Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2021:468

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
26-08-2021
Datum publicatie
20-10-2021
Zaaknummer
AUA201803286
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel, grensoverschrijdend gebouw verwijderen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 25 augustus 2021

Behorend bij A.R. no. AUA201803286

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

[EISERES IN CONVENTIE, VERWEERSTER IN RECONVENTIE],

wonende in Aruba,

eiseres in conventie, verweerster in reconventie,

hierna ook te noemen: [Eiseres in conventie, verweerster in reconventie],

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock,

tegen:

[GEDAAGDE IN CONVENTIE, EISER IN RECONVENTIE],

wonende in Aruba,

gedaagde in conventie, eiser in reconventie,

hierna ook te noemen: [Gedaagde in conventie, eiser in reconventie],

procederend in persoon alsmede (wat betreft de aanvulling op de conclusie van antwoord in conventie en de formulering van de aanvankelijke eis in reconventie en de gronden daartoe) bij de daartoe gevolmachtigde [Naam gevolmachtigde].

1 HET PROCESVERLOOP

1.1

Het procesverloop tot 9 januari 2019 blijkt uit het tussenvonnis van dit Gerecht van die datum. De bij dat vonnis gelaste comparitie van partijen na antwoord heeft plaatsgevonden op 7 februari 2019. [Eiseres in conventie, verweerster in reconventie] is toen ter zitting verschenen samen met haar gemachtigde, en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is in persoon verschenen. Partijen hebben het woord gevoerd en hebben gereageerd of kunnen reageren op elkaars stellingen. De zaak is vervolgens verwezen naar de parkeerrol in verband met schikkingsonderhandelingen tussen partijen. Die onderhandelingen hebben niet geleid tot een schikking, in het licht waarvan de zaak is verwezen naar de lopende rol voor voortprocederen.

1.2

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

-de conclusie van repliek in conventie (tevens houdende een wijziging van eis) en van antwoord in reconventie, met producties;

-de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie (tevens houdende een wijziging van eis), met producties;

-de conclusie van dupliek in reconventie met producties, tevens houdende een akte uitlating producties in conventie;

-de op 2 maart 2021 door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ingediende akte uitlating producties in reconventie.

1.3

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 DE FEITEN

in conventie en in reconventie

2.1

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende bestreden alsmede op grond van overgelegde producties voor zover niet of onvoldoende bestreden staat onder meer het volgende vast tussen partijen.

2.2 [

Voormalige eigenares van de domeingrond] (hierna: [voormalige eigenares van de domeingrond]) heeft op 20 juli 2010 verkregen het recht van erfpacht van een perceel domeingrond groot 699 m2 gelegen in Aruba te Babijn, kadastraal bekend als [kadastrale aanduidingen] (hierna ook: het perceel [kadastrale aanduiding] of het erfpachtrecht).

2.3

Bij notariële akte van 4 november 2013 heeft [voormalige eigenares van de domeingrond] het erfpachtrecht in zogeheten economische eigendom overgedragen aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie], mede met als doel om [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] een woning te laten (doen) bouwen op perceel [kadastrale aanduiding]. Bij andere notariële akte van diezelfde datum heeft [voormalige eigenares van de domeingrond] [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] onherroepelijk doch voor de duur van 6 jaren te rekenen van 4 november 2013 gevolmachtigd zoals in die akte omschreven, waaronder begrepen de bevoegdheid voor [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] om het erfpachtrecht aan zichzelf over te dragen indien en voorzover door haar is voldaan aan door [voormalige eigenares van de domeingrond] op dat punt gestelde voorwaarden. Het erfpachtrecht is in juridische zin niet overgedragen aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie], en door of vanwege [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] is geen woning gerealiseerd op het perceel [kadastrale aanduiding].

2.4

Op enig in het verleden gelegen moment heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] vanuit zijn perceel grensoverschrijdend gebouwd op het perceel [kadastrale aanduiding], en wel voor in totaal 60 m2.

2.5

De aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gerichte brief van de gemachtigde van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] van 30 juli 2018 vermeld onder meer het volgende:

“(…).

U terrein grenst aan die van cliënte en uit de bijgevoegde situatietekening blijkt dat u vele vierkante meters op het terrein van cliënte hebt gebouwd (…).

Het behoeft geen betoog dat dit in strijd met de wet is en dat cliënte dan niet moet aanvaarden. Cliënte wenst u de redelijke termijn van 60 dagen te gunnen om hetgeen op haar terrein is gebouwd te (doen) verwijderen. Indien dit niet geschiedt zal u cliënte verplichten om een gerechtelijke procedure te beginnen om haar eigendomsrechten te verzekeren.

Gezien dat duidelijk er sprake is van overbouw, spreekt cliënte de hoop uit dat u vrijwillig aan haar verzoek zal voldoen en dat he niet zover zal moeten komen dat cliënte tot dagvaarding moet overgaan.”.

2.6 [

Gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft het door hem op het perceel [kadastrale aanduiding] gebouwde niet verwijderd.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

in conventie

3.1

Na wijziging van eis vordert [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] dat het Gerecht bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

primair

a. [Gedaagde in conventie, eiser in reconventie] beveelt om binnen 60 dagen na de betekening aan hem van dit vonnis hetgeen hij heeft gebouwd op perceel [kadastrale aanduiding] te (doen) verwijderen;

b. bepaalt dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ten behoeve van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] een dwangsom verbeurt van Afl. 250,-- per dag of deel daarvan dat hij dat bevel niet opvolgt;

subsidiair, indien en voorzover [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] door verjaring het recht van erfpacht heeft verkregen op het deel van perceel [kadastrale aanduiding] waarop hij grensoverschrijdend heeft gebouwd

c. [Gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ten titel van schadevergoeding uit onrechtmatige daad veroordeelt om het door hem krachtens verjaring verkregen recht van erfpacht op het deel van het perceel [kadastrale aanduiding] waarop hij grensoverschrijdend heeft gebouwd binnen 90 dagen na de betekening aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] van dit vonnis op eigen kosten terug te leveren aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] dan wel aan het Land Aruba;

d. bepaalt dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ten behoeve van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] een dwangsom verbeurt van Afl. 250,-- per dag of deel daarvan dat hij die veroordeling niet nakomt;

e. [Gedaagde in conventie, eiser in reconventie] veroordeelt in de proceskosten.

3.2 [

Gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voert verweer en concludeert dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar verzochte, althans tot afwijzing daarvan.

in reconventie

3.3

Na wijziging van eis vordert [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] dat het Gerecht bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

i. voor recht verklaart dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] krachtens verkrijgende danwel bevrijdende verjaring rechthebbende is geworden dat deel van perceel [kadastrale aanduiding] waarop hij grensoverschrijdend een omheiningsmuur en een appartement heeft gebouwd;

ii. bepaalt dat dit vonnis in de plaatst treedt van iedere noodzakelijk akte tot levering en inschrijving ter verkrijging door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] van het recht van erfpacht op dat deel van perceel [kadastrale aanduiding] waarop [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] grensoverschrijdend een omheiningsmuur en een appartement heeft gebouwd;

iii. [Eiseres in conventie, verweerster in reconventie] veroordeelt om aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te betalen ten titel van schadevergoeding uit onrechtmatige daad Afl. 36.242,40;

iv. [Eiseres in conventie, verweerster in reconventie] veroordeelt in de proceskosten van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie].

3.4 [

Eiseres in conventie, verweerster in reconventie] voert verweer en concludeert tot afwijzing van het door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] verzochte.

in conventie en in reconventie

3.5

Voorzover van belang voor de uitspraak worden de stellingen van partijen hierna besproken.

4 DE VERDERE BEOORDELING

in conventie en in reconventie

4.1

De aard van de vorderingen in conventie en in reconventie en die van de daaraan door partijen ten gronde gelegde stellingen brengen mee dat die vorderingen en stellingen gelijktijdig kunnen worden besproken.

4.2

Zowel in conventie alsook in reconventie zijn gronden gesteld noch gebleken waaruit volgt dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar conventionele vorderingen en hetzelfde geldt voor de reconventionele vorderingen van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie]. Indien [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] geen vorderingsrechten heeft op [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] moeten haar rechtsvorderingen worden afgewezen, terwijl hetzelfde geldt met betrekking tot [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ten opzichte van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie]. De ontvankelijkheidsweren van partijen worden verworpen.

4.3.1

Vast staat dat [voormalige eigenares van de domeingrond] in juridische zin de (zakelijk) gerechtigde is tot het erfpachtrecht met betrekking tot het perceel [kadastrale aanduiding], en dat er tussen haar en [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] met betrekking tot dat recht obligatoire afspraken zijn gemaakt in de zin van een economische overdracht daarvan aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] krachtens welke [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] onder meer gehouden is of was een woning te (doen) bouwen op het perceel [kadastrale aanduiding]. Met [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is het Gerecht van oordeel dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in beginsel en anders dan wellicht [voormalige eigenares van de domeingrond]1 geen zakelijke vorderingsrechten met betrekking tot het erfpachtrecht heeft of kan hebben op [gedaagde in conventie, eiser in reconventie].

4.3.2

Daargelaten het antwoord op de vraag of uit de hiervoor onder 2.3 vermelde volmacht al dan niet volgt dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in de plaats van of voor of namens [voormalige eigenares van de domeingrond] als zakelijk gerechtigde tot het erfpachtrecht ter zake van bedoelde grensoverschrijdende bouw van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zakelijke vorderingsrechten heeft op [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft in elk geval te gelden dat die volmacht was verleend voor de duur van zes jaren gerekend vanaf 4 november 2013. Dat brengt met zich dat die volmacht hangende deze procedure, nog voor het dienen van de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie, op 4 november 2019 van rechtswege is geëindigd.

4.3.3

Vorenstaande leidt tot de slotsom dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ter zake van het recht van erfpacht op perceel [kadastrale aanduiding] in elk geval vanaf 4 november 2019 geen vorderingsrechten heeft of kan hebben op [gedaagde in conventie, eiser in reconventie]. De rechtsvorderingen van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] zullen reeds daarom worden afgewezen.

4.4 [

Eiseres in conventie, verweerster in reconventie] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de conventionele procedure gevallen aan de zijde van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie], tot aan deze uitspraak begroot op nihil omdat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in deze procedure niet werd bijgestaan door een door het Hof toegelaten professioneel optredende rechtsbijstandverlener.

4.5

De reconventionele vorderingen van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zoals hiervoor omschreven onder i. en ii. moeten reeds worden afgewezen, omdat hij dienaangaande geen vorderingsrechten heeft op [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] nu die in juridische zin niet is gerechtigd tot het erfpachtrecht. [Gedaagde in conventie, eiser in reconventie] dient te dezen zijn pijlen te richten op degene op wie hij die vorderingsrechten wellicht wel heeft, te weten [voormalige eigenares van de domeingrond] die in juridische zin wel gerechtigd is tot het erfpachtrecht.

4.6

De reconventionele vordering van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zoals hiervoor omschreven onder iii. zal worden afgewezen omdat te dezen de pot de ketel verwijt dat hij zwart ziet. Als het Gerecht [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zou volgen in zijn stelling dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] zich jegens hem heeft schuldig gemaakt aan onrechtmatig handelen door tegen hem zinloze rechtsvorderingen in te stellen, heeft omgekeerd in reconventie precies hetzelfde te gelden. Bij dit alles komt dat vaststaat dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] degene is die op onrechtmatige wijze grensoverschrijdend heeft gebouwd op perceel [kadastrale aanduiding]. In het licht van dat onrechtmatig handelen van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is gesteld noch gebleken dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] hem willens en wetens zinloos in rechte heeft betrokken, hetgeen - zo dat wel het geval zou zijn - mogelijk grond zou kunnen opleveren voor vergoeding van schade uit onrechtmatige daad.

4.7 [

Gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de reconventionele kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie], tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 3.125,--aan salaris voor de gemachtigde (2,5 punten, tarief 5 ad Afl. 1.250,-- per punt). Hierbij wordt nog overwogen dat voor de comparitie van partijen na antwoord een half punt wordt toegerekend aan de reconventionele procedure.

5 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

in conventie

-wijst af het door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] verzochte;

-veroordeelt [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in de kosten van de conventionele procedure gevallen aan de zijde van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie], tot aan deze uitspraak begroot op nihil;

in reconventie

-wijst af het door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] verzochte;

-veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in de kosten van deze reconventionele procedure gevallen aan de zijde van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie], tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 3.125,-- aan salaris voor de gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 25 augustus 2021 in tegenwoordigheid van de griffier.

Datum uitspraak: 25 augustus 2021

Instantie: Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba

Zaaknummer: AR nr. AUA201803286

Inhoudsindicatie: civiel, grensoverschrijdend gebouw verwijderen.

Formele relaties (optioneel):

Rechtsgebieden: Civiel

Rechter: mr. A.H.M. van de Leur

Bijzondere kenmerken:

1 Op wiens weg het had gelegen om in deze zaak tussenkomst te verzoeken.