Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2018:226

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
15-08-2018
Datum publicatie
16-08-2018
Zaaknummer
810.00013/18
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Onderzoek Dubnium (mondkapjeszaak). Veroordeling van echtgenoot van oud-minister van Gezondheid, Milieu en Natuur tot een gevangenisstraf van 20 maanden voor het medeplegen van oplichting en het medeplegen van witwassen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 500.00134/15 (later omgenummerd tot 810.00013/18)

Uitspraak: 15 augustus 2018 Tegenspraak

Vonnis van dit Gerecht

in de strafzaak tegen de verdachte:

[naam verdachte B],

geboren op [een datum in het jaar] 1963 te Curaçao,
wonende in Curaçao, [adres]

Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 3 mei 2018, 5 juli 2018, 6 juli 2018 en 1 augustus 2018. De verdachte is de eerste dag niet verschenen; zijn raadsvrouw, mr. A.S.M. Blonk, advocate in Curaçao, heeft toen zijn belangen behartigd. Op de tweede en derde dag is de verdachte samen met zijn raadsvrouw terechtzitting verschenen. Op de vierde dag, die slechts is gebruikt voor de sluiting van het onderzoek, zijn de verdachte en de raadsvrouw niet verschenen.

De officier van justitie, mr. I.R.V. Out, heeft ter terechtzitting gevorderd dat het Gerecht de verdachte van de onder 2 ten laste gelegde verduistering zal vrijspreken, maar het onder 1 ten laste gelegde medeplegen van oplichting en het onder 3 ten laste gelegde medeplegen van witwassen bewezen zal verklaren en de verdachte daarvoor zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 34 maanden met aftrek van voorarrest.

De raadsvrouw heeft primair bepleit dat de verdachte van de gehele tenlastelegging zal worden vrijgesproken. In subsidiaire zin heeft zij een strafmaatverweer gevoerd.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is – na wijziging van de tenlastelegging – ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met 9 mei 2014 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

Stichting Buro Ziektekostenvoorzieningen (BZV), althans medewerker(s) van Stichting Buro Ziektekostenvoorzieningen (BZV) heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van ANG. 365.853,49, in elk geval van enig goed, en/of tot het aangaan van een schuld en/of het teniet doen van een schuld,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk – zakelijk weergegeven – valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid bij Stichting Buro Ziektekostenvoorzieningen (BZV), althans medewerker(s) van Stichting Buro Ziektekostenvoorzieningen (BZV), een offerte (van ANG. 365.853,49) ingediend voor de aanschaf en/of leveren van een partij mondkapjes, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) niet de intentie had/hadden en/of niet in staat was/waren om die partij mondkapjes te leveren,

waardoor Stichting Buro Ziektekostenvoorzieningen (BZV), althans medewerker(s) van Stichting Buro Ziektekostenvoorzieningen (BZV) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

2.

hij op een of meer momenten in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met 20 april 2018 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een geldbedrag van ANG. 365.853,49, in elk geval enig(e) geldbedrag(en), geheel of ten dele toebehorende aan Stichting Buro Ziektekostenvoorzieningen (BZV), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en welk(e) geldbedrag(en), althans welk(e) goed(eren) verdachte en/of zijn mededader(s) anders dan door misdrijf, te weten als ontvanger/houder een of meer geldbedragen onder zich had/hadden, wederrechtelijk zich heeft/hebben toegeëigend;

3.

hij in of omstreeks de periode van 29 maart 2012 tot en met 20 april 2018, althans in of omstreeks de periode van maart 2012 tot en met april 2018 te Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) van een voorwerp, te weten een of meer geldbedrag(en) ter waarde van (in totaal) ANG. 365.853,49, in elk geval van enig(e) geldbedrag(en), de werkelijke aard en/of herkomst en/of vindplaats en/of vervreemding en/of verplaatsing heeft/hebben verborgen en/of verhuld, althans heeft/hebben verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op dat voorwerp was, of wie dat voorwerp voorhanden had, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en) of begre(e)p(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat dit (deze) geldbedrag(en) – onmiddellijk of middellijk – afkomstig was/waren uit enig misdrijf

en/of

een voorwerp, te weten een of meer geldbedrag(en) ter waarde van (in totaal) ANG. 365.853,49, in elk geval van enig(e) geldbedrag(en), heeft/hebben verworven en/of, voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet, althans van dat/die geldbedrag(en) gebruik heeft/hebben gemaakt, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en) of begre(e)p(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat dit (deze) geldbedrag(en) – onmiddellijk of middellijk – afkomstig was/waren uit enig misdrijf.

Voorvragen

Het Gerecht stelt vast dat de dagvaarding geldig is, dat het bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

Vrijspraak van verduistering

Het Gerecht is met de officier van justitie en de raadsvrouw van oordeel dat het bewijs tekortschiet om te kunnen vaststellen dat de verdachte het onder 2 ten laste gelegde feit heeft gepleegd, zodat hij daarvan zal worden vrijgesproken. Voor een bewezenverklaring van verduistering is immers vereist dat de verdachte of een van zijn medeverdachten het in de tenlastelegging omschreven geldbedrag “anders dan door misdrijf” onder zich had, terwijl uit de stukken blijkt dat het door oplichting is verkregen.

Bewezenverklaring

Op grond van de hierna vermelde redengevende feiten en omstandigheden, de daaraan ten grondslag liggende bewijsmiddelen en de bewijsoverwegingen, in onderling verband en samenhang beschouwd, acht het Gerecht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 en 3 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met 1 september 2012 9 mei 2014 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

Stichting Buro Ziektekostenvoorzieningen (BZV), althans medewerker(s) van BZV, heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van NAf 365.853,49, in elk geval van enig goed, en/of tot het aangaan van een schuld en/of het tenietdoen van een schuld,

hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk – zakelijk weergegeven – valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid bij BZV, althans medewerker(s) van BZV, een offerte (van omgerekend NAf 365.853,49) ingediend voor de aanschaf en/of levering van een partij mondkapjes, waardoor BZV, althans medewerker(s) van BZV, werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) niet de intentie had/hadden en/of niet in staat was/waren om die partij mondkapjes te leveren;

3.

hij in of omstreeks de periode van 29 maart 2012 tot en met 25 juni 2012 20 april 2018, althans in of omstreeks de periode van maart 2012 tot en met april 2018 te Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) van (een) voorwerp(en),

te weten een of meer geldbedrag(en) ter waarde van (in totaal) NAf 365.853,49, in elk geval van enig(e) geldbedrag(en), de werkelijke aard en/of herkomst en/of vindplaats en/of vervreemding en/of verplaatsing heeft/hebben verborgen en/of verhuld, althans heeft/hebben verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op dat voorwerp was, of wie dat voorwerp voorhanden had,

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en) of begre(e)p(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat dit (deze) geldbedrag(en) – onmiddellijk of middellijk – afkomstig was/waren uit enig misdrijf

en/of ( een ) voorwerp (en) , te weten een of meer geldbedrag(en) ter waarde van (in totaal) NAf 365.853,49, in elk geval van enig(e) geldbedrag(en), heeft/hebben verworven en/of, voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet, althans van dat/die geldbedrag(en) gebruik heeft/hebben gemaakt, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en) of begre(e)p(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat dit (deze) geldbedrag(en) – onmiddellijk of middellijk – afkomstig was/waren uit enig misdrijf.

Het Gerecht acht niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard, zodat hij daarvan zal worden vrijgesproken.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten of omissies zijn verbeterd (cursief). De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsmiddelen 1

Op grond van de inhoud van de wettige bewijsmiddelen, waarnaar in de voetnoten bij dit vonnis wordt verwezen, stelt het Gerecht de volgende feiten en omstandigheden vast.

In deze bewijsmiddelen zijn de verdachte en zijn medeverdachten steeds bij hun voor- en/of achternaam worden genoemd. De toevoeging van “verdachte” of “medeverdachte” is om praktische redenen weggelaten. Verder is de inhoud van de bewijsmiddelen omwille van de leesbaarheid zakelijk weergegeven, met dien verstande dat zo dicht mogelijk bij de letterlijke tekst ervan is aangesloten.

Aangifte van oplichting rondom het mondkapjesproject

1. Op 24 februari 2014 heeft [nieuwe voorzitter BZV], als nieuw aangetreden voorzitter van de Stichting Buro Ziektekostenvoorzieningen (hierna: BZV), een brief verzonden aan het Parket van de Officier van Justitie, waarin te kennen werd gegeven dat BZV aangifte wenste te doen van oplichting. Deze brief houdt onder meer het volgende in:

“Het voormalige bestuur van BZV heeft op 28 maart 2012 een cheque uitgeschreven op naam van [Chinese naam, iets anders gespeld] voor de somma van NAf 365.853,49.

[Chinese (bedrijfs)naam] betreft een eenmanszaak waarvan [A] eigenaar is. Wat direct opvalt, is dat de naam op de cheque, die van eenmanszaak (Chinese naam, iets anders gespeld] (schrijfwijze volgens cheque en factuur), afwijkt van de naam van de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onderneming. Voorts is de cheque de volgende dag al, te weten op 29 maart 2012, verzilverd. De cheque was blijkbaar bedoeld voor de aankoop van 40.000 maskers. De maskers werden niet geleverd.” 2

In de bijlage bij deze brief wordt voorts onder meer het volgende opgemerkt:

“- De opdracht tot levering is gegeven in het zicht van de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten c.q. opheffing van BZV.

- De te leveren maskers werden aangeschaft in het kader van het project Preventie van BZV.

- Strijdig met hetgeen gebruikelijk is, werd slechts één offerte aangevraagd.

- Het gehele aankoopbedrag van NAf 365.853,49 werd ineens betaald bij ontvangst van de factuur op 28 maart 2012.

- De cheque is gedateerd 28 maart 2012. Op de factuur staat de aantekening “akkoord uitgegeven in betaling” met paraaf [initiaal] ([toenmalig secretaris BZV]) en een tweede paraaf met vermelding [toenmalig voorzitter BZV]; datum 29 maart 2012.

- Er is geen formeel, genotuleerd, bestuursbesluit beschikbaar ten aanzien van deze aanzienlijke uitgave.

- De cheque is op 29 maart 2012 gestort bij de Girobank op rekeningnummer [bankrekening eenmansbedrijf met Chinese naam van A].

- Er is geen overeenkomst opgemaakt met daarin bijvoorbeeld leverings- en betalingsvoorwaarden. Het is dan ook niet duidelijk waarom de ongebruikelijke betaling ineens direct bij ontvangst van de factuur werd gedaan. Immers, gebruikelijk is dat circa de helft bij de bestelling en het restantbedrag na goedkeuring van de geleverde goederen wordt betaald.

- Blijkens aantekening op de factuur werd deze op 30 maart 2012 doorgeleid naar de Manager Finance,[toenmalig financial manager BZV] met paraaf [initiaal toenmalig secretaris BZV] en de aantekening v.h.n. (het Gerecht: voor het nodige).

- De cheque is getekend door de secretaris van het bestuur, tevens gedelegeerd bestuurder, de heer toenmalig secretaris BZV] en door [toenmalig financial manager BZV].

- Vervolgens werd de cheque overhandigd aan [D]. Zij was in die tijd beleidsmedewerker van [C].” 3

Verklaringen voormalige bestuursleden BZV

2. Toenmalig secretaris BZV], die in 2012 gedelegeerd bestuurslid en secretaris van het bestuur van BZV was, heeft onder meer het volgende verklaard:

“[Toenmalig voorzitter BZV] had het contact met de overige bestuursleden en had overleg met minister [C].

Minister [C] kon met de pot van anderhalf miljoen gulden voor het project preventie zaken opdragen, want die pot kwam van haar ministerie. Zij kon daartoe direct de directie aansturen.

Het initiatief tot de mondkapjes had betrekking op het feit dat er bezorgdheid was over de gezondheidstoestand binnen de Chinese restaurants. Door de minister is toen het besluit genomen (het Gerecht begrijpt gelet op de hierna weergegeven verklaring dat de getuige dit van [toenmalig voorzitter BZV] heeft begrepen) om in dat kader mondmaskers te bestellen. Het viel onder het preventieprogramma.” 4

“[Toenmalig voorzitter BZV] is (het Gerecht: binnen BZV) met het project gekomen. Hij zei mij dat er constant pressie was van de pers over het onhygienische gedoe van de Chinezen op het eiland. Daarvoor waren de mondkapjes bestemd. Ik ben afgegaan op wat [toenmalig voorzitter BZV] mij heeft verteld.” 5

3.Toenmalig voorzitter BZV], indertijd voorzitter van het bestuur van BZV, heeft het volgende verklaard:

Om en nabij het eerste kwartaal van 2012 werden bepaalde preventietaken door minister [C] aan BZV toebedeeld. Besluiten konden ad hoc worden genomen aan de hand van de op dat moment spelende factoren.

Ten tijde van de besluitvorming over de mondkapjes speelde er een groot hygiënisch probleem in de Chinese restaurants. Dit idee is ontstaan bij het bureau waarvan minister [C] de leiding had. Het invoeren van mondkapjes zou een toegevoegde waarde hebben voor de hygiëne. Om deze redenen is toen geaccordeerd om de mondkapjes te bestellen.

Het bureau van de minister heeft het voorstel tot het aanschaffen van de mondkapjes gepresenteerd en de voorzitter, ik dus, heeft het geaccordeerd. Er heeft geen aanbesteding plaatsgevonden. Ik heb begrepen dat het bureau van de minister [C] de offerte had uitgewerkt.
[D] maakte deel uit van het preventieteam.
[C] was toen minister van GMN en tevens aanstuurster van het project preventie.” 6

4. Toenmalig bestuurslid BZV], destijds ook bestuurslid van BZV, heeft het volgende verklaard:

“Mevrouw [C] ken ik als zijnde minister van GMN gedurende mijn periode als bestuurslid van BZV.
Wat ik mij kan herinneren, is dat BZV altijd een “potje” had dat te maken had met preventie, zoals gezondheidsvoorlichting en de tandartsbussen. Wij hoorden dat de minister van Volksgezondheid het besluit had genomen dat de preventietaken die bij de GGD waren ondergebracht, werden overgedragen aan BZV.
Met betrekking tot de mondkapjes heb ik gehoord van de heer [toenmalig secretaris BZV] dat de minister de mondkapjes heeft besteld. Er is nooit binnen een bestuursvergadering gesproken en besloten over de aanschaf van de mondkapjes. 7

5. Toenmalig financial manager BZV], destijds financial manager van BZV, heeft het volgende verklaard:

“Alle uitgaven die door of namens BZV werden gedaan, vielen onder mijn verantwoordelijkheid. Er diende bij bestedingen boven de vijfduizend gulden bij diverse bedrijven offertes te worden opgevraagd voor de te leveren producten of diensten.

De keuze wordt vervolgens door de projectleider schriftelijk gemotiveerd ter goedkeuring aan het bestuur van BZV.
[C] ken ik als minister van Gezondheid, Milieu en Natuur in het kabinet Schotte. Zij was de minister waaronder wij, BZV, toen vielen. Zij bepaalde het beleid. Zij had daartoe steeds te maken met het bestuur van BZV.

Het bestuur neemt de besluiten en daar wordt door de directie uitvoering aan gegeven. Voor wat betreft het project preventie verliep dit toen geheel anders. Minister [C] had binnen dit project heel veel inspraak en invloed.

Minister [C] kwam op enig moment zelf met de leverancier van de door u bedoelde mondkapjes (het Gerecht begrijpt gelet op haar nadere verklaring, dat zij dit heeft gehoord van [toenmalig secretaris BZV] 8 ). Ik weet dat ik in maart 2012 een cheque heb getekend voor [Chinese naam, anders gespeld] of iets dergelijks. Het was in elk geval een Chinees klinkende naam.

Ik heb toen deze cheque getekend nadat de factuur was voorzien van twee handtekeningen van het bestuur. Deze cheque was bestemd voor de betaling van de bestelde mondkapjes.” 9

De factuur, de offerte en het eenmansbedrijf [Chinese naam]

6. De factuur waarover wordt gesproken, is gedateerd van 8 maart 2012. De factuur houdt onder meer het volgende in:

“[Chinese naam, iets anders gespeld]

Acct. # Giro: 1102981

Date: March 8th, 2012

Invoice #: 34- G- 3812

Item #: 2112

Bill to

Company: BZV

Address: [adres 1]

Description 40.000 pcs Hygiene transparent health masks

Amount Usd. $ 186.000,--

Sub Total Usd. $ 186.000,--

Sea Freight 3.640,--

OB 11.378,40

----------------------

Total Usd. $ 201.018,40”

Verder is op de factuur – naast de al genoemde opmerkingen en parafen – de wisselkoers (1,82) en het totaalbedrag in guldens (365.853,49) handgeschreven toegevoegd.

De factuur vermeldt geen leveringsvoorwaarden.10

7. In het dossier bevindt zich voorts een offerte, die ook op 8 maart 2012 is opgemaakt. Die offerte houdt het volgende in:

[Chinese naam, iets anders gespeld]

Acct. # Giro: 1102981

Willemstad, Curaçao

March 8th, 2012

To: [toenmalig voorzitter BZV]

[adres 1]

BZV

Quotation for Hygiene transparent health masks

Product 2112

Description Hygiene mask

Quantity 40.000

Price per unit Usd $ 4,65

Total amount Usd $ 186.000,--

Sub Total Usd. $ 186.000,--

Sea Freight 3.640,--

OB 11.378,40

----------------------

Total Usd. $ 201.018,40”.

De offerte vermeldt geen leveringsvoorwaarden.11

8. Uit een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao blijkt dat [A] een eenmansbedrijf met de naam [Chinese naam] heeft ingeschreven. Als doelstelling is “General contractor” vermeld.12 De inschrijving was feitelijk een naamswijziging van het eenmansbedrijf [naam aannemersbedrijf]. Op 14 maart 2012 heeft [A] de naam van dit eenmansbedrijf veranderd in [Chinese naam].13

9. A] heeft op 28 maart 2012 - op de dag dat de cheque is uitgeschreven – voor [Chinese naam] een bankrekening bij de Girobank geopend: bankrekeningnummer [bankrekening eenmansbedrijf met Chinese naam van A].14 Het bankrekeningnummer dat op de factuur en de offerte zijn genoemd, betreft een persoonlijke rekening van [A].15

10 [A] heeft in de zomer van 2017 het volgende verklaard:

“Begin 2012 werd ik door [B] benaderd. Hij heeft mij voorgesteld om hem te helpen met het project van mondkapjes. Het was een project van zijn vrouw, de ex-minister [C].

Ik heb op verzoek van [B] de offerte gemaakt. Bij het maken van de offerte heeft [B] mij gezegd wat ik erop moest zetten.

Ik wist van tevoren niet dat de mondkapjes in China zouden worden besteld. [B] heeft met mij afgesproken dat ik 4% van de NAf 365.000,-- zou krijgen. Ik heb van [B] NAf 20.000,-- gekregen.” 16

De cheque

11. De op 28 maart 2012 voor het mondkapjesproject uitgeschreven cheque is door BZV aan [D], destijds beleidsmedewerkster van de minister, overhandigd.

[Administratief medewerkster BZV], administratief medewerkster van BZV, heeft dat waargenomen en heeft daarover het volgende verklaard:

“Ik ben bekend met het project mondkapjes. Voor ontvangst van de cheque heeft [D] (het Gerecht: [D]) getekend. Ik heb gezien dat [D] de cheque toen in ontvangst heeft genomen. In dat kantoor van [toenmalig secretaris BZV] zaten toen naast mijzelf, [D], ook [toenmalig voorzitter BZV] en [toenmalig secretaris BZV].” 17

12. D] heeft bevestigd dat zij de cheque in ontvangst heeft genomen. Zij heeft tegenover de politie onder meer het volgende verklaard:

“Ik was toen beleidsmedewerkster van de minister. Ik liep bijna de hele dag bij [C] binnen. Ik was gewoon haar rechterhand en had de hele dag contact met haar over allerlei zaken. Het idee van de mondkapjes ontstond bij de minister.

Ik heb de cheque die door BZV is uitgeschreven voor de aanschaf van de mondkapjes aangenomen. Ik heb getekend voor ontvangst. Ik heb de cheque naar het ministerie meegenomen en vervolgens overhandigd. De persoon die de cheque kwam ophalen, heeft zich bij mij gelegitimeerd en heeft een kopie van (het Gerecht: een uittreksel van) de kamer van koophandel van het bedrijf laten zien. Ik herinner me dat het bedrijf een Chinese naam had.” 18

13. A] heeft de cheque op dezelfde dag ontvangen, zo blijkt uit zijn hierna weergegeven verklaring:

“Op 28 maart 2012 heb ik een BZV cheque ter waarde van NAf 365.853,49 gekregen.” 19

De eerste geldstromen

14. Op 29 maart 2012 is de cheque van BZV geïncasseerd en op de bankrekening van [Chinese naam] gestort. Vanaf die bankrekeningen zijn op 3 en 4 april 2012 vervolgens aanzienlijke bedragen overgeboekt/opgenomen. Het bankafschrift vermeldt hierover het volgende:

Datum

Omschrijving

Debit

Credit

29 maart 2012

Deposit slip [nummer]

NAf 365.853,49

3 april 2012

Transfer to [ex-partner B],

account [nummer]

NAf 5.000,--

3 april 2012

Transfer to [bedrijf B], account [nummer]

NAf 97.200,--

3 april 2012

Transfer to [vriendin B], account 346780

NAf 152.800,--

3 april 2012

Withdrawal

ID [nummer] [A]

NAf 85.000,--

3 april 2012

Withdrawal

ID [nummer] [A]

NAf 7.500,--

4 april 2012

Withdrawal

ID [nummer] [A]

NAf 12.500,--20

15 [A] heeft hierover onder meer het volgende verklaard:

“Op 28 maart 2012 heb ik de cheque ontvangen. Ik moest met de cheque naar de bank om het op de rekening van het bedrijf [Chinese naam] te storten. [B] (het Gerecht: [B]) had op een klad papier geschreven wat er met het geld moest gebeuren. Dus bijvoorbeeld dat ik daarna een geldbedrag naar de rekening van [bedrijf B] moest overmaken. Hij bepaalde wat er met het geld moest gebeuren. [B] had mij ook gevraagd het geld naar [ex-partner B] en naar [vriendin B] over te maken.” 21

“Op 3 april 2012 heb ik bij de Girobank een contant bedrag van NAf 85.000,-- van de rekening van [Chinese naam] opgenomen en heb ik deze naar [B] gebracht.” 22 “[B] had mij gevraagd om dat geld op te nemen en aan hem te geven.” 23

16. Ex-partner B] is een ex-partner van [B], met wie zij een dochter heeft. [Ex-partner B] is gehoord naar aanleiding van de overboeking naar haar bankrekening. Haar verklaring houdt onder meer het volgende in:

“Ik had in het verleden een liefdesrelatie met [B]. Ik heb een dochter met hem. Zij heet [dochter B]. Zij wordt ook [bijnaam dochter B] genoemd.

In april 2012 had mijn dochter het advies gekregen dat zij naar de HAVO kon gaan. In verband hiermee zei [B] tegen mij dat hij NAf 5.000,-- voor mijn dochter op mijn rekening zal storten, zodat zij op vakantie kon gaan. [B] had tegen [Bijnaam dochter B] gezegd dat zij een cadeau van papi en tante zouden krijgen voor haar prestatie op school. Met tante bedoelde hij [C]. Mijn dochter noemt [C] tante. Op een gegeven moment kreeg ik een telefoon van [B] dat hij het geld had gestort voor [bijnaam dochter B].” 24

17. bedrijf B], voluit [bedrijf B], is een onderneming van [B]. Hij is daarvan de directeur en enig aandeelhouder.25

18. Het banksaldo van de bankrekening van [bedrijf B] bedroeg NAf 75,26 vóór de overboeking van [Chinese naam] op 3 april 2012. De eerste mutatie die daarop volgt, dateert van 10 april 2012; op die dag is door [B] (dat is te zien aan de vermelding van zijn ID-nummer) een bedrag van NAf 77.300,-- contant opgenomen. In de periode van 7 mei 2012 tot 3 augustus 2012 wordt het resterende bedrag opgemaakt via contante opnames en betalingen bij verschillende bedrijven.26

19. Vriendin B] is een vriendin van [B].27 Van het bedrag van NAf 152.800,-- dat op haar bankrekening is gestort, is in de periode van 4 april 2012 tot en met 4 juli 2012 in totaal NAf 58.095,-- contant opgenomen. Dat blijkt uit een bankafschrift, dat onder meer het volgende inhoudt:

Datum

Omschrijving

Debit

Credit

3 april 2012

Transfer from [Chinese naam]

Account [nummer]

NAf 152.800,--

4 april 2012

[ID-nummer]

NAf 15.000,--

16 april 2012

[ID-nummer]

NAf 4.325,--

26 april 2012

[ID-nummer]

NAf 10.000,--

2 mei 2012

[ID-nummer]

NAf 4.000,--

4 mei 2012

[ID-nummer]

NAf 6.000,--

4 mei 2012

[ID-nummer]

NAf 10.000,--

23 mei 2012

[ID-nummer]

NAf 1.400,--

31 mei 2012

[ID-nummer]

NAf 3.000,--

8 juni 2012

[ID-nummer]

NAf 1.820,--

26 juni 2012

[ID-nummer]

NAf 1.850,-

4 juli 2012

[ID-nummer]

NAf 700,--28

20 [Vriendin B] heeft hierover het volgende verklaard:

“[B] heeft mij verteld dat hij een som geld van [A] zou ontvangen. [B] heeft mij toen gevraagd of ik een bankrekening bij de Girobank had, zodat [A] het bedrag kon storten.” 29

“De som geld werd in 2012 gestort. Ik heb [B] hierna de bankpas van mijn rekening gegeven, zodat hij het geld zelf kon opnemen wanneer hij het nodig had. Het is ook voorgekomen dat ik naar de bank ging om geld voor [B] op te nemen. Ik herken het rekeningoverzicht van mijn bankrekening die ik in 2012 bij de Girobank heb geopend.

Het nummer dat bij de opnames staat, is mijn identiteitsnummer. Deze opnames heb ik allemaal in opdracht van [B] gedaan. Het geld heb ik aan [B] overgedragen.” 30

De onderhandelingen in China

21. Vanaf de bankrekening van [vriendin B] hebben vervolgens op 11 april 2012 twee betalingen plaatsgevonden aan Dutch Antilles Express (het Gerecht: een particuliere luchtvaartmaatschappij in Curaçao, die in 2013 failliet is verklaard). Dit staat als volgt vermeld op het bankafschrift:

Datum

Omschrijving

Debit

11 april 2012

Girobank purchase [nummer]

Ducht Ant Express Curacao

NAf 1.000,--

11 april 2012

Girobank purchase [nummer]

Ducht Ant Express Curacao

NAf 995,-- 31

22. B] is op 11 april 2012 vertrokken uit Curaçao en op 30 april 2012 teruggekeerd.32

23. Op 25 en 27 april 2012 is in China (Guangzhou en Beijing) contant geld opgenomen van de bankrekening van [vriendin B]. Het bankafschrift vermeldt dat als volgt:

Datum

Omschrijving

Debit

25 april 2012

Cirrus withdraw [nummer]

1234 Guangzh

NAf 877,93

27 april 2012

Cirrus withdraw [nummer]

BeiJingShiShunYiQuJi00

0000000

NAf 733,6233

24. In de tussentijd is op 23 april 2012 een bedrag van NAf 13.229,10 teruggeboekt naar de rekening van [Chinese naam] onder vermelding van “Transfer to China [Chinese naam]”.34

25. Op 4 mei 2012 heeft het bedrijf [Chinese fabrikant] twee vrijwel gelijkluidende facturen opgemaakt: één voor “[Chinese naam]” en één voor “[bedrijf B]” De facturen houden beide het volgende in:

“Invoice No.: [nummer]

Date: 4th May 2012

Item 1

Description Mask

FOB Airport (RMB) 3,80 (het Gerecht: FOB staat voor Free on Board)

Quantity 40.100

Amount 152.380,-- RMB (het Gerecht: Chinese Renminbi)

Remark: This is the RMB price, the exchange rate of USD according the date when pay.

Terms of payment: T/T (het Gerecht: “Telegraphic transfer”, een bankoverschrijving)

30% as deposit, remaining 70% before delivery.

