Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEABES:2017:37

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Datum uitspraak
05-09-2017
Datum publicatie
22-08-2018
Zaaknummer
EJ 74 van 2017
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

Tussenbeschikking arbeidszaak. Ontbinding arbeidsovereenkomst en bewijslevering.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

HET GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA

zittingsplaats Bonaire

Registratienummer : EJ 74 van 2017

Datum uitspraak : 5 september 2017

TUSSENBESCHIKKING (artikel 7A:1615w BW BES )

in de zaak van

[verzoeker],

wonend te Bonaire,

verzoeker,

gemachtigde: mr. A.T.C. Nicolaas,

en

de besloten vennootschap JPS Construction B.V.,

gevestigd en kantoorhoudend te Bonaire,

verweerster,

verder te noemen: JPS,

gemachtigde: mr. E.J. Winkel.

De procedure

1. Het Gerecht heeft kennis genomen van het verzoekschrift van [verzoeker], met producties,

ingekomen ter griffie op 19 juni 2017, en het verweerschrift van JPS van 7 augustus 2017, met producties.

2. De mondelinge behandeling van het verzoekschrift heeft plaatsgehad op 17 augustus 2017 te

10.30

uur. Bij deze gelegenheid zijn [verzoeker] en zijn gemachtigde verschenen en namens JPS de gemachtigde en de heer L.V. Jansen, directeur.

3. De tussenbeschikking is bepaald op heden.

De vaststaande feiten

4. De volgende feiten staan tussen partijen vast:

- [ [verzoeker] is op 12 januari 2014 voor onbepaalde tijd in dienst getreden van JPS als “all

round” medewerker voor 40 uur per week en een bruto salaris van US$ 10,- per uur;

- op 23 oktober 2014 is [verzoeker] als gevolg van een rugtrauma arbeidsongeschikt geraakt.

Deze arbeidsongeschiktheid duurt nog voort;

- JPS heeft op 19 oktober 2016 toestemming verkregen van de Minister van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid (verder te noemen: SZW) om de arbeidsovereenkomst met [verzoeker] te beëindigen. Van deze toestemming heeft JPS geen gebruik gemaakt;

  • -

    JPS heeft [verzoeker] een aantal maanden geen ziekengeld uitbetaald;

  • -

    op 12 juni 2017 heeft [verzoeker] JPS doen aanmanen om het openstaande bedrag aan

ziekengeld te betalen. Aan deze aanmaning heeft JPS niet voldaan.

Het verzoek

5. [ [verzoeker] verzoekt, bij beschikking uitvoerbaar bij voorraad, primair ontbinding van de

arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op grond van gewichtige redenen met veroordeling van JPS tot betaling aan [verzoeker] een bedrag van US$ 12.999,75 dan wel een door het Gerecht te bepalen bedrag. Subsidiar verzoekt [verzoeker] JPS te veroordelen tot doorbetaling van loon totdat de arbeidsovereenkomst tussen partijen rechtsgeldig zal zijn beëindigd. [verzoeker] verzoekt voorts JPS te veroordelen om aan [verzoeker] tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen het bedrag van US$ 26.346,16 vermeerderd met 15% incassokosten, vertragingsrente evenals wettelijke rente vanaf 12 juni 2017. Dit alles met veroordeling van JPS in de kosten van dit geding.

6. [ [verzoeker] stelt dat JPS de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig heeft beëindigd, zodat zij is

gehouden tot doorbetaling van loon totdat deze rechtsgeldige beëindiging is geschied. Sinds 23 oktober 2016 ontvangt JPS geen loonderving meer voor de arbeidsongeschiktheid van [verzoeker], omdat de arbeidsongeschiktheid reeds twee jaren heeft geduurd. [verzoeker] stelt dat JPS heeft nagelaten het loon van [verzoeker] dient te betalen over de periode december 2015 (een bedrag van US$ 1.386,64), de periode juni 2016 tot en met oktober 2016 (een bedrag van US$ 6.933,20) en de periode november 2016 tot en met mei 2017 (een bedrag van US$ 9.706,48). De schadevergoeding, een bedrag van US$ 12.999,75, die [verzoeker] vordert is als volgt opgebouwd: kantonrechtersformule A (= 7,5) x B (= US$ 1.733,40) x C (= 1).

Het verweer

7. Het verweer van JPS komt -kort gezegd- op het volgende neer. JPS erkent dat de

arbeidsovereenkomst tussen partijen nog bestaat. Volgens JPS heeft [verzoeker] echter gedurende de eerste twee jaren van zijn arbeidsongeschiktheid geen recht op loon, maar op ziekengeld. JPS erkent over de periode juli 2016 tot en met oktober 2016 geen ziekengeld aan [verzoeker] te hebben betaald. De maanden december 2015 en juni 2016 zijn wel betaald.

8. Over de periode 11 augustus 2016 tot en met 12 september 2016 heeft JPS wel loonderving

ontvangen. Het betreft een bedrag van $ 1.472,- dat zij op 2 augustus op de derdengeldenrekening van de gemachtigde van [verzoeker] heeft gestort. Voor de periode 1 juli 2016 tot en met 10 augustus 2016 en 13 september 2016 tot en met 23 oktober 2016 had [verzoeker] zich tot SZW moeten wenden. Na 23 oktober 2016 had [verzoeker] geen recht meer op doorbetaling van loon, omdat het recht op ziekengeld op 23 oktober 2016 van rechtswege is geëindigd. [verzoeker] heeft dan ook geen vordering jegens JPS. Tot slot stemt JPS in met ontbinding van de arbeidsovereenkomst tussen partijen.

De beoordeling

9. Het Gerecht oordeelt als volgt. Ter zitting hebben beide partijen ontbinding van de

arbeidsovereenkomst verzocht. Het Gerecht zal deze verzoeken van partijen volgen en de arbeidsovereenkomst tussen partijen per heden ontbinden. Het Gerecht stelt vast dat het verzoek van [verzoeker] om aan deze ontbinding een vergoeding te verbinden is ingetrokken, zodat het Gerecht hierop niet meer behoeft te beslissen.

10. Voor wat betreft het deel van de vordering dat ziet op de betalingen van achterstallig

ziekengeld is de zaak verwezen naar de rol van woensdag 27 september 2017 voor akte aan de zijde van JPS. Voorop staat dat JPS tot betaling daarvan is gehouden (artikel 5 zesde lid Wet Ziekteverzekering BES). Ten onrechte beroept JPS zich op de bepaling dat SZW tot betaling is gehouden, nu JPS niet heeft betaald (laatste volzin van de zojuist aangehaalde bepaling). Die regel is immers geschreven ter bescherming van de werknemer en dient er niet toe om de werkgever te bevrijden van diens verplichting tot betaling van ziekengeld aan de werknemer.

11. De akte dient, zo mogelijk, tevens het standpunt van [verzoeker] te bevatten en behelst een

uitlating met betrekking tot het verschuldigde ziekengeld over de gehele periode waarin [verzoeker] arbeidsongeschikt was evenals de betaling daarvan. De akte dient te worden onderbouwd met bewijsstukken.

12. Alle overige beslissingen zullen worden aangehouden.

De beslissing

Het Gerecht:

Bepaalt dat de arbeidsovereenkomst tussen JPS en [verzoeker] per heden is ontbonden.

Verwijst de zaak naar de rol van woensdag 27 september 2017 voor akte uitlating zijdens JPS.

Houdt alle overige beslissingen aan.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.P.M. van den Dungen, rechter in voormeld Gerecht en in het openbaar uitgesproken op bovengenoemde datum in tegenwoordigheid van de griffier.