Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2021:167

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
04-05-2021
Datum publicatie
10-05-2021
Zaaknummer
AUA2019002888
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Personen- en familierecht, vervangende toestemming erkenning

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 4 mei 2021

behorend bij EJ nr. AUA2019002888

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

[Verzoeker],

wonende in Aruba,

VERZOEK,

gemachtigde: de advocaat mr. J.M.R.F. Scheper,

tegen

[Verweerster],

wonende in Aruba,

VERWEER, hierna te noemen: de moeder,

gemachtigde: de advocaat mr. M.M. Malmberg.

Belanghebbenden:

[Belanghebbende 1], de minderjarige,

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand,

DE VOOGDIJRAAD, in zijn hoedanigheid van bijzondere curator.

1 DE PROCEDURE

De eerdere procedure blijkt uit de beschikking van dit gerecht van 25 augustus 2020. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    de akte uitlating (aanvulling) zijdens de bijzondere curator, ingediend op 22 september 2020;

  • -

    de mondeling behandeling van 1 december 2020, waaruit blijkt te zijn verschenen partijen in persoon en bijgestaan door hun gemachtigden en namens de bijzondere curator mw. mr. [X].

De uitspraak ten aanzien van de vervangende toestemming tot erkenning is nader bepaald op heden.

2 DE VERDERE BEOORDELING

Vervangende toestemming tot erkenning

2.1

De vraag die ter beantwoording ligt, is of de voorgenomen erkenning de belangen van de minderjarige en/of de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met de minderjarige zal schaden.

2.2

Het is aan de moeder om feiten en omstandigheden te stellen waaruit kan worden afgeleid dat voormelde belangenafweging dient te leiden tot een afwijzing van het verzoek van de man. Naar het oordeel van het gerecht heeft de moeder geen feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit blijkt dat bij toewijzing van het verzoek van de man de belangen van de minderjarige en/of de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met de minderjarige zal worden geschaad.

2.3

De bijzondere curator heeft bij akte namens de minderjarige geadviseerd om de man vervangende toestemming te verlenen om de minderjarige te erkennen. Volgens de bijzondere curator zijn er geen aanwijzingen dat de erkenning de belangen van de minderjarige zal schaden, in die zin dat er reële risico’s zijn dat de minderjarige wordt belemmerd in een evenwichtige sociaalpsychologische en emotionele ontwikkeling. Door de moeder zijn alleen emotionele redenen aangevoerd tegen toewijzing van het verzoek, namelijk dat de man bij omgang met de minderjarige vaak heeft laten afweten, aldus de bijzondere curator.

Het gerecht zal, gelet op het voorgaande, de man vervangende toestemming verlenen om de minderjarige te erkennen.

De geslachtsnaam

2.4

Ingevolge artikel 1:5 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BW) is de geslachtsnaam van een kind die van zijn vader, en anders die van de moeder. Conform het geldende recht krijgt de minderjarige bij de erkenning de geslachtsnaam van de vader.

2.5

Algemeen aanvaard is dat in het huidige Arubaanse namenrecht de moeder van een kind wordt achtergesteld bij de vader zonder dat daarvoor voldoende rechtvaardiging is. Deze ongelijke behandeling is in (elk geval) strijdig met artikel I.1 van de Staatsregeling van Aruba en artikel 26 van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

2.6

De Arubaanse wetgever heeft dit rechtstekort onder ogen gezien. Bij Landsverordening van 23 september 2016 – tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba in verband met een aantal onderwerpen die nog een regeling of aanpassing in het Burgerlijk Wetboek van Aruba behoeven, AB 2016, no. 51 (hierna: Landsverordening aanvulling BW) – is bepaald dat art. 1:5 BW wordt vervangen door veertien nieuwe wetsartikelen (art. 1:5 tot en met art. 1:5m BW). Artikel 1:5 Landsverordening aanvulling BW bepaalt, voor zover hier van belang, dat de ouders bij de keuze van de geslachtsnaam van hun kind kunnen kiezen voor de geslachtsnaam van de vader dan wel voor die van de moeder. Artikel 1:5b Landsverordening aanvulling BW bevat een regeling voor geschillen omtrent de naamskeuze. Het eerste lid van dit artikel luidt:

“Een geschil tussen de ouders of toekomstige ouders over de naamskeuze kan op verzoek van beiden of één van hen aan de rechter in eerste aanleg worden voorgelegd. Deze beproeft, alvorens te beslissen, een vergelijk tussen hen. De rechter neemt een zodanige beslissing als hem in het belang van het kind wenselijk voorkomt.”

Artikel 1:5g, eerste lid, Landsverordening aanvulling BW, bepaalt:

“ Indien een kind door erkenning in familierechtelijke betrekking tot de vader komt te staan, behoudt het de geslachtsnaam van de moeder, tenzij de moeder en de erkenner ter gelegenheid van de erkenning gezamenlijk verklaren naamskeuze te doen. Van deze verklaring wordt melding gemaakt in de akte van erkenning. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing bij erkenning van een ongeboren kind.”

De Landsverordening aanvulling BW is nog niet in werking getreden.

2.7

De Hoge Raad heeft bij beschikking van 13 oktober 2017, ECLI:NL:2017:2614 overwogen dat nu de Landsverordening aanvulling BW nog niet in werking is getreden en onbekend is op welke termijn dat het geval zal zijn, de rechter thans voor Aruba dient te bezien of in dit rechtstekort kan worden voorzien. De rechter kan door bij de keuze van de wetgever, zoals gemaakt bij de vaststelling van de Landsverordening aanvulling BW, aan te sluiten een oplossing bieden voor het rechtstekort van de geldende wetgever (rechtsoverweging 3.4.6 en 3.4.8).

2.8

Voor de in deze zaak aan de orde zijnde erkenning is van toepassing het bepaalde in artikel 1:5g, eerste lid, Landsverordening aanvulling BW waarin wordt bepaald dat een kind dat door erkenning in familierechtelijke betrekking tot de vader komt te staan de geslachtsnaam van de moeder behoudt, tenzij de moeder en de erkenner ter gelegenheid van de erkenning gezamenlijk verklaren naamkeuze te doen.

2.9

Gelet op het voorgaande, en in aanmerking genomen dat de minderjarige sinds zijn geboorte de geslachtsnaam van de moeder draagt en door haar wordt verzorgd, acht de rechter het in het belang van de minderjarige dat hij de geslachtsnaam van de moeder behoudt. Het gerecht zal derhalve bepalen dat ter gelegenheid van de erkenning van de minderjarige door de man artikel 1:5 lid 1 BW buiten toepassing blijft en dat de minderjarige de geslachtsnaam van de moeder behoudt.

3 DE BESLISSING

Het gerecht:

verleent de man [verzoeker], bij gebreke van toestemming van de moeder, vervangende toestemming om de minderjarige [Belanghebbende 1], geboren op [geboortedatum] 2016 in Aruba, te erkennen, met dien verstande dat ter gelegenheid van de erkenning door de man artikel 1:5 lid 1 BW aldus buiten toepassing blijft en dat de minderjarige de geslachtsnaam van de moeder “[achternaam verweerster]” behoudt,

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gegeven door mr. E.M.D. Angela, rechter in dit gerecht, ter zitting van dinsdag 4 mei 2021 in aanwezigheid van de griffier.