So advanced 7.260 USD as discussed

Delivery term: In 30 days after receipt of 30%T/T deposit” 35

26. Vanaf de rekening van [Chinese naam] is vervolgens op 16 mei 2012 een bedrag van NAf 13.213,20 overgemaakt naar de rekening van het bedrijf [Chinese fabrikant] (omschrijving op bankafschrift: “Transfer: 2012/05/16:[nummer] in favour of [Chinese fabrikant] USD 7.260,-- at 1,82000”).36

27 [A] heeft daarover het volgende verklaard:

“Op 23 april 2012 heb ik [vriendin B] bij Girobank in Zuikertuintje ontmoet. Hierbij heeft [vriendin B] een bedrag van NAf 13.229,10 overgeboekt naar de rekening van [Chinese naam]. Ik heb op mijn beurt een bedrag overgemaakt naar de rekening van het bedrijf [Chinese fabrikant] in China, die de mondkapjes zou moeten gaan leveren. Op dat moment bevond [B] zich in China en was hij bezig met de onderhandelingen voor de mondkapjes.” 37

“Ik werd door [B] vanuit China opgebeld. [B] heeft mij verzocht om [vriendin B] te gaan ontmoeten bij Girobank in Zuikertuintje om de gerelateerde transacties te verrichten. Ik moest die transactie in opdracht van [B] verrichten.” 38

28 [Vriendin B] heeft het volgende verklaard:

“Op 23 april 2012 heb ik [A] voor het eerst gezien. Ik was door [B] van te voren ingelicht wie ik bij de bank moest ontmoeten. Wat ik me kan herinneren, is dat [A] mij de gegevens van de bankrekening gaf waarop het geld gestort moest worden en dat ik dit vervolgens heb gedaan.” 39

De daaropvolgende overboekingen

29. Vanaf de bankrekening van [vriendin B] zijn verder nog de volgende overboekingen gedaan:

Datum

Omschrijving

Debit

21 mei 2012

Stg Derdengelden [naam] Erven [B]

NAf 70.000,--

25 juni 2012

Transfer: 2012/06/25:[nummer] in favour of [naam] EUR 3.450,00 at 2,26900

NAf 7.828,0540

30. Vriendin B] heeft verklaard deze overboekingen in opdracht van [B] te hebben gedaan.41

Het uitblijven van de betaling van het openstaande bedrag

31. Nadat [B] in China had onderhandeld en [A] in zijn opdracht een aanbetaling had gedaan, is [A] door [B] in contact gebracht met [contactpersoon Chinese fabrikant], de contactpersoon van [Chinese fabrikant] Dat blijkt uit de hierna weergegeven verklaring van [A]:

[B] heeft met broker [contactpersoon Chinese fabrikant] onderhandeld toen hij in China was. Toen hij van China terugkwam, heeft [B] mij in contact gebracht met [contactpersoon Chinese fabrikant].” 42

32. Op 22 juni 2012 heeft [contactpersoon Chinese fabrikant] per e-mail aan [A] gevraagd, met [B] in de cc, om het openstaande bedrag te betalen. Dit e-mailbericht houdt het volgende in:

“Fri, Jun 22, 2012 at 1:27 AM

[contactpersoon Chinese fabrikant] <[e-mailadres van contactpersoon]>

To: [A] <[e-mailadres van A]>, [e-mailadres 2 van A], [e-mailadres van B]

[A],

You’d better transfer the open amount plus the shipping cost.

Do you need insurance? The insurance amount is 0,3% of the total amount.

Do you need the CO (Certificate of Original)

Thank you

[Contactpersoon Chinese fabrikant]” 43

33. A] en [contactpersoon Chinese fabrikant] hebben in die periode ook gecorrespondeerd over de verpakking. [A] heeft daarover het volgende verklaard:

“[Contactpersoon Chinese fabrikant] had een bericht gestuurd op het e-mailadres van [B] om te vragen hoe de verpakking eruit moest zien. [Contactpersoon Chinese fabrikant] had een paar voorbeelden opgestuurd waaruit wij konden kiezen. Omdat ik geen antwoord van [C] en [B] kreeg, kon ik [contactpersoon Chinese fabrikant] geen antwoord geven.

[C] wilde (het Gerecht begrijpt: later) haar foto op de verpakking van de mondkapjes met de tekst “Minister Sra. [C] Minister di Salu, Medio ambiente i Naturalesa”. De tekst die op de verpakking moest komen, heb ik van [C] zelf gekregen. Ik heb de foto uiteindelijk niet van [C] en [B] gekregen.

Ik was ook aan het wachten op de kleur van de verpakking die [C] wilde. [C] had uiteindelijk voor “olive green” gekozen, net als de kleur van het logo van het ministerie van GMN. [C] had mij het logo van GMN getoond en zei tegen mij dat de verpakkingen van de mondkapjes dezelfde kleur moesten krijgen.” 44

34. Vervolgens heeft [C] op 8 augustus 2012 aan [A] gevraagd te regelen dat minder mondkapjes voor het al aanbetaalde bedrag zouden worden verzonden. Dat kan worden afgeleid uit het volgende e-mailbericht:

“Wed, Aug 8, 2012 at 12:32 PM

[C] <[e-mailadres van C]>

To: [e-mailadres van A]

Please hasi e maskernan menos pa e sen ku ya nos a duna splika nan ku mester hana nan mas pronto ku ta posibel i ku nan tin ku bira menos e duna bo e kantidat ku e tin di e sen ku ya nos a duna awor aki, den future ta wak sip or tuma sbra pero awor aki dduna nos e aantal di e sen ku nos a paga por fabor

Danki” 45

Ter terechtzitting is de inhoud van dit e-mailbericht door de tolk als volgt vertaald:

“Alsjeblieft maak de maskers voor minder geld dan wij al hebben gegeven. Leg aan ze uit dat we ze zo snel mogelijk moeten krijgen en dat ze minder moeten worden. Hij/zij moet het aantal aan jou geven dat hij/zij heeft voor het geld dat wij al hebben gegeven. In de toekomst zullen we kijken of de rest kan worden gestuurd, maar op dit moment geef ons het aantal waarvoor betaald is, alstublieft.

Bedankt” 46

35. A] heeft nog diezelfde dag het verzoek aan [contactpersoon Chinese fabrikant] gedaan, zo bljikt uit het hierna weergegeven e-mailbericht:

“Wed, Aug 8, 2012 at 10:22 PM

[A] <[e-mailadres van A]>

To: ji liangfeng <[contactpersoon Chinese fabrikant]861025@hotmail.com>

[Contactpersoon Chinese fabrikant],

Good morning,

Because of some last minute complications I might have to make a small change in our order and go with ordering what the already transferred amount of Usd. 7260,-- can cover including airfreight and insurance. Can you calculate this for us?

We will do all possible to come back with another backorder for the rest.

Thank you for understanding.

Best regards,

[A]” 47

36. A] heeft daarop direct aan [C] laten weten dat het verzoek is uitgezet. Zijn e-mailbericht aan haar houdt het volgende in:

“Wed, Aug 8, 2012 at 10:23 PM

[A] < [e-mailadres van A]>

[C] <[e-mailadres van C]>

Sra. e-mail a wordu manda. Manera nan rosponde mi ta mustra Sra.

Slds,

[A]

(Vrije vertaling Gerecht: Mevrouw. E-mailbericht is verzonden. Zodra zij hebben geantwoord, laat ik het aan u zien.

Groeten, [A]).” 48

37. Contactpersoon Chinese fabrikant] heeft vervolgens op 10 augustus 2012 laten weten dat dit niet meer mogelijk is. Zijn reactie luidt als volgt:

“Fri, Aug 10, 2012 at 1:37 AM

[Contactpersoon Chinese fabrikant <[e-mailadres conactpersoon]>

To: [A] <[e-mailadres van A]>

[A],

You mean that you just want the small quantity of masks. However we have already finished all masks with your logo GMN, so we cannot sell them for others.

Furthermore the price of the single mask is based on the quantity of more than 40.000. I can understand your situation. Please understand our situation.

Thank you very much.

[Contactpersoon Chinese fabrikant]” 49

38 [A] heeft over de daaropvolgende periode het volgende verklaard:

“Tussen augustus 2012 en december 2012 heb ik verschillende pogingen gedaan door naar hen, dus [C] en [B], toe te gaan of telefonisch om de rest van het geld te krijgen, zodat de bestelling zo spoedig mogelijk geleverd kan worden. Al deze pogingen waren tevergeefs.” 50

Bewijsoverwegingen

Ieder bewijsmiddel is, ook in zijn onderdelen, slechts gebruikt tot bewijs van dat bewezen verklaarde feit, of die bewezen verklaarde feiten, waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

De verdachte heeft zijn betrokkenheid bij de ten laste gelegde feiten ontkend. Dat medeverdachte [A] aan hem geldbedragen zijn verstrekt, had volgens hem betrekking op het aflossen van een schuld in het kader van het schoonmaken van het Wèchi-terrein voor de bouw.

De raadsvrouw heeft bepleit dat de verdachte van de gehele tenlastelegging zal worden vrijgesproken en heeft daartoe in de kern het volgende aangevoerd dat de voor de verdachte belastende verklaringen van [A]

niet als betrouwbaar kunnen worden aangemerkt.

Het Gerecht verwerpt dit verweer. Naar het oordeel van het Gerecht kunnen de verklaringen van medeverdachte [A] wel degelijk als betrouwbaar worden aangemerkt. Het Gerecht acht daarbij van belang dat medeverdachte [A] zijn verklaringen heeft onderbouwd met de door hem gevoerde

e-mailcorrespondentie en dat de door hem beschreven toedracht naadloos aansluit bij de geldstromen die in beeld zijn gekomen.

De verklaring van de verdachte dat de door medeverdachte [A] aan hem verstrekte geldbedragen verband hielden met de aflossing van een schuld, acht het Gerecht ongeloofwaardig. De verdachte heeft op geen enkele manier kunnen onderbouwen dat die schuld daadwerkelijk bestond. Bovendien valt daarmee niet te rijmen dat de verdachte vanuit China zijn vriendin Leonora heeft opgebeld om te vragen om medeverdachte [A] te ontmoeten en een bepaald geldbedrag over te maken naar het rekeningnummer van diens bedrijf. Dat geldt des te meer nu dat geldbedrag vervolgens door medeverdachte [A] naar de Chinese fabrikant van de mondkapjes is overgemaakt.

Het verweer wordt verworpen.

Ambtshalve heeft het Gerecht bij de beraadslaging uitgebreid stil gestaan of de vastgestelde feiten en omstandigheden wel de onder 1 ten laste gelegde vorm van oplichting opleveren. Ten laste is gelegd dat een offerte van NAf 365.853,49 was ingediend voor de aanschaf en levering van een partij mondkapjes, terwijl de verdachte en zijn mededaders “niet de intentie hadden of in staat waren om die partij mondkapjes te leveren”.

Voor het Gerecht staat echter vast dat de verdachte en zijn medeverdachten aanvankelijk wel degelijk de intentie hebben gehad om de partij mondkapjes te leveren. Binnen een maand na het incasseren van de cheque is de verdachte immers naar China gegaan om te onderhandelen en als gevolg van die onderhandelingen is vervolgens ook een aanbetaling gedaan. De opzet van het plan was veeleer dat welbewust een buitenproportionele hoge vergoeding werd geoffreerd voor levering van de mondkapjes, wetende dat die offerte door de invloed van de verdachte lichtvaardig zou worden geaccepteerd (vgl. HR 4 april 2016, ECLI:NL:HR:2006:AU5719, NJ 2006/398 m.nt. N. Keijzer, waarin een verdachte oudere, gemakkelijk te overreden mensen ervan overtuigde dat er een grote achterstand in onderhoud in hun woningen was om vervolgens veel te hoge prijzen te vragen voor kluswerkzaamheden).

Beslissend is daarom of de verdachte en zijn medeverdachten in staat waren de partij mondkapjes te leveren. Het Gerecht heeft uiteindelijk geconcludeerd dat die vraag ontkennend moet worden beantwoord. Weliswaar hadden de verdachte en de medeverdachten de levering met verkrijging van zo’n hoge vergoeding moeten kunnen regelen, maar vastgesteld moet worden dat zij dat niet hebben gedaan. De verdachte en/of de medeverdachten beschikten niet over 40.000 mondkapjes. Evenmin is gebleken dat aan de ingediende offerte een onderhandeling met een fabrikant ten grondslag lag. De onderhandelingen met de Chinese fabrikant begonnen pas nadat de cheque was geïncasseerd. De verdachte en/of de medeverdachten hebben vervolgens nagelaten om het volledige geldbedrag te betalen. Als gevolg daarvan moet worden vastgesteld dat zij niet binnen voor het handelsverkeer gebruikelijke leveringstermijnen in staat waren om te leveren.

Ten aanzien het onder 3 ten laste gelegde witwassen overweegt het Gerecht nog het volgende. Uit de bewijsmiddelen volgt dat de verdachte en medeverdachte [A] het geïncasseerde geldbedrag grotendeels hebben weggesluisd. Medeverdachte [A] heeft op aanwijzing van de verdachte niet alleen een groot contant geldbedrag opgenomen en aan de verdachte overhandigd, maar ook andere grote geldbedragen naar verschillende door de verdachte opgegeven bankrekeningen overgemaakt. Een van die bankrekeningen was de bankrekening van een bedrijf van de verdachte genaamd [bedrijf B] De verdachte heeft een groot deel van het daarheen overgemaakte geldbedrag contant opgenomen. Een ander groot bedrag werd overgeboekt naar de bankrekening van zijn vriendin [vriendin B]. Die bankrekening werd op dat moment feitelijk beheerd door de verdachte. Hij heeft vanaf die bankrekening geldbedragen contant opgenomen en overgeboekt naar andere bankrekeningen. Door op deze wijze met het door oplichting verkregen geld te schuiven, is kennelijk geprobeerd het zicht daarop te bemoeilijken. Het Gerecht concludeert dan ook dat de verdachte en medeverdachte [A] tezamen en in vereniging van enige geldbedragen de werkelijke aard en/of herkomst hebben verborgen en/of verhuld, wetende dat die geldbedragen onmiddellijk afkomstig waren uit enig misdrijf.

Kwalificatie en strafbaarheid van de bewezen verklaarde feiten

Het onder 1 bewezen verklaarde is voorzien bij en strafbaar gesteld in artikel 2:305 juncto artikel 1:123, aanhef en onder a, van het Wetboek van Strafrecht.

Het onder 1 bewezen verklaarde wordt als volgt gekwalificeerd:

Medeplegen van oplichting.

Het onder 3 bewezen verklaarde is telkens voorzien bij en strafbaar gesteld in artikel 2:404, eerste lid, aanhef en onder a, juncto artikel 1:123, aanhef en onder a, van het Wetboek van Strafrecht.

Het onder 3 bewezen verklaarde wordt als volgt gekwalificeerd:

Medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd.

Het bewezen verklaarde is strafbaar, nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid ervan opheffen of uitsluiten.

Strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluiten.

De verdachte is daarom strafbaar voor het hiervoor bewezen verklaarde.

Op te leggen straf

Het Gerecht heeft bewezen verklaard dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van de oplichting van BZV, waarmee een geldbedrag van NAf 365.853,49 is gemoeid, en aan het medeplegen van het witwassen van een groot deel van dat geldbedrag.

De officier van justitie heeft, uitgaande van een vergelijkbare bewezenverklaring, gevorderd dat het Gerecht de verdachte daarvoor zal veroordelen tot een gevangenisstraf 34 maanden met aftrek van voorarrest. Bij deze strafeis heeft de officier van justitie rekening gehouden met een beperkte overschrijding van de redelijke termijn.

De raadsvrouw heeft in subsidiaire zin bepleit dat aan de verdachte geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf zal worden opgelegd.

Het Gerecht overweegt als volgt.

Bij de bepaling van de op te leggen straf wordt gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen. Daarbij wordt rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals die onder de meer tot uitdrukking komt in de daarop gestelde wettelijke strafmaxima en de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd.

De verdachte heeft zich samen met zijn echtgenote en een vriend schuldig gemaakt aan oplichting. De verdachte was, zo leidt het Gerecht uit de bewijsmiddelen af, de bedenker van het oplichtingsplan. Het plan hield verband met de functie die zijn echtgenote op dat moment bekleedde. Zij was de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur en had uit dien hoofde (mede)zeggenschap over preventieprojecten. Door haar werd uiteindelijk het zogenoemde mondkapjesproject geïntroduceerd. De verdachte heeft in dat verband een vriend benaderd met het voorstel te helpen bij dit project.

Die vriend heeft op aanwijzing van de verdachte een eenmansbedrijf met een Chinese naam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en daarna – slechts op basis van door de verdachte aangeleverde informatie – zowel een offerte als een factuur opgesteld voor de levering van de mondkapjes. Zij beschikten op dat moment nog niet over mondkapjes en over de levering ervan was op dat moment evenmin onderhandeld. De offerte en de factuur gingen uit van een buitenproportioneel hoog bedrag, maar werden – kennelijk door toedoen van de echtgenote van de verdachte – bij BZV klakkeloos geaccepteerd. De gebruikelijke procedures werden overgeslagen en het geldbedrag werd in één keer uitgekeerd. Dat geldbedrag is vervolgens grotendeels door de verdachte en zijn vriend weggesluisd. De mondkapjes zijn nooit geleverd.

De verdachte heeft met dit handelen willens en wetens ten koste van gemeenschapsgelden financieel gewin behaald. Het Gerecht rekent de verdachte dat zwaar aan en is op grond van de aard en de ernst daarvan van oordeel dat slechts een straf die een onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming met zich brengt, als passende straf in aanmerking komt.

De verdachte heeft bovendien ervoor gekozen de verantwoordelijkheid voor zijn handelen niet op zich te nemen en heeft evenmin spijt getoond. Integendeel zelfs: hij heeft getracht de schuld volledig in de schoenen van zijn (toenmalige) vriend te schuiven. Het Gerecht weegt dat mee in de straftoemeting.

Het Gerecht stelt verder vast dat de verdachte niet eerder met politie en justitie in aanraking is gekomen.

Voor wat betreft de hoogte van die onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming heeft het Gerecht aansluiting gezocht bij de oriëntatiepunten voor straftoemeting die in Nederland voor fraudezaken zijn geformuleerd en die volgens het Gerecht grosso modo overeenkomen met de in Curaçao voor oplichting opgelegde straffen.

Die oriëntatiepunten geven, vertaald naar Curaçaose maatstaven, in geval van oplichting met een benadelingsbedrag tussen de NAf 250.000,-- en NAf 500.000,-- als indicatie een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 9 tot 12 maanden.

Het Gerecht neemt aan de hand daarvan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 11 maanden als uitgangspunt. Aanmerkelijk strafverhogend is in het geval van de verdachte dat het overgrote deel van het buitgemaakte gemeenschapsgeld bij hem is terechtgekomen. Als strafverhogende omstandigheid geldt ook dat hij zijn verantwoordelijkheid heeft geprobeerd af te schuiven op een ander, terwijl hij de bedenker van het plan was.

Het Gerecht is, na dit een en ander te hebben afgewogen, tot de slotsom gekomen dat in het geval van de verdachte in beginsel een gevangenisstraf voor de duur van 22 maanden passend en geboden is.

Het Gerecht stelt echter vast dat sprake is van een schending van het recht van de verdachte op berechting binnen een redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Die redelijke termijn heeft een aanvang genomen op 4 mei 2015, toen de verdachte werd aangehouden en in verzekering werd gesteld. De behandeling van zijn zaak in eerste aanleg is eerst op 15 augustus 2018 – en aldus niet binnen twee jaar – met een eindvonnis afgerond. Daarvoor zijn geen bijzondere omstandigheden aan te wijzen.

Het Gerecht is van oordeel dat de overschrijding van de redelijke termijn in dit geval tot strafvermindering moet leiden, in die zin dat de gevangenisstraf met 2 maanden moet worden verlaagd. Dat betekent dat het Gerecht de verdachte zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 20 maanden.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op artikel 1:62 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 413 van het Wetboek van Strafvordering, zoals deze luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het Gerecht:

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder 2 ten laste is gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

verklaart wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 en 3 ten laste gelegde heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij;

kwalificeert het bewezen verklaarde als hiervoor omschreven;

verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en de verdachte daarvoor strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 20 (twintig) maanden;

beveelt dat de tijd die door de verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht.

Dit vonnis is gewezen door de rechter, mr. T.E. van der Spoel, bijgestaan door mr. A.P. Verhaegh, zittingsgriffier, en op 15 augustus 2018 in tegenwoordigheid van voornoemde griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van het Gerecht in Curaçao.

1 Hierna wordt, tenzij anders vermeld, telkens verwezen naar ambtsedige - en door de desbetreffende verbalisant(en) in wettelijke vorm opgemaakte - processen-verbaal en overige geschriften, die zijn opgenomen in het einddossier, dat het Recherche Samenwerkingsteam (projectteam Duradero) naar aanleiding van het politieonderzoek Dubnium heeft opgemaakt. Dit einddossier bestaat uit een algemeen proces-verbaal (aangeduid als “map 1”, doorgenummerd van pagina 10000 tot en met 10050), de persoonsdossiers (aangeduid als “map 2”, doorgenummerd van pagina 20000 tot en met 20208), een dossier met de ambtshandelingen (aangeduid als “map 3”, doorgenummerd van pagina 30000 tot en met 31235) , het getuigendossier (aangeduid als “map 4”, doorgenummerd van 40000 tot en met 40122), een dossier met documenten (aangeduid als “map 5”, doorgenummerd van 50.000 tot en met 51294) en een methodiekendossier (aangeduid als “map 6”, doorgenummerd van pagina 60000 tot en met 60331).

2 Geschrift, te weten een brief, d.d. 24 februari 2014, pagina 30000.

3 Geschrift, te weten addendum bij brief, d.d. 24 februari 2014, pagina 30002.

4 Proces-verbaal van getuigenverhoor d.d. 2 april 2015, pagina 40032.

5 Een niet van voormeld einddossier deel uitmakend proces-verbaal, namelijk een proces-verbaal getuigenverhoor d.d. 19 oktober 2016, dat door rechter-commissaris mr. J.J.J. Schols is opgemaakt.

6 Proces-verbaal van getuigenverhoor d.d. 2 april 2015, pagina 40024.

7 Proces-verbaal van getuigenverhoor d.d. 12 maart 2015, pagina 40009.

8 Een niet van voormeld einddossier deel uitmakend proces-verbaal, namelijk een proces-verbaal getuigenverhoor d.d. 31 mei 2018, dat door rechter-commissaris mr. J.J.J. Schols is opgemaakt.

9 Proces-verbaal van getuigenverhoor d.d. 13 april 2015, pagina 40045 tot en met 40047.

10 Geschrift, te weten een factuur, d.d. 8 maart 2012, pagina 50009.

11 Geschrift, te weten een offerte, d.d. 8 maart 2012, pagina 50036.

12 Geschrift, te weten een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao, d.d. 10 januari 2013, pagina 30007.

13 Geschrift, te weten een ingevuld wijzigingsformulier, d.d. 14 maart 2012, pagina 50238 en 50239.

14 Geschrift, te weten een ingevuld aanvraagformulier, d.d. 28 maart 2012, pagina 50323.

15 Geschrift, te weten een bankoverzicht, pagina 50256.

16 Een niet van voormeld einddossier deel uitmakend proces-verbaal, namelijk het proces-verbaal d.d. 8 juni 2017 van het Korps Politie Curaçao met proces-verbaalnummer 201706080900 en onderwerp “Proces-verbaal verhoor [A]”, pagina 7 en 8.

17 Proces-verbaal van verhoor getuige [naam getuige] d.d. 16 april 2015, gemarkeerd als G-15-01, pagina 40087.

18 Een niet van voormeld einddossier deel uitmakend proces-verbaal, te weten een proces-verbaal van verhoor verdachte [D], d.d. 30 september 2015, gevoegd bij de 1e aanvulling algemeen proces-verbaal Dubnium, pagina 60345 tot en met 60347, 60349 en 60450.

19 Een niet van voormeld einddossier deel uitmakend proces-verbaal, namelijk het proces-verbaal d.d. 8 juni 2017 van het Korps Politie Curaçao met proces-verbaalnummer 201706080900 en onderwerp “Proces-verbaal verhoor [A]”, pagina 7 en 8.

20 Geschrift, te weten een bankafschrift, d.d. 15 september 2014, pagina 50330; geschrift, te weten bewijs van incasseren cheque en daaropvolgende storting, pagina 50537.

21 Een niet van voormeld einddossier deel uitmakend proces-verbaal, namelijk het proces-verbaal d.d. 12 juni 2017 van het Korps Politie Curaçao met proces-verbaalnummer 201706121415 en onderwerp “Proces-verbaal verhoor [A]”, pagina 2 en 3.

22 Een niet van voormeld einddossier deel uitmakend proces-verbaal, namelijk het proces-verbaal d.d. 8 juni 2017 van het Korps Politie Curaçao met proces-verbaalnummer 201706080900 en onderwerp “Proces-verbaal verhoor [A]”, pagina 2.

23 Een niet van voormeld einddossier deel uitmakend proces-verbaal, namelijk het proces-verbaal d.d. 12 juni 2017 van het Korps Politie Curaçao met proces-verbaalnummer 201706121415 en onderwerp “Proces-verbaal verhoor [A]”, pagina 3.

24 Proces-verbaal getuigenverhoor d.d. 2 juni 2015, pagina 40113 en 40115.

25 Geschrift, te weten een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao, d.d. 11 september 2014, pagina 50214.

26 Geschrift, te weten een bankafschrift, d.d. 8 oktober 2014, pagina 50434 tot en met 50436.

27 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 4 mei 2015, pagina 20079.

28 Geschrift, te weten een bankafschrift, d.d. 7 oktober 2014, pagina 50457 en 50458.

29 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 4 mei 2015, pagina 20189.

30 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 4 mei 2015, pagina 20192 tot en met 20194.

31 Geschrift, te weten een bankafschrift, d.d. 7 oktober 2014, pagina 50457.

32 Geschrift, te weten beschikbare vluchtgegevens, pagina 50046 en 50047.

33 Geschrift, te weten een bankafschrift, d.d. 7 oktober 2014, pagina 50457.

34 Geschrift, te weten een bankafschrift, d.d. 7 oktober 2014, pagina 50457.

35 Geschriften, te weten facturen, d.d. 4 mei 2012, pagina 50533 en 50535.

36 Geschrift, te weten een bankafschrift, d.d. 15 september 2014, gemarkeerd als D-065, pagina 50332.

37 Een niet van voormeld einddossier deel uitmakend proces-verbaal, namelijk het proces-verbaal d.d. 8 juni 2017 van het Korps Politie Curaçao met proces-verbaalnummer 201706080900 en onderwerp “Proces-verbaal verhoor [A]”, pagina 2.

38 Een niet van voormeld einddossier deel uitmakend proces-verbaal, namelijk het proces-verbaal d.d. 12 juni 2017 van het Korps Politie Curaçao met proces-verbaalnummer 201706121415 en onderwerp “Proces-verbaal verhoor [A]”, pagina 4.

39 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 4 mei 2015, pagina 20195.

40 Geschrift, te weten een bankafschrift, d.d. 7 oktober 2014, pagina 50457.

41 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 4 mei 2015, pagina 20195; proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 6 mei 2015, pagina 20205.

42 Een niet van voormeld einddossier deel uitmakend proces-verbaal, namelijk het proces-verbaal d.d. 12 juni 2017 van het Korps Politie Curaçao met proces-verbaalnummer 201706121415 en onderwerp “Proces-verbaal verhoor [A]”, pagina 5.

43 Een niet van voormeld einddossier deel uitmakend geschrift, namelijk een e-mailbericht d.d. 22 juni 2012, dat is gevoegd bij het proces-verbaal d.d. 12 juni 2017 van het Korps Politie Curaçao met proces-verbaalnummer 201706121415 en onderwerp “Proces-verbaal verhoor [A]”.

44 Een niet van voormeld einddossier deel uitmakend proces-verbaal, namelijk het proces-verbaal d.d. 12 juni 2017 van het Korps Politie Curaçao met proces-verbaalnummer 201706121415 en onderwerp “Proces-verbaal verhoor [A]”, pagina 5.

45 Een niet van voormeld einddossier deel uitmakend geschrift, namelijk een e-mailbericht d.d. 8 augustus 2012, dat is gevoegd bij het proces-verbaal d.d. 12 juni 2017 van het Korps Politie Curaçao met proces-verbaalnummer 201706121415 en onderwerp “Proces-verbaal verhoor [A]”.

46 Proces-verbaal van de op 3 juli en 1 augustus 2018 gehouden terechtzitting, houdende een mededeling van de tolk.

47 Een niet van voormeld einddossier deel uitmakend geschrift, namelijk een e-mailbericht d.d. 8 augustus 2012, dat is gevoegd bij het proces-verbaal d.d. 12 juni 2017 van het Korps Politie Curaçao met proces-verbaalnummer 201706121415 en onderwerp “Proces-verbaal verhoor [A]”.

48 Een niet van voormeld einddossier deel uitmakend geschrift, namelijk een e-mailbericht d.d. 8 augustus 2012, dat is gevoegd bij het proces-verbaal d.d. 12 juni 2017 van het Korps Politie Curaçao met proces-verbaalnummer 201706121415 en onderwerp “Proces-verbaal verhoor [A]”.

49 Een niet van voormeld einddossier deel uitmakend geschrift, namelijk een e-mailbericht d.d. 8 augustus 2012, dat is gevoegd bij het proces-verbaal d.d. 12 juni 2017 van het Korps Politie Curaçao met proces-verbaalnummer 201706121415 en onderwerp “Proces-verbaal verhoor [A]”.

50 Een niet van voormeld einddossier deel uitmakend proces-verbaal, namelijk het proces-verbaal d.d. 8 juni 2017 van het Korps Politie Curaçao met proces-verbaalnummer 201706080900 en onderwerp “Proces-verbaal verhoor [A]”, pagina 4.