Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2021:469

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
25-08-2021
Datum publicatie
20-10-2021
Zaaknummer
AUA201902376
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel, verklaart voor recht, aandeel conform overeenkomst, rechtsgeldig ontbonden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 25 augustus 2021

Behorend bij A.R. no. AUA201902376

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

de naamloze vennootschap HOTEL ASTORIA N.V.,

gevestigd in Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: Astoria,

gemachtigden: de advocaten mr. J.P. Sjiem Fat en mr. drs. D.M. Douwes,

tegen:

1 de commanditaire vennootschapARULEX C.V.,

hierna ook te noemen: Arulex C.V.,

2 de naamloze vennootschap ARULEX BUILDING N.V.,

hierna ook te noemen: Arulex N.V.,

3 de naamloze vennootschap ADVOCATENKANTOOR MR. H.S. CROES N.V.,

hierna ook te noemen: Advocatenkantoor Croes,

4 de naamloze vennootschap JOYA INVESTMENT N.V.,

hierna ook te noemen: Joya,

allen gevestigd in Aruba,

gedaagden,

hierna gezamenlijk ook te noemen ook te noemen: Arulex C.V. c.s.,

gemachtigden: de advocaten mrs. A.A. Ruiz en H.S. Croes.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-de conclusie van antwoord;

-de conclusie van repliek, tevens houdende een akte eiswijziging;

-de conclusie van dupliek, met nagezonden producties;

-de akte uitlating producties van Hotel Astoria en haar mondelinge verzoek tot het houden van pleidooi.

1.2

Pleidooi heeft plaatsgevonden op 14 oktober 2020. Ter zitting zijn verschenen: Astoria bij haar gemachtigden mr. Sjiem Fat en mr. drs. Douwes voornoemd alsmede bij mr. J. Starreveld (de twee laatstgenoemden per videoverbinding vanuit Curaçao); Arulex c.s. zijn verschenen mij mr. Croes voornoemd. Partijen hebben in twee termijnen het woord gevoerd – beiden mede aan de hand van een voorgedragen en overgelegde pleitnota, die van Astoria voorzien van toegelaten nadere producties - en hebben gereageerd of kunnen reageren op elkaars stellingen.

1.3

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende bestreden alsmede op grond van overgelegde producties voor zover niet of onvoldoende bestreden staat onder meer het volgende vast tussen partijen.

2.2

Op 30 juni 1999 is Astoria als stille vennoot met het Advocatenkantoor Croes als stille vennoot en het advocatenkantoor R.M. Wever N.V. (hierna: Advocatenkantoor Wever) als stille vennoot en Arulex N.V. als beherend vennoot een Limited Partnership Agreement aangegaan (hierna: de Overeenkomst) op grond waarvan de commanditaire vennootschap Arulex C.V. voor onbepaalde tijd is opgericht (hierna ook: de commanditaire vennootschap). Doel van die oprichting is de ontwikkeling en exploitatie van de uitbreiding van het Arulex Center kantorencomplex gelegen in Aruba te Italiëstraat 30, in de Overeenkomst (en ook hierna) aangeduid als Arulex Expansion.

2.3

De Overeenkomst bepaalt de deelneming van de vennoten in het kapitaal van Arulex C.V. als volgt: Astoria 50%, Advocatenkantoor Croes 25%, Advocatenkantoor Wever 25%. Krachtens Addendum van 30 maart 2000 bij de Overeenkomst (hierna: het Addendum) is de deelneming van partijen in het kapitaal van Arulex C.V. als volgt gewijzigd: Astoria 50%, Advocatenkantoor Croes 24%, Advocatenkantoor Wever 24% en Arulex N.V. 2%. De naam van het Advocatenkantoor Wever is op enig moment gewijzigd in Joya Investment N.V.. Vanaf die wijziging ziet de deelneming in het kapitaal van Arulex C.V. er als volgt uit: Astoria 50%, Advocatenkantoor Croes 24%, Joya 24% en Arulex N.V. 2%.

2.4

Het gebouw Arulex Expension wordt gebruikt als kantorencomplex, en de zich daarin bevindende kantoorruimtes worden verhuurd. De administratie met betrekking tot de ontwikkeling en exploitatie van de Arulex Expension is of behoort te zijn gescheiden van de administratie die ziet op het andere deel van het kantorencomplex.

2.5

Artikel 3 van de overeenkomst bepaalt onder meer dat Astoria met het oog van 50% van haar deelneming in Arulex C.V. Afl. 200.000,-- inbrengt als kapitaal. Astoria heeft op enig moment een rentedragende lening ad Afl. 300.000,-- verstrekt aan Arulex C.V, welke geheel door Arulex C.V. is terugbetaald aan Astoria.

2.6

De door mevrouw [naam zus], zijnde de zus van mr. Croes voornoemd, opgestelde jaarrekening van Arulex C.V. over 1999 en 2000 vermeldt onder meer (op pagina 6 van die rekening) de volgende in Arubaanse florin uitgedrukte cijfers met daarbij de volgende specificaties:

“Long-term Debts:

Loan Hotel Astoria 300,000

A.I.B. N.V. Related Loan Charges 24,014

324,014

Capital:

Advocatenkantoor mr. H.S. Croes 99,000

Advocatenkantoor mr. R.M. Wever N.V. 99,000

Hotel Astoria N.V. 200.000

Arulex Building N.V. 99,000

400.000

2.7

Het eerste lid van artikel 2 van de overeenkomst bepaalt dat de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten. Het tweede lid van artikel 2 van de Overeenkomst bepaalt dat de beherend vennoot het recht heeft de commanditaire vennootschap bij aangetekend schrijven te ontbinden met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden doch niet eerder dat het einde van een boekjaar van de vennootschap.

2.8

Ingevolge het eerste lid van artikel 4 van de Overeenkomst zijn de vennoten in de commanditaire vennootschap gezamenlijk gerechtigd tot die vennootschap naar verhouding van ieders aandeel in het kapitaal daarvan.

2.9

Ingevolge artikel 6 van de Overeenkomst moet de jaarrekening van Arulex C.V., bestaande uit de winst- en verliesrekening met toelichting, telkens aan de vennoten ter goedkeuring worden aangeboden binnen zes maanden na afloop van het einde van het betrokken boekjaar. Aan die bepaling is nimmer voldaan. De meeste jaarrekeningen van Arulex C.V. zijn eerst vele jaren na het einde van de boekjaren opgesteld en zijn niet aan een accountantscontrole onderworpen. Astoria heeft in mei 2018 alle jaarstukken van Arulex C.V. ontvangen.

2.10

Artikel 7 van de Overeenkomst bepaalt de verdeling van winst en verlies van Arulex C.V.. Volgens het vierde lid van dat artikel worden de verliezen in een boekjaar gedragen door ieder der vennoten in verhouding tot hun inbreng in het kapitaal, met dien verstande dat uit het vijfde lid van dit artikel volgt dat een stille vennoot, waaronder begrepen Astoria, niet meer hoeft bij de dragen in het verlies dat tot het bedrag zij heeft ingebracht in het kapitaal van Arulex C.V..

2.11

Ingevolge artikel 8 van de Overeenkomst kan een stille vennoot in Arulex C.V. volgens de in dat artikel omschreven procedure zijn/haar aandeel daarin verkopen en overdragen aan de overige vennoten.

2.12

Het door de voormalige advocaat van Astoria ontvangen en door hem bij schrijven van 19 juli 2018 bestreden aangetekend schrijven van de directeur van Arulex N.V. van 12 juni 2018 vermeldt onder meer het volgende:

Met dit aangetekend schrijven bericht de beherende vennote (general partner) Arulex Building N.V. van de commanditaire vennootschap Arulex C.V. met inachtneming van artikel 2 lid 2 van de akte van oprichting van Arulex C.V. aan U Hotel Astoria N.V. dat de beherende vennote Arulex C.V. hierbij beëindigt per het einde van dit boekjaar 2018, samenvallende met het einde van kalenderjaar 2018 volgens artikel 6 akte van oprichting van de commanditaire vennootschap Arulex C.V. De C.V. houdt derhalve op te bestaan per 31 december 2018 om 24 uur.

(…).

Tenslotte zij U nog bericht dat deze beëindiging van Hotel Astoria N.V.’s deelneming (in het kapitaal van Arulex C.V.) geschied voor alle zekerheid ten einde elke twijfel weg te nemen, voorzover ooit een voor Arulex Building N.V., voor advocatenkantoor Mr. H.S. Croes N.V., voor Joya Investments N.V. (voorheen Advocatenkantoor Mr. R.M. Wever) bindende wijze mocht komen vast te staan dat geen rechtsgeldige beëindiging van Arulex C.V. per einde boekjaar 2008/2009 heeft plaatsgevonden.

Wij danken U voor de periode dat U heeft deelgenomen in Arulex C.V.”.

2.13

De kantoorruimtes in Arulex Expension zijn jarenlang vrijwel volledig verhuurd geweest, hetgeen nog steeds het geval is.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Astoria vordert na toegelaten wijziging van eis dat het Gerecht uitvoerbaar bij voorraad:

a. voor recht verklaart dat het aandeel van Astoria in het kapitaal van Arulex C.V. conform de Overeenkomst en het bijbehorend Addendum sinds de oprichting van Arulex C.V. 50% bedraagt, en voorzover de Overeenkomst is beëindigd - en daarmee het aandeel van partijen in het kapitaal van Arulex C.V. is komen te vervallen - 50% bedroeg met behoud van de rechten van Astoria ter zake van de verdeling van het vermogen van Arulex C.V., en dat de inhoud van de Overeenkomst en het Addendum, behoudens de wijzingen in het Addendum ten opzichte van de Overeenkomst en de naamswijziging van Advocatenkantoor Wever in Joya Investment, nimmer is gewijzigd;

b. Arulex C.V. en Arulex N.V. beveelt om uiterlijk binnen 2 weken na de betekening aan hen van dit vonnis aan Astoria te verstrekken op straffe van dwangsom van Afl. 1.000,-- voor iedere dag dat dit niet gebeurt:

i. een overzicht van alle huurders die in de jaren 1999 tot en met 2018 één of meerdere kantoorruimtes is Arulex Expension hebben gehuurd, met vermelding per huurder van begin- en einddatum van de desbetreffende huurovereenkomst en de in dat kader overeengekomen huurprijs;

ii een afschrift van alle huurcontracten die in de jaren 1999 tot en met 2018 zijn gesloten ter zake van de verhuur van kantoorruimtes in Arulex Expension;

c. Arulex C.V. c.s. hoofdelijk veroordeelt in de proceskosten, waaronder begrepen nakosten.

3.2

Arulex C.V. c.s. voeren verweer en concluderen dat Astoria niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar verzochte, althans dat het Gerecht Astoria haar vorderingen ontzegt, kosten rechtens.

3.3

Voorzover van belang voor de uitspraak worden de stellingen van partijen hierna besproken.

4 DE BEOORDELING

4.1

Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld of gebleken waaruit volgt dat Astoria niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar verzochte. Het ontvankelijkheidsverweer van Arulex C.V. c.s. wordt daarom verworpen.

4.2.1

Ter zake van de vraag of Arulex C.V. krachtens het hiervoor onder 2.12 vermeld schrijven al dan niet (daadwerkelijk) is geëindigd/ontbonden per 31 december 2018 om 24 uur zoals door Arulex C.V. c.s. gesteld wordt het volgende overwogen, waarbij wordt voorop gesteld dat als voormeld schrijven die beëindiging in de zin van ontbinding van Arulex C.V. heeft bewerkstelligd, die beëindiging/ontbinding met zich brengt dat de deelneming van alle vennoten in die commanditaire vennootschap is komen te vervallen.

4.2.2

Naar het oordeel van het Gerecht mist voormelde door Astoria gemotiveerd bestreden stelling van Arulex C.V. c.s. voldoende feitelijke grondslag of is zonder heldere doch ontbrekende nadere uitleg onbegrijpelijk. Allereerst heeft Astoria met een uittreksel van de Kamer van Koophandel van Aruba van 8 oktober 2020 onderbouwd onbestreden gesteld dat Arulex C.V. nog steeds als zodanig staat ingeschreven bij die Kamer van Koophandel. Daar komt bij dat mrs. Croes en Ruiz voornoemd in deze procedure mede optreden voor Arulex C.V., terwijl zij zich niet op het standpunt hebben gesteld dat zij - zo dat al mogelijk is in een geschil als het onderhavige - optreden voor de ontbonden commanditaire vennootschap Arulex C.V.. Daar komt verder bij dat Arulex C.V. c.s. onder randnummer 6 van hun pleitnota schrijven dat Arulex C.V. voor Astoria is geëindigd, hetgeen geen blijk geeft van het standpunt dat Arulex C.V. - zoals niet anders kan - voor alle vennoten is ontbonden. In het licht van dit alles heeft in elk geval te gelden dat niet komt vast te staan Arulex C.V. per 31 december 2018 om 24 uur is ontbonden zoals door Arulex C.V. c.s. gesteld, terwijl is gesteld noch gebleken dat de Overeenkomst/Arulex C.V. op enig na 31 december 2018 tot en met 14 oktober 2020 (de dag waarop pleidooi in deze zaak is gehouden) gelegen moment op rechtsgeldige wijze daadwerkelijk is ontbonden.

4.3

Wat betreft de stelling van Astoria dat zij onverkort voor 50% als stille vennoot deelneemt in het kapitaal van Arulex C.V. wordt het volgende overwogen. Naar het oordeel van het Gerecht hebben Arulex C.V. die stelling onvoldoende onderbouwd of niet of onvoldoende begrijpelijk bestreden. Zonder heldere doch ook te dezen ontbrekende uitleg valt in het licht van bijvoorbeeld de jaarrekening 2015/2016, waarin Astoria - net als in de aanvankelijke jaarrekening 1999/2000 - nog steeds als deelnemer in het kapitaal van Arulex C.V. staat vermeld, niet in te zien dat de deelneming van Astoria ad Afl. 200.000,-- in het kapitaal van Arulex op enig in het verleden gelegen moment door terugbetalingen daarvan teniet is gegaan of heeft opgehouden te bestaan, zoals gesteld door Arulex C.V. c.s. en door Astoria gemotiveerd bestreden. Dit klemt temeer omdat ingevolge artikel 8 van de Overeenkomst een stille vennoot in Arulex C.V. zoals Astoria haar aandeel in die commanditaire vennootschap kan overdragen als alle vennoten daarmee schriftelijk instemmen met inachtneming van al het overige in dat artikel bepaalde. Gesteld noch is gebleken dat dit alles heeft plaatsgevonden. Daar komt bij dat Astoria onbetreden heeft gesteld dat krachtens voormeld artikel 8 alleen haar hele aandeel in Arulex C.V. kan worden overgedragen aan de andere vennoten, en niet stukje bij beetje afbouwen/uittreden zoals het volgens Arulex C.V. c.s. zou zijn gegaan.

4.4

De door Astoria gemotiveerd bestreden stelling van Arulex C.V., dat het geenszins de bedoeling was van partijen om Astoria daadwerkelijk voor Afl. 200.000,-- ofwel voor 50% te laten participeren in het kapitaal van Arulex C.V. maar dat dit bedrag de facto ook een terug te betalen lening was van Astoria aan Arulex C.V. ter voorkoming van een belastingaanslag aan het adres van Astoria van Afl. 300.000,--, is mede in het licht van al het vorenstaande alsmede in dat van de omstandigheid dat niet valt in te zien dat een (fictieve) deelneming voor een bedrag van Afl. 200.000,-- in Arulex C.V. voor Astoria een belastingbesparing van Afl. 300.000,-- oplevert, zonder nadere doch ontbrekende uitleg evenzeer onbegrijpelijk. Die stelling wordt daarom gepasseerd.

4.5

Al het vorenstaande en de omstandigheid dat Astoria in het licht daarvan niet of onvoldoende besteden heeft gesteld dat de inhoud van de Overeenkomst en het Addendum, behoudens de wijzingen in het Addendum ten opzichte van de Overeenkomst en de naamwijziging van Advocatenkantoor Wever in Joya investment nimmer is gewijzigd zal hiervoor onder a. omschreven vordering van Astoria worden toegewezen als na te melden.

4.6

Vast staat dat de kantoorruimtes in Arulex Expension jarenlang vrijwel volledig verhuurd zijn geweest, en dat dit nog steeds het geval is. Aldus kan niet worden gezegd dat de exploitatie van Arulex Expension te wensen overliet, hetgeen echter niet tot uitdrukking komt in de in dit geschil overgelegde jaarrekeningen van Arulex C.V.. Die op zijn minst zeer opmerkelijke omstandigheid en de vaststaande omstandigheid dat de meeste jaarrekeningen van Arulex C.V. eerst vele jaren na het einde van de boekjaren zijn opgesteld en niet aan een accountantscontrole zijn onderworpen rechtvaardigen de toewijzing van de hiervoor onder b. omschreven vordering van Astoria als eveneens na te melden. Hierbij wordt nog overwogen dat Arulex C.V. niet heeft gesteld dat zij (1) niet in staat is een overzicht te produceren van alle huurders die in de jaren 1999 tot en met 2018 één of meerdere kantoorruimtes is Arulex Expension hebben gehuurd, met daarbij vermelding per huurder van begin- en einddatum van de desbetreffende huurovereenkomst en de in dat kader overeengekomen huurprijs en (2) niet langer beschikt over alle huurcontracten die in de jaren 1999 tot en met 2018 zijn gesloten ter zake van de verhuur van kantoorruimtes in Arulex Expension.

4.7

Dwangsommen zullen gemaximeerd worden opgelegd aan Arulex C.V. en Arulex N.V. als eveneens na te melden.

4.8

Arulex C.V. c.s. zullen, als de in het ongelijk gestelde partijen, hoofdelijk worden veroordeeld in de kosten en nakosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Astoria, tot aan deze uitspraak begroot op (450,-- + 205,-- +205,-- + 205,-- + 205,-- + 197,-- =) Afl. 1.467,-- aan verschotten (griffiegeld en oproepkosten) en Afl. 4.375,-- aan salaris voor de gemachtigden (3,5 punten, tarief 5 ad Afl. 1.250,-- per punt), in elk geval te vermeerderen met Afl. 250,-- aan vergoeding voor nakosten en verder te vermeerderen met Afl. 150,-- in geval van betekening van dit vonnis aan Arulex C.V. c.s. indien en voorzover zij na aanschrijving veertien kalenderdagen de tijd hebben gehad om vrijwillig aan dit vonnis te voldoen.

5 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

-verklaart voor recht dat het aandeel van Astoria in het kapitaal van Arulex C.V. conform de Overeenkomst en het bijbehorend Addendum sinds de oprichting van Arulex C.V. 50% bedraagt, en voorzover de Overeenkomst/Arulex C.V. op enig na 31 december 2018 gelegen moment rechtsgeldig is ontbonden - en daarmee het aandeel van partijen in het kapitaal van Arulex C.V. is komen te vervallen - op dat moment dat aandeel 50% bedroeg met behoud van de rechten van Astoria ter zake van de verdeling van het vermogen van Arulex C.V.;

-verklaart voorts voor recht dat de inhoud van de Overeenkomst en het Addendum, behoudens de wijzingen in het Addendum ten opzichte van de Overeenkomst en de naamswijziging van Advocatenkantoor Wever in Joya Investment, nimmer is gewijzigd;

-beveelt Arulex C.V. en Arulex N.V. om uiterlijk binnen 2 weken na de betekening aan hen van dit vonnis aan Astoria te verstrekken:

i. een overzicht van alle huurders die in de jaren 1999 tot en met 2018 één of meerdere kantoorruimtes is Arulex Expension hebben gehuurd, met vermelding per huurder van begin- en einddatum van de desbetreffende huurovereenkomst en de in dat kader overeengekomen huurprijs;

ii een afschrift van alle huurcontracten die in de jaren 1999 tot en met 2018 zijn gesloten ter zake van de verhuur van kantoorruimtes in Arulex Expension;

-bepaalt dat Arulex C.V. en Arulex N.V. ten behoeve van Astoria een dwangsom verbeuren van Afl. 1.000,-- voor iedere dag dat zij voormeld bevel niet opvolgen, met dien verstande dat zij te dezen maximaal Afl. 1.000.000,-- aan dwangsommen kunnen verbeuren;

-veroordeelt Arulex C.V. c.s. hoofdelijk, des dat hetgeen de één heeft betaald de anderen bevrijdt, in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Astoria, tot aan deze uitspraak inclusief nakosten begroot op Afl. 6.092,--, te vermeerderen met Afl. 150,-- in geval van betekening van dit vonnis aan Arulex C.V. c.s. indien en voorzover zij na aanschrijving veertien kalenderdagen de tijd hebben gehad om vrijwillig aan dit vonnis te voldoen;

-verklaart dit vonnis behoudens de hiervoor vermelde verklaringen voor recht uitvoerbaar bij voorraad;

-wijst af het meer of anders door Astoria verzochte.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 25 augustus 2021 in tegenwoordigheid van de griffier.

Datum uitspraak: 25 augustus 2021

Instantie: Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba

Zaaknummer: AR nr. AUA201902376

Inhoudsindicatie: Civiel, verklaart voor recht, aandeel conform overeenkomst, rechtsgeldig ontbonden.

Formele relaties (optioneel):

Rechtsgebieden: Civiel

Rechter: mr. A.H.M. van de Leur

Bijzondere kenmerken: