Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2021:226

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
01-12-2021
Datum publicatie
07-12-2021
Zaaknummer
CUR202102591 en CUR202103763
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Arbeidsovereenkomst, werknemer is niet gevaccineerd tegen COVID-19, grondrechten, beleid werkgever, maatregelen overheid, vertrouwensbreuk, ontbinding, vergoeding

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
XpertHR.nl 2021-20007384
NJF 2022/32
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

Zaaknummer: CUR202103763

Beschikking d.d. 1 december 2021

inzake

de besloten vennootschap SAHARA CASINO B.V.,

gevestigd in Curaçao,

verzoekster,

gemachtigde: mr. S.M. Saleh,

tegen

(…),

wonende in Curaçao,

verweerster,

gemachtigde: mr. A.V.G. Rooijer.

Partijen zullen hierna Sahara Casino en (...) worden genoemd.

1 Het procesverloop

1.1.

Sahara Casino heeft op 16 september 2021 een verzoekschrift met producties ingediend. Op 4 november 2021 heeft Sahara Casino op voorhand nadere producties en (...) een verweerschrift, tevens inhoudende een zelfstandig verzoek, met producties, toegestuurd.

1.2.

Het verzoek is behandeld op maandag 8 november 2021. Namens Sahara Casino waren daarbij (…), algemeen directeur en (…), directeur, en (…), personeelszaken, bijgestaan door mr. Saleh. (...) was in persoon aanwezig, bijgestaan door mr. Rooijer. Verder waren namens de vakbond Horecaf aanwezig (…), voorzitter, (…), secretaris/financiën en (…), adviseur. De gemachtigden hebben het woord gevoerd aan de hand van door hen overgelegde pleitnotities. Partijen is aangezegd dat het Gerecht een beschikking zal geven.

1.3.

De uitspraak is nader bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

De volgende feiten zullen in dit geding als tussen partijen vaststaand worden aangemerkt. Deze feiten blijken uit overgelegde stukken en/of volgen uit stellingen van partijen voor zover deze door de ene partij zijn aangevoerd en door de andere partij zijn erkend of niet zijn betwist.

a. (...), thans 53 jaar is op 29 september 2014 in dienst getreden van Sahara Casino in de functie van “dealer” (croupier), tegen een brutoloon van NAf 1.700 per maand.

De dealers werken steeds een uur aan een tafel, waarna zij twintig minuten pauze hebben. Deze pauze dient te worden doorgebracht in de zogenaamde dealerroom, zijnde een ruimte van circa 16 m2 met daarin een kast/lockers, een tafel, stoelen en een koelkast. In deze ruimte hangt ook de prikklok die door alle werknemers van Sahara Casino dient te worden gebruikt om in- en uit te klokken.

In verband met de overheidsmaatregelen in verband met de COVID-19 pandemie zijn de casino’s in Curaçao, waaronder Sahara Casino, meerdere malen gesloten geweest. In de aanloop naar de heropening van het casino op 19 mei 2021, na de meest recente sluiting, hebben er op 14, 15 en 17 mei 2021 trainingsdagen plaatsgevonden. Tijdens een bijeenkomst op 14 mei 2021 heeft een werknemer van Sahara Casino gezegd niet met ongevaccineerde collega’s samen te willen werken.

Op (...) en één andere werknemer na, zijn alle werknemers van Sahara Casino gevaccineerd.

Op 17 mei 2021 heeft Sahara Casino een verzoekschrift ingediend bij SOAW – dat volgens SOAW op 30 juni 2021 ingekomen – waarin zij verzocht om haar toestemming te verlenen om de arbeidsovereenkomst met (...) te beëindigen.

Toen Sahara Casino op 19 mei 2021 weer open ging is tegen (...) gezegd dat zij niet kon komen werken en verplichte vakantie moest nemen. Vanaf juni 2021 heeft zij geen loon meer ontvangen.

Sahara Casino heeft bij een overleg met onder andere de vakbond, een voorstel gedaan om de arbeidsovereenkomst met (...) met wederzijds goedvinden te ontbinden. (...) heeft daarmee niet ingestemd.

Bij beschikking van 31 augustus 2021 heeft SOAW de door Sahara Casino verzochte toestemming geweigerd. Daartoe is (onder meer) overwogen dat, aangezien er geen wettelijke vaccinatieplicht bestaat, het feit dat de betrokken werknemer niet wil vaccineren geen grond oplevert voor toewijzing voor een ontslagvergunning.

i. Bij brief van 10 september 2021 heeft (...) aan Sahara Casino medegedeeld beschikbaar te zijn om haar werkzaamheden te hervatten en gewezen op de achterstand in de loonbetaling vanaf juni 2021.

Op 18 oktober 2021 heeft de overheid bij ministeriële regeling de ‘tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie’ gewijzigd.

Bij brief van 20 oktober 2021 heeft de Curaçao Gaming Control Board (hierna: GCB) aan casinovergunninghouders en casino-exploitanten – voor zover van belang – het volgende medegedeeld:

“betreft: versoepeling van de coronamaatregelen voor casino’s

(…)

Voorts is het toegestaan dat meer dan 100 personen tegelijkertijd aanwezig zijn in het casino, mits de maximaal toegestane capaciteit conform geldende vergunningen niet wordt overschreden en alle personen (ook het personeel derhalve) bij het betreden van het casino aan kunnen tonen gevaccineerd te zijn middels een Curaçaos interoperabel Digitaal COVID-19 Certificaat (DCC) of een EU DCC en een geldig identiteitsdocument. (…)

(…)

Vriendelijk verzoeken wij u om de GCB schriftelijk te informeren zodra u besluit om meer dan 100 personen in het casino toe te laten en aldus de personen die uw casino te betreden te controleren op vaccinatie als hiervoor bedoeld.”

Bij Sahara Casino kunnen 150 personen tegelijkertijd aanwezig zijn. Sahara Casino had op 8 november 2021 GCB nog niet schriftelijke geïnformeerd omtrent een eventueel besluit om meer dan honderd personen toe te laten.

3 Het geschil

3.1.

Sahara Casino verzoekt om:

1. “de arbeidsovereenkomst tussen Sahara Casino en verweerders met onmiddellijke ingang althans zo spoedig mogelijk, te ontbinden op grond van gewichtige redenen, zonder toekenning van een vergoeding.

2. kosten rechtens.”

3.2.

Sahara Casino legt aan het verzoek het volgende ten grondslag. Er is sprake van gewichtige redenen. Na de lockdown heeft de overheid, in verband met het hoge besmettingsrisico, veiligheidsvoorwaarden gesteld voor het openen van de casino’s. Sahara Casino heeft er belang bij om het maximale te doen om sluiting en/of verdere veiligheidsvoorwaarden te voorkomen. Omdat op (...) en één andere medewerker na, al het personeel is gevaccineerd, stemt Sahara Casino haar beleid af op gevaccineerden. De gevaccineerde werknemers hebben te kennen gegeven dat zij niet meer met ongevaccineerde collega’s wilden werken en in de dealerroom wilden zitten. Er zijn geen andere werkzaamheden voorhanden. (...) is gehouden om zich als een goed werknemer te gedragen. Zij heeft nagelaten loyaliteit, eerlijkheid, betrokkenheid en betrouwbaarheid te tonen. Zij heeft aan de hand van het wereldwijde Covid probleem alleen gestreefd naar eigen gewin. Haar formalistische gedrag en haar verweren zijn aan te merken als (een vorm van) misbruik. In branches waar met geld wordt gewerkt is een gebrek aan vertrouwen een reden voor beëindiging. Van Sahara Casino kan niet worden gevergd om de arbeidsrelatie langer in stand te houden en (...) als croupier winsten en betalingen te laten uitvoeren. (...) heeft getracht het beleid te ondermijnen, waardoor er geen sprake meer is van vertrouwen. De oorzaak voor beëindiging is de schuld van (...) of ligt in haar risicosfeer. Gezien de feiten en omstandigheden is er geen aanleiding voor toekenning van een hogere vergoeding dan die in geval van opzegging zou zijn toegekend.

3.3. (...)

concludeert tot afwijzing van het verzoek en heeft als verweer het volgende aangevoerd. Van een verstoorde arbeidsrelatie is geen sprake. (...) heeft een uitstekende staat van dienst. Er bestaat geen vaccinatieplicht. (...) kan niet worden verweten een verplichting te hebben geschonden die niet bestaat. (...) wordt – in strijd met artikel 14 van het EVRM – anders behandeld omdat zij zich niet heeft laten vaccineren. Daar is geen objectieve of redelijke rechtvaardiging voor. Zij vormt geen gevaar voor collega’s en klanten. Zij houdt de COVID-maatregelen in acht. Haar werkplek is zodanig ingericht dat er afstand wordt gehouden tussen de collega’s en klanten. Er is meer kans op besmetting door klanten. Deze worden niet gecontroleerd. In geval van ontbinding dient aan (...) een vergoeding te worden toegekend. Zij heeft nooit een waarschuwing, schorsing of negatieve aantekening gekregen.

zelfstandig verzoek

3.4. (...)

verzoekt:

1. “Verweerders toestemming te verlenen om kosteloos te procederen;

2. Verzoeker te gelasten om verweerders tot het werk toe te laten;

3. Verzoeker te gelasten om het salaris van verweerders over de maanden juni, juli, augustus, september en oktober 2021 uit te betalen, vermeerderd met de wettelijke vertragingsrente;

4. Kosten rechtens.”

3.5. (...)

legt aan het zelfstandig verzoek het volgende ten grondslag. (...) heeft recht op doorbetaling van loon. Het is niet aan haar te wijten dat zij op non-actief is gesteld en met verplichte vakantie is gestuurd. Zij heeft zich beschikbaar gehouden. Aangezien haar niets te verwijten valt, wil zij weer tot het werk worden toegelaten.

3.6.

Sahara Casino heeft verweer gevoerd tegen het zelfstandig verzoek. Zij doet een beroep op matiging van het loon en de vertragingsrente.

3.7.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Het onvermogen van (...) om proceskosten te dragen is uit de overgelegde stukken genoegzaam gebleken. Aan haar zal toelating worden verleend om kosteloos te procederen.

ten aanzien van het ontbindingsverzoek

4.2.

Beoordeeld dient te worden of sprake is van veranderingen in de omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve of na korte tijd behoort te eindigen. De door Sahara Casino aangevoerde veranderingen in de omstandigheden zijn tweeledig, namelijk enerzijds dat er geen werkzaamheden voor (...) voorhanden zijn en anderzijds dat sprake is van een vertrouwensbreuk.

4.3.

Mede gelet op het verweer daartegen ligt bij de beoordeling van de grond dat er geen werkzaamheden voor (...) meer voorhanden zijn mede de vraag voor of de weigering van een werknemer om zich te laten vaccineren tegen COVID-19 als een gewichtige reden kan worden beschouwd om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dat is een delicaat onderwerp dat inmiddels binnen de gehele maatschappij, en zelfs binnen families en vriendengroepen reeds tot verdeeldheid leidt. In dit kader wordt het volgende vooropgesteld.

4.4.

Een algemene vaccinatieplicht bestaat niet en dergelijke verplichtingen passen evenmin binnen de arbeidsverhouding. Vaccineren raakt immers het grondrecht van burgers op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam (artikel 13 Staatsregeling van Curaçao) en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 12 Staatsregeling van Curaçao). Werkgevers dienen deze grondrechten van hun werknemers te respecteren (HR 14 september 2007, NJ 2008/334; Dirksz/Hyatt I). Een inbreuk op een grondrecht door de werkgever kan onder omstandigheden echter gerechtvaardigd zijn. Daartoe is van belang dat de handeling die inbreuk maakt een legitiem doel dient en/of de handeling een geschikt middel is om dat doel te bereiken (noodzakelijkheid). Daarnaast moet worden beoordeeld of de inbreuk evenredig is in verhouding tot het belang van de werkgever bij het bereiken van het beoogde doel (proportionaliteit) en moet het doel niet ook op een minder ingrijpende wijze kunnen worden bereikt (subsidiariteit).

4.5.

Sahara Casino heeft als werkgever de wettelijke verplichting om voor een veilige en gezonde werkomgeving te zorgen en risico’s voor werknemers bij de uitvoering van de werkzaamheden te beperken. Tot die zorgplicht behoort ook het treffen van preventieve maatregelen om te proberen besmetting met – bijvoorbeeld – het coronavirus op de werkvloer zoveel mogelijk te voorkomen. Deze verantwoordelijkheid van de werkgever jegens werknemers én derden kan meewegen bij de beoordeling of sprake is van een legitiem doel om inbreuk te maken op de grondrechten van een werknemer. Verder kan daarbij nog van belang zijn dat een werkgever tevens haar bedrijfsbelang heeft te beschermen.

4.6.

Het recht van de werknemer op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit kan haaks staan op het belang van de werkgever om zichzelf, zijn werknemers en derden op de werkvloer tegen besmetting te beschermen. De omstandigheden kunnen met zich meebrengen dat voortzetting van de arbeidsrelatie niet meer haalbaar is. Naar het oordeel van het gerecht is daarvan in het onderhavige geval sprake.

4.7.

Dat op (...) en één andere dealer na, alle werknemers van Sahara Casino zijn gevaccineerd is niet in geschil. (...) betwist weliswaar dat (een groot deel van de) werknemers van Sahara Casino kenbaar hebben gemaakt dat zij niet met ongevaccineerden willen werken. Ter zitting heeft zij echter erkend dat dit tijdens de eerste trainingsdag voor de heropening van het casino al openlijk door een werknemer is gezegd. Volgens Sahara Casino hebben daarna meerdere andere werknemers dat zelfde standpunt kenbaar gemaakt. Sahara Casino heeft ter zitting laten zien dat de door haar als productie 13 overgelegde verklaring door 26 werknemers is ondertekend. Dat deze werknemers, zoals (...) ter zitting heeft aangevoerd, deze verklaring mogelijk onder druk hebben getekend, is niet nader onderbouwd en ook overigens niet gebleken. De omstandigheid dat de verklaring door 26 van de 40 werknemers is ondertekend wijst er juist op dat werknemers van ondertekening konden afzien. Bovendien konden de werknemers door middel van vermelding van de nummers van de alinea’s kenbaar maken bij welke alinea’s van de verklaring zij zich aansloten.

4.8.

Dat alle dealers hun pauzes doorbrengen in de zogenaamde dealerroom, dat deze ruimte slechts zo’n 16 m2 groot is en dat alle werknemers in die ruimte moeten in- en uitklokken staat vast. In het licht daarvan wordt niet reëel geacht dat, zoals (...) heeft aangevoerd, de werknemers daarbinnen steeds voldoende afstand van elkaar zouden kunnen houden. Dat Sahara Casino niet over een passende andere ruimte beschikt om (...) te laten pauzeren heeft zij niet voldoende weersproken. Zij heeft weliswaar op de plattegrond van het casino enkele locaties aangewezen waar zij de pauze zou kunnen doorbrengen. Aangezien dat kennelijk niet meer dan een eventuele zitplaats op een gang waar werknemers en/of klanten langs komen betrof, kan dat niet als een passend, structureel alternatief worden aangemerkt.

4.9.

Gelet op het voorgaande is voldoende gebleken dat Sahara Casino, mede gelet op de wens van een groot deel van haar werknemers, heeft gemeend dat zij haar beleid aldus moest inrichten er geen ongevaccineerden op de werkvloer worden opgesteld. Daarbij wordt mede in aanmerking genomen de wens van Sahara Casino om te kunnen uitdragen dat al haar personeel gevaccineerd is, omdat – zoals onweersproken is aangevoerd – veel ouderen gebruik maken van de speelautomaten en bij hen een besmetting met het virus bovengemiddeld tot ernstige of fatale gevolgen kan leiden.

4.10.

