Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2015:39

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
02-10-2015
Datum publicatie
17-08-2016
Zaaknummer
AR KG 75367/2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Afsluiting stroom door energieleverancier wegens achterstand betaling van ongeregistreerd verbruik. Klant te goeder trouw, afsluiting in de omstandigheden van het geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

Vonnis

in het kort geding van:

[EISERES IN CONVENTIE, GEDAAGDE IN RECONVENTIE],

wonend in Curaçao,

eiseres in conventie, gedaagde in reconventie,

gemachtigde: mr. A.Ch. van Hoof,

tegen

de naamloze vennootschap

KOMPANIA DI DISTRIBUSHON DI AWA I ELEKTRISIDAT DI KÒRSOU (KODELA) N.V., h.o.d.n. Aqualectra Distribution,

gevestigd in Curaçao,

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

gemachtigde: mr. M.R. Hammoud.

1 Het verloop van de procedure

[eiseres in conventie, gedaagde in reconventie] heeft op 8 september 2015 een verzoekschrift ingediend. De zaak is behandeld ter zitting van 23 september 2015. Aqualectra heeft daarbij pleitnotities overgelegd en verwezen naar haar op voorhand overgelegde conclusie van eis in reconventie en producties. Op 28 september 2015 is vonnis gevraagd. De uitspraak daarvan is bepaald op heden.

2 Het geschil

2.1

In dit vonnis wordt het volgende als vaststaand aangenomen.

 1. [eiseres in conventie, gedaagde in reconventie] is klant bij water- en energieleverancier Aqualectra. Zij heeft op haar woonadres aan de [woonadres] te Curaçao sinds jaar en dag een aansluiting voor de levering van stroom. Tussen partijen is daartoe op enig moment een overeenkomst gesloten.

 2. Het verbruik van stroom door [eiseres in conventie, gedaagde in reconventie] wordt gemeten met een meter, die zich, zoals gebruikelijk, in een nis aan de straatkant van het perceel van [eiseres in conventie, gedaagde in reconventie] bevindt.

 3. De meterstand wordt, zoals gebruikelijk, maandelijks door een door Aqualectra ingeschakelde (hulp)persoon opgenomen.

 4. Op 11 december 2013 heeft Aqualectra de oude meter vervangen door een digitale meter.

 5. Bij brief van 2 oktober 2014 heeft Aqualectra [eiseres in conventie, gedaagde in reconventie] als volgt bericht:

“Bij een controle, dat Aqualectra d.d. 12-11-2013 aan uw meetinrichting heeft verricht, hebben wij onrechtmatigheid geconstateerd aan hetzij uw meter, meetinrichting of uw installatie. Deze onrechtmatigheid heeft ertoe geleid dat een deel van het verbruikte water en/of elektra niet is geregistreerd. Deze handelswijze is in strijd met onze aansluitvoorwaarden, meer in het bijzonder met:

Artikel 25 lid 1B

Het is de aanvrager en verbruiker verboden door of vanwege het bedrijf aangebrachte verzegeling te verbreken of te doen verbreken.

Artikel 25 lid 1C

Het is de aanvrager en verbruiker verboden handelingen te verrichten of te doen verrichten, waardoor de omvang van de levering niet juist kan worden vastgesteld dan wel een situatie te scheppen waardoor het normaal functioneren van de meetinrichting of andere apparatuur van het bedrijf wordt verhinderd, of de tarieven en vergoedingsregeling van het bedrijf niet juist kunnen worden toegepast.

(…)

Er zal op uw rekening conform bovenstaand artikel een bedrag van NAF. 14.238,37 opgevoerd worden. (…) Indien wij na 4 weken geen reactie van u ontvangen, zal genoemd bedrag op uw rekening opgevoerd worden.”

Bij brief aan Aqualectra van 15 oktober 2015 heeft [eiseres in conventie, gedaagde in reconventie] betwist dat er sprake is geweest van een onrechtmatigheid, heeft zij er op gewezen dat zij steeds volledig aan haar betalingsverplichtingen voldoet en heeft zij om een onderbouwing van het bedrag van Naf. 14.238,37 gevraagd.

Vervolgens is overleg gevoerd en gecorrespondeerd. Aqualectra heeft het bedrag van Naf. 14.238,37 opgenomen op de maandelijkse factuur aan [eiseres in conventie, gedaagde in reconventie] onder de noemer “konsumo no registra”. [eiseres in conventie, gedaagde in reconventie] heeft dat bedrag niet voldaan. De overige haar in rekening gebrachte bedragen wel.

In de periode maart-september 2015 heeft Aqualectra [eiseres in conventie, gedaagde in reconventie] vier maal van stroom afgesloten, waarna na protest weer aansluiting volgde.

Door [eiseres in conventie, gedaagde in reconventie] is kort voor de zitting een (naar het Gerecht begrijpt door het factureringssysteem van Aqualectra automatisch gegenereerde) aankondiging ontvangen dat wederom tot afsluiting wordt overgegaan indien het volgens Aqualectra uitstaande bedrag van Naf. 14.238,37 niet wordt betaald.

2.2 [

eiseres in conventie, gedaagde in reconventie] vordert dat het Gerecht bij vonnis in kort geding, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Aqualectra zal gelasten de stroomtoevoer naar haar adres binnen twee uur na het wijzen van het vonnis te herstellen en die stroomtoevoer niet meer opzettelijk af te sluiten zolang het maandelijks in rekening te brengen verbruik tijdig wordt voldaan, op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Aqualectra in de proceskosten.

2.3 [

eiseres in conventie, gedaagde in reconventie] legt aan haar vordering ten grondslag dat Aqualectra door tot afsluiting over te gaan jegens haar misbruik maakt van haar machtspositie als monopolist op het gebied van stroomleverantie. Volgens [eiseres in conventie, gedaagde in reconventie] heeft zij de door haar verbruikte stroom steeds betaald en kan zij de door Aqualectra gestelde manipulatie met de meter niet plaatsen. [eiseres in conventie, gedaagde in reconventie] betwist dat de algemene voorwaarden waarop Aqualectra zich beroept aan haar ter hand zijn gesteld, op welke grond zij die voorwaarden heeft vernietigd. Ten slotte bestrijdt zij de hoogte van het door Aqualectra gestelde ongeregistreerd verbruik en doet zij een beroep op verjaring.

2.4

Aqualectra voert verweer. Zij stelt dat haar afdeling opsporing onrechtmatig verbruik op 12 november 2013 tijdens een controle van de meter van [eiseres in conventie, gedaagde in reconventie] heeft vastgesteld dat de verzegeling van de meter was verbroken en dat een van de drie “shunts” open was, hetgeen betekent dat de stroom verbruikt via de bij die shunt behorende groep niet gemeten werd. Aqualectra verwijst hiervoor naar het rapport dat van deze constatering is opgemaakt door haar betreffende medewerkers, die tevens buitengewoon agent van politie zijn. Volgens Aqualectra is zij, mede op grond van de toepasselijke algemene voorwaarden, gerechtigd de levering van stroom aan [eiseres in conventie, gedaagde in reconventie] op te schorten totdat [eiseres in conventie, gedaagde in reconventie] het niet-geregistreerde stroomverbruik heeft vergoed. Volgens Aqualectra leidt een herberekening van het stroomverbruik op basis van het door de in 2013 geplaatste digitale meter gemeten werkelijke verbruik tot de slotsom dat over de periode van 14 september 2005 tot en met 13 november 2013 een bedrag van Naf. 13.963,37 aan verbruikte maar niet geregistreerde stroom dient te worden bijbetaald, vermeerderd met Naf. 25 wegens het verbreken van het zegel en Naf. 250 aan contractuele boete. Aqualectra vordert in reconventie de veroordeling van [eiseres in conventie, gedaagde in reconventie] tot betaling van het totaal van deze bedragen.

3 De beoordeling

3.1

Het Gerecht zal bij de beoordeling in dit kort geding tot uitgangspunt nemen dat juist is de vaststelling door Aqualectra op 13 november 2013 dat de verzegeling van de meter van [eiseres in conventie, gedaagde in reconventie] was verbroken en dat één van de “shunts” was geopend. Het Gerecht zal voorts tot uitgangspunt nemen dat [eiseres in conventie, gedaagde in reconventie], zoals zij met klem heeft gesteld en door Aqualectra niet is betwist, niet de hand heeft gehad in enige manipulatie van de meter en daarmee niet bekend was. Ten slotte neemt het Gerecht tot uitgangspunt dat afgenomen stroom, of deze nu door de meter is geregistreerd of niet, in beginsel dient te worden betaald, ook zonder daartoe strekkende bepaling in de algemene voorwaarden, en dat Aqualectra als leverancier in beginsel bevoegd is tot opschorting van verdere levering indien een afnemer niet bereid is tot het treffen van een betalingsregeling van het vastgestelde bedrag gemoeid met het ongeregistreerd verbruik.

