Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2012:BZ0893

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
24-12-2012
Datum publicatie
07-02-2013
Zaaknummer
AR 2012/59750 KG
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Santa Barbara verwijt Hyatt Curacao te kort te zijn geschoten in de inspanningen die volgens de overeenkomst (HMA) van haar mochten worden verwacht. Hyatt diende deze tekortkomingen onmiddellijk recht te zetten anders zou Santa Barbara de overeenkomst beëindigen. Hyatt heeft een verzoek tot arbitrage ingediend en vervolgens heeft Santa Barbara de controle van het hotel overgenomen. Hyatt vordert toegang tot het management van het hotel in afwachting totdat zal zijn beslist in de arbitrageprocedure. Het Gerecht oordeelt dat niet is gebleken dat in de HMA voorgeschreven arbitrageprocedure in een spoedeisende voorziening is voorzien en derhalve is de voorzieningenrechter te Curaçao bevoegd. Partijen zijn het erover eens dat het recht van de staat Illinois van toepassing is. Het Gerecht oordeelt dat een voorziening zoals gevraagd volgens het recht van Illinois niet mogelijk is en de gevraagde voorzieningen worden dus geweigerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

Vonnis in kort geding in de zaak van:

1. de naamloze vennootschap HYATT CURAÇAO N.V.,

gevestigd te Curaçao,

2. de rechtspersoon naar het recht van de staat Delaware

HYATT CORPORATION,

gevestigd te Delaware, Verenigde Staten,

eiseressen,

gemachtigde mr. M.F. Murray,

tegen:

de naamloze vennootschap SANTA BARBARA HOSPITALITY N.V.,

gevestigd te Curaçao,

gedaagde,

gemachtigden mrs. A. Huizing en E.J.J. Huizing.

Partijen zullen hierna enerzijds Hyatt Curaçao, Hyatt Corporation, samen in enkelvoud Hyatt, en anderzijds Santa Barbara worden genoemd.

Verloop van de procedure

Ter terechtzitting van 21 december 2012 heeft Hyatt gesteld en gevorderd overeenkomstig het inleidend verzoekschrift met bewijsstukken.

Santa Barbara heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Namens Hyatt zijn verschenen [ ], vicepresident, [ ], [ ],

[ ] en [ ], bijgestaan door de gemachtigde. Namens Santa Barbara zijn verschenen [ ], [ ], [ ] en [ ], bijgestaan door de gemachtigden.

Feiten

1. Het Gerecht is uitgegaan van de volgende feiten:

a. Hyatt Curaçao, een dochteronderneming van Hyatt Corporation, voerde sinds 20 april 2010 het management van een te Santa Barbara, Curaçao, gelegen luxe hotel- en golfresort. Tussen Hyatt Curaçao en Santa Barbara, eigenaar en ontwikkelaar van het hotel, is daartoe op 16 maart 2005 een Hotel Management Agreement (HMA) gesloten, waarin Hyatt Curaçao is aangeduid als Hyatt, Hyatt Corporation als HC en Santa Barbara als “Owner”. Hyatt Corporation heeft bij “joinder” toegezegd Hyatt Curaçao in staat te stellen haar verplichtingen uit de HMA na te komen en heeft zich daarvoor garant gesteld.

b. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 20 jaar met mogelijkheid van verlenging. In artikel 2.1 heeft Santa Barbara Hyatt Curaçao benoemd “as its sole and exclusive agent to supervise, direct, control, manage and operate the Hotel...”. Volgens datzelfde artikel zal Hyatt Curaçao “..at all times manage and operate the Hotel for the account and benefit of the Owner in a business-like and efficient manner, ... offering the highest level of quality of guest amenities and services consistent with the First-Class Hotel Standard and consistent with the purpose and intention of maximizing the long-term profitability of the Hotel..”. Daarbij zal Hyatt Curaçao “in the performance of its duties and responsibilities”... “ use that degree of skill, care and diligence as is customary and usual for HC and its Affiliates and for operators of other first-class hotels in the United States, subject in all cases to the First-Class Hotel Standard and to the express provisions of this Agreement.”

c. Ingevolge artikel 2.5 van de HMA begint na de eerste vier jaar een “performance test period” te lopen van twee fiscale jaren en heeft Santa Barbara het recht de overeenkomst voortijdig te beëindigen als in die beide fiscale jaren de in dat artikel gedefinieerde doelen niet worden gehaald. Voor het overige geldt volgens artikel 3.10.b.4 dat “Owner acknowledges that so long as Hyatt adheres to its convenant to use commercially reasonable efforts to operate the Hotel in a manner consistent with the approved Annual Plan, Hyatt shall have no liability to Owner, and shall not otherwise be deemed in Default hereunder, if actual operating results vary from the Operating Budget, ...”.

d. In artikel XII van de HMA is overeengekomen dat geschillen zullen worden beslecht door arbitrage in Chicago, Illinois, overeenkomstig de Commercial Dispute Resolution Procedures van the American Arbitration Association.

Ingevolge artikel 13.4 HMA zal ook in geval van een “Event of Default” de tegenpartij in beginsel slechts het recht hebben de overeenkomst te beëindigen na een onherroepelijke uitspraak door arbiters en nadat “the party adjucated to have been in default hereunder shall fail to cure the same within the cure period..”

Dit is slechts anders indien, voor zover thans van belang, “(x) the Event of Default in question (i) shall be material in amount or in its adverse affect on the Hotel; and (ii) represents intentional misconduct, reckless behavior or repeated Events of Default of a similar nature by the defaulting party; or (y) remedies at law are inadequate to redress such Event of Default;...”

e. Artikel 17.8 van de HMA luidt “This Agreement is made pursuant to and shall be construed and interpreted in accordance with, the laws of Illinois.”

f. In artikel 17.15 van de HMA onderkennen Hyatt Curaçao en Santa Barbara het lange-termijn karakter van de overeenkomst en doen zij onherroepelijk afstand van het recht de overeenkomst te beëindigen, anders dan overeenkomstig de uitdrukkelijke bepalingen daarvan.

g. Artikel 17.19 van de HMA luidt: “In entering into this Agreement, Hyatt and Owner acknowledge that neither Owner nor Hyatt nor HC has made any representation to the other regarding forecasted earnings, the probability of future success or any other similar matter respecting the Hotel and that Hyatt, HC and Owner understand that no guarantee is made to the other as to any amount of income to be received by Hyatt or Owner or as to the future financial success of the Hotel.”

h. Bij brief van 31 augustus 2012 heeft Santa Barbara Hyatt Curaçao gewezen op de tegenvallende cijfers over de jaren, 2010, 2011 en (deels) 2012 en haar verweten dat zij stelselmatig tekort is geschoten in de inspanningen die volgens de HMA van haar mochten worden verwacht. Ten onrechte heeft Hyatt Curaçao zich voornamelijk gericht op gasten uit de Verenigde Staten, terwijl het gros van de toeristen op Curaçao uit Europa, met name Nederland, komt. Verder is Hyatt Curaçao tekortgeschoten in het trainen van en leiding geven aan de medewerkers. Zij diende deze tekortkomingen onmiddellijk recht te zetten, bij gebreke waarvan Santa Barbara zich het recht voorbehield de overeenkomst te beëindigen.

i. Bij brief van 25 september 2012 heeft Hyatt betwist dat zij in enig opzicht tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de HMA en heeft zij voorgesteld zakelijk samen te werken en te overleggen over de situatie, in plaats van een juridisch gevecht te gaan.

j. Bij brief van 21 november 2012 heeft Santa Barbara geconstateerd dat Hyatt Curaçao niets heeft ondernomen om haar tekortkomingen recht te zetten en heeft zij met verwijzing naar artikel 13.4 (x) en (y) van de HMA de overeenkomst beëindigd en Hyatt Curaçao verzocht het management te staken en de terreinen van het hotel te verlaten. Haar werd tevens verzocht contact op te nemen over de overdracht van de “Hotel operations”.

k. Bij brief van 29 november 2012 heeft Hyatt Curaçao aan Santa Barbara meegedeeld dat zij een verzoek tot arbitrage heeft ingediend overeenkomstig artikel XII van de HMA.

l. In de nacht van 14 op 15 december 2012 om ongeveer 00.05 uur is R.A. Moser, bestuurder van Santa Barbara, in gezelschap van ongeveer 25 mensen van de beoogde nieuwe manager Benchmark, bij het hotel verschenen en heeft de dienstdoende nachtmanager meegedeeld dat men de controle over het hotel overnam. Deze heeft na telefonisch overleg met haar meerdere meegewerkt, waarop in korte tijd sloten en wachtwoorden werden veranderd. Men stelde een brief op om de gasten op de hoogte te stellen, die onder de deuren werd doorgeschoven. De waarnemend General Manager van Hyatt Curaçao, die naar het hotel wilde komen, werd bij de poort tegengehouden door de bewaking.

Geschil

2. Hyatt vordert, zakelijk weergegeven, dat haar totdat in de arbitrageprocedure zal zijn beslist weer toegang tot (het management van) het hotel wordt verschaft en dat Santa Barbara op straffe van een dwangsom wordt bevolen alles weer in de toestand van vóór 15 december 2012 te herstellen.

3. Hyatt stelt daartoe dat partijen de HMA in wezen onopzegbaar hebben gemaakt en dat die in ieder geval niet kan worden beëindigd op de door Santa Barbara aangevoerde gronden, die bovendien volstrekt onjuist zijn. Santa Barbara dient het resultaat van de overeengekomen wijze van geschillenbeslechting af te wachten. Die arbitrage is gestart en daarin kan binnen 90 dagen zijn beslist. Hyatt lijdt schade ten gevolge van deze geheel onverwachte overname, die bovendien onmiddellijk wereldkundig is gemaakt. Haar call center wordt overstelpt met telefoontjes van (toekomstige) gasten die zich afvragen of hun reserveringen worden gehonoreerd.

Bij het personeel heerst verwarring. Ondertussen gaat het gebruik van het logo van Hyatt door. Alle reserveringen zijn gedaan door gasten die verwachten in een Hyatt hotel te logeren en daarvoor betalen. Ook voor Curaçao is het niet goed dat Hyatt wordt vervangen door Benchmark en dat het idee postvat dat men er hier te lande zomaar uitgeschopt kan worden.

4. Santa Barbara heeft verweer gevoerd waarop, voor zover nodig, hierna zal worden ingegaan.

Beoordeling

5. De gedaagde partij is gevestigd te Curaçao, de voorziening moet worden getroffen te Curaçao en gesteld noch gebleken is dat de in de HMA voorgeschreven arbitrageprocedure een spoedeisende voorziening kent, vergelijkbaar met dit kort geding. De voorzieningenrechter te Curaçao is dan ook bevoegd van het geschil kennis te nemen.

6. Partijen zijn het erover eens dat op dit geschil het recht van de staat Illinois van toepassing is. In het kader van dit (spoed) kort geding moet dat recht worden gekend uit de door partijen overgelegde legal opinions. Hyatt heeft een legal opinion overgelegd van H. Roderic Heard, partner bij advocatenkantoor Barnes & Thornburg LLP in Chicago, die zich sinds 1973 in Illinois bezig houdt met de rechtspraktijk. Door Santa Barbara zijn twee legal opinions overgelegd, één van Michael Gallagher, die van 1988 tot 1996 rechter was in the Circuit Court of Cook County, Illinois, en van 1996 tot 2011 raadsheer in the Illinois Appellate Court, de andere van Daniel J. Kelley, van 1984 tot 2008 rechter in the Circuit Court of the State of Illinois in Chicago, Cook County, Illinois.

7. Vaststaat dat Santa Barbara de HMA buiten de voorgeschreven arbitrage om heeft beëindigd met verwijzing naar één van de weinige gronden die de overeenkomst daartoe in artikel 13.4 biedt: “(x) the Event of Default in question (i) shall be material in amount or in its adverse affect on the Hotel; and (ii) represents intentional misconduct, reckless behavior or repeated Events of Default of a similar nature by the defaulting party; or (y) remedies at law are inadequate to redress such Event of Default;”.

Op de discussie over de vraag of het naar het recht van Illinois mogelijk is overeen te komen dat een overeenkomst als deze onopzegbaar is, behoeft dan ook niet te worden ingegaan.

8. In de arbitrage procedure zal moeten worden uitgemaakt of die beëindiging terecht is. In aanmerking genomen dat niet is gebleken van klachten voorafgaand aan de brief van augustus 2012, dat tegenvallende resultaten ingevolge het hiervoor onder 1c. aangehaalde artikel 2.5 van de HMA pas na zes jaar een reden voor beëindiging kunnen zijn en dat een partij het wel heel bont moet maken willen de meergenoemde opzeggingsgronden van artikel 13.4 HMA van toepassing zijn, is het voorshands hoogst onaannemelijk dat arbiters Santa Barbara in het gelijk zullen stellen als het erom gaat of zij de HMA terecht heeft beëindigd.

Daar komt bij dat het midden in de nacht onaangekondigd met een buslading managers bij een hotel arriveren, dat hotel overnemen en het zittende management er domweg uitzetten een vorm van eigenrichting is die naar Curaçaosch recht onrechtmatig is en in beginsel tot ingrijpen door de voorzieningenrechter zou leiden.

9. Naar het recht van Illinois blijkt dat anders te liggen. In beide door Santa Barbara in het geding gebrachte legal opinions is het uitgangspunt dat de verhouding tussen partijen een “principal-agent/agency relationship” is, een uitgangspunt dat door Hyatt niet is bestreden. In een dergelijke verhouding heeft de “principal” altijd het recht om de volmacht aan de “agent” in te trekken, ongeacht of in de overeenkomst anders is overeengekomen, aldus de opstellers van deze opinions, die daaraan toevoegen dat wanneer de “principal” de opdracht aan de “agent” heeft beëindigd, de rechter in Illinois hem niet zal dwingen de “agent” terug te nemen en dat de “agent” in zo’n geval slechts de mogelijkheid heeft schadevergoeding te eisen wegens “breach of contract”. Volgens beide opstellers is naar het recht van Illinois een (voorlopige) voorziening waarbij de beëindiging door Santa Barbara wordt teruggedraaid en Santa Barbara als “principal” wordt gedwongen verder te gaan met Hyatt als “agent” niet mogelijk. Hyatt heeft de beide legal opinions op dit punt niet kunnen weerleggen. In de legal opinion van H. Roderic Heard wordt hierop niet ingegaan.

10. De slotsom is dat een voorziening als gevraagd volgens het recht van Illinois niet mogelijk is en dat dus ook de arbiters niet in de door Hyatt verzochte zin zullen kunnen beslissen. Een eventuele toewijzing zou de oude situatie dan ook hooguit voor een paar maanden kunnen herstellen, namelijk tot aan de uitspraak van de arbiters en dat zou alleen maar meer opschudding en verwarring geven, een ongewenste situatie.

Bovendien heeft Santa Barbara gesteld dat haar investeerders weigeren nog langer bij te dragen zolang Hyatt het management voert. Dat zou betekenen dat terugkeer van Hyatt op korte termijn zou leiden tot het faillissement van Santa Barbara en sluiting van het hotel, wat evenmin wenselijk voorkomt.

11 . De gevraagde voorzieningen zullen worden geweigerd. De eigenrichting waaraan Santa Barbara zich schuldig heeft gemaakt is aanleiding de proceskosten te verrekenen als hierna vermeld.

Beslissing

Het Gerecht:

rechtdoende in kort geding:

- weigert de gevraagde voorzieningen;

- verrekent de proceskosten aldus tussen partijen dat elke partij de eigen kosten

draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. Beukenhorst, rechter in het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao en in het openbaar uitgesproken op 24 december 2012, in aanwezigheid van de griffier.