Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2021:24

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
26-01-2021
Datum publicatie
03-02-2021
Zaaknummer
AUA202002022
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Beëindiging gezamenlijk gezag over minderjarige.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 26 januari 2021

Behorend bij AUA202002022 EJ

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

[Naam verzoekster],

wonende in Aruba, te [adres],

VERZOEKSTER, hierna de moeder,

in persoon,

tegen

[Naam verweerder],

zonder bekende woon- en/of verblijfplaats,

VERWEERDER, hierna de vader,

niet verschenen.

Belanghebbende:

[Naam belanghebbende], geboren op [geboortedatum] 2010 in Aruba,

wonende in Aruba,

de minderjarige.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 21 augustus 2020,

  • -

    de mondelinge behandeling ter zitting met gesloten deuren van 24 november 2020, waar alleen de moeder in persoon aanwezig was. De vader heeft geen verweerschrift ingediend en is, ondanks behoorlijk te zijn opgeroepen, niet verschenen.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

De minderjarige voornoemd is geboren uit het huwelijk tussen partijen.

2.2

De ouders zijn van elkaar gescheiden. Bij de echtscheidingsbeschikking van dit gerecht van 7 mei 2012 (EJ nr. 301 van 2012) is bepaald, dat de ouders gezamenlijk belast blijven met de uitoefening van het gezag over de minderjarige.

3 HET VERZOEK

3.1

Het verzoek strekt ertoe het gezamenlijk gezag te beëindigen en de moeder voortaan alleen met de uitoefening van het gezag te belasten.

3.2

Ter onderbouwing van haar verzoek heeft de moeder aangevoerd dat de vader zich al jaren niet bemoeit met de opvoeding en verzorging van de minderjarige, en dat hij onregelmatig kinderalimentatie betaalt. Hij heeft ook al meer dan acht jaar geen contact met de minderjarige en toont geen enkele interesse in haar welbevinden. Moeder heeft van de Voogdijraad begrepen dat de vader zich in 2018 uit de registers heeft uitgeschreven als zijnde vertrokken uit Aruba. Zij heeft zelf geen contact met hem en weet niet waar hij is. Zij heeft zijn medewerking nodig om een paspoort voor de minderjarige aan te vragen en de zorgverzekering bij de AZV voor de minderjarige te regelen, maar kan hem niet bereiken.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het verzoek is gebaseerd op artikel 1:253n van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BW). Voor zover hier van belang kan de rechter ingevolge dit artikel op verzoek van de niet met elkaar gehuwde ouders of een van hen het gezamenlijk gezag beëindigen, indien nadien de omstandigheden zijn gewijzigd. Het moet hierbij gaan om een zodanige verandering van de situatie, dat het niet langer in het belang van het kind is de bestaande gezagsuitoefening te handhaven. Alsdan bepaalt de rechter, aan wie van de ouders voortaan het gezag over ieder der minderjarige kinderen toekomt.

4.2

Het gerecht overweegt als volgt.

4.2.1

Het ouderlijk gezag omvat op grond van artikel 1:247 BW de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van het kind, en het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. Het ouderlijk gezag brengt een aantal bevoegdheden met zich die nodig zijn voor de in voormeld kader te nemen beslissingen, waarbij gedacht moet worden aan zaken als de schoolkeuze, medische behandelingen of levensbeschouwelijke aangelegenheden. In geval van gezamenlijk gezag dienen dergelijke beslissingen tezamen met de andere gezaghebbende ouder te worden genomen. Voor het uitoefenen van gezamenlijk gezag is dan ook vereist, dat de ouders in feite in staat zijn tot een behoorlijke gezagsuitoefening en dat zij beslissingen van enig belang over hun kind in gezamenlijk overleg kunnen nemen, althans tenminste in staat zijn vooraf afspraken te maken over situaties die zich rond het kind kunnen voordoen en wel zodanig dat het kind niet klem of verloren zal raken tussen de ouders.

4.2.2

Uit de stukken en het gestelde ter terechtzitting is naar het oordeel van het gerecht voldoende duidelijk geworden dat er sprake is van een wijziging van omstandigheden als bedoeld in artikel 1:253n BW.

Als enerzijds gesteld en anderzijds onweersproken is immers vast komen te staan dat de ouders al jaren geen contact met elkaar hebben, en er geen sprake van is dat zij beslissingen van enig belang over de minderjarige in gezamenlijk overleg kunnen nemen, noch dat zij in staat zijn vooraf afspraken te maken over situaties die zich rond de minderjarige kunnen voordoen. Hierdoor, en nu onder andere is gebleken dat de minderjarige al enige maanden geen geldig paspoort heeft, bestaat het risico dat de minderjarige bij het voortduren van het gezamenlijk gezag klem of verloren zal raken tussen de ouders.

4.3

Gelet op het bovenstaande is het naar het oordeel van het gerecht niet langer in het belang van de minderjarige, dat de bestaande gezagsuitoefening wordt gehandhaafd.

4.4

Nu de moeder het gezag feitelijk al jarenlang alleen uitoefent en de vader niet omkijkt naar de minderjarige, zal het gerecht bepalen dat het gezag voortaan aan de moeder toekomt.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

beëindigt het gezamenlijk gezag van [naam verweerder] en [naam verzoekster] over de minderjarige [naam belanghebbende], geboren op [geboortedatum] 2010 in Aruba,

bepaalt dat het gezag over voornoemde minderjarige voortaan alleen aan de moeder, [naam verzoekster], toekomt.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, ter zitting van 26 januari 2021 in aanwezigheid van de griffier.