Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2018:377

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
09-07-2018
Datum publicatie
20-05-2020
Zaaknummer
CUR201702569
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

letselschade - auto ongeval - beroep op overmacht - bewijslevering

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
PS-Updates.nl 2020-0379
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

VONNIS

in de zaak van:

[EISERES],

wonende in Nederland,

eiseres,

gemachtigde: mr. R.A.P.H. Pols,

tegen

de naamloze vennootschap

ASKA SCHADEVERZEKERING N.V.,

gevestigd in Curaçao,

gedaagde,

gemachtigde: mr. A.C. van Hoof.

Partijen zullen hierna [eiseres] en Aska genoemd worden.

1
1. Het procesverloop

1.1.

Het procesverloop blijkt uit:

- het inleidend verzoekschrift met producties, op 22 november 2017 ter griffie ingediend;

- de conclusie van antwoord van 26 maart 2018;

- de brief met bijlagen zijdens Aska van 1 juni 2018;

- de aantekeningen van de griffier gemaakt tijdens de mondelinge behandeling op 4 juni 2018, alwaar beide partijen het woord hebben gevoerd en door de gemachtigde van [eiseres] een pleitnota is overgelegd.

1.2.

Vonnis is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

Op 16 juni 2016 is [eiseres] tijdens haar vakantie op Curacao betrokken geraakt bij een verkeersongeval op de Winston Churchilweg ter hoogte van de Mc Donalds te Sta. Maria.

2.2. [

Eiseres] zat als bijrijder in een auto, merk Nissan Versa met kenteken [nummer A]. Op het moment dat [eiseres] stond voorgesorteerd om linksaf te slaan richting de Mc Donalds, werd zij van achteren aangereden door een pick-up merk Nissan Frontier, kenteken [nummer B]. De auto van [eiseres] werd door de botsing voorwaarts gelanceerd. De pick-up is gekanteld op de zijkant terecht gekomen. De pick-up had een remspoor van 9,7 meter.

2.3. [

Eiseres] heeft als gevolg van het ongeval letsel opgelopen, waarvoor zij zich onder medische behandeling heeft gesteld.

2.4. [

Eiseres] heeft de LAM-verzekeraar van de pick-up, Aska, aangesproken tot vergoeding van haar schade als gevolg van het ongeval. Aska heeft aansprakelijkheid afgewezen.

3 Het geschil

3.1. [

eiseres] vordert, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

  • -

    te verklaren voor recht, dat Aska aansprakelijk is voor alle schade die [eiseres] ten gevolge van het ongeval d.d. 16 juni 2016 heeft geleden en nog zal lijden, vermeerderd met de wettelijke rente en Aska te veroordelen om deze door [eiseres] geleden en te lijden schade te vergoeden, nader op te maken bij staat en vereffenen volgens de regelen der wet

  • -

    met veroordeling van Aska in de kosten van deze procedure, te voldoen binnen twee dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis.

3.2. [

Eiseres] grondt de vordering er op dat de bestuurder van de pick-up het verkeersongeval heeft veroorzaakt door zijn voertuig niet tijdig tot stilstand te brengen (artikel 45 lid 1 Wegenverkeersverordening Curacao 2000) en dat zij daardoor schade heeft geleden en nog zal lijden.

3.3.

Aska heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Aska heeft aansprakelijkheid betwist met een beroep op overmacht. Daartoe heeft Aska aangevoerd dat het ongeval is ontstaan doordat een onbekend gebleven derde in een Hyundai Sonata tegen de pick-up is aangereden waardoor deze vervolgens tegen de stilstaande auto van [eiseres] is aangereden. Deze onbekende derde kwam vanuit de uitrit van de Mc Donalds en sloeg linksaf in de richting van Rio Canario. Dat betreft een verboden manoeuvre, zodat de pick-up die niet behoefde te verwachten. Ter onderbouwing heeft Aska verwezen naar de verklaring die de bestuurder van de pick-up kort na het ongeval bij Forensys heeft afgelegd, alsmede naar een verklaring van een omwonende mevrouw [naam 1].

4.2. [

Eiseres] heeft deze toedracht gemotiveerd betwist, stellende dat de toedracht zoals door Aska gesteld geen steun vindt in de dossierstukken en evenmin tot het ongeval zoals zich heeft voorgedaan kan hebben geleid. Voorts heeft [eiseres] ter comparitie een alternatieve verklaring gegeven voor de aanwezigheid van een derde auto. Naar het oordeel van [eiseres] heeft Aska, gelet op het voorgaande, niet aan haar stelplicht voldaan, zodat aan bewijslevering zijdens Aska niet wordt toegekomen.

4.3.

Naar het oordeel van het Gerecht heeft Aska voldoende feiten gesteld die betrekking hebben op haar beroep op overmacht. Gelet hierop heeft Aska, anders dan [eiseres] stelt, aan haar stelplicht voldaan. Dat de gestelde feiten nog nadere feitelijke onderbouwing vergen, staat niet aan het voldoen aan de stelplicht in de weg. Evenmin is de betwisting door [eiseres] van de door Aska gestelde feiten, bij de beoordeling van de stelplicht aan de orde.

4.4. [

Eiseres] heeft niet betwist dat de door Aska gestelde feiten, indien bewezen, een beroep op overmacht rechtvaardigen. Het Gerecht kan dat ook niet op voorhand uitsluiten. Daartoe dient eerst duidelijkheid te worden verkregen over de feitelijke toedracht. De gemotiveerde betwisting door [eiseres] van de door Aska gestelde feiten in het kader van haar gedane beroep op overmacht, leidt er toe dat Aska – mede gelet op het gedane bewijsaanbod – in de gelegenheid zal worden gesteld bewijs te leveren van haar stellingen. Dat komt er op neer dat Aska wordt toegelaten de feiten te bewijzen op grond waarvan kan worden aangenomen dat het ongeval is te wijten aan overmacht zijdens de pick-up. Dat houdt in dat moet komen vast te staan dat de bestuurder van de pick-up rechtens gezien geen enkel verwijt valt te maken ten aanzien van de wijze waarop hij aan het verkeer heeft deelgenomen. Voorts spelen fouten van derden enkel een rol als deze fouten voor de bestuurder van de pick-up zo onwaarschijnlijk waren dat deze bij het bepalen van zijn rijgedrag met die mogelijkheid geen rekening behoefde te houden.

4.5.

Gelet op de bewijsopdracht aan Aska zal de zaak naar de rol worden verwezen voor een akte aan de zijde van Aska (P1), waarbij zij zich kan uitlaten over de vraag of, en op welke wijze, zij bewijs wil leveren.

4.6.

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

5 De beslissing

Het Gerecht:

- laat Aska toe tot het bewijs van de feiten op grond waarvan kan worden aangenomen dat het ongeval is te wijten aan overmacht zijdens de pick-up;

- verwijst de zaak naar de rolzitting van 27 augustus 2018 voor een akte aan de zijde van Aska (P1) over de wijze waarop zij bewijs wil leveren;

- wijst Aska erop dat, indien zij bewijs door getuigen wenst te leveren, zij de personalia dienen op te geven, alsmede de verhinderdata;

- wijst Aska erop dat indien zij bewijs wenst te leveren middels een deskundigenbericht, zij een voorzet moet doen ten aanzien van een te benoemen deskundige en van de aan de deskundige voor te leggen vragen. [eiseres] mag daar bij antwoordakte op reageren;

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.M. Christiaan rechter in het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao en in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 9 juli 2018.