Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2020:78

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
18-02-2020
Datum publicatie
06-03-2020
Zaaknummer
AUA201903355
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

civiel – ej -benoeming bewindvoerder ex artikel 1:409 BW

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JERF Actueel 2020/71
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 18 februari 2020

Behorend bij EJ nr. AUA201903355

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

[Naam verzoeker],

wonende in Nederland,

VERZOEKER,

in persoon.

Belanghebbende:

[Naam belanghebbende],

zonder bekende woon- of verblijfplaats.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingediend op 30 september 2019;

- de mondelinge behandeling van 7 januari 2020, waar is verschenen mevrouw [naam gemachtigde] als gemachtigde van verzoeker.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Verzoeker is met vele anderen, waaronder belanghebbende, deelgenoot in de nalatenschap van wijlen [naam erflater], overleden op [datum] 1959 in Aruba.

2.2

Tot deze nalatenschap behoren onder andere twee percelen eigendomsgrond te [plaats] in Aruba, groot in totaal één duizend negenhonderd vijfentwintig meter (1.925 m2), kadastraal bekend als [Afdeling] [Sectie] nummer [kadastraalnummer], groot 1.044 m2) en [Afdeling] [Sectie] nummer [kadastraalnummer], (groot 881 m2), met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als: [naam perceel] (hierna: het perceel).

2.3

De belanghebbende, geboren op [geboortedatum] in Colombia, is op 14 oktober 2000 naar Colombia vertrokken. Familie, vrienden noch kennissen hebben sinds zijn vertrek naar Colombia, nog contact gehad met de belanghebbende. Het is de deelgenoten niet bekend of hij nog in leven is en zo ja, waar hij woont.

De belanghebbende was van april 1995 tot februari 1999 getrouwd met [naam ex-echtgenote], die van juni 1977 tot januari 1993 getrouwd was met [naam erfgenaam]. De heer [naam erfgenaam] is een van de erfgenamen. Mevrouw [naam ex-echtgenote] is op 24 juli 2007 in Aruba overleden.

2.4

De deelgenoten, behalve de belanghebbende, hebben het perceel verkocht. Het verkochte perceel moet nog geleverd worden aan de koper.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt - naar het gerecht begrijpt - ertoe om een bewindvoerder te benoemen teneinde het bewind over het aan de belanghebbende toekomende aandeel in het perceel te voeren.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het verzoek is gebaseerd op artikel 1:409 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba. Ingevolge die bepaling benoemt de rechter op verzoek van belanghebbenden, indien iemand die zijn woonplaats heeft verlaten, niet voldoende orde op het bestuur van zijn goederen heeft gesteld en er noodzakelijkheid bestaat om daarin geheel of gedeeltelijk te voorzien of de afwezige te doen vertegenwoordigen, een bewindvoerder ten einde het bewind over het geheel of gedeelte van de goederen van de afwezige te voeren en diens overige belangen waar te nemen.

4.2

Door de inhoud van het verzoekschrift en de overgelegde stukken, de deugdelijke oproeping van de belanghebbende in het openbaar en zijn afwezigheid ter zitting, is voldoende aannemelijk geworden dat de belanghebbende afwezig is in de zin van voornoemde bepaling en dat de noodzaak bestaat om hem te doen vertegenwoordigen in verband met de verkoop en levering van het perceel.

4.3

Een en ander betekent dat overeenkomstig artikel 1:409 lid 1 BW een bewindvoerder zal worden benoemd die het bewind over het aandeel van de belanghebbende in het perceel zal voeren en zijn overige belangen zal waarnemen. De te benoemen bewindvoerder zal moeten trachten de afwezige te traceren. Het gerecht zal in dat verband met toepassing van artikel 1:410 lid 1 BW j° 1:344 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek de hierna te noemen aanwijzing geven.

5 BESLISSING

Het gerecht:

stelt onder bewind het aandeel van [naam belanghebbende] in de percelen eigendomsgrond te [plaats] in Aruba, groot in totaal één duizend negenhonderd vijfentwintig meter (1.925 m2), kadastraal bekend als [Afdeling] [Sectie] nummer [kadastraal nummer] (groot 1.044 m2) en [Afdeling] [Sectie] nummer [kadatraal nummer] (groot 881 m2), met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als: [adres],

benoemt [naam bewindvoerster], geboren op [geboortedatum] in Aruba, tot bewindvoerster over het onder bewind gestelde,

bepaalt dat het - na de betaling van alle lasten - aan [naam belanghebbende] toekomende deel van de opbrengst uit de verkoop van voornoemde percelen onder notaris mr. T.R. Johnson zal (blijven) berusten totdat dit aan de rechthebbende zal worden uitbetaald,

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, en in het openbaar uitgesproken ter zitting van dinsdag 18 februari 2020 in tegenwoordigheid van de griffier.