Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2018:335

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
03-08-2018
Datum publicatie
17-07-2019
Zaaknummer
500.00543/17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

bezit cocaine

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 500.00543/17

Uitspraak: 3 augustus 2018 Tegenspraak

Vonnis van dit Gerecht

in de strafzaak tegen de verdachte:

[VERDACHTE],

geboren op [geboortedatum] 1980 in [geboorteland],

wonende in [woonplaats], thans alhier gedetineerd.

Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 14 februari 2018 en - na hervatting van het onderzoek - op16 maart 2018 en - na een tweede hervatting van het onderzoek - op 13 juli 2018. De verdachte is alle keren verschenen, telkens bijgestaan door zijn raadsman, mr. H.S. Johannes.

De officier van justitie, mr. R.A. Koert, heeft ter terechtzitting gevorderd de verdachte ter zake van het tenlastegelegde feit te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van zestig maanden, met aftrek van voorarrest. onttrekking aan het verkeer gevorderd van de inbeslaggenomen cocaïne.

De raadsman heeft verzocht het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren, subsidiair heeft de raadsman vrijspraak bepleit.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

dat hij op of omstreeks 30 oktober 2017 zeewaarts van Curaçao en/of Bonaire, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft ingevoerd (daaronder begrepen “invoer” in de zin van artikel 1 lid 2 van de Opiumlandsverordening 1960) althans vervoerd, althans in zijn bezit en/of aanwezig heeft gehad ongeveer 348740 gram cocaïne, althans een hoeveelheid cocaine en/of heroine (diacetylmorfine), althans van enige bereiding van cocaine, zijnde (een) middel(en) als bedoeld in artikel 1 Opiumlandsverordening 1960 en/of in de Beschikking van de Minister van Volksgezondheid van 6 januari 2005 (P.B. 2005 no. 13);

(Artikel 3 jo 11-1 Opiumlandsverordening 1960)

Voorvragen

Geldigheid van de dagvaarding

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding aan alle wettelijke vereisten voldoet en dus geldig is.

Bevoegdheid van het Gerecht

Krachtens de wettelijke bepalingen is het Gerecht bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen.

Ontvankelijkheid van de officier van justitie

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de strafvervolging van de verdachte. Hij heeft daartoe aangevoerd dat de Kustwacht niet bevoegd was om op te treden in de EEZ van Venezuela, aangezien Venezuela daar, gelet op het rapport van professor dr. E. Lijnzaad, zelf ook geen bevoegdheid had. Voorts heeft hij aangevoerd dat de Kustwacht niet, althans onvoldoende heeft onderzocht of het vaartuig waarop de verdachte zich bevond, een nationaliteit had.

Het Gerecht overweegt als volgt.

Niet is betwist dat het vaartuig zowel ten tijde van het kenbaar maken van de helikopter, als het moment dat het vaartuig dead in het water lag, zich bevond in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) van Venezuela, dus zeewaarts van de territoriale zee van Venezuela. In het geval er sprake is van een vaartuig zonder nationaliteit of een daarmee gelijk gesteld vaartuig is de Kustwacht op grond van het bepaalde in artikel 2 lid 3 onder a jo artikel 11 van de Rijkswet Kustwacht1 jo artikel 2 aanhef en onder b van de Rijkswet tot goedkeuring en uitvoering van het op 10 april 2003 te San José tot stand gekomen Verdrag2 jo artikel 39 van het Verdrag inzake samenwerking bij de bestrijding van sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen over zee en door de lucht in het Caribisch gebied, bevoegd om op te treden.

Om vast te stellen of er sprake was van een vaartuig zonder nationaliteit of een daarmee gelijk gesteld vaartuig, heeft het Gerecht het rapport van bevinding van de Kustwacht3 en het rapport van bevindingen van de commandant van Zr. Ms. Zeeland, KLTZA [naam commandant]4, in aanmerking genomen. Niet gebleken is dat er een vlag wapperde of dat er andere uiterlijke kenmerken van registratie waren, noch is gebleken dat de opvarenden daar op enig moment naar verwezen hebben. Het Gerecht sluit zich aan bij hetgeen de deskundige professor dr. E. Lijnzaad daarover in haar rapport naar voren heeft gebracht en neemt dit over.

Gelet op het voorgaande verwerpt het Gerecht de verweren dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard. Ook overigens is niet gebleken van feiten of omstandigheden die aan de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in de weg staan.

