Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2021:104

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
17-05-2021
Datum publicatie
01-06-2021
Zaaknummer
CUR202100897
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Verdeling pensioen na echtscheiding. In kort geding krijgt eiseres alvast een maandelijks bedrag toegewezen. Voor de verdere algehele verdeling wordt de zaak omgezet in een bodemprocedure op grond van artikel 227 Rv.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

VONNIS

in kort geding

in de zaak van:

[EISERES],

wonend in Curacao,

eiseres,

gemachtigde: mr. S.A.T. Ayubi-Haakmeester,

tegen

[GEDAAGDE],

wonend te Curaçao,

gedaagde,

gemachtigde: mr. J.H. Scheidelaar.

1 Het procesverloop

Eiseres heeft op 22 maart 2021 een verzoekschrift ingediend. Het kort geding is behandeld op 12 mei 2021. Partijen zijn verschenen, vergezeld van hun gemachtigden. De gemachtigden hebben de zaak bepleit, waarna een voorlopige regeling is besproken.

2 De beoordeling

2.1

Partijen zijn ex-echtelieden. Zij zijn ruim veertig jaar getrouwd geweest. De ontbonden huwelijksgoederengemeenschap is nog niet verdeeld.

2.2

Eiseres (geboren in 1955) heeft in dit kort geding onder meer gevorderd dat gedaagde (geboren in 1951) eraan meewerkt dat aan eiseres haar aandeel in het gedurende het huwelijk door gedaagde bij APC opgebouwd pensioen wordt uitgekeerd. Gedaagde heeft onder meer het verweer gevoerd dat hij de gehele gemeenschap verdeeld wenst te zien en heeft zich er met verwijzing naar artikel 3:179 BW tegen verzet dat slechts één bestanddeel - het pensioen - eruit wordt gelicht.

2.3

Ter zitting zijn de eerste stappen om tot een algehele verdeling te komen besproken. Gebleken is dat beide partijen willen dat hun woning aan de Kaya […] wordt verkocht en dat volgens hen kan worden uitgegaan van een waarde van NAf 240.000. Partijen hebben ermee ingestemd dat makelaarskantoor Caresto met de verkoop wordt belast en dat dit in dit vonnis wordt opgenomen.

2.4

De vordering van eiseres met betrekking tot het pensioen is mede gelet op het verweer van gedaagde (vooralsnog) niet toewijsbaar. Partijen hebben er ter zitting mee ingestemd dat bij dit vonnis een voorlopige voorziening wordt getroffen waarbij gedaagde eiseres vooruitlopend op de verdeling maandelijks een (bij de verdeling te verrekenen) bedrag betaalt en dat de zaak voor het overige op de voet van artikel 228 Rv wordt verwezen naar de bodemprocedure. Het voorlopig maandelijks door gedaagde - naast zijn alimentatieverplichting van thans NAf 250 - aan eiseres te betalen bedrag zal worden bepaald op het door gedaagde voorgestelde bedrag van NAf 800. Deze voorziening zal in tijd worden beperkt als in het dictum van dit vonnis omschreven.

2.5

Artikel 228 Rv bepaalt dat de rechter in kort geding, in plaats van de voorziening te weigeren, op eenparig verzoek van partijen de zaak kan verwijzen naar de gewone terechtzitting. Deze zaak leent zich daarvoor. De zaak zal onder peremptoirstelling naar de rolzitting worden verwezen voor akte na verwijzing aan de zijde van beide partijen. In hun aktes dienen partijen hun stellingen over de boedelbestanddelen zo concreet mogelijk en onderbouwd met bewijsstukken op te nemen, mede aan de hand van dit overzicht:

volgens:

bestanddeel:

waarde

door partijen bij hun aktes te verstrekken gegevens

Beide partijen

woning Kaya […]

beide partijen:

240.000

Stand van zaken?

Beide partijen

APC;

het tijdens het huwelijk opgebouwd pensioen van gedaagde

gedaagde:

340.000

eiseres:

?

Gedaagde: een opgave van APC van de waarde van het opgebouwde pensioen over de periode 2 juli 1974 - 30 januari 2018.

Gedaagde: een berekening (liefst van APC) tot welke maandelijkse uitkering de hiervoor bedoelde pensioenopbouw voor eiseres zou hebben geleid, […] uitgaande van 50% gerechtigdheid van ieder van partijen in die opbouw, met ingang van 30 januari 2018.

Beide partijen: een onderbouwing van hun voorkeur voor verrekening van de contante waarde van het pensioen of voor splitsing van de maandelijkse uitkeringen.

Eiseres

Gedaagdes aanspraken terzake een onverdeelde boedel in Suriname

Beide partijen:

?

Beide partijen: wat, waar, waarde, mogelijkheid tegeldemaking, bereidheid van de ene partij de aanspraken voor de opgegeven waarde van de andere partij over te nemen?

Gedaagde

Eiseres’ aanspraken terzake de onverdeelde boedel Vrij St. Michiel

Eiseres:

symbolisch

Gedaagde:

?

Geen nadere informatie vereist. De gegevens over de procedure ex artikel 3:200a BW zijn te vinden op de website van het Gemeenschappelijk Hof www.gemhofvanjustitie.org/uitspraken/onverdeelde-boedels

Gedaagde

Eiseres’ aanspraken terzake de onverdeelde boedel Seru Fortuna van oma […]

Eiseres:

het is een tutu

Gedaagde:

?

Beide partijen: wat, waar, waarde, mogelijkheid tegeldemaking, bereidheid van de ene partij de aanspraken voor de opgegeven waarde van de andere partij over te nemen?

Gedaagde

Aandeel van eiseres in opbrengst container-verhuur aan FKP eind jaren ’70

Eisers:

0

Gedaagde:

?

Beide partijen: wat, waar, waarde, mogelijkheid tegeldemaking, bereidheid van de ene partij de aanspraken voor de opgegeven waarde van de andere partij over te nemen?

Gedaagde

Opbrengst verkoop terrein nalatenschap vader van eiseres

Eiseres:

Geld is tijdens huwelijk uitgegeven

Gedaagde:

52.000

Beide partijen: wat, waar, waarde, mogelijkheid tegeldemaking, bereidheid van de ene partij de aanspraken voor de opgegeven waarde van de andere partij over te nemen.

Gedaagde

Verrekening gebruik door eiseres van woning

Beide partijen:

?

Standpunten partijen? Is hiermee niet al rekening gehouden bij de alimentatievaststelling?

Beide partijen

Schulden

Beide partijen:

?

Wat, hoeveel, wanneer en door wie betaald? Betalingsbewijzen.

2.6

Op grond van het voorgaande zal als volgt worden beslist. Gelet op het overgelegde bewijs van onvermogen zal eiseres gratis admissie worden verleend.

3 Beslissing

Het Gerecht,

rechtdoende in kort geding

3.1

verleent eiseres verlof kosteloos te procederen;

3.2

veroordeelt ieder van partijen om binnen twee weken na heden - al dan niet door een gezamenlijke e-mail van de gemachtigden van partijen - makelaarskantoor Caresto opdracht te geven de onroerende zaak Kaya […] namens partijen in de verkoop te nemen tegen de gebruikelijke voorwaarden en met een vraagprijs van in beginsel NAf 240.000 kosten koper, en veroordeelt ieder van partijen hun medewerking te verlenen aan bezichtigingen en aan al hetgeen verder nodig is voor een spoedige verkoop en levering;

3.3

veroordeelt gedaagde om met ingang van deze lopende maand mei 2021 aan eiseres maandelijks een bedrag van NAf 800 te betalen, steeds uiterlijk op de laatste dag van de desbetreffende maand bij te schrijven op de bankrekening van eiseres, zulks bij wijze van voorschot op de verdeling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap van partijen, met bepaling dat deze betalingsverplichting geldt voor de duur van twaalf maanden, of, indien dat eerder is, totdat de gemeenschap is verdeeld;

3.4

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

3.5

verwijst de zaak voor het overige op de voet van art. 228 Rv naar de gewone zitting van maandag 21 juni 2021 voor akte na verwijzing zijdens beide partijen P1, waarna beide partijen op een door de rolrechter te bepalen datum een antwoordakte zullen kunnen nemen.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.E. de Kort, rechter, en ondertekend en in het openbaar uitgesproken door mr. S.M. Christiaan, rechter, op 17 mei 2021.