Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2020:111

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
16-03-2020
Datum publicatie
12-05-2020
Zaaknummer
CUR201902183
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Diefstal vuurwerk. Omvang schade. Het Gerecht veroordeelt het Land tot betaling van de geleden schade.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

Zaaknummer: CUR201902183

Vonnis d.d. 16 maart 2020

inzake

1 [naam naamloze vennootschap],

gevestigd in Curacao,

2. [naam eiser 2],

wonende in Curacao,

eisers,

gemachtigde: mr. N.B. Louisa,

tegen

HET LAND CURACAO,

gevestigd in Curacao,

gedaagde,

gemachtigde: mr. A.C. Herrera.

Partijen zullen hierna eisers en gedaagde worden genoemd.

1 Het procesverloop

1.1.

Het procesverloop blijkt uit:

 • -

  het inleidend verzoekschrift met producties, op 18 juni 2019 ter griffie ingediend;

 • -

  het mondelinge verweer ter rolle van 11 november 2019;

 • -

  de mondelinge behandeling;

 • -

  de pleitaantekeningen van eisers;

1.2.

De mondelinge behandeling heeft op 17 februari 2020 plaatsgevonden in aanwezigheid van [naam eiser 2] en zijn gemachtigde. Gedaagde is niet verschenen. De rechter heeft zich er van vergewist dat gedaagde op de hoogte was van de geplande mondelinge behandeling. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling heeft mr. Louisa het standpunt namens eisers (nader) uiteengezet, mede aan de hand van door haar overgelegde pleitaantekeningen. Zij heeft vanwege de afwezigheid van gedaagde afgezien van het indienen van de akte vermeerdering van eis.

1.3.

Vonnis is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1. [

naam eiser 2] is [functie] van [naam naamloze vennootschap] en is gespecialiseerd in grote vuurwerkshows met pyrotechnische effecten. Ten behoeve daarvan importeren eisers – niet voor consumenten bestemd – vuurwerk met bijbehorende software. Het geïmporteerde vuurwerk wordt op last van gedaagde opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagplaats, in casu het Kruithuis te Brievengat. De Uitvoeringsorganisatie Openbare Werken (‘UOW’) is de beheerder van het Kruithuis.

2.2.

In de nacht van 18 op 19 oktober 2020 heeft er een grootschalige diefstal plaatsgevonden waarbij de gehele vuurwerk voorraad van eisers uit een container in het Kruithuis werd ontvreemd. Het opgeslagen vuurwerk was bedoeld voor reeds geplande vuurwerkshows. Eisers hebben aangifte van de diefstal gedaan.

2.3.

Eisers hebben gedaagde aansprakelijk gesteld en vervolgens aangesproken tot vergoeding van hun schade als gevolg van de diefstal. Gedaagde heeft aansprakelijkheid voor de diefstal erkend, maar heeft vergoeding van de schade afgewezen.

3 Het geschil

3.1.

Eisers vorderen, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van gedaagde tot betaling van een bedrag van NAf 58.850, te vermeerderen met 15% buitengerechtelijke kosten, alsmede de wettelijke rente daarover met ingang van 2 april 2019 tot de dag der algehele voldoening, met veroordeling van gedaagde in de proceskosten.

3.2.

Gedaagde heeft verweer gevoerd. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Gedaagde heeft aansprakelijkheid erkend voor de diefstal van het vuurwerk uit de container van eisers in het Kruithuis en is daarmee dus schadeplichtig jegens eisers. Gedaagde heeft op de rolzitting mondeling aangegeven de omvang van de door eisers gevorderde schade en de gevolgschade te betwisten. Zij heeft haar betwisting niet gemotiveerd. Eisers hebben de (omvang van de) schade tijdens de mondelinge behandeling nader toegelicht en onderbouwd. Gedaagde is niet op de mondelinge behandeling verschenen.

4.2.

Ter zitting hebben eisers gemotiveerd aangegeven dat de totale schade een bedrag van NAf 67.003,84 bedraagt. Eisers hebben bij afwezigheid van gedaagde hun eis niet vermeerderd en handhaven hun primaire vordering van NAf 58.850.

4.3.

Naar het oordeel van het gerecht hebben eisers hun vordering, bij gebreke van gemotiveerd verweer zijdens gedaagde, voldoende gemotiveerd toegelicht. Daartoe geldt het volgende. Op basis van de inventarislijsten en de aanschaffactuur hebben eisers de waarde van het gesloten vuurwerk berekend op een bedrag van NAf 11.563,37. Eisers geven aan dat deze informatie ook bij gedaagde bekend is. Eisers hebben nader toegelicht dat zij niet buiten aanwezigheid van UOW vuurwerk in de container in het Kruithuis kunnen plaatsen, noch daaruit kunnen verwijderen. Alleen een medewerker van UOW kan het Kruithuis openen. UOW noteert de gehele inhoud van de container. Eerst na het tonen van de vergunning en de offerte voor de desbetreffende show, wordt het daarvoor bestemde vuurwerk door gedaagde aan eisers vrijgegeven. UOW maakt ook aantekening van al het vuurwerk dat de container in het Kruithuis verlaat. Aldus is gedaagde op de hoogte van alle vuurwerkstromen in en uit de container en daarmee dus met het vuurwerk dat nog in de container zat ten tijde van de diefstal.

4.4.

Eisers hebben voorts aan de hand van offertes, een overzicht van de inplande vuurwerkshows, screenshots van de ontvangsten op de bankrekening van eisers en facturen van [bedrijfsnaam] gemotiveerd toegelicht dat zij ten behoeve van reeds geplande shows nieuw vuurwerk moesten aanschaffen. [bedrijfsnaam] is een lokaal bedrijf dat gespecialiseerd is in consumentenvuurwerk. Eisers hebben ter zitting toegelicht dat zij aanzienlijk meer vuurwerk bij [bedrijfsnaam] moesten kopen om hetzelfde effect op de vuurwerkshow te kunnen creëren. De daarmee gepaard gaande kosten betreffen in totaal NAf 38.234,44 (factuur I ad NAf 23.234,44 en factuur II ad NAf 15.000). Door de aanzienlijk hogere kosten hebben eisers ook winst gederfd. Voorts moesten eisers de software die gebruikt moest worden bij de reeds ingeplande vuurwerkshow opnieuw aanschaffen en/of aanpassen. De gederfde winst is begroot op een bedrag van NAf 9.950,-. In totaal bedraagt de schade dan een bedrag van NAf 59.747,81.

4.5.

Voornoemde schadeposten komen naar het oordeel van het gerecht voor vergoeding in aanmerking tot een maximum van het gevorderde bedrag ad NAf 58.850. Voor zover eisers ook een vergoeding van betaalde invoerrechten vorderen, wordt dat buiten beschouwing gelaten nu voornoemde schadeposten het gevorderde bedrag van ad NAf 58.850 reeds overschrijden en aannemelijk is dat deze invoerrechten reeds verdisconteerd zijn in de gederfde winst.

4.6.

Voor de buitengerechtelijke kosten zal aansluiting worden gezocht bij het procesreglement, hetgeen neerkomt op een bedrag van NAf 2.250 (1.5 punt x NAf 1.500).

4.7.

Gedaagde zal als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten van eisers worden veroordeeld. Deze kosten worden aan de zijde van eisers tot op heden begroot op:

explootkosten NAf 359,15

griffierecht NAf 750

salaris gemachtigde NAf 3.000 +

totaal: NAf 4.109,15.

5 De beslissing

Het Gerecht:

5.1.

veroordeelt gedaagde tot betaling aan eisers van een bedrag van NAf 58.850, vermeerderd met de wettelijke rente over NAf 58.850 vanaf 2 april 2019 tot aan de dag van algehele voldoening, alsmede tot betaling van de buitengerechtelijke kosten ten bedrage van NAf 2.250;

5.2.

veroordeelt gedaagde in de proceskosten, aan de zijde van eisers tot op heden begroot op NAf 4.109,15;

5.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.4.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.M. Christiaan, rechter, en op 16 maart 2020 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.