Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2020:482

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
21-10-2020
Datum publicatie
26-11-2020
Zaaknummer
AUA201802155
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel, verdeling huwelijksgemeenschap en verrekening.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 21 oktober 2020

Behorend bij AUA201802155

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[eiseres],

te Aruba,

eiseres in conventie, gedaagde in reconventie,

hierna ook te noemen: [eiseres],

gemachtigde: de advocaat mr. R.J. Kock,

tegen:

[gedaagde],

te Aruba,

gedaagde in conventie, eiser in reconventie,

hierna ook te noemen: [gedaagde],

gemachtigde: voorheen de advocaat mr. C.J. Hart,

thans procederende in persoon.

5 DE VERDERE PROCEDURE

In conventie en in reconventie

5.1

Het verloop van de procedure tot en met 20 mei 2020 blijkt uit het tussenvonnis van die datum. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de akte overlegging producties d.d. 14 augustus 2020;

 • -

  de brief d.d. 17 augustus 2020 van de gemachtigde van [gedaagde], dat zij als gemachtigde desisteert omdat zij geen contact meer heeft kunnen krijgen met [gedaagde];

 • -

  de mondelinge behandeling d.d. 20 augustus 2020.

5.2

Vonnis is vervolgens bepaald op heden.

6 DE VERDERE BEOORDELING

In conventie en in reconventie

Inleiding

6.1

Naar aanleiding van de vragen die in het tussenvonnis in nummer 3.19 waren gesteld, heeft [eiseres] bij akte van 14 augustus 2020 een aantal producties in het geding gebracht. Zowel in de akte als tijdens de comparitie heeft zij daarop een nadere toelichting gegeven. [gedaagde] is niet tijdens de comparitie verschenen en heeft daarmee niet meer gereageerd op de in het tussenvonnis geformuleerde vragen. Het gerecht zal daaraan de gevolgen verbinden die het geraden acht.

6.2 [

eiseres] heeft ter zitting verklaard dat zij niets meer van [gedaagde] heeft vernomen en dat deze op geen enkele wijze verantwoordelijkheid heeft genomen voor de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap; in het bijzonder heeft hij op geen enkele wijze bijgedragen aan de aflossing van de schulden die tot de ontbonden huwelijksgoederen-gemeenschap behoren.

6.3

Verder heeft [eiseres] erop gewezen, zoals zij ook al in het inleidend verzoekschrift heeft gesteld, dat [gedaagde] niet voldoet aan de veroordeling tot betaling van kinderalimentatie. Onder verwijzing naar een berekening van de Voogdijraad heeft [eiseres] ter zitting gesteld dat de achterstand uit hoofde van de alimentatie inmiddels Afl. 53.950,00 bedraagt. Zij wenst deze vordering te verrekenen met een eventuele vordering uit hoofde van de overbedeling die [gedaagde] op haar mocht verkrijgen.

6.4

Nu de gestelde en onbetwiste vordering uit hoofde van kinderalimentatie is onderbouwd met de ter zitting getoonde brief van de Voogdijraad, neemt het gerecht die vordering als vaststaand aan. Het gerecht zal vanwege die vordering en vanwege de omstandigheid dat [eiseres] de aflossingen van de huwelijkse schulden op zich heeft genomen, terwijl [gedaagde] zich daarom niet bekommert, hierna een groot deel van de goederen die zich in de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap bevinden, toedelen aan [eiseres]. Zij wordt zodoende feitelijk in de gelegenheid gesteld om de opbrengst van die goederen aan te wenden om de schulden die tot de ontbonden huwelijksgoederen-gemeenschap behoren te voldoen dan wel om zich op die opbrengst te verhalen voor zover zij reeds aflossingen heeft gedaan op bedoelde schulden. Voor het overige kan zij dan een eventuele vordering die [gedaagde] op haar verkrijgt wegens overbedeling, verrekenen met de vordering die [eiseres] uit hoofde van de kinderalimentatie op [gedaagde] heeft.

6.5

Het gerecht blijft bij hetgeen in het tussenvonnis in de nummers 3.2 en 3.3 is overwogen omtrent de omvang van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap. Omtrent de verdeling oordeelt het gerecht als volgt.

De verdeling

- de woning [de woning] en de hypothecaire lening

6.6

Ter zitting heeft [eiseres] verklaard dat de bank heeft besloten om de woning [de woning] (hierna: de woning) wegens de achterstand in de betalingsverplichtingen op de veiling te executeren. Een datum voor de veiling is nog niet bekend, maar de bank heeft wel laten weten dat de veiling niet meer is tegen te houden.