Redenen voor schorsing van de vervolging

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging gebleken

Bewezenverklaring

Het Gerecht heeft uit het onderzoek op de terechtzitting door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat het bewezen acht:

dat hij op of omstreeks 30 oktober 2017 zeewaarts van Curaçao en/of Bonaire, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft ingevoerd (daaronder begrepen “invoer” in de zin van artikel 1 lid 2 van de Opiumlandsverordening 1960) althans vervoerd, althans in zijn bezit en/of aanwezig heeft gehad ongeveer 348740 gram van een materiaal bevattende cocaïne, althans een hoeveelheid cocaine en/of heroine (diacetylmorfine), althans van enige bereiding van cocaine, zijnde (een) middel(en) als bedoeld in artikel 1 Opiumlandsverordening 1960 en/of in de Beschikking van de Minister van Volksgezondheid van 6 januari 2005 (P.B. 2005 no. 13);.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten zijn in de bewezenverklaring cursief weergegeven verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, zoals doorgestreept in de tekst, is niet bewezen, zodat de verdachte hiervan zal worden vrijgesproken.

Bewijsmiddelen

De overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de navolgende wettige bewijsmiddelen zijn vervat.

In onderstaande bewijsmiddelen wordt telkens verwezen naar ambtsedige - en door de desbetreffende verbalisant(en) in de wettelijke vorm opgemaakte - processen-verbaal, die onderdeel uitmaken van het dossier van het Korps Politie Curaçao in het onderzoek “[onderzoeksnaam 1]”, gesloten en ondertekend op 9 januari 2018. Voor zover wordt verwezen naar paginanummers, betreffen het paginanummers van het dossier “[onderzoeksnaam 1]”.

De inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen is telkens zakelijk weergegeven.

1. p. 059 en 060

Geschrift, te weten een verstrekkingsrapportage van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied, opgemaakt op 21 november 2017 en ondertekend door [naam senior informatie medewerker], senior informatie medewerker, voor zover inhoudende:

Op 29 oktober 2017 omstreeks 21:54 uur ziet de bemanning van de DASH een go-fast. Na controle door mij bij het Rescue and Coördination Centre bleek dat de doorgegeven positie buiten de TTW van Bonaire valt. Naar aanleiding van de melding vaart de WIGS “Zr.Ms. Zeeland” terug richting Curaçao. Tussen 29 oktober 2017 22:08 uur en 30 oktober 2017 01:54 zijn door de “Zr.Ms. Zeeland” posities doorgegeven van de go-fast. Uit het verslag van de “Zr.Ms. Zeeland” blijkt dat op 30 oktober 2017 omstreeks 01:26 uur door de bemanning van de go-fast pakketten overboord worden gegooid. Omstreeks 01:54 uur zijn leden van de “Zr.Ms. Zeeland” aan boord gegaan van de go-fast en dat ze daarna op zoek zijn gegaan naar de overboord gegooide pakketten. Er zijn in totaal 12 pakketten gevonden en veiliggesteld.

2. p. 004 t/m 006

Proces-verbaal van aanhouding, opgemaakt en op 31 oktober 2017 gesloten en ondertekend door [verbalisant 1] en [verbalisant 2], voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisanten voornoemd:

Op 30 oktober 2017 werden wij naar de Marine Basis te Parera gestuurd omdat er een vaartuig was onderschept met drie opvarenden en twaalf balen mogelijk inhoudende verdovende middelen. De drie opvarenden en de twaalf balen zijn door ons overgenomen. De twaalf balen bestonden uit een hoeveelheid pakketten. De drie opvarenden, waaronder [betrokkene 1], geboren op [geboortedatum] 1978 te [geboorteplaats], zijn aangehouden.

3. p. 044 en 045

Proces-verbaal van weging, testen en opsturen monsters naar het laboratorium, opgemaakt en op 30 oktober 2017 gesloten en ondertekend door getekend door [verbalisant 2], [verbalisant 3] en [verbalisant 1], voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisanten voornoemd:

Bij weging van de twaalf (12) balen inhoudende in totaal tweehonderddrieënnegentig (293) pakken, elk inhoudende een hoeveelheid samengeperst witachtig poeder, bleken deze een gezamenlijk brutogewicht te hebben van 348740 gram. Vanuit dertien (13) van de pakken is een geringe hoeveelheid witachtig poeder genomen en getest met de Narcoticatest. Hierbij trad een positieve kleurreactie op, zodat aangenomen mag worden dat het witachtig poeder vermoedelijk cocaïne bevat, een middel vermeld in de Opiumlandsverordening 1960. Vanuit tien (10) van de pakken is een monster genomen die in tien (10) afzonderlijke potjes met een dopje zijn gedaan voorzien van opschrift 100/2017 code II-B-1 tot en met II-B-10. De potjes zijn opgestuurd naar het Analytisch Diagnostisch Centrum.

4. Los stuk

Geschrift, te weten een rapport, nummer TG/357/17 van het Analytisch Diagnostisch Centrum te Curaçao, opgemaakt op 29 november 2017 en ondertekend door Drs. F.J.I. Faulborn, voor zover inhoudende:

Onderwerp: 100/II-B-1 t/m II-B-10 d.d. 30 oktober 2017. Het aangeboden materiaal is ontvangen en onderzocht. Het materiaal bestond uit tien (10) plastic potjes met dopjes, elk inhoudende een geringe hoeveelheid witachtig poeder. Uit de verkregen resultaten moet de conclusie worden getrokken dat het materiaal cocaïne bevat in de zin van de Opiumlandsverordening 1960.

5. Verklaring van de verdachte ter terechtzitting van 14 februari 2018 afgelegd, voor zover inhoudende:

Toen ik aan boord van het vaartuig ging, waren de zakken al aan boord. Ik heb de zakken opgetild, ze waren zwaar. Er is tegen mij gezegd dat er drugs in zat. We moesten de drugs aan een boot afgeven die op 200 mijl bij de Aves eilanden lag. Daarna moesten we het vaartuig naar Maracaibo varen..

Strafbaarheid en kwalificatie van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde is voorzien bij en strafbaar gesteld in artikel 3, eerste lid onder C juncto artikel 11 van de Opiumlandsverordening 1960:

Het medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met artikel 3, eerste lid, onder C van de Opiumlandsverordening 1960.

Strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluiten.

De verdachte is daarom strafbaar voor het hiervoor bewezen verklaarde.

Oplegging van straf

Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden waaronder de verdachte zich daaraan schuldig heeft gemaakt en op de persoon van de verdachte, zoals van één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht het Gerecht na te noemen beslissing passend. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft samen met anderen een (grote) hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne aanwezig gehad. Cocaïne is een voor de gezondheid van gebruikers daarvan schadelijke stof. De hoeveelheid was van dien aard, dat deze bestemd moet zijn geweest voor verdere verspreiding en handel. De verspreiding van en handel in cocaïne gaan gepaard met vele andere vormen van criminaliteit, waaronder de door gebruikers gepleegde strafbare feiten ter financiering van hun behoefte aan deze stof. Het Gerecht rekent de verdachte zijn handelen zwaar aan.

Naar het oordeel van het Gerecht kan gelet op de ernst van het bewezen verklaarde niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf die een onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming met zich brengt.

Bij het vaststellen van de duur van de op te leggen straf houdt het Gerecht in het voordeel van de verdachte rekening met de omstandigheid dat niet is gebleken dat hij eerder voor een strafbaar feit is veroordeeld.

Alles afwegende acht het Gerecht de straf zoals door de officier van justitie gevorderd passend en geboden.

In beslag genomen voorwerpen

Ten aanzien van de inbeslaggenomen cocaïne zal onttrekking aan het verkeer worden uitgesproken, omdat het tenlastegelegde feit daarmee is begaan en cocaïne van zodanige aard is dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of het algemeen belang.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op de artikelen 1:74, 1:75 en 1:123 van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

Het Gerecht:

verklaart wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

kwalificeert het bewezen verklaarde als hiervoor omschreven;

verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en de verdachte daarvoor strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de zestig maanden;

beveelt dat de tijd die door de verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht;

beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen cocaïne;

Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. M.J. de Kort, bijgestaan door mr. L.M. Tjong-A-Tjoe, (zittingsgriffier), en op 3 augustus 2018 in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van het Gerecht in Curaçao.

uitspraakgriffier:

1 Rijkswet Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

2 Rijkswet tot goedkeuring en uitvoering van het op 10 april 2003 te San José tot stand gekomen Verdrag inzake samenwerking bij de bestrijding van sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen over zee en door de lucht in het Caribisch gebied.

3 Pagina 001 en 002 van het dossier onderzoek [onderzoeksnaam 1].

4 Pagina 003 (3x) van het dossier onderzoek [onderzoeksnaam 1].