Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2021:97

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
10-05-2021
Datum publicatie
17-05-2021
Zaaknummer
CUR201903463
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verdeling huwelijksgoederengemeenschap na echtscheiding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

Zaaknummer: CUR201903463

Vonnis d.d. 10 mei 2021

inzake

[EISERES],

wonend in Curacao,

eiseres,

gemachtigde: mr. S.C. Larmonie,


tegen

[GEDAAGDE],

wonend in Curaçao,

gedaagde,

gemachtigde: aanvankelijk mr. R.M.L. Conquet, thans mr. A.S.M. Blonk.

1 Het procesverloop

1.1.

Het procesverloop blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift van 23 september 2019;

 • -

  de conclusie van antwoord van 8 juni 2020;

 • -

  het proces-verbaal van de op 7 juli 2020 gehouden comparitie;

 • -

  de conclusies na comparitie van 16 november 2020;

 • -

  de antwoordakte van 1 februari 2021;

 • -

  de akte uitlating producties van gedaagde van 1 maart 2021;

 • -

  de akte uitlating producties van eiseres van 29 maart 2021.

1.2.

Vonnis is bepaald op heden.

2 De beoordeling

2.1.

Partijen zijn in 2002 in algehele gemeenschap met elkaar getrouwd. Zij hebben samen twee kinderen, geboren in 2003 en 2005. Per 1 april 2019 zijn partijen uiteen gegaan. Eisers is met de kinderen in de echtelijke woning gebleven en gedaagde is elders gaan wonen. Bij beschikking van 10 april 2019 is de echtscheiding uitgesproken.

2.2.

De vordering van eiseres strekt ertoe dat het gerecht op de voet van artikel 3:185 lid 1 BW de verdeling vaststelt van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap van partijen, met benoeming van een notaris en een onzijdig persoon. Ook gedaagde wenst tot een verdeling te komen.

2.3.

Als peildatum voor de bepaling van de samenstelling van de boedel zal in beginsel 13 december 2018 worden gehanteerd, zijnde de datum van indiening van het echtscheidingsverzoek. In onderstaand schema wordt wat betreft de hoogte van de schulden steeds het bedrag opgenomen dat blijkens de overgelegde stukken de peildatum het dichtst benadert.

2.4.

Gelet op de stellingen van partijen en op de overgelegde bewijsstukken, dient de gemeenschap aldus te worden verdeeld:

boedelbestanddeel

waarde

toe te delen aan

a) het perceel met huis aan de Kaya […], groot 517m2

NAf 225.000

(Taxatie Caresto, onbetwist)

eiseres

b) inboedel woning

NAf 30.000

(Volgens gedaagde NAf 40.000, maar alles zonder onderbouwing of specificatie. Daar ook de kinderen van gedaagde gebruik maken van de inboedel, komt het redelijk voor van de schatting van eiseres uit te gaan.)

eiseres

c) hypothecaire geldlening

minus NAf 143.053

(saldo eind december 2018)

eiseres

d) geldlening ACU eiseres

minus NAf 5.602

(Dit was de stand per eind oktober 2018. Toen heeft eiseres er kennelijk NAf 20.000 bijgeleend. Volgens gedaagde wist hij daar niet van en heeft eiseres dit slechts gedaan met het zicht op de echtscheiding. Eiseres heeft dat niet gemotiveerd weersproken en heeft geen bijzonderheden over de achtergrond van deze nadere lening verstrekt.)

eiseres

e) schuld […]

minus NAf 3.105

eiseres

f) schuld […] eiseres

minus NAf 575

eiseres

g) MCB eiseres

NAf 212

minus NAf 1.542

minus NAf 2.788

eiseres

h) contante waarde pensioen APC eiseres

2 x NAf 44.890

(Blijkt uit opgave APC)

eiseres

i) contante waarde pensioen APC gedaagde

2 x NAf 8.151

(Blijkt uit opgave APC)

gedaagde

polis Alico eiseres

-

(In 2013 afgekocht; niet langer in geschil.)

Mitsubishi […] van moeder van eiseres

-

(Auto is van moeder en behoort dus niet tot de gemeenschap. Dat de keuringskaart op naam van eiseres staat is niet relevant.)

schuld Fun Miles eiseres

-

(Onvoldoende gebleken.)

2.5.

Partijen hebben nog uitgebreid stilgestaan bij de vraag naar het nut van de maandelijkse afdracht van NAf 650 door eiseres aan haar kerk (‘diesmo en ofrenda’) en bij de overige lasten en bij het inkomen van partijen. Dat alles is voor de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap echter niet van belang.

2.6.

Deze verdeling resulteert in een vordering van gedaagde op eiseres wegens de overbedeling van eiseres. Daarin is meegenomen dat beide partijen te kennen hebben gegeven dat zij te zijner tijd zelf hun gehele eigen pensioen willen ontvangen. Voor zover de pensioenaanspraken tot de gemeenschap behoren, zijn die aanspraken daarom in de verdeling en in de overbedelingsvordering verrekenend. Voor een door eiseres te betalen gebruiksvergoeding voor het voortgezet gebruik van de voormalige echtelijke woning bestaat onvoldoende grond. Tegenover dat gebruik door eiseres staat immers dat de vaste lasten met betrekking tot die woning voor rekening van eiseres zijn gekomen en komen, en dat behalve eiseres ook de kinderen van partijen in de woning zijn blijven wonen.

2.7.

De waarde van hetgeen aan eiseres wordt toegedeeld is (NAf 225.000 +

NAf 30.000 - NAf 143.053 - NAf 5.602 - NAf 3.105 - NAf 575

+ NAf 212 - NAf 1.542 - NAf 2.788 + 2 x NAf 44.890 =) NAf 188.327. Eiseres zal de desbetreffende schulden moeten voldoen en dient gedaagde daarvoor te vrijwaren.

2.8.

De waarde van hetgeen aan gedaagde wordt toegedeeld is (2 x NAF 8.151 =) NAf 16.302.

2.9.

Het verschil van (NAf 188.327 - NAf 16.302 =) NAf 172.025 moet bij helfte worden verdeeld. Dat leidt tot een vordering van gedaagde op eiseres wegens overbedeling van NAf 86.012. Teneinde eiseres in staat te stellen financiering te regelen, zal worden bepaald dat zij het bedrag wegens overbedeling binnen zes maanden aan gedaagde moet betalen.

2.10.

Op grond van het voorgaande zal worden beslist als hierna omschreven. Zoals gevorderd zal een notaris en een onzijdig persoon worden benoemd, hetgeen in de echtscheidingsprocedure kennelijk niet is gebeurd.

2.11.

Nu partijen ex-echtelieden zijn, zullen de proceskosten worden gecompenseerd. Aan eiseres zal gelet op het overgelegde bewijs van onvermogen gratis admissie worden verleend.

3 Beslissing

Het Gerecht:

3.1.

verleent eiseres toestemming kosteloos te procederen;

3.2.

stelt de verdeling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap vast als hiervoor onder 2.4 omschreven, onder de verplichting van eiseres om gedaagde terzake de desbetreffende schulden te vrijwaren;

3.3.

beveelt partijen hun medewerking te verlenen aan de uitvoering van deze verdeling;

3.4.

benoemt voor het geval partijen niet binnen een maand na deze uitspraak over de keuze van een notaris overeenstemming hebben bereikt tot notaris ten overstaan van wie de werkzaamheden van de verdeling zullen plaatsvinden mr. I.W.R. Naaldijk, notaris te Curaçao, of een van zijn vervangers;

3.5.

benoemt tot onzijdige personen in geval van weigerachtigheid en/of nalatigheid van eiseres en/of gedaagde tot medewerking aan de werkzaamheden van de verdeling de heren M.I. Bazur en R.A. Senchi, deurwaarders te Curaçao, ter vertegenwoordiging van respectievelijk eiseres en gedaagde;

3.6.

veroordeelt eiseres om binnen zes maanden na de uitspraak van dit vonnis aan gedaagde te betalen het bedrag van NAf 86.012 wegens overbedeling;

3.7.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

3.8.

wijst af het meer of anders gevorderde;

3.9.

compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.E. de Kort, rechter, en op 10 mei 2021 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.