Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2017:85

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
27-06-2017
Datum publicatie
17-07-2017
Zaaknummer
EJ 82804/2017 en 83014/2017
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

Auto's huren op naam van werkgever

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/3739
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

BESCHIKKING

in de zaak van:

[VERZOEKSTER],

wonende in Curaçao,

verzoekster in de zaak 82804, verweerster in de zaak 83014,

gemachtigde: mr. M.A. Koendjbiharie,

tegen

de naamloze vennootschap

S.E.L. Maduro & Sons (Curacao) N.V.,

gevestigd in Curaçao,

verweerster in de zaak 82804, verzoekster in de zaak 83014,

gemachtigde: mrs. K. de l’Isle en T.B. de Palm.

Partijen zullen hierna [verzoekster] en Maduro & Sons genoemd worden.

1 Het procesverloop

1.1. [

Verzoekster] heeft op 23 mei 2017 een verzoekschrift met producties ingediend. Maduro & Sons heeft op 12 juni 2017 een verzoekschrift ex artikel 7a: 1615w BW ingediend. Tevens heeft Maduro & Sons op voorhand producties ingezonden.

1.2.

Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling op 20 juni 2017 zijn de zaken gevoegd. Ter zitting hebben partijen en de gemachtigden het woord gevoerd, de gemachtigden aan de hand van door hen overgelegde pleitnotities. Partijen is aangezegd dat het Gerecht een beschikking zal geven.

1.3.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1. [

Verzoekster] is sinds 1 mei 1998 in dienst van Maduro & Sons, laatstelijk in de functie van Shipping Operations Supervisor.

2.2.

Op 4 maart 2017 heeft een gesprek plaatsgevonden met [verzoekster] nadat Maduro & Sons had vernomen dat er voor een bedrag van ongeveer NAf 180.000,- aan facturen open staat bij Economic Car Rental N.V. (verder: Economic Car Rental) ten laste van Maduro & Sons betreffende gehuurde auto’s. [verzoekster] heeft in dat gesprek toegegeven dat zij de auto’s bij Economic Car Rental heeft gehuurd voor privé doeleinden. [verzoekster] is vervolgens op staande voet ontslagen.

2.3.

In de daarop volgende ontslagbrief van 6 maart 2017 staat onder meer:

Zoals besproken tijdens ons gesprek op 4 maart jl., zijn wij op vrijdag 3 maart jl. ervan op de hoogte geraakt dat u (wederom) voor privé doeleinden auto’s heeft ingehuurd van een niet goedgekeurde “vendor”, te weten Economic Car Rental, onder naam van althans onder gebruikmaking van de naam van S.E.L. Maduro & Sons (Curacao) N.V. In 2015 hebben wij u reeds duidelijk bericht dat het onder geen enkele voorwaarde is toegestaan om dergelijke handelingen te verrichten.

2.4. [

Verzoekster] heeft per brief van 24 april 2017 de nietigheid van het ontslag ingeroepen.

2.5.

De advocaat van Economic Car Rental heeft Maduro & Sons per brief van 10 mei 2017 gesommeerd tot betaling van NAf 185.986,90.

2.6.

Maduro & Sons had al in 2015 met [verzoekster] gecommuniceerd over facturen van een ander autoverhuurbedrijf (toen Savanah Rental Car), tevens op naam van Maduro & Sons, terwijl ook in dat geval de opdracht was verstrekt door [verzoekster] in privé. In een brief van 2 februari 2015 aan [verzoekster] is van de zijde van Maduro & Sons herhaald dat:

.. het absoluut niet is toegestaan om voor eigen doeleinden danwel voor die van persoonlijke vrienden en kennissen gebruik te maken van de zakelijke contacten (…), werkomgeving c.q. infrastructuur en werktijd welk onder normale omstandigheden tbv. Maduro & Sons (Curacao) aangewend dienen te worden.

3 Het geschil

3.1. [

Verzoekster] verzoekt dat het Gerecht bij beschikking uitvoerbaar bij voorraad, zakelijk weergegeven, Maduro & Sons veroordeelt tot doorbetalen van haar loon totdat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zal zijn beëindigd. Voorts verzoekt [verzoekster] dat Maduro & Sons wordt veroordeeld in de proceskosten.

3.2. [

verzoekster] legt aan de vordering ten grondslag dat zij onterecht is ontslagen. [verzoekster] heeft met Economic Car Rental privé transacties gesloten en zij zal zelf haar schuld aan Economic Car Rental voldoen, zonder daar Maduro & Sons bij te betrekken. [verzoekster] heeft nooit geld van Maduro & Sons aangewend om Economic Car Rental te betalen.

3.3.

Maduro & Sons heeft verweer gevoerd. Volgens haar levert de handelswijze van [verzoekster] een dringende reden op. Voor het geval het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is, verzoekt Maduro & Sons de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens gewichtige redenen althans gewijzigde omstandigheden.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Artikel 1615o lid 1 en 1615p bepalen – in de kern – dat een werkgever een werknemer op staande voet kan ontslaan zonder schadeplichtig te zijn als er sprake is van een dringende reden, bestaande uit zodanige daden, eigenschappen of gedragingen dat deze tot gevolg hebben dat van de werkgever niet kan worden gevergd de dienstbetrekking voort te laten duren.

4.2.

In onderhavige zaak heeft [verzoekster] auto’s gehuurd voor privé doeleinden op naam van Maduro & Sons. [verzoekster] heeft niet toegelicht om welke reden zij haar werkgever heeft betrokken bij die privé handelingen. Haar gedragingen hebben wel tot gevolg dat Maduro & Sons (tot twee keer toe) is geconfronteerd met onbetaalde facturen afkomstig van autoverhuurbedrijven. Economic Car Rental spreekt Maduro & Sons nu aan in verband met betaling van genoemde facturen. Maduro & Sons heeft [verzoekster] al in 2015 duidelijk laten weten dat dit niet geoorloofd is. Dat heeft [verzoekster] er niet van weerhouden om toch door te gaan met het huren van auto’s, op grote schaal, op naam van Maduro & Sons.

4.3.

Dat [verzoekster] het door Maduro & Sons aan Economic Car Rental verschuldigde bedrag zelf gaat betalen, zoals zij stelt, doet niets af aan de verwijtbaarheid van haar handeling. Bovendien geldt dat [verzoekster] op dit moment geen verhaal biedt (zo stelt [verzoekster] zelf), zodat Economic Car Rental verhaal zal zoeken bij Maduro & Sons.

4.4. [

verzoekster] stelt tevergeefs dat zij aan Economic Car Rental zou hebben verzocht om de facturen niet langer op naam van Maduro & Sons te zetten. Deze stelling is door [verzoekster] niet concreet gemaakt, onderbouwd en/of bewezen, waardoor dit geenszins vast staat. In ieder geval heeft die beweerdelijke mededeling geen effect gehad, nu Maduro & Sons (inmiddels) beschikt over een map met vele facturen van Economic Car Rental gericht aan Maduro & Sons vanaf 2013 tot maart 2017.

4.5.

Dat [verzoekster] nooit geld van Maduro & Sons heeft aangewend voor het in privé huren van auto’s legt geen gewicht in de schaal. Dit is immers niet meer dan normaal en doet niets af aan de verwijtbaarheid van haar gedragingen.

4.6.

Kortom, de gedragingen van [verzoekster] waren in haar arbeidsverhouding met Maduro & Sons, zoals zij ook wist, niet geoorloofd en berokkenen schade aan de werkgever, zodat er sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet. De vordering van [verzoekster] wordt dus afgewezen.

4.7.

De verzochte voorwaardelijke ontbinding wordt toegewezen wegens gewichtige redenen, bestaande uit de dringende reden zoals hiervoor is overwogen (artikel 1615w lid 5 BW).

4.8. [

Verzoekster] wordt als de verliezende partij veroordeeld in de proceskosten van beide verzoeken.

5 De beslissing

Het Gerecht:

Ter zake de vordering van [verzoekster]

- wijst af het gevorderde;

- veroordeelt [verzoekster] in de proceskosten van Maduro & Sons bestaande uit het gemachtigdensalaris van NAf 500,-.

Ter zake de vordering van Maduro & Sons

- ontbindt de arbeidsovereenkomst met ingang van 27 juni 2017, voor zover in kracht van gewijsde in rechte komt vast te staan dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen niet op 4 maart 2017 is geëindigd;

- veroordeelt [verzoekster] in de proceskosten van Maduro & Sons bestaande uit griffierecht van NAf 450,- en het gemachtigdensalaris van NAf 1.000,-

Deze beschikking is gegeven door mr. S.E. Sijsma, rechter in het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao en in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 27 juni 2017.