Bij de beoordeling van de vraag of er nog werkzaamheden voor (...) voorhanden zijn dient ook het recentelijk aangepaste overheidsbeleid te worden betrokken. Sahara Casino heeft er, met verwijzing naar de onder 2.1. onder k genoemde brief van GCB, op gewezen dat op basis van de laatstelijk aangekondigde maatregelen in verband met het coronavirus, ook het personeel van het casino moet zijn gevaccineerd als er meer dan honderd mensen tegelijk aanwezig zijn. Dat in het Sahara Casino ruim meer dan honderd mensen tegelijk aanwezig kunnen zijn heeft (...) niet weersproken. Dat zij er – mede gelet op hetgeen zij heeft aangevoerd omtrent de door haar gemaakte kosten en de omzetdaling als gevolg van de overheidsmaatregelen – belang bij heeft haar capaciteit ten volle te benutten is evident. Voornoemde maatregel is reeds van toepassing op horecagelegenheden en op de strikte naleving daarvan wordt door de overheid toegezien. Aldus kan worden aangenomen dat ook de casino’s, voor zover dat thans nog niet het geval is, op korte termijn aan deze regels zal moeten voldoen. Nu de COVID-19 pandemie voorlopig nog niet lijkt uitgewoed, valt het – mede gelet op de wereldwijde ontwikkelingen – niet te verwachten dat deze regels binnen afzienbare tijd weer zullen worden losgelaten.

4.11.

Een en ander leidt tot de conclusie dat Sahara Casino gelet op de maatregelen die zij in verband met de situatie op de werkvloer heeft gemeend te moeten treffen en gelet op haar bedrijfsbelang bij het voldoen aan de door de overheid aangekondigde regels, (...) niet meer kan inzetten op de werkvloer. Dat er voor haar geen – al dan niet tijdelijke – alternatieve werkzaamheden voorhanden zouden zijn heeft (...) niet weersproken. Daar komt bij dat, afgezien van de vraag of dat terecht is, uit de uitlatingen en gedragingen van de directieleden van Sahara Casino ter zitting duidelijk is gebleken dat zij geen vertrouwen meer hebben in (...). Sahara Casino heeft er terecht op gewezen dat in functies waarin met geld wordt gewerkt vertrouwen essentieel is. Te meer nu Sahara Casino onweersproken heeft gesteld dat haar dealers onder meer verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van winsten en het verrichten van uitbetalingen, staat het verlies van het vertrouwen van Sahara Casino in (...) aan een voortzetting van het dienstverband in de weg.

4.12.

Het voorgaande in onderling verband en samenhang bezien leidt tot de slotsom dat voldoende aannemelijk is geworden dat sprake is van veranderingen in de omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst dient te eindigen. De verzochte ontbinding zal dan ook worden toegewezen en wel met ingang van 15 december 2021.

4.13.

Bij de bepaling of het – met het oog op de omstandigheden van het geval – billijk voorkomt dat ten laste van Sahara Casino aan (...) een vergoeding wordt toegekend en zo ja hoe hoog, is in het bijzonder bepalend aan welk van partijen de redenen om tot beëindiging over te gaan (in overwegende mate) is te wijten en/of in wiens risicosfeer deze liggen. In dat kader wordt het volgende overwogen.

4.14.

De omstandigheid dat de voortzetting van de arbeidsrelatie met (...) niet meer past in het door Sahara Casino zelf ingevoerde beleid ligt in de risicosfeer van Sahara Casino. Zoals hiervoor reeds onder 4.4. is overwogen is er immers geen sprake van een vaccinatieplicht. Ten aanzien van het ontbreken van de bereidheid om zich te laten vaccineren (...) kan dan ook geen verwijt worden gemaakt. De omstandigheid dat Sahara Casino (...) niet meer te werk kan stellen in verband met het door de overheid vastgestelde nieuwe beleid kan echter niet worden gezegd dat dit (geheel) in de risicosfeer van Sahara Casino ligt. Dit mede gezien het er voor moet worden gehouden dat het al dan niet overgaan tot vaccinatie voor (...) een vrije keuze betreft. Haar keuze om dat niet te doen behoeft, zonder nadere toelichting, niet geheel voor rekening van Sahara Casino te worden gebracht.

4.15.

Voor wat betreft de vraag of (...) een verwijt kan worden gemaakt aangaande de vertrouwensbreuk wordt het volgende overwogen. Sahara Casino heeft onweersproken gesteld dat zij – ter voldoening aan de door de overheid gestelde veiligheidscondities – veel heeft moeten investeren om open te kunnen gaan na de lockdowns. Dat casino’s tot twee keer toe behoorden tot de eerste bedrijven die in verband met de coronamaatregelen van overheidswege werden gesloten en bij de versoepelingen als laatste weer open konden, en dat de beperktere openingstijden tot omzetdaling heeft geleid is evenmin in geschil. In het licht daarvan is de frustratie van Sahara Casino over het ontbreken van de bereidheid bij (...) om zich te laten vaccineren weliswaar voorstelbaar. Dat (...) in dit kader een verwijt kan worden gemaakt is echter niet voldoende gebleken. Voor zover (...) in het kader van de inventarisatie van de vaccinatiegraad en het beleid van Sahara Casino (ongevraagd) adviezen heeft gegeven aan collega’s over grondrechtelijke vraagstukken geldt dat het haar vrij stond om haar mening daarover kenbaar te maken. Te meer nu (...) na 17 mei 2021 niet meer op de werkvloer aanwezig is geweest, heeft Sahara Casino – tegenover de betwisting daarvan door (...) – haar stelling dat (...) een ware anti-campagne heeft gevoerd om het beleid van Sahara Casino te dwarsbomen of ondermijnen niet (voldoende) nader toegelicht.

4.16.

Gelet op het voorgaande wordt redelijk geacht om aan (...) ten laste van Sahara Casino een beperkte vergoeding toe te kennen. Voor wat betreft de hoogte daarvan wordt – naast al het voorgaande – rekening gehouden met alle verdere omstandigheden, waaronder de duur van het dienstverband, de omstandigheid dat (...) kennelijk goed functioneerde, de persoonlijke omstandigheden van (...) en haar vermoedelijke kansen op de arbeidsmarkt. Verder wordt rekening gehouden met de omstandigheid dat (...), tot 15 december 2021 aanspraak heeft op het loon, terwijl zij – behoudens enkele trainingsdagen – al sinds de aanvang van de tweede lockdown is doorbetaald zonder daarvoor te hoeven werken. Alle omstandigheden in aanmerking genomen komt een beperkte aanvullende vergoeding van NAf 6.000 bruto billijk voor. Op deze vergoeding komt in mindering de uitkering die (...) eventueel toekomt ingevolge de Cessantia-landsverordening. Nu aan de ontbinding een vergoeding wordt verbonden, zal Sahara Casino in de gelegenheid worden gesteld het verzoek in te trekken.

ten aanzien van het zelfstandig verzoek

4.17.

Gelet op de beslissingen ten aanzien van het ontbindingsverzoek wordt het verzoek om Sahara Casino te gelasten om (...) weer tot het werk toe te laten afgewezen.

4.18.

Dat het loon sinds juni 2021 niet is uitbetaald is niet in geschil. Nu Sahara Casino aan (...) heeft medegedeeld dat zij verplicht vakantie moest opnemen en niet meer op het werk mocht verschijnen, terwijl niet in geschil is dat (...) bereid was de bedongen arbeid te verrichten, heeft (...) ingevolge artikel 7A:1614d BW haar aanspraak op loon behouden.

4.19.

Voor wat betreft het beroep van Sahara Casino op matiging wordt overwogen dat matiging van een loonvordering slechts aan de orde kan zijn als toewijzing daarvan in de gegeven omstandigheden tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden. Bij de beoordeling van de vraag of aan voornoemd vereiste is voldaan dient een mate van terughoudendheid te worden betracht en alle bijzonderheden van het geval moeten in aanmerking worden genomen.

4.20.

Toepassing van het voorgaande op de onderhavige situatie geeft geen aanleiding om tot loonmatiging over te gaan. De omstandigheid dat de procedure bij SOAW langer heeft geduurd dan de voorgeschreven termijn is ongelukkig, maar dient voor rekening en risico van Sahara Casino te komen. Ook de omstandigheid dat (...) niet bereid is om zich te laten vaccineren en dat zij niet heeft ingestemd met het beëindigingsvoorstel maakt niet dat doorbetaling van het loon tot onaanvaardbare gevolgen leidt. Voor zover dit al aanleiding voor matiging zou opleveren geldt dat, zoals reeds is overwogen, Sahara Casino onvoldoende heeft toegelicht dat (...) een anti-campagne heeft gevoerd om het beleid van Sahara Casino te dwarsbomen of ondermijnen.

4.21.

De conclusie is dat de verzochte veroordeling van Sahara Casino tot betaling van het loon over de maanden juni tot en met oktober 2021 toewijsbaar is.

4.22.

Aangaande het beroep van Sahara Casino op matiging van de verzochte wettelijke verhoging wordt overwogen als volgt. Artikel 7A:1614q BW bepaalt dat indien het loon niet wordt uitbetaald, de werknemer, indien deze niet-betaling aan de werkgever is toe te schrijven, aanspraak heeft op een verhoging wegens de vertraging, welke voor de negende tot en met de twaalfde werkdag bedraagt vijf ten honderd per dag en voor elke volgende werkdag een ten honderd, met dien verstande, dat de verhoging wegens vertraging in geen geval de helft van het verschuldigde bedrag zal te boven gaan. Niettemin is de rechter bevoegd de verhoging te beperken tot zodanig bedrag als hem met het oog op de omstandigheden van het geval billijk zal voorkomen.

4.23.

Dat Sahara Casino abrupt is gestopt met de loonbetaling van (...) is haar niet alleen toe te rekenen, maar kan haar ook worden verweten. Zij moet geacht worden ermee bekend te zijn dat loon onder deze omstandigheden was verschuldigd totdat de arbeidsovereenkomst met toestemming van SOAW was beëindigd, dan wel door het Gerecht was ontbonden. Te meer nu de wettelijke verhoging met name is bedoeld als prikkel voor de werkgever om het loon te betalen, ziet het Gerecht echter desondanks aanleiding om de wettelijke verhoging enigszins te matigen, te weten tot 20%. Daartoe wordt overwogen dat een hoger percentage, gelet op hetgeen Sahara Casino heeft aangevoerd met betrekking tot de financiële gevolgen die de coronamaatregelen voor haar hebben gehad, bovenmatig voorkomt. De door Sahara Casino in dit kader aangevoerde omstandigheden leveren geen toereikende grond op voor een verdergaande matiging.

in beide zaken

4.24.

De proceskosten zullen tussen partijen worden gecompenseerd, behoudens indien Sahara Casino haar verzoek intrekt, in welk geval zij in de proceskosten gevallen aan de zijde van (...) zal worden veroordeeld, tot op heden begroot op NAf 1.000 aan gemachtigdensalaris.

5 De beslissing

Het Gerecht:

5.1.

laat (...) toe kosteloos te procederen;

ten aanzien van het ontbindingsverzoek

5.2.

stelt partijen in kennis van zijn voornemen om de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst te ontbinden met ingang van 15 december 2021, onder toekenning aan (...) ten laste van Sahara Casino van een vergoeding van NAf 6.000 bruto;

5.3.

geeft aan Sahara Casino tot en met 13 december 2021 de gelegenheid om schriftelijk tegenover (...) het verzoek in te trekken en daarvan aan de griffier van het Gerecht mededeling te doen;

voor het geval het verzoek niet wordt ingetrokken:

5.4.

ontbindt de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst met ingang van 15 december 2021;

5.5.

kent aan (...) ten laste van Sahara Casino een vergoeding toe ten bedrage van NAf 6.000 bruto waarop de verschuldigde cessantia-uitkering in mindering komt en veroordeelt Sahara Casino tot betaling daarvan;

in het zelfstandig verzoek

5.6.

veroordeelt Sahara Casino om aan (...) het loon van NAf 1.700 bruto per maand te betalen over de maanden juni tot en met oktober 2021, te vermeerderen met de tot 20% gematigde wettelijke verhoging;

in beide zaken

5.7.

bepaalt dat iedere partij de eigen proceskosten draagt, behoudens indien Sahara Casino het verzoek intrekt, in welk geval zij wordt veroordeeld in de proceskosten gevallen aan de zijde van (...) tot op heden begroot op NAf 1.000 aan gemachtigdensalaris;

5.8.

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. F.V.L.M. Wannyn, rechter, en op 1 december 2021 in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.