Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2020:472

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
11-11-2020
Datum publicatie
25-11-2020
Zaaknummer
AUA201902408
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Werkgeversaansprakelijkheid en veroordeling van de werkgever tot betaling van een schadevergoeding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
PS-Updates.nl 2020-0896
Jurisprudentie HSE 2020/8
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 11 november 2020

Behorend bij A.R. no. AUA201902408

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

[naam eiser],

wonende in Aruba,

eiser,

hierna ook te noemen: [eiser],

gemachtigde: de advocaat mr. R.J. Kock,

tegen:

de naamloze vennootschap

GREEN VIBES SUSTAINABILITY LAND & ENERGY N.V.,

gevestigd in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: Green Vibes,

gemachtigde: de advocaat mr. lic. B.M. de Sousa.

1 HET PROCESVERLOOP

1.1

Het procesverloop blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-de conclusie van antwoord;

-de conclusie van repliek, met producties;

-de conclusie van dupliek.

1.2

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende bestreden alsmede op grond van overgelegde producties voor zover niet of onvoldoende bestreden staat onder meer het volgende vast tussen partijen.

2.2 [

eiser] is krachtens een tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst op 1 mei 2015 in loondienst getreden van Green Vibes in de functie van “operator”. Als zodanig bediende [eiser] voor Green Vibes een aan haar toebehorende waterputboormachine geheten “Rockbuster R100” (hierna: de boormachine).

2.3

De toen 31-jarige [eiser] is op 12 augustus 2015 vroeg op zijn werk verschenen. Hij heeft toen de boormachine gestart en bediend, terwijl verder nog niemand op de desbetreffende werkplaats aanwezig was. Daarbij raakten op enig moment de in dreadlocks gevlochten haren van [eiser] verstrengeld in de draaiende boor van de boormachine (die niet stopte met draaien) als gevolg waarvan vrijwel de gehele hoofdhuid van [eiser] van zijn schedel werd gerukt (hierna: het bedrijfsongeval of het ongeval).

2.4

Als gevolg van het ongeval moest [eiser] meerdere operaties ondergaan te Aruba. Zo is hij geopereerd op de dag van het ongeval, en op 29 september 2015 heeft hij een huidtransplantatie ondergaan.

2.5

Die transplantatie brengt met zich dat haargroei niet langer mogelijk is. De getransplanteerde schedelhuid is zeer gevoelig voor de zon, reden waarom [eiser] contant hoofdbescherming moet dragen en niet meer in de zon kan werken. [eiser] heeft als gevolg van het ongeval blijvende en zeer ontsierlijke littekens aan 80% van zijn hoofd. De getransplanteerde huid verschilt duidelijk van de overige hoofdhuid en lijkt op huidweefsel dat ernstige brandwonden heeft opgelopen. [eiser] is door het bedrijfsongeval lange tijd zwaar depressief geweest.

2.6

Bij brief van 2 juli 2019 heeft [eiser] Green Vibes gesommeerd tot betaling van een immateriële schadevergoeding ad Afl. 40.000,--, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf de datum van het bedrijfsongeval, te weten 12 augustus 2015. Betaling van dat bedrag is uitgebleven

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Naast verlof tot kosteloos procederen verzoekt [eiser] dat het Gerecht bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

a. voor recht verklaart dat Green Vibes als werkgever risicoaansprakelijk is voor de schade van [eiser] als gevolg van het bedrijfsongeval;

b. Green Vibes veroordeelt om ten titel van schadevergoeding aan [eiser] te betalen Afl. 40.000,--, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 29 september 2015 tot aan de dag der algehele voldoening;

c. Green Vibes veroordeelt in de proceskosten.

3.2

Green Vibes voert verweer en concludeert tot afwijzing van het door [eiser] gevorderde, kosten rechtens.

3.3

Voor zover van belang voor de uitspraak worden de stellingen van partijen hierna besproken.

4 DE BEOORDELING

4.1 [

eiser] heeft onbestreden gesteld dat hij als gevolg van het bedrijfsongeval immateriële schade heeft geleden. Ter zake van de vraag of Green Vibes al dan niet aansprakelijk is voor die schade wordt het volgende overwogen, waarbij wordt vooropgesteld dat in het algemeen geldt dat werknemers tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden met betrekking tot veiligheid niet altijd even oplettend en bedachtzaam zijn.

4.2

Het eerste lid van artikel 7A:1614x BW luidt als volgt: “De werkgever is verplicht de ruimten, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.”. Het tweede lid van dat artikel luidt: “De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in het eerste lid genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.”.

4.3

Ter zake van de op Green Vibes rustende verplichtingen zoals omschreven in het hiervoor geciteerde eerste lid van artikel 7A:1614x BW wordt het volgende overwogen in het licht van de eigen stelling van Green Vibes dat de boormachine alleen door twee personen tezamen mag worden bediend, te weten één persoon voor het begeleiden van de boor en de ander voor het enkele bedienen van de aan- en uitschakelaar (hierna: de schakelaar) zodat in geval van nood die tweede persoon de machine onmiddellijk kan uitschakelen. Gesteld noch is gebleken dat Green Vibes voor het verrichten van arbeid met de boormachine zodanige maatregelen heeft getroffen om te voorkomen dat in dit geval [eiser] in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Te denken valt in dit verband met name aan het (laten) installeren van dodemansknop vlak naast de schakelaar van de boormachine, die voortdurend ingedrukt moet blijven om de boormachine te laten werken. Zo’n knop brengt met zich dat de boormachine onmogelijk door één persoon kan worden bediend. Degene die de boormachine met de schakelaar in werking stelt dient immers noodgedwongen bij die schakelaar te blijven omdat anders de boormachine automatisch stopt. Gelet op de omstandigheden van het geval is het naar het oordeel van het Gerecht redelijkerwijs nodig de boormachine van een dergelijk mechanisme te (laten) voorzien ter voorkoming van letsel, waarbij heeft te gelden dat - en dat is van algemene bekendheid - dat ronddraaiende niet afgeschermde onderdelen van machines zoals de onderhavige potentieel gevaarlijk zijn en niet zelden tot letsel of erger dan dat leiden.

