Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2020:66

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
09-03-2020
Datum publicatie
03-04-2020
Zaaknummer
CUR201803979
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Koop onroerend goed. Ontbinding door beide partijen. De ontbinding door verkoper is gegrond. Koper is 10% boete verschuldigd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

VONNIS

in de zaak van:

[…], hierna ‘[Koper]’,

te Curaçao,

eiser in conventie, gedaagde in reconventie,

gemachtigden: mrs. C.A. Peterson en S.I. da Costa Gomez,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht SAILORS’ SOCIETY,

in het verzoekschrift aangeduid als THE SAILORS’ SOCIETY AT SEAFARER HOUSE,

gevestigd in Southampton, Engeland,

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

gemachtigden: mrs. M.G. Woudstra en M.D. van den Brink.

1 Het procesverloop

[Koper] heeft op 26 november 2018 een verzoekschrift ingediend. Sailors’ Society heeft geantwoord en heeft een eis in reconventie ingesteld. Vervolgens is in conventie en in reconventie tot en met dupliek geconcludeerd en heeft [Koper] nog een akte uitlating producties genomen.

Vonnis is bepaald op heden.

2 De feiten

In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten:

a. a) Partijen hebben op 16 april 2018 een koopovereenkomst gesloten met betrekking tot de onroerende zaak bekend als Emancipatieboulevard [..] te Curaçao. Overeengekomen werd dat [Koper] als koper de onroerende zaak van Sailors’ Society als verkoper zou kopen tegen een koopsom van NAf 425.000 en dat levering uiterlijk 1 juli 2018 zou plaatsvinden, of zoveel eerder of later als partijen zouden overeenkomen.

b) Artikel 4 van de koopovereenkomst bepaalt dat koper NAf 42.500 als waarborgsom op de rekening van de notaris zal storten, ‘not later than 15 May 2018’.

c) Bij deurwaardersexploot van 27 augustus 2018 heeft [Koper] Sailors’ Society gesommeerd tot nakoming van haar verplichtingen.

d) Bij brief aan Sailors’ Society van 9 november 2018 heeft [Koper] de koopovereenkomst ontbonden en heeft hij aanspraak gemaakt op betaling van een boete gelijk aan 10% van de koopsom.

e) Bij deurwaardersexploten van 1 en 9 november 2018 hebben de makelaar van Sailors’ Society en vervolgens Sailors’ Society zelf [Koper] gesommeerd tot nakoming van zijn verplichtingen.

f) Bij brief aan [Koper] van 23 november 2018 heeft Sailors’ Society de koopovereenkomst ontbonden en heeft zij aanspraak gemaakt op betaling van een boete gelijk aan 10% van de koopsom.

g) Sailors’ Society heeft ten laste van [Koper] conservatoire beslagen gelegd.

3 De vorderingen

3.1 [

Koper] vordert in conventie bij vonnis, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. voor recht te verklaren dat de koop- en verkoopovereenkomst tussen partijen van 16 april 2018 vanwege wanprestatie en het verzuim van Sailors’ Society rechtsgeldig door [Koper] is ontbonden, althans deze te ontbinden;

II. Sailors’ Society te veroordelen om aan [Koper] te betalen NAf 42.500, verhoogd met de wettelijke rente ingaande 15 november 2018;

III. Sailors’ Society te veroordelen in de kosten van het geding.

3.2

Sailors’ Society vordert in reconventie bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. [Koper] te veroordelen om aan Sailors’ Society te betalen NAf 42.500, althans een door het gerecht in goede justitie te bepalen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 december 2018;

II. [Koper] te veroordelen in de (werkelijke) kosten van het geding, waaronder NAf 3.035,65 aan beslagkosten, plus wettelijke rente daarover.

3.3

Partijen voeren verweer tegen elkaars vorderingen.

4 De beoordeling in conventie en in reconventie

4.1

Op grond van artikel 14 lid 2 van de koopovereenkomst raakt een partij die in de nakoming van een verbintenis tekortschiet in verzuim, indien hij niet alsnog nakomt binnen acht dagen na bij deurwaardersexploot in gebreke te zijn gesteld. In dat geval staat het de contractspartij vrij de overeenkomst te ontbinden en verbeurt de tekortschietende partij een boete van 10% van de koopsom.

4.2

Volgens [Koper] is Sailors’ Society de contractuele boete van NAf 42.500 verschuldigd, terwijl het volgens Sailors’ Society juist [Koper] is die die boete verschuldigd is.

4.3

Vaststaat dat [Koper] niet heeft voldaan aan zijn verplichting uit artikel 4 van de koopovereenkomst om een waarborgsom van NAf 42.500 te storten, ook niet na denamens Sailors’ Society uitgebrachte deurwaardersexploten van 1 en 9 november 2018. [Koper]s stelling dat de notaris hem zou hebben gezegd dat een waarborgsom achterwege kon blijven - wat daar verder van zij, de notaris heeft dit in een door Sailors’ Society overgelegde e-mail betwist - ontsloeg hem niet van zijn contractuele verplichting op dit punt jegens Sailors’ Society. Evenmin heeft [Koper] zorggedragen voor het overmaken naar de notaris van (het restant van) de koopsom.

4.4

Het verweer van [Koper] dat de exploten van 1 en 9 november 2018 niet het beoogde effect kunnen hebben gehad omdat het eerste exploot op naam van de makelaar van Sailors’ Society is uitgebracht en niet op naam van Sailors’ Society zelf en omdat in de exploten een termijn van slechts zeven dagen voor nakoming wordt gegeven in plaats van de acht dagen die artikel 14 van de koopovereenkomst noemt, kan niet slagen. Voor [Koper] moet evident zijn geweest dat ook het eerste exploot op last van Sailors’ Society werd uitgebracht en betrekking had op de litigieuze koopovereenkomst, terwijl de hem bij het tweede exploot gegunde nadere termijn resulteerde in een ruimer gelegenheid tot nakoming dan artikel 14 bood. Bovendien vereist dat artikel niet dat de achtdagentermijn in het exploot wordt opgenomen.

4.5

Hetgeen door [Koper] is aangevoerd kan niet tot het oordeel leiden dat (ook) Sailors’ Society in gebreke is gebleven met enige verplichting uit de koopovereenkomst, laat staan dat [Koper] de koopovereenkomst om die reden op 9 november 2018 rechtsgeldig heeft kunnen ontbinden. Naar Sailors’ Society onbetwist heeft gesteld, heeft zij de notaris een leveringsvolmacht verstrekt. Voorts zijn er geen aanwijzingen dat Sailors’ Society de notaris op de hier relevante datum - de dag van het verstrijken van de in het exploot van 27 augustus 2028 opgenomen termijn van 14 dagen - niet alle benodigde gegevens had verstrekt om de levering te laten plaatsvinden. Op welk punt op en na die datum nog actie van Sailors’ Society verlangd kon worden, valt niet in te zien en heeft [Koper] niet concreet gesteld. Daarbij komt dat Sailors’ Society, zoals zij heeft aangevoerd, gerechtigd was haar verplichtingen op te schorten zolang [Koper] niet aan de verplichting tot het storten van de waarborgsom had voldaan.

4.6

Uit de door Sailors’ Society overgelegde (whatsapp- en e-mail)correspondentie van onder anderen de betrokken makelaars en de notaris, volgt dat niet tot overdracht kon worden overgegaan omdat [Koper] uitstel wilde, de financiering niet rond had en niet reageerde op vragen naar de stand van zaken en verzoeken om te laten weten wanneer hij beschikbaar was voor het passeren van de leveringsakte.

4.7

Op grond van het voorgaande moet worden geoordeeld dat Sailors’ Society de koopovereenkomst - voor zover nodig in dit geding nogmaals - rechtsgeldig heeft ontbonden, [Koper] niet. De vordering van [Koper] dient te worden afgewezen en die van Sailors’ Society te worden toegewezen, inclusief de niet specifiek betwiste rentevorderingen.

4.8 [

Koper] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Er bestaat onvoldoende grond daarbij af te wijken van het gebruikelijke liquidatietarief (in conventie 2 punten voor de conclusies en ½ punt voor de akte, tarief 5, in reconventie 1 punt voor het beslagrekest en tweemaal ½ punt voor de conclusies, tarief 5).

5 Beslissing

Het gerecht:

in conventie

5.1

wijst af het gevorderde;

5.2

veroordeelt [Koper] in de kosten van het geding, aan de zijde van Sailors’ Society tot aan deze uitspraak begroot op NAf 5.000 voor salaris gemachtigde;

5.3

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

5.4

veroordeelt [Koper] tot betaling aan Sailors’ Society van NAf 42.500, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 december 2018 tot de dag der algehele voldoening;

5.5

veroordeelt [Koper] in de kosten van het geding, aan de zijde van Sailors’ Society tot aan deze uitspraak begroot op NAf 3.035,65 aan beslagkosten en NAf 4.000 voor salaris gemachtigde, beide bedragen bij niet-voldoening te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na de betekening van dit vonnis;

5.6

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.E. de Kort, rechter in het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, en in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 9 maart 2020.