Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2021:246

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
26-05-2021
Datum publicatie
11-06-2021
Zaaknummer
AUA2021000648
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort Geding. Machtiging tot verkoop

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 26 mei 2021

Behorend bij K.G. nr. AUA202100648

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS IN KORT GEDING

in de hoofdzaak van:

1 [EISER 1],

2. [EISER 2],

3. [EISERES 3],

4. [EISERES 4],

5. [EISERES 5],

6. [EISER 6],

7. [EISERES 7],

8. [EISER 8],

9. [EISER 9],

allen wonende in Aruba,

eisers,

hierna gezamenlijk te noemen: [eisers c.s.],

gemachtigde: de advocaat mr. J.J. Steward,

tegen:

1. [GEDAAGDE 1],wonende in Aruba te [adres], procederend in persoon

2. [GEDAAGDE 2]wonende in Aruba te [adres], in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige [naam minderjarige], procederend in persoon,

3. [GEDAAGDE 3]als erfgenaam in de plaats getreden van de overleden [naam overledene], zonder bekende woonplaats in Aruba of elders, niet verschenen,

4. de (mogelijke) ONBEKENDE GERECHTIGDEN tot de nalatenschap van wijlen [naam wijlen], zonder bekende woonplaats in Aruba of elders, niet verschenen,

gedaagden,

hierna gezamenlijk te noemen: [gedaagden c.s.],

en in het incident tot voeging van:

de naamloze vennootschap

THE WATERCLUB REAL ESTATE N.V.,

gevestigd te Aruba,

verzoekster,

hierna ook te noemen: The Waterclub,

gemachtigde: mr. D.W. Ormel,

tegen:

1 [EISER 1],

2. [EISER 2],

3. [EISERES 3],

4. [EISERES 4],

5. [EISERES 5],

6. [EISER 6],

7. [EISERES 7],

8. [EISER 8],

9. [EISER 9],

allen wonende in Aruba,

hierna gezamenlijk te noemen: [eisers c.s.],

gemachtigde: de advocaat mr. J.J. Steward,

en

10. [GEDAAGDE 1],wonende in Aruba te [adres], procederend in persoon

11. [GEDAAGDE 2]wonende in Aruba te [adres], in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige [naam minderjarige], procederend in persoon,

12. [GEDAAGDE 3]als erfgenaam in de plaats getreden van de overleden [naam overledene], zonder bekende woonplaats in Aruba of elders, niet verschenen,

13. de (mogelijke) ONBEKENDE GERECHTIGDEN tot de nalatenschap van [naam wijlen], zonder bekende woonplaats in Aruba of elders, niet verschenen.

verweerders.

1. DE PROCEDURE

in de hoofdzaak en in het incident

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 10 maart 2021;

- de incidentele vordering tot voeging zijdens the Waterclub, ingediend op 31 maart 2021;

- de mondelinge behandeling van de zaak ter terechtzitting van 1 april 2021;

- de mondelinge (inhoudende) behandeling van de zaak ter voorgezette terechtzitting van 28 april 2021.

1.2

Eisers sub 2, 4, 5, 7, 8 en 9 zijn ter zitting verschenen samen met hun gemachtigde; de overige eisers zijn verschenen bij die gemachtigde. The Waterclub is verschenen bij haar gemachtigde, vergezeld door de heer [naam directeur] (directeur van the Waterclub). Gedaagde sub 1 is telkens in persoon verschenen, terwijl gedaagde sub 2 alleen is verschenen ter zitting van 1 april 2021. Gedaagden sub 3 en 4 zijn, na correcte oproeping en wederoproeping, niet verschenen. Hoewel tegen hen verstek is verleend, wordt dit vonnis ook wat hen betreft op tegenspraak gewezen.

1.3

Partijen hebben in het incident over en weer het woord gevoerd. Na afloop daarvan heeft het Gerecht aanstonds mondeling uitspraak gedaan in het incident behoudens met betrekking tot de incidentele proceskosten. De uitspraak ter zake van de incidentele proceskosten wordt thans voorzien van motivering in dit vonnis neergelegd.

1.4

In de hoofdzaak hebben partijen (The Waterclub als gevoegde partij aan de zijde van [eisers c.s.]) vervolgens eveneens in twee termijnen het woord gevoerd - mede aan de hand van door hen overgelegde pleitnota’s, die van [eisers c.s.] voorzien van tijdig ingezonden nadere producties - en hebben gereageerd of kunnen reageren op elkaars stellingen.

1.5

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

in de hoofdzaak

2.1

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende bestreden alsmede op grond van overgelegde producties voor zover niet of onvoldoende bestreden staat onder meer het volgende vast tussen partijen.

2.2 [

Eisers c.s.] zijn erfgenamen van de (oorspronkelijke) nalatenschap van wijlen [naam wijlen] (hierna te noemen: de erflater), die op 25 augustus 1878 is geboren en op 11 januari 1948 in Aruba is overleden.

2.3

Van de onverdeelde nalatenschap van de erflater (hierna: de nalatenschap) maken deel uit de volgende drie eigendomspercelen (hierna: het onroerend goed):

(i) 2 C 764, grootte 7.400 m2, gelegen te [adres 1];

(ii) 2 C 1035, grootte 1.493 m2, gelegen te [adres 2]; en

(iii) 2 C 1036, grootte 5.987 m2, gelegen te [adres 3].

2.4

Bij aanvang van het jaar 2011 hebben [eisers c.s.] een overeenkomst gesloten met The Waterclub voor de verkoop en levering van het onroerend goed tegen een marktconforme koopsom (hierna: de verkoopovereenkomst).

2.5

In het jaar 2018 ontstond onenigheid tussen [eisers c.s.] en The Waterclub over de verkoopovereenkomst. Ter beslechting van dat geschil hebben [eisers c.s.] en The Waterclub op 14 februari 2019 een vaststellingsovereenkomst gesloten met betrekking tot de koop en levering van het onroerend goed (hierna: de vaststellingsovereenkomst). De vaststellingsovereenkomst trad in de plaats van de verkoopovereenkomst.

2.6

Er zijn thans 207 bekende gerechtigden tot de nalatenschap. De instrumenterende notaris heeft inmiddels van 204 van die gerechtigden volmachten verkregen voor de verkoop en levering van het onroerend goed conform de vaststellingsovereenkomst. Van drie bekende gerechtigden, te weten gedaagden sub 1 tot en met 3 heeft de notaris geen volmacht verkregen.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

in het incident tot voeging

3.1

The Waterclub vordert voeging aan de zijde van [eisers c.s.].

3.2 [

eisers c.s.] noch [gedaagden c.s.] hebben geen bezwaar gemaakt tegen toewijzing van de incidentele vordering van The Waterclub.

in de hoofdzaak

3.3 [

Eisers c.s.] vorderen dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

a. [Eisers c.s.] gezamenlijk, dan wel ieder van hen individueel, met het recht van substitutie machtigt om namens [gedaagden c.s.] de koop en levering van het onroerend goed aan The Waterclub of een derde te (doen) realiseren onder de voorwaarden van de vaststellingsovereenkomst;

b. [Eisers c.s.] gezamenlijk, dan wel ieder van hen individueel, met het recht van substitutie machtigt om namens [gedaagden c.s.] de notariële leveringsakte voor de levering van het onroerend goed te ondertekenen;

c. een onzijdig persoon benoemt die kan handelen namens [gedaagden c.s.] en deze onzijdige persoon machtigt om namens alle (nog) onbekende gerechtigden tot de nalatenschap de koopovereenkomst met The Waterclub of een derde onder de voorwaarden van de vaststellingsovereenkomst aan te gaan en uit te voeren, waaronder begrepen het ondertekenen van de notariële leveringsakte voor de levering van het onroerend goed;

d. beveelt dat de notariële akte van transport met betrekking tot het onroerend goed wordt verleden voor de in Aruba gevestigde notaris mr. [naam notaris];

e. in deze procedure een zodanige beslissing neemt als het Gerecht in goede justitie mocht vermenen te behoren;

f. [Gedaagden] veroordeelt in de proceskosten.

3.4 [

Gedaagden c.s.] hebben geen verweer gevoerd.

3.5

Het Gerecht zal hierna, waar nodig, nader op de standpunten van partijen ingaan.

4 DE BEOORDELING

in de hoofdzaak

4.1

Het spoedeisend belang van [eisers c.s.] bij hun vorderingen volgt uit de aard van die vorderingen en de daaraan ten gronde gelegde stellingen.

4.2

In deze procedure moet aan de hand van de door partijen gepresenteerde feiten, zonder nader onderzoek, worden beoordeeld of de vorderingen van [eisers c.s.] in een eventuele bodemprocedure een zodanige kans van slagen hebben dat vooruitlopend daarop toewijzing van de gevraagde voorzieningen gerechtvaardigd is.

4.3

Nu door [gedaagden c.s.] geen verweer is gevoerd komen de door [eisers c.s.] aan hun vorderingen ten gronde gelegde stellingen vast te staan. In het licht van die vaststaande stellingen komen de vorderingen van [eisers c.s.] onrechtmatig noch ongegrond voor. De door [eisers c.s.] verzochte voorzieningen zullen daarom worden toegewezen als na te melden, omdat in bodemprocedure met grote mate van zekerheid een gelijk oordeel valt te verwachten.

4.4

Bij vorenstaande wordt nog het volgende overwogen. Volgens een door notaris ontvangen doktersverklaring is gedaagde sub 1 (hierna: [gedaagde 1]) niet langer wilsbekwaam. Ter zitting heeft het Gerecht in gesprek met [gedaagde 1] geconstateerd dat dit inderdaad het geval is. Faro is ter zitting verschenen met één van haar meerderjarige dochters, die voor haar moeder heeft verklaard dat ten behoeve van [gedaagde 1] een verzoek is of zal worden ingediend bij dit Gerecht om een eveneens meerderjarige andere dochter van [gedaagde 1] als curatrice over [gedaagde 1] te benoemen, en dat die andere dochter te kennen heeft gegeven dat zij alsdan voor [gedaagde 1] zal instemmen met de door [eisers c.s.] beoogde verkoop en levering van het onroerend goed. Bij die stand van zaken valt ook wat [gedaagde 1] betreft te verwachten dat de bodemrechter de vorderingen van [eisers c.s.] te zijner tijd zal toewijzen.

4.5

Afweging van de belangen van partijen maakt al het vorenstaande niet anders, nu er geen zwaarwegender belangen zijn gebleken aan de zijde van [gedaagden c.s.] bij afwijzing van het door [eisers c.s.] verzochte ten opzichte van de belangen van [eisers c.s.] bij toewijzing daarvan.

4.6

De aard van dit (familie)geschil brengt met zich dat de proceskosten zullen worden gecompenseerd als na te melden.

in het incident tot voeging

4.7

In de aard en het verloop van het incident ziet het Gerecht aanleiding om de proceskosten eveneens te compenseren tussen partijen als na te melden.

5 DE UITSPRAAK

Het Gerecht, rechtdoende in kort geding:

in de hoofdzaak

5.1

machtigt met het recht van substitutie [eisers c.s.] gezamenlijk, dan wel ieder van hen individueel, om namens gedaagden sub 1 tot en met (mogelijk) 4 de koop en levering van het onroerend goed aan The Waterclub of een derde te (doen) realiseren onder de voorwaarden zoals omschreven in de vaststellingsovereenkomst;

5.2

machtigt met het recht van substitutie [eisers c.s.] gezamenlijk, dan wel ieder van hen individueel, om namens gedaagden sub 1 tot en met (mogelijk) 4 de notariële leveringsakte voor voormelde levering te ondertekenen;

5.3

benoemt deurwaarder [naam deurwaarder] als onzijdig persoon die kan handelen namens alle (nog) onbekende gerechtigden tot de nalatenschap om de koopovereenkomst met The Waterclub of een derde onder de voorwaarden zoals omschreven in de vaststellingsovereenkomst aan te gaan en uit te voeren, waaronder begrepen - zo nodig - het ondertekenen van de notariële leveringsakte voor de hiervoor onder 5.1 vermelde levering;

5.4

beveelt dat de notariële akte van transport met betrekking tot het onroerend goed wordt verleden voor de in Aruba gevestigde notaris mr. [naam notaris];

5.5

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.6

compenseert de proceskosten tussen partijen, aldus dat ieder van hen de eigen kosten draagt;

5.7

wijst af het meer of anders verzochte;

in het incident tot voeging

5.8

compenseert de proceskosten tussen partijen, aldus dat ieder van hen de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 26 mei 2021 in tegenwoordigheid van de griffier.

Datum uitspraak: 26 mei 2021

Instantie: Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba

Zaaknummer: K.G. nr. AUA2021000648

Inhoudsindicatie: Kort Geding. Machtiging tot verkoop

Formele relaties (optioneel):

Rechtsgebieden: Civiel

Rechter: mr. A.H.M. van de Leur

Bijzondere kenmerken: