Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2021:500

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
01-06-2021
Datum publicatie
25-10-2021
Zaaknummer
AUA202001735
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Aanvulling geboorteakte.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 1 juni 2021

behorend bij AUA202001735 EJ

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

[verzoeker],

wonende in Aruba,

VERZOEK,

gemachtigde: de advocaat mr. R.L.F. Dijkhoff.

Belanghebbende:

DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND, hierna: de abs, gemachtigde: mr. A.M. Els.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift, ingediend op 21 juli 2020;

 • -

  het advies van de abs, ingediend op 19 november 2020;

 • -

  de mondelinge behandeling van 24 november 2020, waaruit blijkt dat zijn verschenen de verzoeker in persoon en bijgestaan door zijn gemachtigde en de abs bij zijn gemachtigde. De moeder is, ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet verschenen;

 • -

  het aanvullend advies van de abs, ingediend op 8 december 2020;

 • -

  de overgelegde stukken zijdens verzoeker, ingediend op 10 december 2020.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Verzoeker is op 7 juni 1999 in Aruba geboren. Ten aanzien van verzoeker staat, ingevolge zijn alhier opgemaakte akte van geboorte, met aktenummer 100556, alleen het moederschap vast. Verzoeker en zijn moeder, [naam moeder], zijn van Colombiaanse nationaliteit.

2.2

Bij notariële akte van 14 mei 2008 van de Notaria Primera del Circulo de Bogota, Hermann Pieschacon Fonrodona, notaris te Bogota in Colombia, heeft wijlen [naam vader van verzoeker], een in Aruba geboren man van Nederlandse nationaliteit (hierna te noemen: wijlen de vader), verzoeker erkend als zijn buitenechtelijke zoon, zodat verzoeker de naam [verzoeker] heeft. In de notariële akte staat vermeld, dat wijlen de vader “de estado civil soltero sin union marital de hecho” -dus ongehuwd- is.

2.3

Wijlen de vader is op [huwelijksdatum] getrouwd met een andere vrouw dan de moeder van verzoeker, en was ten tijde van voornoemde erkenning nog met die vrouw getrouwd. Hij is op [overlijdensdatum] in Aruba overleden.

2.4

Bij emailbericht van 17 november 2020 heeft het Consulado de Colombia en Aruba het volgende te kennen gegeven:

“ (…) En atención a su correo, le informamos que en la ley colombiana no resulta como impedimento el estado civil del padre para reconocer a su hijo. El ciudadano puede estar casado con otro mujer que no sea la mamá del hijo, esto no le quita el derecho al menor de ser reconocido por su padre. El reconocimiento en la escritura pública siempre será reconocimiento extramatrimonial sin importar el estado civil del padre. (…)”

2.5

Verzoeker staat sinds 11 december 2014 tot heden in het bevolkingsregister alhier ingeschreven. In het bevolkingsregister staat verzoeker vermeld met de geslachtsnaam: [achternaam moeder]. Volgens zijn Colombiaans paspoort, afgegeven op 17 februari 2012, heeft verzoeker als geslachtsnaam: [achternaam verzoeker]. Bij zijn inschrijving alhier heeft verzoeker een op 7 oktober 2014 afgegeven vergunning tot tijdelijk verblijf overgelegd, waarin hij met de geslachtsnaam [achternaam verzoeker] staat vermeld.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt - naar het gerecht begrijpt – tot het aanvullen van de geboorteakte, met nummer 100556 van het registerjaar 1999, met de gegevens van de juridische vader van verzoeker, het en ander zoals blijkt uit de Colombiaanse notariële akte.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het verzoek is gegrond op artikel 1:26, lid 1, in samenhang met artikelen 1:26a en 1:24 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (hierna: BW).

Ingevolge artikel 1:26, lid 1 BW kan een ieder die daarbij een gerechtvaardigd belang heeft, de rechter in eerste aanleg verzoeken een verklaring voor recht af te geven dat een op hem betrekking hebbende, buiten Aruba opgemaakte akte of gedane uitspraak overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie is opgemaakt of gedaan en naar zijn aard vatbaar is voor opneming in een register van de burgerlijke stand.

Ingevolge artikel 1:24, lid 1 BW kan de rechter op verzoek van belanghebbenden aanvulling gelasten van een register van de burgerlijke stand, met een daarin ontbrekende akte of latere vermelding.

Ingevolge artikel 1:26a BW kan de rechter in eerste aanleg kan, op verzoek of ambtshalve, bij de in het eerste lid van artikel 26 bedoelde verklaring voor recht tevens de toevoeging van een latere vermelding, op grond van artikel 24, eerste lid, aan een in de registers van de burgerlijke stand voorkomende akte gelasten.

4.2

Uit de overgelegde Colombiaanse notariële akte van erkenning (de erkenningsakte), waarvan de authenticiteit door de abs niet is bestreden, alsmede de verklaring van de Colombiaanse Consul in Aruba, bij email van 17 november 2020, dat de Colombiaanse wetgeving het toestaat dat een gehuwde man een buitenechtelijk kind erkent, en de door verzoeker overgelegde schoolverklaringen en rapporten, waaruit blijkt dat verzoeker ten tijde van de erkenning in Colombia woonde, blijkt genoegzaam dat de erkenningsakte overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie is opgemaakt.

4.3

Verder staat buiten kijf dat verzoeker een gerechtvaardigd belang heeft bij de verzochte verklaring voor recht en toevoeging van de latere vermelding aan zijn geboorteakte. Het gaat immers om zijn afstamming en identiteit.

4.4.1

Wat betreft de vraag of de erkenningsakte naar zijn aard vatbaar is voor opneming in een register van de burgerlijke stand, overweegt het gerecht als volgt.

Het ongeclausuleerde erkenningsverbod, dat ingevolge artikel 330 lid 1, aanhef en onder b, BWA (oud) gold ten tijde van de erkenning van verzoeker door wijlen de vader, vormde een ontoelaatbare inmenging in het recht op bescherming van het gezinsleven van artikel 8 EVRM (vgl. HR 19-01-2018, ECLI:NL:HR:2018:59).

Nu dit verbod bij het nieuwe Boek 1 BW, dat reeds op 22 mei 2001 bij AB 2001 no. 89 is uitgegeven, is komen te vervallen, zal het gerecht bij de inhoudelijke beoordeling, de erkenning toetsen aan het bepaalde in artikel 1: 204, lid 1 aanhef en onder sub e van het BW.

4.4.2

Ingevolge voornoemd artikel is een erkenning nietig, indien zij is gedaan na het verstrijken van de wettelijke termijn van aangifte van geboorte van het kind, tenzij aannemelijk is dat de man de biologische vader van het kind is, of dat tussen de man en het kind een nauwe persoonlijke betrekking is ontstaan.

4.4.3

Nu de erkenning in dit geval heeft plaatsgevonden toen verzoeker bijna 9 jaar oud was, staat vast dat de wettelijke termijn van aangifte van geboorte van de verzoeker is verstreken, zodat voor een rechtsgeldige erkenning nodig is dat wijlen de vader de biologische vader van verzoeker is, of dat tussen hem en verzoeker een nauwe persoonlijke betrekking bestond. Verzoeker heeft geen resultaat van een DNA-onderzoek overgelegd waaruit blijkt dat hij kind is van wijlen de vader. Een DNA-onderzoek kan in deze ook niet meer worden gelast. Het gerecht acht het echter, gelet op hetgeen verzoeker ter zitting te kennen heeft gegeven, in samenhang met de omstandigheid dat de erkenning al ruim 12 jaar geleden heeft plaatsgevonden, en de overgelegde foto’s, genoegzaam aannemelijk dat tussen verzoeker en wijlen de vader een nauwe persoonlijke betrekking bestond.

4.4.4

Hieruit volgt dat de erkenning door wijlen de vader niet nietig is, en dat wijlen de vader op grond van artikel 1:199 onder sub c BW vader is van verzoeker. Nu in voornoemde geboorteakte van verzoeker de gegevens van zijn vader ontbreken, is de erkenningsakte naar zijn aard vatbaar voor opneming in de registers van de burgerlijke stand.

4.5

Het vorenstaande leidt tot de slotsom dat het verzoek om een verklaring voor recht zal worden toegewezen. Het gerecht zal tevens gelasten dat de erkenningsakte als latere vermelding bij de geboorteakte wordt toegevoegd.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

- verklaart voor recht dat de op 14 mei 2008 door de Colombiaanse notaris [naam notaris], verleden erkenningsakte door [naam vader] van [verzoeker], geboren op [geboortedatum] in Aruba uit de vrouw [naam moeder], overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie is opgemaakt en naar zijn aard vatbaar is voor opneming in een register van de burgerlijke stand,

- gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand om de geboorteakte nummer 100556 van het jaar 1999, ten name van [verzoeker], aan te vullen met de latere vermelding van erkenning, in die zin dat in die geboorteakte de gegevens van de vader, namelijk [naam vader], geboren op [geboortedatum] in Aruba, worden opgenomen en de geslachtsnaam van het kind komt te luiden [ACHTERNAAM VERZOEKER].

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht en in het openbaar uitgesproken ter terechtzitting van dinsdag 1 juni 2021 in tegenwoordigheid van de griffier.

Datum uitspraak: 1 juni 2021

Instantie: Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba

Zaaknummer: EJ. AUA202001735

Inhoudsindicatie: civiel. ej. Aanvulling geboorteakte.

Formele relaties (optioneel):

Rechtsgebieden: Civiel

Rechter: mr. N.K. Engelbrecht