6.7

De hypotheekschuld bedroeg op de peildatum Afl. 162.643,00. Daarna heeft [eiseres], voor zover zij daartoe in staat was, de maandelijkse termijnen aan de bank voldaan. Deze termijnen bestaan voor een deel uit rente en voor een deel uit aflossingen. Per 4 september 2019 bedroeg de schuld, zo heeft [eiseres] ter zitting toegelicht, Afl. 149.305,57. [eiseres] heeft recht op vergoeding door [gedaagde] van de helft van het bedrag van de betalingen die zij na de peildatum uit hoofde van de hypothecaire lening heeft gedaan. Het gerecht zal dit betrekken in de vaststelling van de verdeling.

6.8

Door [gedaagde] zijn, aldus heeft [eiseres] onbetwist gesteld, na de peildatum geen betalingen meer aan de bank gedaan en dus ook geen aflossingen. [eiseres] weet niet wat op dit moment de hoogte is van de hypotheekschuld.

6.9

De executiewaarde van de woning is in een (met het oog op de veiling in opdracht van de bank opgesteld) taxatierapport (akte 14 augustus 2020, prod. I) begroot op Afl. 161.292,--. Het rapport dateert van voor de coronacrisis en het is de vraag of de geschatte executiewaarde wordt behaald. Het is onzeker of er na aftrek van hypotheekschuld, achterstallige rente en veilingkosten een netto-opbrengst resteert die dient te worden verdeeld.

6.10

Het gerecht zal hierna ten aanzien van de woning bepalen dat, voor zover de bank alsnog zou afzien van een openbare verkoop, de woning dient te worden verkocht aan een derde. [eiseres] zal in dat geval bevoegd zijn om naar eigen keuze de woning onderhands tegen een door haar te bepalen prijs te koop aan te bieden dan wel om de woning openbaar via een deurwaarder of notaris te Aruba te verkopen. Voor zover [gedaagde] weigert om zijn noodzakelijke medewerking aan de verkoop en de levering van de woning te verlenen, wijst het gerecht erop dat in de echtscheidingsbeschikking van 23 juni 2014 deurwaarder B.R. Roos is aangewezen als onzijdig persoon om de partij te vertegenwoordigen die weigert of nalaat aan de verdeling me te werken.

6.11

De netto-opbrengst van de woning (de opbrengst minus de kosten van de verkoop en minus de hypotheekschuld) na verkoop door de bank dan wel na verkoop door of in opdracht van [eiseres] zelf, zal worden toebedeeld aan [eiseres].

6.12

Ter zitting heeft [eiseres] verklaard dat zij na de scheiding de woning is blijven bewonen. [gedaagde] maakt aanspraak op een gebruiksvergoeding. De overwaarde van de woning is, gezien de omvang van de hypotheekschuld tijdens de peildatum en de (in het taxatierapport genoemde) marktwaarde van Afl. 201.615,00 gering. Vast staat voorts dat [gedaagde] zich na de scheiding op geen enkele wijze om de afwikkeling van de gemeenschap en de daarop verhaalbare schulden heeft voldaan. In voormelde omstandigheden ziet het gerecht aanleiding om geen gebruiksvergoeding ten behoeve van [gedaagde] en ten laste van [eiseres] vast te stellen.

- de aandelen in Lintop

6.13 [

eiseres] heeft verklaard dat zij de aandelen toebedeeld wenst te krijgen, zodat ze het aan Lintop in erfpacht toebehorend perceel te [het perceel] (hierna: het perceel) kan verkopen en de opbrengst kan gebruiken om de (eventuele) restschuld aan de bank af te lossen. Ook dienen schulden van Lintop aan de Kamer van Koophandel en aan de belastingdienst nog te worden voldaan.

6.14

Het gerecht zal ten aanzien van de aandelen in Lintop bepalen dat deze aan een derde moeten worden verkocht, hetgeen feitelijk neerkomt op een verkoop van het perceel [het perceel]. [eiseres] zal bevoegd zijn om naar eigen keuze de aandelen onderhands tegen een door haar te bepalen prijs te koop aan te bieden dan wel om de aandelen openbaar via een deurwaarder of notaris te Aruba te verkopen. In verband met de verkoop en de levering van de aandelen wijst het gerecht er wederom op dat deurwaarder B.R. Roos als onzijdig persoon is aangewezen om de partij te vertegenwoordigen die weigert of nalaat aan de verdeling me te werken.

6.15

De netto-verkoopopbrengst (de opbrengst minus de kosten van de verkoop) zal worden toebedeeld aan [eiseres]. Voor zover [eiseres] voorafgaand aan de verkoop en de levering van de aandelen uit haar eigen vermogen schulden van Lintop heeft voldaan, dan heeft zij ter zake hiervan een regresvordering (voor de helft) op [gedaagde]. Dit bedrag zal hieronder worden betrokken in de vaststelling van de vordering die [eiseres] uit hoofde van overbedeling en verrekening op [gedaagde] heeft.

- de gereedschappen

6.16

Uit de door [eiseres] overgelegde factuur (akte 14 augustus, prod. IV) blijkt dat de aanschafwaarde van de gereedschappen op 20 januari 2013 Afl. 5.465,63 heeft bedragen. Ze waren eigenlijk bedoeld om door [gedaagde] te worden gebruikt in het kader van het opgerichte bedrijf Lintec, maar feitelijk is dat nooit gebeurd. [gedaagde] heeft de gereedschappen wel meegenomen, aldus [eiseres], maar heeft ze feitelijk alleen voor privé-doeleinden gebruikt. Gezien het geringe gebruik dat ervan wordt gemaakt, kan de waarde nog steeds worden begroot op de aanschafprijs, zo stelt [eiseres].

6.17

Nu vast staat dat [gedaagde] de gereedschappen heeft meegenomen, zal het gerecht deze aan hem toedelen. De waarde zal het gerecht, alle omstandigheden (de aanschafprijs, het tijdsverloop, de mate van gebruik) in aanmerking genomen, vaststellen op Afl. 2.750,00. Wegens overbedeling zal [gedaagde] een bedrag van Afl. 1.375,00 aan [eiseres] moeten voldoen.

- de vordering op de belastingdienst

6.18

Partijen hebben na de peildatum een belastingteruggave gehad van ongeveer Afl. 13.000,00, zo heeft [eiseres] verklaard, die betrekking had op de periode voorafgaand aan de peildatum. In beginsel zijn beide partijen ieder voor de helft gerechtigd tot dit bedrag.

Het bedrag is rechtstreeks door de belastingdienst betaald aan de bank, zo heeft [eiseres] ter zitting toegelicht, om de hypotheekschuld af te lossen. Beide partijen zijn door deze betaling aan de bank dus gelijkelijk gebaat. Dit zal bij de wijze van verdeling van de netto-opbrengst van de woning tot uitdrukking worden gebracht.

- de schulden aan Island Finance en die uit hoofde van de Visa- en Mastercard

6.19

Het gerecht zal deze schulden toedelen aan [eiseres], die feitelijk de verplichtingen uit hoofde van deze schulden reeds voldoet. [eiseres] heeft onbetwist en gemotiveerd gesteld dat per peildatum de schuld aan Island Finance Afl. 11.274,75 bedroeg en die uit hoofde van de Visa- en Mastercard Afl. 1.910,38 en Afl. 4.266,22. Het gerecht zal bij de berekening van het bedrag dat [gedaagde] wegens overbedeling aan [eiseres] dient te voldoen, van het totaalbedrag van Afl. 17.451,35 uitgaan.

- belastingschuld

6.20

Blijkens het overzicht van de belastingdienst d.d. 14 januari 2015 bedroeg de schuld ter zake van belastingen en premies van [gedaagde] over de jaren 2010 en 2011 op dat moment Afl. 21.601,15. [gedaagde] heeft niet voldaan aan het verzoek in het tussenvonnis om meer inzicht te geven in de huidige omvang van de belastingschuld. In het bijzonder is niet duidelijk of er ter zake van deze belastingschulden inmiddels verrekeningen hebben plaatsgevonden met teruggaven, of [gedaagde] nog bezwaar heeft aangetekend tegen de ambtshalve opgelegde aanslagen dan wel dat [gedaagde] gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om uitstaande belastingschulden over de jaren 2010 en 2011 met (flinke) kortingen te voldoen. Het gerecht verstaat dat [gedaagde] de aan hem opgelegde aanslagen ter zake van belastingen en premies over de periode voorafgaand aan 29 augustus 2014 (de peildatum) zal voldoen. Indien [gedaagde] kan aantonen dat hij meer dan de helft van deze schulden heeft voldaan, komt hem ter zake van het meer betaalde een recht van regres toe op [eiseres]. Nu niet vaststaat of [gedaagde] aldus een recht van regres heeft op [eiseres], zal het gerecht hierover geen beslissing nemen.

Slotsom

6.21

De conclusie van het voorgaande is als volgt.

6.22

De woning en de aandelen in Lintop zullen worden verkocht, waarna de netto-opbrengt aan [eiseres] wordt toebedeeld. Aan [eiseres] worden toebedeeld de schulden aan Island Finance en de schulden uit hoofde van de Visa- en Mastercard voor in totaal Afl. 17.451,35.

6.23

Aan [gedaagde] worden toebedeeld de gereedschappen, die hij bij zijn vertrek uit de woning heeft meegenomen.

6.24.1

De vordering wegens overbedeling die na verrekening [gedaagde] op [eiseres] dan wel [eiseres] op [gedaagde] verkrijgt wegens de bovenstaande verdeling van de gemeenschap, dient als volgt te worden berekend.

6.24.2 [

eiseres] heeft ter zake van de verdeling en ter zake van de schulden van de gemeenschap die zij heeft voldaan, een vordering op [gedaagde] die bestaat uit de som van:

 • -

  de helft van de betalingen ter zake van rente en aflossing betreffende de hypothecaire lening bij de Aruba Bank die [eiseres] na 29 augustus 2014 (de peildatum) uit haar eigen vermogen heeft voldaan;

 • -

  de helft van de betalingen ter voldoening van de schulden van Lintop die [eiseres] na 29 augustus 2014 (de peildatum) uit haar eigen vermogen heeft betaald;

 • -

  de helft van het het bedrag van de schulden ten bedrage van Afl. 17.451,35 die aan [eiseres] zijn toebedeeld;

 • -

  het bedrag van Afl. 1.375,00, ter zake van de overbedeling van [gedaagde] in verband met de toedeling van de gereedschappen aan hem.

De som van deze bedragen zal hierna worden aangeduid als: “het saldo”.

6.24.3 [

gedaagde] heeft, indien de netto-verkoopopbrengst van de woning en de aandelen in Lintop gezamenlijk positief is, ter zake van de toedeling van de verkoopopbrengst aan [eiseres] een vordering wegens overbedeling op [eiseres] die de helft van het positieve saldo bedraagt.

6.24.4

De vorderingen die partijen aldus over en weer op elkaar verkrijgen, kunnen met elkaar worden verrekend waarna nog slechts het resterende saldo hoeft te worden voldaan.

6.24.5

In het geval [gedaagde] na de in 6.24.4 bedoelde verrekening een vordering op [eiseres] overhoudt, dan kan die vordering door [eiseres] worden verrekend met de opeisbare vordering uit hoofde van kinderalimentatie, die per heden Afl. 53.950,00 bedraagt.

6.25

De proceskosten zullen worden gecompenseerd, in dier voege dat ieder der partijen de eigen proceskosten draagt.

7 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht, recht doende:

In conventie en in reconventie

5.1

stelt de wijze van verdeling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap als volgt vast:

a. a) bepaalt, indien de woning [de woning] niet in het openbaar door [de bank] wordt verkocht, dat de woning onderhands door partijen zal worden verkocht door tussenkomst van een door [eiseres] te bepalen makelaar en tegen een door [eiseres] te bepalen prijs en dat van de verkoopopbrengst achtereenvolgens moeten worden voldaan de kosten die verband houden met de verkoop en de resterende hypothecaire schuld bij [de bank];

b) bepaalt dat de aandelen in Lintop aan een derde zullen worden verkocht op een door [eiseres] te bepalen wijze en tegen een door [eiseres] te bepalen prijs;

c) deelt de netto-verkoopopbrengst van zowel de woning [de woning] als van de aandelen in Lintop toe aan [eiseres];

5.2

bepaalt dat [eiseres] de schulden aan Island Finance en uit hoofde van de Visa- en Mastercard voor in totaal Afl. 17.451,35 dient te voldoen;

5.3

veroordeelt [gedaagde] om wegens overbedeling en verrekening aan [eiseres] te betalen het bedrag dat overeenkomt met het saldo, welk saldo moet worden vastgesteld op de hiervoor in nummer 6.28.2 bepaalde wijze;

5.4

veroordeelt [eiseres] om wegens overbedeling aan [gedaagde] te betalen een bedrag dat gelijk is aan de helft van de netto-verkoopopbrengst van de woning en de aandelen in Lintop;

5.5

wijst af het meer of anders gevorderde;

5.6

compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

5.7

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J. Verhoeven, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 21 oktober 2020 in aanwezigheid van de griffier.