipa en [gedaagde] erop gericht was de gezamenlijk tot stand gebrachte composities door Icons te laten spelen en uit te brengen. Met dat doel hebben [eisers] onder anderen [gedaagde] een financiële tegemoetkoming betaald en hebben zij de overige productiekosten op zich genomen. Als bij een dergelijke samenwerking iedere muzikant op grond van zijn auteursrecht een veto zou kunnen uitspreken over het verdere gebruik van het gezamenlijke tot stand gebrachte muziekwerk, zouden de andere musici en de financiers daarvan de dupe worden en zou de gezamenlijke creatie in een la verdwijnen. Een dergelijke toepassing van het auteursrechtelijke verbodsrecht zou in het onderhavige geval onaanvaardbaar zijn.

4.15.

Van belang is voorts dat [gedaagde] bij het beëindigen van de samenwerking, zoals hij zelf stelt, [eisers] te verstaan heeft gegeven dat ‘Bon Tené’ niet meer gebruikt mocht worden. In het licht van hetgeen hiervoor is overwogen, acht het gerecht dat verbod onredelijk, te meer nu tussen [eisers] al financiële afspraken waren gemaakt over de exploitatie van ‘Bon Tené’.

4.16.

Deze omstandigheden - het doel van de samenwerking en het onredelijke verbod van [gedaagde] met betrekking tot ‘Bon Tené - relativeren de inbreuk door [eisers] op [gedaagde]’ auteursrechten met betrekking tot ‘Amor Real’ sterk.

4.17.

Op grond van het voorgaande moet worden aangenomen dat een door de bodemrechter vast te stellen beheersregeling in ieder geval zou inhouden dat ‘Amor Real’ door [eisers] (of Decoded) gepubliceerd en geëxploiteerd mag worden en dat de rechten van [gedaagde], zijn persoonlijkheidsrechten daaronder begrepen, daaraan niet in de weg staan, met dien verstande dat [gedaagde] als co-auteur van het arrangement het recht heeft op naamsvermelding. Bij een dergelijke regeling zou voorts een verdeelsleutel moeten worden vastgesteld van de eventueel met ‘Amor Real’ te genereren inkomsten.

4.18.

Aannemelijk is dus geworden dat [gedaagde] mede-rechthebbende is in het gemeenschappelijk auteursrecht met betrekking tot het lied ‘Amor Real’. Gelet op het doel van de samenwerking van partijen, de rechten en belangen van [eisers] en de andere bij ‘Amor Real’ betrokken musici, kunnen de vorderingen van [gedaagde] die strekken tot een verbod om ‘Amor Real’ te publiceren en exploiteren niet worden toegewezen. Wel heeft [gedaagde] als co-auteur van het arrangement van ‘Amor Real’ recht op naamsvermelding. Voor zover [eisers] [gedaagde] alsnog in de ‘credits’ vermelden, mag hij ‘Amor Real’ niet opnieuw door YouTube (of andere social media) laten blokkeren. Over een aan [gedaagde] voor de exploitatie van ‘Amor Real’ toekomende financiële vergoeding zijn in dit kort geding geen vorderingen ingesteld. Op dat punt kan derhalve niet worden vooruitgelopen op wat in een door de bodemrechter vast te stellen beheersregeling zal worden bepaald.

4.19.

Het voorgaande leidt tot de hierna te omschrijven beslissingen. Voor andere of verdergaande beslissingen bestaat vooralsnog onvoldoende grond of belang.

Ten overvloede

4.20. [

gedaagde] zou zoals gezegd als mede-auteursrechthebbende in beginsel aanspraak kunnen maken op een in redelijkheid te bepalen deel van de met ‘Amor Real’ behaalde en te behalen revenuen, voor zover daarvan sprake is, gerelateerd aan zijn artistieke inbreng. Bij de vaststelling van die vergoeding zal echter ook de omstandigheid een rol kunnen spelen dat [eisers] de eventueel met ‘Bon Tené’ te behalen opbrengsten zijn misgelopen. Als partijen het onderling niet eens worden, zal het niet eenvoudig blijken om - in een bodemprocedure - een passend percentage te bepalen.

4.21.

Zoals al ter zitting door het gerecht geopperd, zou een alternatieve oplossing een ‘boedelscheiding’ kunnen zijn waarbij [gedaagde] ten behoeve van [eisers] afstand doet van zijn (exploitatie)rechten met betrekking tot ‘Amor Real’ en [eisers] (en Catipa) ten behoeve van [gedaagde] afstand doen van hun rechten met betrekking tot ‘Bon Tené’ (en ‘Chula Chula’). Een dergelijke oplossing doet recht aan de belangen van beide partijen, sluit aan op het feit dat zij bij de beëindiging van hun samenwerking allebei steken hebben laten vallen, en lijkt voor alle betrokkenen - inclusief de liefhebbers van het ritmo kombiná-genre - veel gunstiger dan een discussie en gerechtelijke procedure over vergoedingen.

Proceskosten

4.22.

Partijen zijn zowel in conventie als in reconventie gedeeltelijk in het gelijk en gedeeltelijk in het ongelijk gesteld. Daarbij past een compensatie van de proceskosten.

5 Beslissing

Het gerecht, rechtdoende in kort geding:

in conventie

4.1.

verbiedt [gedaagde] – behoudens indien en voor zover door [eisers] niet aan het hierna onder 5.2 uit te spreken bevel wordt voldaan - enige handeling te verrichten waardoor door [eisers] op YouTube en andere internetmedia geplaatste muzieknummers en muziekvideo’s van het lied ‘Amor Real’ zal worden geblokkeerd, zulks op straffe van een dwangsom van NAf 5.000 voor elke keer dat [gedaagde] in strijd handelt met dit verbod, met een maximum van NAf 50.000;

in reconventie

4.2.

beveelt [eisers] om binnen dertig dagen na heden bij de door hen op YouTube en andere internetmedia geplaatste muzieknummers en muziekvideo’s van het lied ‘Amor Real’ ook [gedaagde] als co-auteur te vermelden, en wel op een zodanige wijze en in zodanige bewoordingen als in de branche gebruikelijk is, zulks op straffe van een dwangsom van NAf 5.000 voor elke dag dat [eisers] in gebreke blijven aan dit bevel te voldoen, met een maximum van NAf 50.000;

in conventie en in reconventie

4.3.

wijst af het meer of anders gevorderde;

4.4.

compenseert de kosten van het geding in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.E. de Kort, rechter in het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, en op 20 juni 2022 in het openbaar uitgesproken.

mm