3.2

In het onderhavige geval doen zich de volgende bijzondere omstandigheden voor:

 • -

  Het verbreken van de verzegeling en het openzetten van de shunt zou volgens Aqualectra al in 2005 hebben plaatsgehad;

 • -

  Bij de maandelijkse meteropneming namens Aqualectra is sindsdien kennelijk nimmer opgemerkt – of althans nimmer aan Aqualectra en/of aan [eiseres in conventie, gedaagde in reconventie] gemeld – dat de verzegeling van de meter was verbroken, terwijl dit eenvoudig aan de buitenkant van de meter te constateren is;

 • -

  [eiseres in conventie, gedaagde in reconventie] heeft direct na de brief van Aqualectra van 1 oktober 2014 om een onderbouwing van het gestelde ongeregistreerde verbruik gevraagd;

 • -

  Aqualectra heeft de stroomlevering sindsdien reeds vier maal afgesloten;

 • -

  [eiseres in conventie, gedaagde in reconventie] is blijven voldoen aan haar reguliere betalingsverplichtingen;

 • -

  [eiseres in conventie, gedaagde in reconventie] heeft nog geen gelegenheid gehad de bij de behandeling van dit kort geding overgelegde, aan de nacalculatie door Aqualectra (en het aangenomen ingangsmoment van de metermanipulatie) ten grondslag liggende overzichten van historisch verbruik te bestuderen.

3.3

Onder deze omstandigheden en gelet op het uitgangspunt dat [eiseres in conventie, gedaagde in reconventie] te goeder trouw is, is het (herhaaldelijk) afsluiten van de stroomlevering aan de woning van [eiseres in conventie, gedaagde in reconventie] geen geoorloofd middel om [eiseres in conventie, gedaagde in reconventie] tot betaling van de door haar bestreden vordering aan te zetten. Zij heeft nog onvoldoende gelegenheid gehad die vordering te doorgronden en de door haar relevant geachte factoren die van belang zijn voor de herberekening (wijzigingen in verbruik na de aanleg van de digitale meter in verband met zwembadpomp, airco, zonnepanelen) en de daarop ter zitting door Aqualectra gegeven reactie daarbij te betrekken. Het beroep van Aqualectra op het haar wettelijk en contractueel toekomende opschortingsrecht acht het Gerecht bij de huidige stand van zaken naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Daaraan doet niet af dat, zoals Aqualectra heeft gesteld, nadere herberekening (op basis van het over een langere periode gemeten reëel verbruik) tot een aanmerkelijk hogere nabetalingverplichting zal kunnen leiden.

3.4

Nu de aansluiting bij de behandeling ter zitting inmiddels was hersteld, heeft [eiseres in conventie, gedaagde in reconventie] niet langer belang bij de gevorderde heraansluiting. Het door [eiseres in conventie, gedaagde in reconventie] gevorderde verbod tot afsluiting zal worden toegewezen.

3.5

Uit het voortgaande vloeit voort dat de door Aqualectra gestelde vordering op [eiseres in conventie, gedaagde in reconventie] onvoldoende vaststaat om de toewijzing (van een voorschot daarop) in kort geding te kunnen dragen.

3.6

De overige stellingen en verweren van partijen behoeven gelet op het voorgaande geen bespreking.

3.7

Over de dwangsom zal worden beslist als hierna vermeld.

3.8

Aqualectra zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding.

4 De beslissing

Het Gerecht:

rechtdoende in kort geding

in conventie

verbiedt Aqualectra de stroomtoevoer aan het adres van [eiseres in conventie, gedaagde in reconventie] opzettelijk af te sluiten zolang het maandelijks in rekening te brengen verbruik tijdig wordt voldaan en zolang de verschuldigdheid van het door Aqualectra gestelde ongeregistreerd verbruik niet door de bodemrechter of in der minne is vastgesteld, op straffe van een dwangsom van Naf. 1.000 per keer dat Aqualectra dit verbod overtreedt en per dag dat de afsluiting voortduurt, met een maximum van Naf. 10.000;

veroordeelt Aqualectra in de kosten van dit geding, aan de zijde van [eiseres in conventie, gedaagde in reconventie] begroot op Naf. 534,48 aan oproepingskosten, Naf. 450 aan griffierecht en Naf. 1.000 voor salaris gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde;

in reconventie

wijst af het gevorderde;

veroordeelt Aqualectra in de kosten van dit geding, aan de zijde van [eiseres in conventie, gedaagde in reconventie] begroot op Naf. 500 voor salaris gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.E. de Kort, rechter in het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, en in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken.