Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2021:146

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
20-04-2021
Datum publicatie
06-05-2021
Zaaknummer
AUA202001564
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

getuigenverhoor

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 20 april 2021

E.J. no. AUA202001564

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

[Naam verzoeker],

wonende in Aruba,

verzoeker,

hierna ook te noemen: [verzoeker],

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock,

tegen:

de naamloze vennootschap

BOULEVARD HOTEL N.V.,

h.o.d.n. RENAISSANCE ARUBA BEACH RESORT & CASINO,

gevestigd in Aruba,

verweerster,

hierna ook te noemen: Boulevard,

gemachtigde: de advocaat mr. A.E. Barrios.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift met producties;

-het verweerschrift, met producties (waaronder begrepen een gegevensdrager);

-de mondelinge behandeling van de zaak ter terechtzitting van 3 november 2020.

1.2

Ter zitting zijn verschenen [verzoeker] met zijn gemachtigde en Boulevard bij haar gemachtigde samen met de heer [naam Director F&B en naam HR-manager] (Director Food and Beverage respectievelijk HR-manager bij Boulevard). [Verzoeker] heeft gebruik gemaakt van de aan hem geboden gelegenheid om bij wijze van repliek te reageren op het verweerschrift, en dat mede aan de hand van een overgelegde en voorgedragen pleitnota. Boulevard heeft vervolgens gebruik gemaakt van de aan haar geboden gelegenheid om bij wijze van dupliek te reageren op die reactie van [verzoeker], en dat mede aan de hand van toegelaten nadere productie.

1.3

Beschikking is nader bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende bestreden alsmede op grond van overgelegde producties voor zover niet of onvoldoende bestreden staat onder meer het volgende vast tussen partijen.

2.2 [

Verzoeker] is krachtens een tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op 30 april 2008 in loondienst getreden van Boulevard, laatstelijk in de functie van Food and Beverage Supervisor tegen een laatstelijk loon van Afl. 4.111,34 bruto per maand.

2.3

Bij ontslagbrief van 3 maart 2020 (hierna: de ontslagbrief) heeft Boulevard [verzoeker] per die datum op staande voet ontslagen (hierna ook: het ontslag). Als reden voor dat ontslag staat in die brief onder meer doch met name vermeld dat [verzoeker] gedurende zijn werktijd op 24 en 25 februari 2020 onder zijn supervisie en toezicht vallende werknemers van Boulevard onder hun werktijd alcoholische dranken liet nuttigen en/of voor hen inschonk en aan hen serveerde.

2.4

Bij aan Boulevard gerichte brief van 9 april 2020 heeft [verzoeker] de nietigheid ingeroepen van het aan hem gegeven ontslag, en hij heeft zich daarbij bereid verklaard de bedongen werkzaamheden voor Boulevard voort te zetten.

2.5

Boulevard heeft het ontslag niet ingetrokken of ongedaan gemaakt.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 [

Verzoeker] verzoekt dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren beschikking:

a. het door Boulevard aan [verzoeker] verleende ontslag nietig verklaart;

b. Boulevard veroordeelt om aan [verzoeker] (door) te betalen zijn loon vanaf 3 maart 2020 totdat zijn dienstverband bij Boulevard rechtsgeldig zal zijn beƫindigd, achterstallig loon te vermeerderen met de wettelijke verhoging;

c. Boulevard beveelt om [verzoeker] binnen 5 dagen na de betekening van deze beschikking weer te werk te stellen in zijn reguliere functie gedurende zijn reguliere werktijden, en bepaalt dat Boulevard ten behoeve van [verzoeker] een dwangsom verbeurt van Afl. 250,-- voor iedere dag dat Boulevard dat bevel niet opvolgt;

d. Boulevard veroordeelt in de proceskosten.

3.2

Boulevard voert verweer en concludeert dat [verzoeker] niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door hem verzochte, althans tot afwijzing daarvan, en tot veroordeling van [verzoeker] in de proceskosten.

3.3

Voorzover van belang voor de uitspraak worden de stellingen van partijen hierna besproken.

4 DE BEOORDELING

4.1

Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld of gebleken waaruit volgt dat [verzoeker] niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door hem verzochte. Het ontvankelijkheidsverweer van Boulevard wordt daarom verworpen.

4.2

De in deze procedure te beantwoorden vraag is of [verzoeker] al dan niet een dringende reden voor ontslag heeft gegeven aan Boulevard. Als dringende redenen worden volgens artikel 1615o lid 1 BW beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die tot gevolg hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Bij de beoordeling van de vraag of van een zodanige dringende reden sprake is, moeten de omstandigheden van het geval in onderling verband en samenhang in aanmerking worden genomen. Tot deze omstandigheden behoren onder meer de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals diens leeftijd, de aard en duur van het dienstverband en de gevolgen van het ontslag op staande voet. Van belang is verder dat het de werkgever is die moet stellen en bewijzen dat sprake is van een dringende reden.

4.3

Boulevard heeft niet of onvoldoende bestreden gesteld dat op haar werkvloer ook voor [verzoeker] kenbare huisregel geldt dat het werknemers van Boulevard niet is toegestaan om gedurende werktijd alcohol te consumeren en/of gedurende werktijd onder invloed van alcohol te zijn, en dat het in strijd handelen met die regel een dringende reden voor ontslag oplevert. Deze regel laat naar het oordeel van het Gerecht ook voor [verzoeker] aan duidelijkheid niets te wensen over, en ze hebben zeker met betrekking tot leidinggevenden in dienst van Boulevard zoals [verzoeker] niet te gelden als onredelijk of onaanvaardbaar. Schending van bedoelde regels door de leidinggevende [verzoeker], in wiens functie als Food and Beverage Supervisor besloten ligt dat hij ervoor moet zorgen of erop moet toezien dat aan hem ondergeschikten die regel niet overtreden, levert in beginsel een dringende reden op voor ontslag. Hetzelfde geldt voor [verzoeker] als hij die in zijn functie besloten liggende taak of verantwoordelijkheid om voor hem moverende redenen niet of niet naar behoren uitvoert.

4.4

Uit de ontslagreden fixerende ontslagbrief volgt dat Boulevard zich op het standpunt stelt dat de dringende reden voor het ontslag is gelegen in de (beweerdelijke) omstandigheid dat [verzoeker] gedurende zijn werktijd op 24 en 25 februari 2020 onder zijn supervisie en toezicht vallende werknemers van Boulevard onder hun werktijd alcoholische dranken liet nuttigen en/of voor hen inschonk en aan hen serveerde. Die door [verzoeker] gemotiveerd bestreden stelling mist naar het oordeel van het Gerecht voldoende feitelijke onderbouwing voor wat betreft niet bij naam genoemde werknemers. In zoverre wordt die stelling gepasseerd. Ter zitting heeft Boulevard haar stelling nader ingevuld met de namen van twee werknemers waarop het aan [verzoeker] gemaakte verwijt ziet. Het betreft volgens Boulevard de aan [verzoeker] ondergeschikten [naam werknemers 1 en 2]. In het licht van het gemotiveerde verweer van [verzoeker] staat vooralsnog niet vast dat [verzoeker] die twee werknemers op 24 en/of 25 februari 2020 gedurende hun werktijd in zijn bijzijn alcoholische dranken heeft laten nuttigen en/of voor die werknemers gedurende hun werktijd zulke dranken inschonk en aan hen serveerde. Nu Boulevard levering van bewijs heeft aangeboden, zal zij in de gelegenheid worden gesteld om die stelling door middel van het doen horen van getuigen te bewijzen. De zaak zal daartoe worden verwezen naar de in het dictum vermelde terechtzitting.

4.5

Tijdens die zitting kunnen maximaal drie getuigen worden gehoord. Indien Boulevard meer getuigen wil laten horen, zal daarvoor na afloop van de zitting een nieuwe datum worden bepaald. Bij het oproepen van de getuigen moet er rekening mee worden gehouden dat het horen van een getuige gemiddeld een uur duurt indien er niet getolkt hoeft te worden. Boulevard dient uiterlijk drie werkdagen voor het getuigenverhoor de personalia van de door haar voor te brengen getuige(n) schriftelijk kenbaar te maken aan het Gerecht en aan [verzoeker]. Het Gerecht wijst partijen erop dat het getuigenverhoor in beginsel in de Nederlandse taal plaatsvindt. Boulevard moet zelf zorgdragen voor een tolk die de taal van de te horen getuige(n) en de Nederlandse taal voldoende machtig is. Er moet rekening mee worden gehouden dat de rechter een niet beroepshalve optredende tolk in beginsel niet toelaat.

4.6

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

5. DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

-stelt Boulevard in de gelegenheid om middels het doen horen van getuigen te bewijzen dat [verzoeker] op 24 en/of 25 februari 2020 de aan [verzoeker] ondergeschikten [naam werknemers 1 en 2] gedurende hun werktijd in zijn bijzijn alcoholische dranken heeft laten nuttigen en/of voor die werknemers van Boulevard gedurende hun werktijd alcoholische dranken inschonk en aan hen serveerde;

-verwijst de zaak daartoe naar de terechtzitting van dinsdag 18 mei 2021 om 09:00 uur in zaal B van het in Aruba te J.G. Emanstraat nr. 51 gelegen gerechtsgebouw, tijdens welke zitting maximaal 3 getuigen kunnen worden gehoord;

-bepaalt dat Boulevard uiterlijk drie werkdagen voor die zitting de personalia van de door haar voor te brengen getuige(n) schriftelijk kenbaar dient te maken aan het Gerecht en aan [verzoeker];

-houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 20 april 2021 in tegenwoordigheid van de griffier.

Datum uitspraak: 20 april 2021

Instantie: Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba

Zaaknummer: EJ nr. AUA202001564

Inhoudsindicatie: getuigenverhoor.

Formele relaties (optioneel):

Rechtsgebieden: Civiel, arbeidsrecht, ontslag op staande voet.

Rechter: mr. A.H.M. van de Leur

Bijzondere kenmerken: