Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2011:BQ0620

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
28-02-2011
Datum publicatie
08-04-2011
Zaaknummer
AR 2011/46714KG
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Stichting Mai zet zich in voor de verlichting van armoede op Curaçao. Door verweerder is er op zijn Facebook-pagina, op de website van de Knipsel Krant Curaçao en in het dagblad Nobo een artikel geplaatst waarin hij Mai beschuldigt van corruptie. Mai vordert rectificatie van alle aantijgingen omdat de beschuldigingen niet op waarheid berusten en haar ernstige schade toebrengen omdat zij afhankelijk is van fondsen en giften. Het Hof oordeelt dat het hier om ernstige maar ongefundeerde beschuldigingen gaat en dat het publiceren hiervan op de website van de Knipsel Krant Curaçao en in de Nobo onrechtmatig is. Het artikel op Facebook is alleen toegankelijk voor vrienden en is dus geen publicatie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

zaaknummer: AR 2011/46714KG

vonnisdatum: 28 februari 2011

HET GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

Vonnis in kort geding in de zaak van:

de stichting STICHTING MAI,

gevestigd te Curaçao,

eiseres,

gemachtigden mrs. K.A.M. Lasten en C.A. Peterson,

tegen:

[...],

wonende te Curaçao,

in persoon verschenen.

Partijen zullen hierna stichting MAI en [ ] worden genoemd.

Verloop van de procedure

Ter terechtzitting van 17 februari 2011 heeft stichting MAI gesteld en gevorderd overeenkomstig het inleidend verzoekschrift met bewijsstukken.

[...] heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Namens stichting MAI is verschenen haar directeur [directeur], vergezeld van de beide gemachtigden. [...] is in persoon verschenen.

Na verder debat is vonnis bepaald op heden.

De feiten

1. Het gerecht is uitgegaan van de volgende feiten:

a. Stichting MAI zet zich in voor de verlichting van armoede op Curaçao. Daartoe draagt zij bij aan de algemene geestelijke en sociale ontwikkeling van de kansarmen in de samenleving. Voor het uitvoeren van haar werkzaamheden is Stichting MAI afhankelijk van fondsen, sponsorships en donaties.

b. [...] heeft Movementu Kontra Korupshon (MKK) opgericht teneinde als burger misstanden op Curaçao te signaleren en daarover te rapporteren.

c. Op 26 november 2010 heeft [...] het volgende artikel op zijn Facebook pagina geplaatst:

“Fake Mai

Wie is stichting Mai en wat doet Mai?

Na het een geruime tijd aangezien te hebben moeten toch wat zaken naar buiten. Nu net voor Sint en Kerst heeft de stichting Mai geld nodig voor een begrafenis. Maar meer geld is ook welkom voor die familie die achterblijft. Een triest verhaal waar je bij denkt, kom we bellen op en gaan helpen.

Zo ook iemand die probeerde te helpen om de oproep verder op internet te verspreiden. Ze wilde niet in de publiciteit of in kranten. Maar hulp was niet meer nodig. Volgens de stichting waren er teveel negatieve berichten!

Bij MKK (Movementu Kontra Korupshon) waren al enkele meldingen binnengekomen over deze stichting.

- Ze besteden geld aan alsmaar gebouwen en aankopen.

- Er werden namen geronseld op Bandabou om zo per kind geld te krijgen voor naschoolse opvang. Maar het frappante is dat je geen kind ziet bij de luxe huizen van de stichting Mai!

-Mensen die er gewerkt hebben gingen praten en wat bleek dat er veel minder gebeurde dan de stichting pretendeert te zijn!

Na het bellen met USONA bleek dat de subsidie al stop gezet was na een jaar (2006) en dat er ‘wat problemen waren’. Bij de AMFO is de stichting 3 maal aan gaan kloppen, overigens zonder succes want vele cijfers klopten niet!

Nu vraag je je af, hoe is het mogelijk dat een stichting nog geld los kan krijgen uit de gemeenschap als ze hun zaken niet in orde hebben en over de ruggen van ‘fake’ namen van kinderen alsmaar blijven schooien om geld? Waar is de controle? Waar zijn die mensen die stichtingen en hun cijfers moeten controleren?

Deze stichting Mai is een schoolvoorbeeld hoe mensen belazerd worden in een gevoelige sint en kersttijd om zo geld los te krijgen, voor wat? Niet voor de kinderen dat is duidelijk!

