Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2020:318

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
25-09-2020
Datum publicatie
16-03-2021
Zaaknummer
CUR202002270
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Beslaglegging en executie niet disproportioneel. Afwijzing vorderingen tot opheffing en verbod.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

Zaaknummer: CUR202002270

Vonnis in kort geding d.d. 25 september 2020

inzake

de naamloze vennootschap MARCHENA HARDWARE N.V.,

gevestigd in Curaçao,

eiseres,

gemachtigde: mr. O.E. Kostrzewski,


tegen

de naamloze vennootschap GIROBANK N.V.,

gevestigd in Curaçao,

gedaagde,

gemachtigde: mr. H.W. Braam,

Partijen zullen hierna Marchena Hardware en Girobank worden genoemd.

1 Verloop van de procedure

1.1.

Marchena Hardware heeft op 30 juli 2020 een verzoekschrift ingediend. Bij akte heeft zij haar eis gewijzigd. Vervolgens heeft op 9 september 2020 de mondelinge behandeling plaatsgevonden, waarbij partijen, vergezeld van hun gemachtigden zijn verschenen en het woord hebben gevoerd. Voorafgaand aan de zitting, op 8 september 2020, hebben beide partijen nadere producties ingediend. De gemachtigden hebben pleitnotities voorgedragen en overgelegd.

1.2.

Vonnis is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

Bij ‘commitment letter’ van laatstelijk 4 december 2017 heeft Girobank krediet aan Marchena Hardware verstrekt. Vanaf augustus 2018 heeft Girobank Marchena Hardware aangesproken vanwege de ontstane achterstanden in de betalingsverplichtingen. Girobank heeft het krediet opgezegd en heeft het totale uitstaande bedrag - ruim NAf 3,5 miljoen - opgeëist. Pogingen van partijen tot het treffen van een minnelijke regeling hebben niet tot overeenstemming geleid.

2.2.

Op 23 juli 2020 heeft Girobank conservatoir beslag gelegd tot afgifte van, samengevat, de complete inventaris en voorraden van Marchena Hardware in haar pand aan de Schottegatweg-West, met inbewaringgeving van de beslagen zaken aan de deurwaarder.

2.3.

Op 30 juli 2020 heeft het door haar verkregen rechterlijk verlof ex artikel 3:267 BW tot het in beheer en onder zich te nemen van het aan haar verhypothekeerde pand Schottegatweg-West aan Marchena Hardware betekend.

2.4.

Op 18 augustus 2020 heeft Girobank conservatoir derdenbeslag ten laste van Marchena Hardware gelegd onder Maduro & Curiel’s Bank N.V.

3 De vorderingen

3.1.

Marchena Hardware vordert – na wijziging van eis en samengevat – bij vonnis, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. de uit hoofde van het beslagverlof van 22 juli 2020 op 23 juli 2020 gelegde conservatoire beslagen tot afgifte op te heffen;

2. de uit hoofde van het beslagverlof van 18 augustus 2020 onder de Maduro & Curiel’s Bank N.V. gelegde conservatoire derdenbeslagen op te heffen;

3. Girobank te bevelen om binnen 24 uur na betekening van het in dezen te wijzen vonnis de door Girobank op het winkelpand gelegen aan de Schottegatweg-West aangebrachte sloten te verwijderen, althans Marchena Hardware de sleutels tot voornoemd pand te overhandigen en Marchena Hardware weer ongeclausuleerd en onbeperkt toegang te verschaffen en te blijven verschaffen tot voornoemd winkelpand, en zich te onthouden van toegangsontzegging aan Marchena Hardware of derden alsmede van het verstoren van de bedrijfsvoering van Marchena Hardware, totdat het Gerecht in Eerste Aanleg in een bodemzaak hierover onherroepelijk zal hebben geoordeeld, het een en ander op straffe van een dwangsom;

4. Girobank te veroordelen om aan Marchena uit te keren een voorschot op schadevergoeding ten bedrage van NAf 96.000,-, vermeerderd met de wettelijke rente;

5. Girobank te veroordelen in de proceskosten;

althans alles als door het gerecht in goede justitie te bepalen.

3.2.

Girobank heeft gemotiveerd verweer gevoerd.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1.

Tussen partijen staat vast dat Girobank een opeisbare vordering op Marchena Hardware heeft van ruim NAf 3,5 miljoen. Voorts is gebleken dat Marchena Hardware al zeer geruime tijd in gebreke is gebleven met haar aflossingsverplichtingen, ook nadat een betalingsregeling was getroffen. Uitgangspunt is dan ook dat Girobank gerechtigd is haar vordering op Marchena Hardware te verhalen, haar zekerheden uit te winnen en conservatoire maatregelen te nemen om verhaal zeker te stellen.

4.2.

Marchena Hardware heeft in haar verzoekschrift aan haar vordering tot opheffing van het conservatoir beslag tot afgifte met bewaring ten grondslag gelegd dat deze maatregel disproportioneel is, omdat haar bedrijfsvoering daarmee in wezen is stopgezet, terwijl Girobank over meer dan voldoende andere zekerheden beschikt voor het verhaal van haar vordering, waaronder het recht van hypotheek.

4.3.

Ter zitting heeft Marchena Hardware de grondslag van haar vordering echter gewijzigd en heeft zij gesteld dat Girobank juist geen zekerheden heeft - geen hypotheekrecht, geen pandrecht, geen fiduciaire eigendom - en dat Girobank om die reden niet gerechtigd was tot beslag tot afgifte en tot het in beheer nemen van het bedrijfsgebouw. In dit kort geding kan niet van de juistheid van deze nieuwe stellingen van Marchena Hardware N.V. worden uitgegaan. Niet alleen verzet een goede procesorde zich tegen deze (onaangekondigde) wending, maar deze nieuwe stellingen verhouden zich - in elk geval wat betreft het hypotheekrecht - niet met de in dit geding overgelegde aktes.

4.4.

Dat Girobank, zoals aanvankelijk door Marchena Hardware gesteld, over voldoende zekerheden beschikt, is door Girobank gemotiveerd bestreden en wordt door Marchena Hardware ook niet langer verdedigd. Op die grond kan dus niet geoordeeld worden dat Girobank misbruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid tot het treffen van conservatoire maatregelen en het in beheer en onder zich nemen van het bedrijfsgebouw aan de Schottegatweg-West.

4.5.

Ook anderszins is niet gebleken van misbruik van bevoegdheid. Duidelijk is geworden dat Marchena Hardware andere financiers heeft benaderd voor een herfinanciering, maar van concreet zicht op alternatieve financiering - met (gedeeltelijke) voldoening van Girobank - is niet gebleken.

4.6.

De door Girobank getroffen maatregelen hebben onmiskenbaar zeer ingrijpende gevolgen voor Marchena Hardware: de facto de staking van haar bedrijf. Gelet echter op de vaststaande, substantiële en voortdurende tekortkoming van Marchena Hardware in de nakoming van haar verplichtingen jegens Girobank, het gebrek aan gebleken perspectief en het oplopen van de schuld, is het treffen van die maatregelen niet als disproportioneel aan te merken.

4.7.

De ter zitting door Marchena Hardware ingenomen stelling dat het door Girobank verkregen rechterlijk verlof niet mede strekte tot bewaring (sequestratie) van de roerende zaken, wat daar verder van zij, kan niet tot toewijzing van enige vordering van Marchena Hardware leiden. Ook zonder bewaring - met slechts het conservatoir beslag - zou Marchena Hardware haar bedrijfsvoering (winkelverkoop) niet hebben kunnen voortzetten. Dat beslag als zodanig staat immers reeds in de weg aan vervreemding (verkoop) van de beslagen zaken.

4.8.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, kan in dit kort geding niet worden geoordeeld dat de door Girobank gelegde conservatoire beslagen moeten worden opgeheven of dat zij ten onrechte is overgegaan tot beslaglegging en het in beheer en onder zich nemen van het bedrijfsgebouw. De vorderingen van Marchena Hardware moeten dan ook worden afgewezen, met haar veroordeling in de proceskosten.

5 De beslissing

Het Gerecht:

rechtdoende in kort geding:

5.1.

wijst af het gevorderde;

5.2.

veroordeelt Marchena Hardware in de proceskosten, aan de zijde van Girobank tot op heden begroot op NAf 1.500 voor salaris gemachtigde;

5.3.

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.E. de Kort, rechter, en op 25 september 2020 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.