Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2018:260

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
03-09-2018
Datum publicatie
31-10-2018
Zaaknummer
CUR201700989
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

huur stadion voor evenement - wanprestatie - toerekening - eigen schuld - dwaling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

VONNIS

in de zaak van:

FUNDASHON DESAROYO DEPORTIVO KORSOU,

gevestigd in Curaçao,

eiseres,

gemachtigden: mrs. C. de Bres en N.E. Soon,

tegen

1 de besloten vennootschap COLOR EVENTS B.V.,

gevestigd in Curaçao,

gedaagde sub 1,

en

2 [GEDAAGDE SUB 2],

wonende te Curacao,

gedaagde sub 2,

gemachtigden: mrs. M.F. Murray en R. Lodewijks.

Partijen zullen hierna FDDK en Color Events en [gedaagde sub 2] genoemd worden.

1
1. Het procesverloop

1.1.

Het procesverloop blijkt uit:

- het inleidend verzoekschrift met producties, op 11 augustus 2017 ter griffie ingediend;

- de conclusie van antwoord van 18 december 2017;

- de e-mail met bijlagen zijdens Color Events van 9 maart 2018;

- de aantekeningen van de griffier en het proces-verbaal van de mondelinge behandeling op 14 maart 2018, alwaar beide partijen het woord hebben gevoerd en door de gemachtigden pleitnota’s zijn overgelegd.

1.2.

Vonnis is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

Op 10 november 2016 zijn FDDK en Color Events een overeenkomst aangegaan betreffende de verhuur van het Stadion Ergilio Hato (het ‘stadion’) door FDDK aan Color Events ten behoeve van het Summer Fall Concert (het ‘evenement’) dat op 26 november 2016 door Color Events zou worden georganiseerd (hierna: ‘de overeenkomst). De heer V.V. [gedaagde sub 2] (‘[gedaagde sub 2]’) is bestuurder van Color Events. Color Events had ten behoeve van de organisatie en de coördinatie van het evenement een (mondeling) samenwerkingsverband met Massive Productions.

2.2.

In de overeenkomst is, voor zover van belang, het volgende bepaald:

“(…)

1.6.

Color Events B.V. dient na het Evenement (…) de Faciliteiten (…), ontruimd en bezemschoon op te leveren, in dezelfde staat als welke de Faciliteiten bij aanvang van de Duur van de Overeenkomst aan Color Events B.V. ter beschikking zijn gesteld, alles ter beoordeling van FDDK.

(…)

3.1.

Color Events B.V. is aansprakelijk voor alle schade toegebracht tijdens de Duur van de Overeenkomst door of vanwege Color Events B.V., haar personeel, het publiek en/of de deelnemers (en) aan de Faciliteiten en de overige ruimten van het sportcomplex waar de Faciliteiten deel van uitmaken.

3.2

Ter dekking van alle schade welke tijdens de Duur van de Overeenkomst zou kunnen ontstaan aan de faciliteiten (…), zal Color Events B.V. een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten met een dekkingswaarde van ANG 1.000.000. Color Events B.V. zal FDDK uiterlijk 12 november 2016 ter goedkeuring een afschrift van de polisvoorwaarden doen toekomen.

(…)

4.1.

Ter bescherming van het veld binnen de Faciliteiten zal Color Events B.V. een plastic vloer op/over het veld plaatsen met daarin zeer kleine gaatjes waar slechts vloeistof doorheen kan (bijv. regenwater). Color Events B.V. zal verschillende goed zichtbare bordjes plaatsen met daarop de mededeling dat roken niet is toegestaan op het veld en zal deze regel ook (doen) handhaven.

4.2.

FDDK zal zorgen dat er gedurende het Evenement twee medewerkers van de technische dienst aanwezig zijn in de faciliteit, teneinde (indien nodig) technische bijstand te verlenen. FDDK zal voor ieder van deze twee medewerkers daags voorafgaand aan het evenement een zogenaamd “service bandje” en een parkeerpas ontvangen.

(…)”

2.3.

Color Events heeft bij Circles Group een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten ten behoeve van het evenement. De verzekering biedt onder meer dekking voor aansprakelijkheid van Color Events voor schade van derden, waaronder schade aan de faciliteiten.

2.4.

Het stadion is voorzien van een kunstgrasmat (Edel Grass: Soccer Diamond Blade 55/14). De kunstgrasmat is in 2015 door de Curaçaose Wegenbouw Maatschappij (CWM) aangelegd. Onder de kunstgrasmat is geen drainagesysteem aangelegd. Color Events heeft ten behoeve van het evenement een plastic beschermvloer geplaatst op de kunstgrasmat ter bescherming van de kunstgrasmat tegen het gewicht van de bezoekers van het evenement. De plastic beschermvloer had kleine gaatjes ten behoeve van de doorloop van vloeistof.

2.5.

Color Events heeft ter op- en afbouw van het evenement gebruik gemaakt van gemotoriseerde voertuigen.

2.6.

Na het evenement is er schade geconstateerd aan de kunstgrasmat. Cunningham & Lindsey heeft als schade expert namens de verzekeraar van Color Events onderzoek gedaan naar de schade. Uit een ongedateerd rapport (productie 12 bij conclusie van antwoord) volgt ter zake, voor zover van belang, het navolgende:

“(…)

Aan de hand van de op het veld aanwezige sporen kon men vaststellen dat de schade door motorrijtuigen, waaronder vorkheftrucks, was veroorzaakt. De motorrijtuigen hadden zowel over de plastic vloer, als direct over het grasveld, gereden.

(…)

De heer Smith (toev. Gerecht: manager sport facilities & maintenance engineering van FDDK) verklaarde dat nimmer een medewerker van SDK/FDDK continu bij de opbouw – en/of afbouwwerkzaamheden aanwezig is geweest. Zij waren wel beschikbaar. Hij heeft wel motorrijtuigen zien rijden over de plasticvloer en ook over het grasveld. De schade aan het grasveld werd pas tijdens de afbouw waargenomen.

(…).

Voorafgaand aan het evenement heeft, naar zijn weten, geen overleg plaats gevonden tussen wederpartij (toev. Gerecht: FDDK) en CWM.

(…).

De heer Montesant (toev. Gerecht: project manager van CWM) verklaarde dat het kunstgrasveld niet bestemd is voor gemotoriseerd verkeer, anders dan de door Edel Grass aanbevolen tractor voor de onderhoudswerkzaamheden. Verder verklaarde hij dat wederpartij geen overleg met CWM heeft gepleegd voorafgaand aan het evenement, in welk geval het te allen tijde negatief had geadviseerd.

(…).

Opmerkingen

In de week voorafgaand aan het evenement en direct daaropvolgend is sprake geweest van zeer hevige regenval ter plaatse. De weersomstandigheden waren van dien aard dat deze bijna hadden geleid tot annulering van het evenement.

Als gevolg van de langdurige en hevige regenval is de grond onder de kunstgrasmat vermoedelijk verzadigd geraakt met hemelwater, waardoor deze drassig geworden is. (...). Gezien de effecten van de weersomstandigheden, gepaard gaande met overstromingen en onbegaanbare wegen op het gehele eiland, had het voor de hand gelegen dat het veld niet bereden had mogen worden door gemotoriseerd verkeer. De opruimingswerkzaamheden hadden wellicht in zijn geheel uitgesteld moeten worden.

Noch Verzekerde (toev. Gerecht: Color Events), noch Wederpartij (toev. Gerecht: FDDK) hebben echter de opruimwerkzaamheden en het gemotoriseerde verkeer over de grasmat tegengehouden en/of verboden. Op grond van de richtlijnen voor gebruik en onderhoud van Edel Grass kunstgrasvelden pagina 3/6 werd het kunstgrasveld aangelegd voor de uitoefening van sportactiviteiten en mag uitsluitend hiervoor worden gebruikt. Voor andere doeleinden dient vooraf met Edel Grass overleg te worden gepleegd zodat in voorkomende gevallen beschermende maatregelen kunnen worden getroffen. Voor zover ons bekend heeft het overleg niet plaatsgevonden.

(…).”

2.7.

FDDK heeft Color Events bij brieven van 8 december 2016 en van 24 april 2017 aansprakelijk gesteld voor alle schade die aan het stadion is ontstaan.

2.8.

De verzekeraar van Color Events is niet tot vergoeding van de schade overgegaan, omdat de schade is veroorzaakt door het gebruik van gemotoriseerde voertuigen, hetgeen van dekking is uitgesloten.

2.9.

Color Events heeft aansprakelijkheid voor de schade afgewezen.

2.10.

De kunstgrasmat is inmiddels vervangen. De totale herstelkosten bedragen NAf 717.949,-.

3 Het geschil

3.1.

FDDK vordert, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

I. te verklaren voor recht dat Color Events en [gedaagde sub 2] hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens FDDK voor de schade die is aangericht aan het stadion tijdens de duur van de overeenkomst;

II. Color Events en [gedaagde sub 2] hoofdelijk te veroordelen tot vergoeding aan FDDK van de hiervoor bedoelde schade, te begroot op:

a. NAf 717.949,- in hoofdsom voor de kosten van herstel van het stadion;

b. NAf 6.409,- vermenigvuldigd met het aantal maanden dat tussen 1 december 2016 en de datum waarop de schade aan het stadion zal zijn hersteld;

c. alles – conform artikel 2.3. van de overeenkomst – te vermeerderen met (i) 20 procent incassokosten en (ii) een vertragingsrente van 1 procent op maandbasis, met ingang van 1 december 2016;

III. Color Events en [gedaagde sub 2] hoofdelijk te veroordelen in de proceskosten.

3.2.

FDDK legt aan de vordering ten grondslag dat Color Events toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst door het stadion na het evenement niet op te leveren in de toestand waarin dit zich daarvoor bevond. [gedaagde sub 2] is als bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor de door FDDK geleden schade, nu hij heeft toegelaten dat er met zware voertuigen over de onbeschermde kunstgrasmat werd gereden waardoor er schade is ontstaan, terwijl er geen adequate verzekering was afgesloten, die hiervoor geen dekking bood.

3.3.

Color Events en [gedaagde sub 2] voeren gemotiveerd verweer. Color Events heeft aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst voldaan. Het feit dat er schade is ontstaan is te wijten aan – naar het Gerecht begrijpt – eigen schuld aan de zijde van FDDK, nu het stadion niet geschikt blijkt te zijn voor een evenement als het onderhavige. FDDK had Color Events moeten informeren over het feit dat er niet met gemotoriseerde voertuigen over de kunstgrasmat mocht worden gereden. FDDK heeft niet aan haar mededelingsplicht voldaan. Indien zij dat wel had gedaan had Color Events de overeenkomst nooit gesloten. Color Events doet in dat kader een beroep op dwaling. Tenslotte betwist [gedaagde sub 2] dat hem een persoonlijk verwijt valt te maken.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Tussen partijen staat, als onvoldoende gemotiveerd betwist, vast dat kunstgrasmat beschadigd is geraakt doordat er met gemotoriseerde voertuigen over de kunstgrasmat c.q. plastic beschermvloer is gereden in het kader van de op- en afbouw van het evenement door of namens Color Events. De kunstgrasmat is daardoor zodanig beschadigd dat Color Events het stadion niet kon opleveren in de staat waarin zij het voor het evenement had gehuurd. Daarmee staat vast dat niet is voldaan aan artikel 1.6 van de overeenkomst en dat Color Events reeds uit dien hoofde tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst met FDDK.

4.2.

Gesteld noch gebleken is dat Color Events ter zake de tekortkoming (oplevering in ondeugdelijke staat) een beroep op overmacht in de zin van artikel 6:75 BW zou toekomen.

4.3.

Naar het Gerecht begrijpt heeft Color Events in het kader van haar verweer een beroep gedaan op de eigen schuld aan de zijde van FDDK. FDDK had Color Events moeten informeren dat er niet met gemotoriseerde voertuigen over de kunstgrasmat c.q. plastic beschermvloer gereden had mogen worden nu het voor FDDK voorzienbaar was dat Color Events ten behoeve van de op- en afbouw van het evenement gebruik zou moeten maken van gemotoriseerde voertuigen. Door dat na te laten, dan wel zelfs toe te staan, is de schade die daardoor aan de kunstgrasmat is ontstaan aan de eigen schuld van FDDK te wijten. FDDK heeft daar tegen ten verwere aangevoerd dat Color Events uit het feit dat de kunstgrasmat tegen het gewicht van de bezoekers moest worden beschermd, zelf had moeten afleiden dat zij ook niet met gemotoriseerde voertuigen over de kunstgrasmat had kunnen rijden.

4.4.

Het Gerecht neemt bij de beoordeling het volgende tot uitgangspunt. Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend (artikel 6:74 BW). Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, wordt de vergoedingsplicht in beginsel verminderd door de schade over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, met dien verstande dat een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist (artikel 6:101 BW).

4.5.

Partijen zijn het er over eens dat de schade aan de kunstgrasmat is veroorzaakt door het gebruik van gemotoriseerde voertuigen op de kunstgrasmat c.q. plastic beschermvloer. Ter beoordeling van de omstandigheden waaronder de schade heeft kunnen ontstaan is enkel het tussenrapport van de schade-expert van de verzekeraar van Color Events voorhanden. Gelet op het feit dat naar verwachting, zo lang na dato, nader onderzoek niet meer tot de mogelijkheden behoort en partijen daar ook niet om hebben verzocht, zal het Gerecht aansluiten bij het rapport van de schade-expert. Partijen hebben de inhoud daarvan ook niet betwist. Partijen verschillen echter wel van mening over de juridische gevolgen van de bevindingen.

4.6.

Het Gerecht stelt vast dat zowel FDDK als Color Events zich er van bewust zijn geweest dat de kunstgrasmat bescherming behoefde, nu partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst overleg hebben gevoerd over een beschermvloer. Color Events heeft aan FDDK voorgesteld een plastic beschermvloer over de kunstgrasmat te plaatsen. Aan FDDK is ook een film getoond betreffende de werkwijze van de plastic beschermvloer. Op de film is onder meer te zien dat er met een motorrijtuig over de beschermvloer wordt gereden. FDDK heeft met de plastic beschermvloer ingestemd. De plastic beschermvloer was primair bedoeld om de kunstgrasmat te beschermen tegen het gewicht van het publiek. Echter, zonder nadere toelichting zijdens FDDK valt niet zonder meer in te zien dat er niet met gemotoriseerde voortuigen over de plastic beschermvloer mocht worden gereden. Ook uit het rapport van de schade-expert kan niet worden afgeleid dat de plastic beschermvloer onvoldoende bescherming bood tegen gemotoriseerde voortuigen ter op- en afbouw van het evenement.

4.7.

Het voorgaande leidt er toe dat Color Events wist dat de kunstgrasmat kwetsbaar was en dat zij daar niet, althans niet zonder beschermingsmaatregelen, met zwaar materieel op kon rijden. Nu Color Events bij het leggen en opbouwen van de plastic beschermvloer toch met gemotoriseerde voertuigen over de onbeschermde kunstgrasmat is gereden, zoals FDDK stelt en ook uit de overgelegde foto’s blijkt, valt Color Events daarvan een verwijt te maken. Dat is echter anders voor zover er met gemotoriseerde voertuigen over de plastic beschermvloer is gereden. Juist gelet op het feit dat de plastic beschermvloer bedoeld was de kwetsbaarheid van de kunstgrasmat te beschermen tegen het gewicht van het publiek en mede gezien de introductiefilm over de plastic beschermvloer, had het voor Color Events niet zonder meer duidelijk moeten zijn dat zij ter opbouw van het evenement niet met motorrijtuigen op de plastic beschermvloer had mogen rijden.

4.8.

Door de hevige regenval gedurende de periode voor en na het evenement is de situatie ter plaatse echter veranderd. Uit het rapport volgt dat – mede door een gebrek aan drainage – de kunstgrasmat drassig is geworden en dat de opruimwerkzaamheden hadden moeten worden gestaakt ter behoud van de kunstgrasmat. Onder deze omstandigheden, indachtig de omvang van het evenement en de kwetsbaarheid van de kunstgrasmat, had het op de weg van beide partijen gelegen om met elkaar in overleg te gaan over de (wijze van) uitvoering van de nog uit voeren werkzaamheden. Van FDDK had mogen worden verwacht dat zij – al dan niet via CWM – onderzoek zou doen naar de mate waarin de kunstgrasmat, ook met plastic beschermvloer, onder die omstandigheden belast mocht worden, dan wel of er nadere beschermingsmaatregelen nodig waren. Van Color Events had mogen worden verwacht dat zij – al dan niet via Massive Productions – de aard en omvang van de nog uit te voeren werkzaamheden in kaart zou brengen en zou onderzoeken of de werkzaamheden door konden gaan zonder dat schade aan de kunstgrasmat zou worden toegebracht. Daartoe bestond ook alle mogelijkheid nu er zowel van de zijde van FDDK als van de zijde van Color Events vertegenwoordigers ter plaatse aanwezig waren.

4.9.

Aldus is genoegzaam gebleken dat partijen over en weer niet aan de op hen rustende verplichtingen hebben voldaan. Gesteld noch gebleken dat de op- en afbouw van het evenement, de inzet van middelen daartoe en de belasting c.q. bescherming van de kunstgrasmat daarbij – dus los van de belasting van de kunstgrasmat in verband met het publiek – op enig moment een punt van aandacht en een serieus gespreksonderwerp tussen FDDK en Color Events is geweest. Zelfs niet toen de omstandigheden door het slechte weer verslechterden. Weliswaar stelt FDDK dat zij Color Events er herhaaldelijk op zou hebben gewezen niet met voertuigen op de kunstgrasmat te rijden, hetgeen Color Events betwist, echter uit de dossierstukken en het verhandelde ter zitting is genoegzaam gebleken dat noch FDDK noch Color Events feitelijk hebben voorkomen of tegengehouden dat er met motorrijtuigen over het veld werd gereden. Indien, zoals FDDK stelt, Color Events FDDK heeft gewezen op het verzekerd zijn van de risico’s, heeft ook FDDK met deze toezegging genoegen genomen. Om die reden ziet het Gerecht ook geen aanleiding het ter zake door FDDK gedane bewijsaanbod te honoreren.

4.10.

Het voorgaande leidt tot de slotsom dat zowel FDDK als Color Events ter zake de op hun rustende (onderzoeks- en mededelings-)verplichtingen nalatig zijn geweest. Nu door een gebrek aan onderzoek niet meer exact valt vast te stellen wanneer de schade precies is ontstaan (bij het leggen van de plastic beschermvloer en / of bij de opbouw, dan wel afbouw van het evenement toen de kunstgrasmat door de hevige regenval drassig was geworden), en gelet op het feit dat de aard van de aan beide partijen toe te rekenen tekortkomingen tot dezelfde schade leidt (beschadiging van de kunstgrasmat), is de conclusie gerechtvaardigd dat beide partijen gelijkelijk hebben bijgedragen aan het ontstaan van die schade. De schade dient dan ook in gelijke mate aan beide partijen te worden toegerekend en bij helften worden verdeeld.

4.11.

FDDK kan zich er niet op beroepen dat Color Events geen adequate verzekering heeft gesloten. Het geval dat de verzekeraar in de verhouding ten opzichte van haar verzekerde dekking afwijst, brengt niet zonder meer met zich dat Color Events tekort is geschoten in de overeenkomst met FDDK. Gesteld noch gebleken is immers dat FDDK niet heeft ingestemd met de door Color Events afgesloten verzekering, zoals uit artikel 3.2. van de overeenkomst voortvloeit.

4.12.

De tekortkomingen van Color Events en de omstandigheden waaronder die plaatsvonden zijn niet zodanig dat aan [gedaagde sub 2] als bestuurder van Color Events terzake een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt. Voor zijn aansprakelijkheid is derhalve geen grond.

4.13.

Color Events heeft ten verwere tegen aansprakelijkheid nog een beroep gedaan op dwaling. Zij stelt dat zij, indien zij had geweten dat niet met gemotoriseerde voertuigen over de mat had mogen worden gereden, zij de overeenkomst nimmer had gesloten. Het Gerecht stelt vast dat Color Events geen juridische consequenties aan haar beroep op dwaling heeft verbonden. Voor zover Color Events doelt op de mededelingsplicht zijdens FDDK is dat reeds betrokken in het eigen schuld verweer. Het zelfstandige beroep op dwaling behoeft, nu daar geen juridische consequenties aan zijn verbonden, geen verdere bespreking.

4.14.

Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de gevorderde verklaring voor recht ten aanzien van Color Events wordt toegewezen en ten aanzien van [gedaagde sub 2] wordt afgewezen. Color Events wordt veroordeeld tot vergoeding van de helft van de gevorderde schade, te weten zowel betreffende de kosten van herstel van het stadion, als de inkomstenderving en waarvan de omvang tussen partijen niet ter discussie staat. Gelet hierop ziet het Gerecht ook aanleiding de proceskosten te compenseren in die zin dat alle partijen de eigen kosten dragen.

5 De beslissing

Het Gerecht:

- verklaart voor recht dat Color Events aansprakelijk is jegens FDDK voor de schade die is aangericht aan het stadion tijdens de duur van de overeenkomst;

- veroordeelt Color Events tot betaling aan FDDK van een bedrag van 50% van:

a. NAf 717.949,- in hoofdsom voor de kosten van herstel van het stadion;

b. NAf 6.409,- vermenigvuldigd met het aantal maanden dat tussen 1 december 2016 en de datum waarop de schade aan het stadion zal zijn hersteld;

c. alles – conform artikel 2.3. van de overeenkomst – te vermeerderen met (i) 20 procent incassokosten en (ii) een vertragingsrente van 1 procent op maandbasis, met ingang van 1 december 2016;

- wijst de vordering jegens [gedaagde sub 2] af;

- compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.M. Christiaan rechter in het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao en in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 3 september 2018.