Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2016:107

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
19-10-2016
Datum publicatie
03-11-2016
Zaaknummer
KG 80405 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Rectificatie. Ongefundeerde beschuldigingen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak


GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

SINT MARTINUS UNIVERSITY N.V.,

domicilie gekozen hebbende in Curaçao,

eiseres,

gemachtigde: mr. A.I. Martis,

tegen

[GEDAAGDE],

wonende in Curaçao,

gedaagde,

procederend in persoon.

Partijen zullen hierna SMU en [gedaagde] genoemd worden.

1 Verloop van de procedure

1.1.

SMU heeft op 23 september 2016 een verzoekschrift met producties ingediend. Bij e-mail van 4 oktober 2016 heeft SMU een aantal producties in het geding gebracht. Vervolgens heeft op 5 oktober 2016 de mondelinge behandeling plaatsgevonden, waarbij namens SMU de heer [naam] (directeur) en de gemachtigde zijn verschenen en waarbij [gedaagde] in persoon is verschenen.

1.2.

Vonnis is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1. [

Gedaagde] voert een eenmanszaak onder de naam Core Communications en geeft de digitale krant Curaçao Chronicle uit.

2.2.

Op 19 september 2016 heeft de Curaçao Chronicle een artikel gepubliceerd met de titel “Sint Martinus University involved in illegal activities”. Het artikel bevat de volgende tekst:

“According to reliable sources, the medical school in Curaçao St. Martinus University is involved in illegal activities. The biggest offense of the university is bringing students and staff members illegally to run the school.

The source, indicated that the university has been involved in such activities for a long time. Many professors have left since they were all working illegally and were not receiving their payment for their work. The source also has proof which shows that the school's activities are against the immigration rules of the island.

Last semester the university had many professors who came to the island on visitors' visa, stayed on the Island for 5-6 (or even more) months and worked for the school. Some got paid for their work while others didn't. They were not carrying legal documents to support their employment. The school and the staff are fully supporting this method of employing professors and are not hesitant in continuing their approach, the source indicated. Apparently, they are repeating the same behaviour this semester. There is even a staff member from Curaçao who supports this illegal activity. This is the person who handles the immigration documents on behalf of the school. This person is well aware of the illegal activities and has not once raised her voice against it.

Their illegal staff includes;

Dr. [naam 1] - the dean of academic affairs who had been on this Island from last year's November and stayed till April of 2016. He worked for school as the Dean and an instructor of Anatomy and Neuroscience. He had come to the Island on visitor's visa and left in April under the same while throughout his stay he was illegally employed by the university and got paid for his work. The university is bringing him back this week. It is not sure if he will be coming under a work permit or again his entry win be illegal. His title with a picture is even posted on the university's website and has been up all along while he was illegal on the island.

Dr. [naam 2] - The Physiology professor who came to the island back in February of 2016 and stayed employed at the university until June of 2016. He as well as others came on visitor's visa and overstayed on the island illegally and worked for the school. He is one of the professors who refused to continue his employment with the school due to their unprofessional behaviour and the school shows it as if he was fired.

Dr. [naam 3] - another professor who taught Microbiology and Immunology at the school, who had come as a visitor and stayed illegally and got paid for his work during February to June of 2016.

According to the source, tt is such a shame that the university continues their behaviour and tampers with the Curacao's immigration rules.

Dr. [naam 4], Dr. [naam 4] and Dr. [naam 5] are the three new professors hired by the university. All are from India and they all have come on visitor's visa but are all teaching the current semester without having their work permit. Apparently there will be more staff members that will come in the future and work illegally on the island, said the source.

The university has also hired one of its former students, [naam 6] as an Anatomy's professor and the Dean of Student Affairs. [naam 6] as others have come on visitor's visa, which was easy for him to get due to his US nationality. He has been working for the university illegally for the past couple months. [naam 6] is not even qualified to be teaching the students as he himself has not finished his medical studies. The school has also uploaded his picture with a short bio on the school's website.

