Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2021:405

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
30-08-2021
Datum publicatie
16-09-2021
Zaaknummer
AUA202100187
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek ex art 53 van de Landsverordening administratieve rechtspraak (Lar) - Verzoeker heeft op onmiskenbare wijze te kennen gegeven geen prijs meer te stellen op asiel. Onder deze omstandigheden heeft hij dan ook geen procesbelang meer bij het onderhavige, zodat hij op grond daarvan niet-ontvankelijk is in zijn verzoek.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak van 30 augustus 2021

Lar nr. AUA202100187

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

UITSPRAAK

op het verzoek ex artikel 53 van de

Landsverordening administratieve rechtspraak (Lar) van:

[Verzoeker],

Verblijvende in Aruba,

VERZOEKER,

gemachtigde: drs. M.L. Hassell,

gericht tegen:

de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie,

zetelend in Aruba,

VERWEERDER,

gemachtigde: mw. J. Harewood (DIMAS).

PROCESVERLOOP

Bij beschikking van 10 september 2019 heeft verweerder het asielverzoek van verzoeker, afgewezen.

Hiertegen heeft verzoeker op 7 oktober 2019 bezwaar gemaakt. Tegen het uitblijven van een beslissing op dit bezwaar (de bestreden fictieve beslissing op bezwaar) heeft verzoeker beroep ingesteld.

Bij uitspraak van dit gerecht van 14 september 2020 (Lar nr. AUA202000309) is de bestreden fictieve beslissing op bezwaar vernietigd, en is bepaald dat verweerder binnen een termijn van drie maanden na dagtekening van die uitspraak een nieuwe beslissing dient te nemen op het bezwaar van verzoeker.

Op 26 januari 2021 heeft verzoeker onderhavig verzoek ex artikel 53 van de Lar ingediend.

Het gerecht heeft de zaak ter zitting behandeld op 7 juni 2021, alwaar zijn verschenen partijen bij hun gemachtigden voornoemd.

De uitspraak is bepaald op heden.

OVERWEGINGEN

Het wettelijk kader

1.1

Ingevolge artikel 51 van de Lar, neemt het bestuursorgaan, indien de uitspraak strekt tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de beslissing, binnen de daarvoor door de rechter gestelde termijn, een nieuwe beslissing met inachtneming van de uitspraak van de rechter.

1.2

Ingevolge artikel 53, eerste lid, van de Lar kan, indien het bestuursorgaan niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet aan artikel 51, de wederpartij bij het gerecht een verzoek indienen tot toekenning van een vergoeding ten laste van het Land dan wel een verzoek om het bestuursorgaan te verplichten alsnog gevolg te geven aan de uitspraak. Ingevolge het tweede lid, voor zover thans van belang, kan bij de beslissing op dit verzoek worden bepaald dat het bestuursorgaan aan de wederpartij een dwangsom verbeurt voor iedere dag dat het in gebreke blijft aan de beslissing te voldoen.

De standpunten van partijen

2.1

Het verzoek strekt ertoe om verweerder door middel van het opleggen van een dwangsom overeenkomstig artikel 53, tweede lid, van de Lar te verplichten gevolg te geven aan de uitspraak van 14 september 2020.

Ter onderbouwing hiervan heeft verzoeker aangevoerd, dat verweerder nog steeds niet op zijn bezwaar heeft beslist, terwijl hij nog altijd prijs stelt op bescherming van Aruba, hoewel hij inmiddels is uitgezet naar Venezuela.

2.2

Verweerder heeft ter zitting betoogd, dat verzoeker geen procesbelang heeft bij onderhavige procedure, nu hij na de eerste afwijzing van zijn asielaanvraag, op 11 september 2020 een tweede asielaanvraag heeft ingediend, die hij een paar weken later om hem moverende redenen heeft ingetrokken. Hij wilde zelf terug naar Venezuela en is toen uitgezet.

De feiten

3.1

Verzoeker, geboren op [datum] 1994 in Venezuela en van Venezolaanse afkomst, is 10 februari 2018 en op 28 juli 2018 uit Aruba verwijderd, en aan hem zijn daarbij telkens een periode van niet-toelating opgelegd.

3.2

Op 17 februari 2019 is hij als toerist Aruba binnengekomen met een toegestane verblijfsduur van twee dagen. Op diezelfde datum heeft verzoeker een asielaanvraag ingediend.

3.3

Bij beschikking van 28 juli 2019 heeft verweerder de uitzetting van verweerder bevolen. Bij uitspraak van de voorzieningenrechter in dit gerecht (Lar nr. AUA201902924) is het uitzettingsbevel geschorst. Tegen het uitblijven van een reële beslissing op zijn bezwaar heeft verzoeker op 3 september 2019 beroep ingesteld. Bij uitspraak van dit gerecht van 23 maart 2020 (Lar nr. AUA201904240) is de bestreden fictieve beslissing op bezwaar vernietigd en is bepaald dat verweerder binnen drie maanden een reële beslissing op het bezwaar dient te nemen. Tegen het uitblijven van een beslissing op bezwaar heeft verzoeker een verzoek ex artikel 53 van de Lar, ingediend. Bij uitspraak van dit gerecht van 23 november 2020 (Lar nr. AUA202001981) is bepaald dat verweerder binnen drie maanden alsnog een beslissing op bezwaar moet nemen onder verbeurte van een dwangsom van Afl. 500,- voor elke dag dat hij in gebreke blijft, met een maximum van Afl. 25.000,-.

3.4

Bij beschikking van 10 september 2019 heeft verweerder de asielaanvraag van verzoeker afgewezen. Hiertegen heeft verzoeker op 7 oktober 2019 op nader aan te voeren gronden bezwaar gemaakt. Dat verzoeker vervolgens de gronden waarop zijn bezwaar rust heeft aangevoerd, is niet gebleken.

3.5

Tegen het uitblijven van een beslissing op bezwaar heeft verzoeker op 31 januari 2020 beroep ingesteld. Bij uitspraak van 14 september 2020 (Lar nr. AUA202000309) is de bestreden fictieve beslissing op bezwaar vernietigd en is bepaald dat verweerder binnen drie maanden een reële beslissing op bezwaar dient te nemen.

3.6

Verzoeker heeft op 11 september 2020 een tweede asielaanvraag ingediend, die hij op 24 september 2020 heeft ingetrokken.

3.7

Verzoeker is inmiddels uitgezet.

De beoordeling

4. Het gerecht overweegt dat verweerder terecht heeft mogen aannemen dat verzoeker met het indienen van een tweede asielaanvraag in september 2020, terwijl de procedure met betrekking tot de afwijzende beschikking op zijn eerste asielaanvraag nog liep, te kennen heeft gegeven van die procedure af te zien. Dit klemt te meer nu verzoeker vervolgens zijn tweede asielaanvraag heeft ingetrokken en aan de autoriteiten te kennen heeft gegeven naar zijn land van herkomst terug te willen. Hiermee heeft hij op onmiskenbare wijze te kennen gegeven geen prijs meer te stellen op asiel. Onder deze omstandigheden heeft hij dan ook geen procesbelang meer bij het onderhavige, zodat hij op grond daarvan niet-ontvankelijk is in zijn verzoek.

5. Voor veroordeling van verweerder in de kosten van de procedure dan wel teruggave van het griffierecht bestaat geen grondslag.

BESLISSING

De rechter in dit gerecht:

- verklaart verzoeker niet-ontvankelijk.

Deze beslissing is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 augustus 2021 in aanwezigheid van de griffier.

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.