Kunt u ons vertellen wat u heeft meegemaakt met deze stichting?

Wie en waar zijn onze controleurs?”

d. Dit artikel is op 27 november 2010 geplaatst op de website van de Knipsel Krant Curacao en op 3 december 2010 in het Papiaments in het dagblad NOBO.

Op de site versgeperst.com is kort daarop aandacht besteed aan de beschuldigingen die [...] in het artikel Fake Mai heeft geuit.

e. Nadat stichting Mai dit kort geding had aangespannen, heeft [...] een “verklaring” opgesteld, waarin hij de punten opsomt die hij volgens het verzoekschrift moet rectificeren, stelt dat stichting Mai via dit kort geding namen en bewijzen in bezit wil krijgen, maar dat MKK die om privacy redenen niet kan vrijgeven, meedeelt dat alle bewijsmateriaal aan de Gouverneur is overhandigd en waarin hij zich bereid verklaart te rectificeren om een mogelijk diepgaand onderzoek niet in de weg te staan.

Deze verklaring is in het Papiaments overgenomen in NOBO van 7 februari 2011.

Het geschil

2. Stichting Mai vordert dat [...] op straffe van een dwangsom wordt bevolen op de sites van Facebook, Versgeperst en de Knipsel Krant Curacao, alsmede in de op Curaçao verschijnende dagbladen Amigoe, Algemeen Dagblad, Ultimo Noticia, Extra, Vigilante en NOBO een rectificatie te plaatsen als in het inleidend verzoekschift opgenomen.

3. Stichting MAI stelt daartoe dat [...] een lastercampagne tegen haar is gestart en verschillende artikelen en uitlatingen op internet heeft gepubliceerd die erop neerkomen dat:

- bij hem meldingen zouden zijn binnengekomen dat:

* alsmaar door stichting MAI gebouwen worden aangekocht met gedoneerd geld;

* stichting MAI namen van kinderen ronselt om meer geld los te krijgen;

- stichting MAI haar zaken niet op orde heeft en schooit om geld;

- stichting MAI mensen belazert;

- in het Comité van Aanbeveling van stichting MAI namen zijn opgenomen van

mensen die daar niet bij betrokken zijn;

- dat de financiën van stichting MAI niet kloppen;

- dat de integriteit van de stichting MAI twijfelachtig is;

- dat de bestemming die stichting MAI heeft gegeven aan de gelden die zij voor een

familie uit Soto heeft ingezameld duister is;

- dat stichting MAI leugens verkondigt:

- dat stichting MAI haar verplichtingen jegens USONA niet is nagekomen;

- dat aan stichting MAI geen financiering wordt verleend door AMFO, omdat zij haar

zaken niet op orde heeft;

- dat stichting MAI haar oud medewerkers onder druk zet en hen met rechtszaken

afperst.

Volgens stichting MAI berusten deze aantijgingen niet op waarheid en zijn het alle uit de lucht gegrepen roddels en verzinsels, die haar ernstige schade toebrengen. Voor het verwezenlijken van haar doel is zij volledig afhankelijk van derden en deze berichten hebben het vertrouwen van de desbetreffende fondsen, bedrijven en particulieren ernstig aangetast. Stichting MAI is een integere organisatie die zich inzet voor de armoedebestrijding op Curaçao en in het bijzonder Bandabou. De uitlatingen van [...] zijn volgens stichting MAI onrechtmatig jegens haar.

Desgevraagd heeft de directeur van stichting MAI ter zitting verklaard dat de subsidie van USONO eenmalig was en ook maar voor één jaar was bedoeld, dat AMFO inderdaad geen financiering heeft verstrekt, maar niet omdat Stichting MAI haar zaken niet op orde had, dat de stichting geen panden in eigendom heeft en ook niet in luxe panden is gevestigd, dat bij de actie voor het kindje in Soto veel geld is opgehaald, dat deels is besteed aan de begrafenis en de nazorg voor de familie en deels nog op een aparte rekening staat, in afwachting van een bestemming. Binnenkort zal daarvan in een nieuwsbrief verslag worden gedaan.

4. [...] heeft aangevoerd dat alleen de artikelen “Fake Mai” en de “verklaring” van zijn hand zijn. Deze zijn alleen op Knipsel Krant Curacao en in NOBO gepubliceerd. In de “verklaring” wordt slechts weergegeven wat van hem wordt gevorderd. Dat is niet onrechtmatig. Voor de inhoud van andere artikelen is hij niet verantwoordelijk. Het zijn veelal redactionele stukken. Het artikel op Facebook is alleen toegankelijk voor vrienden en is dus geen publicatie. Hij ontkent te hebben gezegd dat stichting MAI gebouwen koopt van gedoneerd geld.

Van één persoon die staat vermeld bij het Comité van Aanbeveling van stichting MAI heeft [...] bericht gehad dat die daarbij niet betrokken is. Een ander heeft nooit gereageerd. [...] heeft 14 getuigen voor zijn beschuldigingen. Hij heeft deze personen echter toegezegd dat hij hun namen niet zal noemen en daar houdt hij zich aan. Hij heeft de stukken in handen gesteld van de Gouverneur, omdat het om een koninkrijksaangelegenheid gaat. Van de Gouverneur heeft hij onlangs bericht gehad dat de stukken zijn doorgestuurd naar de Procureur-Generaal.

[...] leeft van een klein pensioen, heeft geen bezittingen en kan zich ook geen advocaten veroorloven. Hij zal blijven handelen via zijn gevoel, eer en geweten.

De beoordeling

5. Toewijzing van het gevraagde bevel tot rectificatie zal in beginsel een beperking inhouden van het in artikel 10 eerste lid EVRM neergelegde grondrecht van [...] op vrijheid van meningsuiting. Dat recht kan slechts worden beperkt indien dit bij de wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen (artikel 10 tweede lid EVRM). Van een beperking die bij de wet is voorzien is sprake wanneer de uitlatingen van [...] onrechtmatig zijn in de zin van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek. Voor het antwoord op de vraag welk recht – het recht op vrije meningsuiting of het recht ter bescherming van de goede naam – in dit geval zwaarder weegt, moeten de wederzijdse belangen worden afgewogen. Het belang van stichting MAI is dat zij niet mag worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen. Het belang van [...] is dat hij zich in het openbaar kritisch, informerend, opiniërend of waarschuwend moet kunnen uitlaten over misstanden die de samenleving raken. Welk van deze belangen, die in beginsel gelijkwaardig zijn, de doorslag moet geven, hangt af van de omstandigheden van het geval. Tot die omstandigheden behoren de ernst van de beschuldigingen, van de inbreuk op de goede naam en – bezien vanuit het algemeen belang - van de misstand die publicatie aan de kaak wil stellen, alsmede de mate waarin de beschuldigingen steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal.

6. De beschuldigingen van [...] aan het adres van de stichting MAI komen kort gezegd erop neer dat de stichting de geldgevers bedriegt door via “fake” namen van kinderen geld op te halen en dat geld vervolgens niet aan kinderen te besteden, maar aan gebouwen en aankopen. Ook zouden de financiën van de stichting niet kloppen. Dat zijn zware beschuldigingen die een ernstige inbreuk vormen op de goede naam van stichting MAI, maar waarmee, indien ze juist zijn, ook een ernstige misstand aan de kaak zou worden gesteld.

7. Het is aan [...], die de beschuldigingen openbaar heeft gemaakt, om in het kader van dit kort geding, tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door de stichting MAI, voldoende aannemelijk te maken dat deze steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal. [...] heeft aangevoerd dat hij over veertien getuigen beschikt, maar heeft geweigerd hun namen te noemen en heeft ook niet meegedeeld wat elk van die getuigen nu waarover heeft verklaard. Daarmee is de juistheid van zijn beweringen volstrekt oncontroleerbaar gebleven en heeft hij zijn beschuldigingen niet aannemelijk kunnen maken. In dit kort geding moet er dan ook van worden uitgegaan dat de beschuldigingen ongefundeerd zijn.

8. Het uiten van deze ongefundeerde beschuldigingen is onrechtmatig jegens stichting MAI. Het is in het belang van stichting Mai noodzakelijk dat een en ander wordt rechtgezet. Rectificatie is daartoe een adequaat middel en ook proportioneel, voor zover de rectificatie wordt beperkt tot de site (Knipsel Krant Curacao) en het dagblad (NOBO) waarin [...] de beschuldigingen heeft geuit. Naar mag worden verwacht zullen media die over de zaak hebben bericht dat ook doen over deze uitspraak, waarmee die eerdere berichtgeving voldoende wordt rechtgezet.

9. De in NOBO van 7 februari 2011 in het Papiaments gepubliceerde “verklaring” voegt niets toe aan de eerdere publicatie in dat blad van 3 december 2010, en volstaat met een opsomming van feiten die stichting MAI in dit kort geding gerectificeerd wil zien. Dat rechtvaardigt geen afzonderlijke rectificatie.

10. Tegenover het verweer van [...] dat de discussie op Facebook binnen zijn gesloten vriendenkring heeft plaatsgevonden, heeft stichting MAI onvoldoende gesteld voor de conclusie dat ook daar sprake is geweest van een publicatie.

Het enkele feit dat de gemachtigde van de stichting over de desbetreffende webpagina kon beschikken is daartoe onvoldoende. Hoe zij daaraan is gekomen is immers niet duidelijk gemaakt, noch hoeveel vrienden [...] op Facebook heeft.

11. In de rectificatie zal worden volstaan met de hiervoor onder 6. weergegeven samenvatting van de beschuldigingen. Het komt niet adequaat voor in dat kader de hele door de stichting gemaakte lijst nog eens te doen publiceren.

De rectificatie in NOBO zal in het Papiaments moeten worden geplaatst, omdat ook de beschuldigingen daarin in het Papiaments zijn gepubliceerd en het een Papiamentstalige krant is, zodat een rectificatie in het Nederlands niet toereikend zal zijn. De dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als hierna is vermeld.

12. [...] wordt als de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de proceskosten, die tot op heden aan de zijde van stcihting MAI worden begroot op Naf. 274,50 aan exploitkosten, Naf. 500,00 aan griffierecht en Naf. 1.500,00 aan salaris van de gemachtigden, te samen Naf 2.274,50

Beslissing

Het gerecht:

rechtdoende in kort geding:

- veroordeelt [...] om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis en zo nodig op zijn kosten, zonder enig commentaar van zijn kant, de volgende rectificatie op de site van Knipsel Krant Curacao te (doen) plaatsen:

“ Rectificatie inzake stichting MAI.

Op 27 november 2010 is onder de kop ‘Fake Mai’ een door mij geschreven artikel op deze site geplaatst, waarin ik kort gezegd stichting MAI ervan beschuldig dat zij de geldgevers bedriegt door via fake namen van kinderen geld op te halen en dat geld vervolgens niet aan kinderen te besteden, maar aan gebouwen en aankopen.

Ook heb ik daarin gesteld dat de financiën van de stichting MAI niet kloppen.

Bij vonnis van 28 februari 2011 heeft het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao geoordeeld dat ik de in dat artikel geuite beschuldigingen niet aannemelijk heb kunnen maken en dat dit artikel dan ook onrechtmatig is jegens stichting MAI.

[...]”,

dit op straffe van een dwangsom van Naf. 1.000,00 voor elke dag of gedeelte van een dag dat hij in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum van Naf. 20.000,00;

- veroordeelt [...] om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis en zo nodig op zijn kosten, zonder enig commentaar van zijn kant, de volgende rectificatie in het dagblad NOBO te (doen) plaatsen:

“Rektifikashon referente na Fundashon MAI.

Den NOBO di día 3 di desèmber 2010 un artíkulo ku a wòrdu skirbí dor di mi persona a aparesé den lo kual, na resumidas kuentas, mi ta akusá fundashon MAI ku e ta estafá e donatùrnan dor di rekoudá plaka mediante nòmbernan fiktisio di mucha pa despwes no dediká e sèn ei na benefisio di e muchanan, pero na edifisionan i kompranan.

Tambe mi a trese dilanti den e artíkulo konserní ku e finansas di Fundashon MAI no ta kuadra.

Den e veredikto di 28 di febrüari 2011, Korte den Promé Instansia di Kòrsou a dikta sentensia ku mi no por a prueba e akusashonnan eksponé den e artíkulo konserní i ku e artíkulo en kwestión en dado kaso no tin base legal pa ku Fundashon MAI.

[...]”,

dit op straffe van een dwangsom van Naf. 1.000,00 voor elke dag of gedeelte van een dag dat hij in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum van Naf. 20.000,00;

- verwijst [...] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van stichting MAI begroot op Naf. 2.274,50

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. Beukenhorst, lid van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, en in het openbaar uitgesproken op 28 februari 2011, in aanwezigheid van de griffier.