According to another reliable source, Mrs. [naam] - the owner of the university is not only getting staff illegally but is also continuously bringing lots of Indian (and foreign) students on the Island but the school fails to get their permits ready in time. There have been many students in the past semesters and even currently who stay and study on the Island for months and months without having their sedula (I.D.)/permit or even having the application submitted. She is not only cheating the system by appointing illegal staff, but she is also forging many student's documents from India, such as their police clearance just to get more students in the school and to make more money. There have been many applications submitted to the Curacao's immigration department with fake ID' s and fake police certificates. She is cheating the system, students, and their families in every way she possibly can.

There is another name, [naam 7] who was brought to the Island couple years back as a chef for the school and he has been working as the security guard on night watch all along. He has no training, no qualification to be working as a security guard and his work permit is also to be working as a chef but they made him the guard of the school.

All the school's drivers except for one, drive the school car without carrying a legal drivers' license or even without having any license with them.

The school has been cheating the government, playing with the law and misleading officials at every stage possible.

Any effort to receive a reaction from the school has been to no avail.”

3 Het geschil

3.1.

SMU vordert dat het Gerecht, oordelend in kort geding, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad [gedaagde] beveelt om de gepubliceerde tekst te rectificeren binnen 24 uren na het vonnis of na betekening, zodanig dat de lezers van Curaçao Chronicle zullen kunnen lezen, bij herhaling, dat de inhoud van dat artikel, met name de beschuldigingen, volstrekt onwaar zijn, of een zodanige tekst bij de behandeling op te stellen door het Gerecht of voor de behandeling in te dienen namens SMU, met verbeurte van een dwangsom van minstens

1 miljoen Amerikaanse dollars per dag, of een door het Gerecht in goede justitie vast te stellen bedrag per dag, tot een maximum door het Gerecht in goede justitie vast te stellen bedrag voor het onverhoopte geval dat [gedaagde] mocht nalaten te voldoen aan de beslissing, kosten rechtens.

3.2.

SMU legt aan haar vordering het volgende ten grondslag. De inhoud van het artikel is volstrekt leugenachtig en onrechtmatig jegens SMU. SMU lijdt hierdoor schade, zowel financieel als wat betreft de eer en goede naam van SMU. De financiële schade bestaat uit het verlies van studenten en bedraagt meer dan 2,4 miljoen US dollars.

3.3. [

gedaagde] voert gemotiveerd verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Het Gerecht stelt het volgende voorop. Een bevel tot rectificatie vormt een beperking van het in artikel 10 eerste lid EVRM gewaarborgde recht van vrijheid van meningsuiting. Dat recht kan slechts worden beperkt indien dit bij de wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam of de rechten van anderen (artikel 10 tweede lid EVRM). Van een beperking die bij de wet is voorzien is sprake, wanneer de beschuldiging in het hiervoor onder 2.2. weergegeven artikel in de Curaçao Chronicle dat (kort samengevat) SMU betrokken is bij illegale activiteiten, onrechtmatig is in de zin van artikel 6:162 BW. Voor het antwoord op de vraag welk recht - het recht op vrije meningsuiting of het recht ter bescherming van de goede naam - in dit geval zwaarder weegt, moeten de wederzijdse belangen worden afgewogen.

4.2.

Het belang van SMU is dat zij niet mag worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen. Het belang van [gedaagde] is dat hij zich in het openbaar kritisch, informerend, opiniërend of waarschuwend moet kunnen uitlaten over misstanden die de samenleving raken. Welk van deze belangen, die in beginsel gelijkwaardig zijn, in dit geval zwaarder weegt, hangt af van de omstandigheden van het geval. Tot die omstandigheden behoren de ernst van de beschuldigingen, van de inbreuk op de goede naam en - bezien vanuit het algemeen belang - van de misstand die de publicatie aan de kaak wil stellen, alsmede de mate waarin de beschuldigingen ten tijde van de uitlatingen steun vonden in het beschikbare feitenmateriaal.

4.3.

De beschuldigingen van [gedaagde] aan het adres van SMU komen er - kort gezegd - op neer dat SMU in strijd met de immigratieregels van Curaçao handelt en werkt met illegale werknemers en studenten, een onbevoegde docent, een ongekwalificeerde beveiliger en chauffeurs zonder rijbewijs en dat de eigenaar (mevrouw [naam]) het systeem bedriegt door illegale medewerkers aan te stellen en documenten van vele studenten uit India vervalst, om meer studenten te werven en dus meer geld te verdienen. Dit zijn zware beschuldigingen die een ernstige inbreuk vormen op de goede naam van SMU, maar waarmee - indien ze juist zijn - ook ernstige misstanden aan de kaak zouden worden gesteld.

4.4.

Het is aan [gedaagde], die de beschuldigingen openbaar heeft gemaakt, om in het kader van dit kort geding, tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door SMU, voldoende aannemelijk te maken dat deze steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal. [gedaagde] heeft aangevoerd dat hij over verschillende bronnen beschikt maar geen namen wil noemen. Hij heeft niet

- per bron - meegedeeld of onderbouwd wat die bron en waarover die bron heeft verklaard. Daarmee is de juistheid van de beweringen van [gedaagde] volstrekt oncontroleerbaar gebleven en heeft hij de beschuldigingen niet aannemelijk kunnen maken. In dit kort geding moet er dan ook van worden uitgegaan dat de beschuldigingen ongefundeerd zijn.

4.5.

Het uiten van deze ongefundeerde beschuldigingen is onrechtmatig jegens SMU. Het is in het belang van SMU noodzakelijk dat een en ander wordt rechtgezet. Rectificatie is daartoe een adequaat middel en ook proportioneel, voor zover de rectificatie wordt beperkt tot de digitale krant waarin [gedaagde] de beschuldigingen heeft geuit.

4.6.

In de rectificatie kan - overeenkomstig het verzoek van SMU - worden volstaan met de tekst dat de beschuldigingen niet juist zijn, een en ander zoals hieronder nader bepaald. De rectificatie zal in de Engelse taal moeten worden geplaatst, omdat de beschuldigingen in die taal zijn gepubliceerd. In de rectificatie moet gebruik worden gemaakt van hetzelfde lettertype en dezelfde lettergrootte als de publicatie waarop de rectificatie betrekking heeft. De kop van de rectificatie dient met vet gedrukte letters te worden geplaatst. Het belang van SMU bij een herhaalde rectificatie, zoals door haar verzocht, is onvoldoende toegelicht en ook overigens niet gebleken.

4.7.

De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd tot redelijk geachte bedragen, een en ander zoals hieronder nader is bepaald.

4.8. [

gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, die tot op heden aan de zijde van SMU worden begroot op NAf 421,76 aan exploitkosten, NAf 450,00 aan griffierecht en NAf 1.000,00 aan salaris van de gemachtigde, zijnde in totaal NAf 1.871,76.

5 De beslissing

Het Gerecht:

Rechtdoende in kort geding:

5.1.

beveelt [gedaagde] om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis, zonder enig commentaar van zijn kant, op de voorpagina van de Curaçao Chronicle

- met gebruikmaking van hetzelfde lettertype en dezelfde lettergrootte als de publicatie waarop de rectificatie betrekking heeft - de volgende rectificatie in de Engelse taal te (doen) plaatsen:

RECTIFICATIE inzake Sint Martinus University

In de Curaçao Chronicle van 19 september 2016 is een artikel verschenen onder de kop ‘Sint Martinus University involved in illegal activities’. In dit artikel zijn verschillende beschuldigingen jegens Sint Martinus University geuit.

Bij vonnis van 19 oktober 2016 heeft het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao geoordeeld dat Curaçao Chronicle deze beschuldigingen niet aannemelijk heeft kunnen maken en dat dit artikel dan ook onrechtmatig is jegens Sint Martinus University.”,

op straffe van verbeurte van een dwangsom van NAf 1.000,00 voor elke dag of gedeelte van een dag dat [gedaagde] in gebreke blijft aan dit bevel te voldoen, met een maximum van NAf 20.000,00;

5.2.

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van SMU begroot op NAf 1.871,76;

5.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.4.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis in kort geding is gewezen door mr. I.H. Lips, rechter in het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, en in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 19 oktober 2016.