Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2021:213

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
08-10-2021
Datum publicatie
29-11-2021
Zaaknummer
CUR202102305
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Gokverslaving,selfdiscclosure, onlinegaming, sportsbetting, matchfixing.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

zaaknummer: CUR202102305

Vonnis in kort geding van 8 oktober 2021

inzake

[EISER],

wonende in de Verenigde Staten van Amerika,

eiser,

gemachtigde: mr. R.E.F.A. Bijkerk,

tegen

de naamloze vennootschap MEDIUM RARE N.V.

gevestigd te Curaçao,

gedaagde, hierna: Medium Rare,

gemachtigde: mr. E.A.D.M.E.J. Wever.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift met producties, ingediend op 24 augustus 2021;

 • -

  producties zijdens Medium Rare;

 • -

  aanvullende producties zijdens [eiser];

 • -

  de mondelinge behandeling op 14 september 2021, waarbij zijn verschenen de gemachtigden en waarbij door beide partijen pleitaantekeningen zijn overgelegd.

1.2.

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

Medium Rare exploiteert het online casino genaamd www.stake.com (hierna: het casino). Het casino biedt gokspelen en “sportsbetting” aan.

2.2. [

[eiser] heeft in juni 2019 bij het casino een account geopend met de gebruikersnaam [naam]. Later heeft hij onder andere namen andere accounts bij het casino geopend.

2.3. [

eiser] is toegetreden tot het “affiliate program” van Medium Rare. Op basis daarvan ontving hij commissie voor het aanbrengen van nieuwe spelers (1st tier commissie), als laatstgenoemde spelers nieuwe spelers aanbrengen (2nd tier commissie) en als die spelers op hun beurt ook weer nieuwe spelers aanbrengen (3rd tier commissie).

2.4.

De 2nd en 3rd tier commissie werd maandelijks door Medium Rare uitbetaald, de 1st tier commissie kon dagelijks worden opgenomen. [eiser] ontving uiteindelijk ca. $ 30.000 per maand aan commissies op basis van het affiliate program.

2.5. [

[eiser] had (met de chatnaam Dag) veel chatcontact met een medewerker van het casino, [naam 1]. In chatgesprekken in september 2020 meldde [eiser] dat hij heeft gewed op door matchfixing gemanipuleerde sportwedstrijden en antwoordde [naam1]:

Dag: I have a guy I know who has been giving me TT bets for like 2 weeks and I’ve been blowing them off but I notice they keep winning so I tailed the last few.

(...)

[naam 1]: Yeh don’t worry with the amount of action you give us you could bet fixed matches all day before we’d touch your limits or get angry.

en later:

[naam 1]:

With tips from that guy

Raises flags is all

But as I said you’d need to do a fuckkkk load of dodgy betting to ever come close to getting in trouble with us.

So you can probs get away with taking a few tips every now and again lol.

2.6. [

[eiser] heeft Medium Rare verschillende keren verzocht zijn toegang tot de gokspelen te blokkeren, zodat hij alleen nog maar zou kunnen deelnemen aan de sportsbetting.

2.7.

Op 8 februari 2021 heeft [eiser] Medium Rare verweten dat het casino misbruik van zijn verslaving heeft gemaakt en hem opnieuw heeft laten spelen nadat hij had gevraagd om hem permanent te blokkeren.

2.8.

Na februari 2021 heeft Medium Rare de 2nd en 3rd tier commissie van [eiser] niet meer uitbetaald.

2.9.

Bij brief van 11 juni 2021 heeft de gemachtigde van [eiser] Medium Rare aansprakelijk gesteld voor de verliezen van [eiser] vanaf 2 januari 2020, omdat Medium Rare [eiser] zou hebben laten doorspelen terwijl zij wist dat hij gokverslaafd was en terwijl [eiser] Medium Rare verschillende keren heeft gevraagd om hem de toegang tot het casino permanent te blokkeren.

2.10.

Medium Rare is op 12 juni 2021 gestopt met het uitbetalen van de 1st tier commissie van [eiser].

2.11.

Namens Medium Rare is bij brief van 30 juni 2021 gereageerd op de brief van 11 juni 2021 en geschreven dat zij de affiliate overeenkomst met [eiser] heeft beëindigd nadat zij erachter was gekomen dat [eiser] zijn affiliate status gebruikte voor matchfixing bij het sportsbetting en dat Medium Rare daardoor aanzienlijke schade heeft geleden die zij eventueel met een vordering van [eiser] zal verrekenen.

3. Het geschil

3.1. [

[eiser] vordert, samengevat, Medium Rare te veroordelen om:

 • -

  het affiliate programma te herstellen in de zin dat [eiser] onbelemmerd zijn 1st tier commissie kan opnemen zoals hij dat kon doen tot 11 juni 2021 en hem zijn 2nd en 3rd tier commissie periodiek uit te betalen zoals dat tot en met februari 2021 gebeurde;

 • -

  het affiliate programma vervolgens in stand te houden totdat eventueel in een bodemzaak anders geoordeeld wordt,

een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom.

3.2.

Medium Rare voert gemotiveerd verweer.

4 De beoordeling

4.1.

In kort geding is de vordering van [eiser] toewijsbaar als voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter de vordering op grond van hetzelfde feitencomplex zal toewijzen, en van [eiser] niet kan worden gevergd dat hij de uitkomst van de bodemprocedure afwacht.

4.2.

Medium Rare betwist dat [eiser] een spoedeisend belang heeft bij zijn vordering, maar naar het oordeel van het gerecht is dat aanwezig, nu voldoende aannemelijk is dat de inkomsten uit het affiliate program zijn voornaamste bron van inkomsten zijn.

4.3. [

[eiser] legt aan zijn vordering ten grondslag dat Medium Rare de deelname van [eiser] aan het affiliate program zonder deugdelijke reden heeft beëindigd. Hij stelt dat de stopzetting van de betaling van de 2nd en 3rd tier commissie een reactie was op zijn klacht dat Medium Rare misbruik maakte van zijn gokverslaving en dat de stopzetting van de betaling van de 1st tier commissie een reactie was op de aansprakelijkheidsstelling een dag eerder.

4.4.

Vaststaat dat de deelname van [eiser] aan het affiliate program volgt uit een tussen de partijen gesloten duurovereenkomst voor onbepaalde tijd en dat daarin geen afspraken over de beëindiging ervan zijn gemaakt. Vaststaat ook dat Medium Rare de overeenkomst niet is nagekomen: na februari 2021 voor zover het betreft de betaling van de 2nd en 3rd tier commissie en vanaf 12 juni 2021 ook waar het betreft de betaling van de 1st tier commissie.

4.5.

Uit de niet-betaling van die commissies kan op zichzelf niet worden afgeleid dat de overeenkomst door Medium Rare is beëindigd. Zij heeft deze ook niet vooraf opgezegd en gesteld noch gebleken is dat zij [eiser] anderszins heeft meegedeeld dat en waarom de overeenkomst wordt beëindigd. Dit is pas gebeurd bij haar brief d.d. 30 juni 2021. Die brief moet worden aangemerkt als een opzegging van de overeenkomst.

4.6.

Het voorgaande betekent naar het oordeel van het gerecht dat Medium Rare in elk geval de nog niet uitbetaalde provisies tot 30 juni 2021 aan [eiser] verschuldigd is.

4.7.

De vorderingen impliceren dat Medium Rare de overeenkomst niet mocht opzeggen en dat zij ook de provisies over de periode vanaf 30 juni 2021 moet doorbetalen.

4.8.

Of en, zo ja, onder welke voorwaarden een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd opzegbaar is, wordt bepaald door de inhoud daarvan en door de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. Als, zoals hier, wet en overeenkomst niet voorzien in een regeling van de opzegging, geldt dat de overeenkomst in beginsel opzegbaar is. Op grond van art. 6:248 lid 1 BW kunnen de eisen van redelijkheid en billijkheid in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is als daarvoor een voldoende zwaarwegende grond bestaat. Die eisen kunnen voorts in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden genomen of dat de opzegging gepaard moet gaan met het aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding1.

4.9.

Naar het oordeel van het gerecht brengt de aard en inhoud van de tussen de partijen gesloten affiliate overeenkomst mee dat opzegging daarvan in beginsel slechts mogelijk is als daarvoor een zwaarwegende grond bestaat, en dat mogelijk – mede afhankelijk van de opzeggingsgrond - ook een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden genomen. Kenmerkend aan het affiliate program is immers dat beide partijen profiteren van de door de deelnemer aangebrachte nieuwe spelers, en dit niet voor een korte periode, maar in beginsel voor de duur dat die nieuwe spelers in het casino gokken. Het casino heeft dus baat bij de inspanningen van [eiser], en dat kan lang duren. Het gaat bij [eiser] bovendien om relatief hoge bedragen aan provisies. Het ligt niet in de rede dat een dergelijke overeenkomst, met effecten voor een lange termijn, zoals hier is gebeurd van de ene op de andere dag kan worden beëindigd.

4.10.

Medium Rare stelt dat zij een zwaarwegende grond had om de overeenkomst te beëindigen, namelijk - zo volgt ook uit haar brief van 30 juni 2021 -omdat zij had ontdekt dat [eiser] zijn affiliate status gebruikte om te frauderen door matchfixing en spelers op te lichten.2 Zij beroept zich subsidiair op verrekening met een schadevergoedingsvordering van haar op [eiser] wegens zijn onrechtmatige gedragingen en beroept zich daarnaast op het restitutierisico, omdat [eiser] woont in het buitenland en gokverslaafd is.

4.11. [

[eiser] stelt daartegenover dat het matchfixing-issue dateert van september 2020, dat hij Medium Rare toen ook heeft verteld dat hij op beperkte schaal van matchfixing heeft geprofiteerd en dat hij daarvoor ook toestemming van Medium Rare had, en verwijst daarbij onder meer naar de onder 2.5 weergegeven chatcorrespondentie. Hij meent dat geen goede grond bestaat voor opzegging van de affiliate overeenkomst.

4.12.

Niet ter discussie staat dat het gebruik maken van matchfixing niet toegestaan is in het casino en dat dit tot sancties van het casino kan leiden.

Het gerecht overweegt dat anderzijds ook niet is gebleken dat er een verband bestaat tussen de matchfixing, dat immers alleen betrekking heeft op gedrag van [eiser] als speler van sportsbetting, en het affiliate program. Medium Rare heeft aangevoerd dat [eiser] misbruik heeft gemaakt van zijn affiliate status om spelers op te lichten, maar zonder nadere toelichting, die niet is gegeven, valt niet in te zien dat het affiliate program daar iets mee te maken heeft. In deze procedure is over dat programma en de op grond daarvan gesloten overeenkomsten immers niet méér gesteld dan dat dat programma leidt tot uitbetaling van provisies vanwege door deelnemers aangebrachte nieuwe spelers in het casino. Gesteld noch gebleken is dat het programma ook leidt tot extra bevoegdheden of mogelijkheden voor die deelnemer. Gelet hierop acht het gerecht dan ook niet vanzelfsprekend dat het gebruik maken van matchfixing mag leiden tot een onmiddellijke beëindiging van de betaling van provisies op basis van het affiliate program, en zeker niet zonder een deugdelijke afweging door Medium Rare van de betrokken belangen, want die kunnen, zoals in dit geval, gelet op de hoogte van de provisies groot zijn.

4.13.

Of [eiser] op basis van de affiliate overeenkomst ook voor de periode vanaf 30 juni 2021 een vordering op Medium Rare heeft, kan evenwel in het midden blijven, aangezien het gerecht de kans aanmerkelijk acht dat Medium Rare een hogere vordering op [eiser] heeft, die zij kan verrekenen met de vordering van [eiser]. Uit de door haar overgelegde chatberichten tussen [eiser] en andere personen, alsmede andere berichten, blijkt namelijk naar het oordeel van het gerecht genoegzaam dat [eiser] op een veel grotere schaal gebruik maakte van matchfixing dan hij heeft doen voorkomen tegenover Medium Rare. Het gerecht volstaat met het citeren van enkele van de chatberichten:

op 24 september 2020 tussen [eiser] en een persoon met de chatnaam [naam 2]:

[naam]: I have a dilemma, the guy I can probably get for TT has huge limits but I also receive 2nd tier rev share from his account and he is a massive loser. I’m gonna make about 20k from his losses this month. Gotta figure out if it’s worth burning that

(…)

[naam]: (…) The other thing I’m thinking is if [naam 3] figures it out or suspects it he could shut me down. And I still have massive limits on everything else. And best case scenario is we win a few hundred k before he gets limited

(…)

[naam]: Because [naam 3]s not dumb and he knows I know the guy

(…)

[naam]: So if a massive loser starts winning everything in TT. Gonna at least cross his mind lol.

op 23 oktober 2020, wederom met [naam 2]:

[naam]: You talk as if I don’t want fix games. (…)

op 28 oktober 2020, tijdens een ruzie met [naam 2]:

[naam]: (…) We hammer TT then we settle. You owe me a lot. You guaranteed me 15k a month when I wanted to quit and said you would cover whatever was short. I’ve burned relationships and accounts. Yes this is a dick move, I am aware, but I have made you a shit ton of money. I need to get mine.

(…)

[naam]: it got cut because of your toxic ass bets I put thru on my account…

(…)

[naam]: I’m not betting your shit anymore. It’s too toxic, it’s too obvious. And it fucked me.

(…)

[naam]: you made over a quarter of a million dollars off of me and my accounts

(…)

[naam]: and your toxic bets that can be spotted a mile away, got my accounts closed, commission cut because [naam 3] thinks I basically stole from him.

betting fixed shit and hes pretty much right.

I knew what I was getting into, but had no idea u guys were so fucking dumb and obvious about it

(…)

[naam]: (…) [naam 3] had his devs do full review of my account, to the exact dollar he claims I scammed for betting fixed matches, he said bet radar sends reports for suspicious matches and bets and I was in almost all of them. so he cut my commission.

[naam 2]: But you knew what you were betting (…) We can still use all the other accounts and make a lot of profit. (…)

(…)

[naam 2]: You have infinite other sites

When is even the last time we bet on stake

We don’t need that

It’s not about stake

[naam 2]: But I need 12 eth and why would you lose this with me You know there are fixes

(…)

[naam]: You say stealing, I say taking a small piece of what im owed. due to the fronting, the guarantee, the cut commission and im sure im missing another way ive gotten fucked while u made a quarter million

(…)

[naam]: you fucked me on the fronting, you fucked my accounts, you fucked my commission.

(…)

[naam 2]: (…) You earned money. 20-25%. You earned a lot yourself

(…)

[naam]: You owe me 4K + what’s short of the 15k guarantee. I’m not counting the 5k I threw away. Or the commission you cost me

(…)

[naam 2]: I made you safe profit most of the time

en op 2 maart 2021, een bericht van [eiser] aan een derde:

(…) cuz I pounded [naam 3] on some fixed matches I was getting from a good source, and he lit into me… I can’t risk that affiliate money… im super square… I think [naam 3] could spot it… but if i can do it at betcoin and playbetr, no problem, don’t care about those accounts

4.14.

Medium Rare heeft voldoende onderbouwd en aannemelijk gemaakt dat zij als gevolg van de manipulatie door [eiser] aanzienlijke financiële schade heeft geleden. Of haar schade - volgens haar $ 1.961.017 - groter is dan de vordering van [eiser] zal in een bodemprocedure moeten blijken, maar het is niet onaannemelijk. In dat geval zal het beroep op verrekening door Medium Rare slagen.

Gelet hierop acht het gerecht niet voldoende aannemelijk dat de bodemrechter de vorderingen zou toewijzen. De vorderingen zullen daarom worden afgewezen.

4.15. [

[eiser] zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de proceskosten, die aan de zijde van Medium Rare conform het liquidatarief in het procesreglement worden begroot op NAƒ 1.500 aan gemachtigdensalaris.

5 De beslissing

Het gerecht, rechtdoende in kort geding:

5.1.

wijst de vordering af,

5.2.

veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van Medium Rare tot op heden begroot op NAƒ 1.500,

5.3.

verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J.F. Gerard, rechter, en op 8 oktober 2021 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.

1 Aldus HR 28 oktober 2011, NJ 2012/685, ECLI:NL:HR:2011:BQ9854, HR 14 juni 2013, NJ 2013/341, ECLI:NL:HR:2013:BZ4163 en HR 10 juni 2016, NJ 2016/450ECLI:NL:HR:2016:1134.

2 Niet relevant is daarom of, zoals [eiser] stelt, Medium Rare de betalingen van de commissies om andere redenen heeft gestopt.