4.4

Vorenstaande brengt mee dat thans de vraag moet worden beantwoord of het bedrijfsongeval in belangrijke mate het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen van [eiser]. Het moge duidelijk zijn en het behoeft verder geen betoog dat te dezen geen sprake is van opzet. Opzet op het bedrijfsongeval en/of het door [eiser] bekomen letsel is ook, en terecht, niet gesteld door Green Vibes. Heeft het bedrijfsongeval dan kunnen gebeuren door bewust roekeloos handelen van [eiser]? Dienaangaande wordt het volgende overwogen, waarbij het Gerecht veronderstellenderwijs de juistheid aanneemt van de stelling van Green Vibes dat [eiser] wist van de binnen Green Vibes geldende veiligheidsregels dat (1) de boormachine nooit door één maar altijd door twee personen moet worden bediend waarvan er een bij de schakelaar blijft om in noodgevallen de boormachine onmiddellijk te kunnen stoppen, (2) [eiser] zijn in dreadlocks gevlochten haren tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden onder een muts dient te stoppen en (3) dat [eiser] tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden een veiligheidshelm dient te dragen.

4.5

Naar het oordeel van het Gerecht moet de hiervoor onder 4.4 geformuleerde vraag ontkennend worden beantwoord. [eiser] heeft weliswaar opeenvolgende verkeerde keuzes gemaakt als gevolg waarvan het bedrijfsongeval heeft kunnen plaatsvinden door in strijd met de binnen Green Vibes (verondersteld) geldende veiligheidsregels direct voorafgaande aan het ongeval (1) zijn in dreadlocks gevlochten haren niet onder een muts te stoppen maar los te laten hangen, (2) geen veiligheidshelm te dragen en (3) de boormachine in zijn eentje te bedienen, maar die keuzes zijn echter niet voldoende voor het oordeel dat [eiser] daarmee bewust roekeloos heeft gehandeld. Gesteld noch is gebleken immers dat [eiser] met zijn verkeerde gedragingen zich onmiddellijk voorafgaande aan het bedrijfsongeval daadwerkelijk besefte dat hij zich daarvan in verband met de aanmerkelijke kans op verwezenlijking van het daardoor in leven geroepen gevaar (het oplopen van letsel dus) had behoren te onthouden.

4.6

Vorenstaande betekent dat Green Vibes op de voet van de hiervoor geciteerd weergegeven wettelijke bepalingen (risico)aansprakelijk is voor door [eiser] geleden en wellicht nog te lijden schade als gevolg van het bedrijfsongeval. De door [eiser] verzochte hiervoor onder a. omschreven verklaring voor recht zal worden gegeven als na te melden. Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld die een ander oordeel kunnen dragen.

4.7 [

eiser] heeft zijn immateriële schade als gevolg van het bedrijfsongeval gemotiveerd begroot op Afl. 40.000,--. Green Vibes heeft die begroting niet bestreden en voormeld bedrag komt het Gerecht - gelet op de aard en ernst van het door [eiser] bekomen letsel en de hiervoor onder 2.5 omschreven al dan niet blijvende gevolgen daarvan – billijk en niet bovenmatig voor. Dit één en ander leidt tot de slotsom dat de door [eiser] hiervoor onder b. omschreven schadevergoeding zal worden toegewezen, en zo ook de over die vergoeding gevorderde niet door Green Vibes bestreden wettelijke rente en de ingangsdatum daarvan.

4.8

Bij de hiervoor geschetste stand van zaken kan het in het licht van artikel 6:173 BW gevoerde door Green Vibes gemotiveerd bestreden betoog van [eiser] - wat van de inhoud daarvan ook zij - onbesproken blijven.

4.9

Green Vibes zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van [eiser], tot aan deze uitspraak begroot op (750 + 206,38 =) Afl. 956,38 aan (aan de griffier van dit Gerecht te betalen) verschotten pro deo (griffiegeld en oproepkosten) en Afl. 2.500,-- aan (niet aan de griffier van dit Gerecht te betalen) salaris voor de gemachtigde pro deo.

5 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

-verklaart voor recht dat Green Vibes (risico)aansprakelijk is voor de schade van [eiser] als gevolg van het bedrijfsongeval;

-veroordeelt Green Vibes om ten titel van schadevergoeding naar billijkheid te betalen aan [eiser] Afl. 40.000,--, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 29 september 2015 tot aan de dag der algehele voldoening;

-veroordeelt Green Vibes in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van [eiser], tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 956,38 aan (aan de griffier van dit Gerecht te betalen) verschotten pro deo en Afl. 2.500,-- aan (niet aan de griffier van dit Gerecht te betalen) salaris voor de gemachtigde pro deo;

-verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, behoudens voormelde verklaring voor recht;

-verleent verlof aan [eiser] tot kosteloos procederen.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 11 november 2020 in tegenwoordigheid van de griffier.