Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2017:7

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
02-02-2017
Datum publicatie
07-02-2017
Zaaknummer
E.J. no. F. 81849/2017
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Pre-pack. Faillissement Curaçaosche Dok Maatschappij Toestemming activatransactie

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/650
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

E.J. no. F. 81849/2017

Datum beschikking: 2 februari 2017

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

BESCHIKKING

van de rechter-commissaris in het faillissement van

de naamloze vennootschap

N.V. Curaçaose Dok Maatschappij (CDM),

gevestigd te Curaçao,

curator: mr. A. Huizing

1. Bij vonnis van dit gerecht van heden is CDM op eigen verzoek in staat van faillissement verklaard. Mr. A. Huizing is daarbij aangesteld als curator en de rechter die deze beschikking geeft is daarbij benoemd als rechter-commissaris.

2. De curator verzoekt toestemming ex artikel 96 jo. 169 lid 4 Faillissementsbesluit 1931 tot onderhandse verkoop van goederen van CDM. De curator wenst daartoe twee koopovereenkomsten aan te gaan. Het betreft een driepartijenovereenkomst tussen de curator (als Vendor), Damen Shiprepair Curacao B.V. (als Purchaser) en CDM Holding N.V., alsmede een koopovereenkomst tussen de curator (als Vendor) en CDM Holding N.V. (als Purchaser).

3. De overeenkomsten beogen onder meer te bewerkstelligen dat, tegenover de overdracht door de curator van “assets” van CDM, het voltallige personeel van CDM (378 werknemers) door Damen Shiprepair Curacao B.V. wordt overgenomen, evenals het onderhanden werk en lopende contracten. Voorts zal een zodanig bedrag ter beschikking van de curator worden gesteld dat aan de concurrente crediteuren in het faillissement 50% van hun vordering zal moeten kunnen worden voldaan.

4. Voorafgaand aan het faillissement is door CDM om een “pre-pack” verzocht. Een pre-pack is een op Curacao nog niet eerder toegepaste, maar elders, waaronder in Nederland, wel in praktijk gebrachte figuur, waarbij op verzoek van de schuldenaar door het gerecht een beoogd curator en een beoogd rechter-commissaris worden aangewezen die in geval van het faillissement van de schuldenaar als zodanig zullen worden benoemd, zulks teneinde de schuldenaar in de gelegenheid te stellen voorafgaande aan de faillietverklaring in stilte een activatransactie voor te bereiden en door de te benoemen curator te laten toetsen op doelmatigheid en rechtmatigheid.

5. Een pre-pack kan een nuttig instrument zijn om het doorgaans optredende nadeel voor schuldeisers, werknemers en derden als gevolg van een faillissement te beperken en een bedrijf “te redden”. De gegevens met betrekking tot de gedurende de laatste twintig jaar op Curacao beëindigde faillissementen van rechtspersonen (circa 400 stuks) wijzen uit dat bij een reguliere afwikkeling het slechts bij hoge uitzondering tot enige vorm van doorstart komt en dat uitkering aan concurrente schuldeisers, hoe gering ook, een zeldzaamheid is. Het gros van de faillissementen eindigt in een liquidatie van de onderneming, waarna de opbrengsten niet of nauwelijks toereikend blijken te zijn voor de voldoening van de faillissementskosten.

6. Het verzoek van CDM om een pre-pack is op 30 augustus 2016 ingewilligd met de volgende kanttekeningen en voorwaarden:

1.

Hierbij wijs ik mr. A. Huizing aan als beoogd curator in geval het tot een faillissement van CDM komt. In uw verzoek hebt u voldoende aannemelijk gemaakt dat de voorbereiding op een eventueel faillissement de schade voor de betrokkenen - onder wie de werknemers van CDM - in zodanige mate kan beperken, dat dit opweegt tegen de omstandigheden dat de voorbereiding in stilte plaatsvindt en dat een wettelijk kader voor “stille bewindvoering” ontbreekt.

2.

De beoogd curator is er voor de gezamenlijke schuldeisers, niet voor CDM, haar aandeelhouder of voor gegadigden voor doorstart.

3.

Deze aanwijzing geldt in beginsel tot en met 14 september 2016. Indien verlenging gewenst is, ontvang ik graag tevoren een onderbouwd verzoek daartoe.

4.

Bij deze stille bewindvoering zal zoveel mogelijk analoog moeten worden gehandeld aan de inmiddels in Nederland beproefde en daar nu ook bijna wettelijk verankerde praktijk. Zie: [ link naar website rechtspraak.nl 'Faillissementswet gewijzigd: wettelijke grondslag voor stille curator' ]

5.

De stille bewindvoerder dient zoveel mogelijk de Insolad-regels voor beoogd curatoren te volgen. Zie www.insolad.nl/regelgeving/best-practice-rules

6.

Van belang vind ik in het bijzonder snelle, transparante en toegankelijke verslaglegging. Dit verslag dient in geval van faillissement direct beschikbaar te zijn, met samenvatting in het Nederlands, Engels en Papiaments, ook op de website van de curator of van CDM. Zie in dit verband ook art. 9 (…) van de Insolad-regels (…)

7.

Het salaris van de beoogd curator (…) zal worden vastgesteld overeenkomstig de Faillissementsrichtlijnen 2012. U zult ten genoegen van de beoogd curator zekerheid dienen te stellen voor diens salaris.

7. Door de (beoogd) curator is verslag gedaan van zijn bevindingen terzake de solvabiliteit van CDM en van de mogelijkheden voor een activatransactie. Aannemelijk is geworden dat CDM niet meer levensvatbaar was en dat een reguliere afwikkeling van haar faillissement ertoe zou leiden dat haar 378 werknemers hun werk zouden verliezen en dat geen uitkering zou kunnen geschieden aan de concurrente schuldeisers. De voorgestelde koopovereenkomsten met Damen Shiprepair Curacao B.V. en CDM Holding N.V., waardoor de activiteiten van het scheepsdok kunnen worden gecontinueerd, beperken naar het zich laat aanzien de maatschappelijke schade door het faillissement, en in het bijzonder de schade voor werknemers en schuldeisers, aanzienlijk. De gevraagde toestemming voor het aangaan van die overeenkomsten zal dan ook worden verleend.

Beslissing

De rechter-commissaris geeft de curator toestemming tot het aangaan van de heden door de curator aan de rechter-commissaris voorgelegde en door de rechter-commissaris voor gezien geparafeerde koopovereenkomsten als hiervoor onder 2. omschreven, met bijlagen.

Deze beschikking is op 2 februari 2017 gegeven door mr. P.E. de Kort, rechter-commissaris in faillissementen in het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao.