Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2020:463

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
11-11-2020
Datum publicatie
25-11-2020
Zaaknummer
AUA201900727
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Tussenuitspraak
Inhoudsindicatie

Civiel. Tussenvonnis. Verdeling. Benoeming deskundige.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 11 november 2020

Behorend bij A.R. no. AUA201900727

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

[EISERES],

wonende in Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: [Eiseres],

gemachtigde: de advocaat mr. C. Helen Lejuez,

tegen:

1 [GEDAAGDE 1],

hierna ook te noemen: [Gedaagde 1];

gemachtigde: de advocaat mr. E.H.J. Martis,

en

2 [GEDAAGDE 2],

hierna ook te noemen: [Gedaagde 2],

gemachtigde: de advocaat mr. M.H.J. Kock,

en

3 [GEDAAGDE 3],

hierna ook te noemen: [Gedaagde 3],

gemachtigde: de advocaat mr. M.H.J. Kock,

allen wonende in Aruba,

gedaagden,

hierna gezamenlijk ook te noemen: [Gedaagden].

1 HET PROCESVERLOOP

1.1

Het procesverloop tot 29 april 2020 blijkt uit het tussenvonnis van dit Gerecht van die datum. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

-de akte houdende uitlatingen van [eiseres];

-de akte houdende uitlatingen van [gedaagde 1];

-de akte houdende uitlatingen van [gedaagde 2] en [gedaagde 3].

1.2

Partijen zijn krachtens het tussenvonnis in de gelegenheid gesteld om zich uit te laten over de te benoemen (rechts)persoon van de deskundige, door opgave in volgorde van voorkeur van drie namen. Met name [gedaagde 2] en [gedaagde 3] hebben zich in hun akte over heel veel meer of anders dan alleen dat uitgelaten. Al dat meerdere of andere blijft buiten beschouwing als zijnde in strijd met de goede procesorde, behoudens de verklaring van [gedaagde 2] dat hij de woning niet langer wenst te kopen.

1.3

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 DE VERDERE BEOORDELING

2.1

Het Gerecht volhardt in zijn in het tussenvonnis neergelegde overwegingen en beslissingen.

2.2

Partijen hebben ieder voor zich drie (rechts)personen in volgorde van voorkeur voorgedragen die wat hen betreft benoemd kunnen worden om de vrije marktwaarde van het onroerend goed, te weten het perceel eigendomsgrond groot 608 m2, kadastraal bekend als Land Aruba, [kadastrale aanduidingen] en de daarop gebouwde betonstenen opstal gelegen in Aruba in Oranjestad te [adres], te taxeren en vast te leggen in een taxatierapport. [naam taxateur] is door [gedaagde 2] en [gedaagde 3] alsmede door [gedaagde 1] als eerste voorgedragen, terwijl van de overige voordrachten geen enkele elkaar overlapt. Dat brengt mee dat voornoemde taxateur (hierna: de deskundige) op grond van meerderheidsvoorkeur zal worden benoemd.

2.3

De te benoemen deskundige heeft telefonisch opgave gedaan aan de griffier ter zake van het door hem gewenste dekkende voorschot voor zijn werkzaamheden alsmede de doorlooptijd die daarmee gemoeid gaat. Het voorschot bedraagt Afl. 375,-- en de doorlooptijd voor de opname van de woning en het uitbrengen (in viervoud) van een taxatierapport bedraagt vier dagen. Partijen dienen ieder voor zich uiterlijk op woensdag 25 november 2020 (375,-- : 4 =) Afl. 93,75 aan hun deel van het voorschot te storten onder of te betalen aan de griffier als na te melden. Het Gerecht wijst partijen erop dat indien een partij zijn of haar deel van het voorschot niet of niet tijdig betaalt, het Gerecht aan dat nalaten de hem geraden gevolgen kan verbinden. Na ontvangst van het gehele voorschot krijgt de deskundige onverwijld bericht van de griffier dat hij kan aanvangen met zijn werkzaamheden. Zonder dat bericht mag de deskundige geen aanvang maken met zijn werkzaamheden.

2.4

In afwachting van het deskundigenbericht/taxatierapport wordt iedere verdere beslissing aangehouden.

3 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

-gelast een deskundigenonderzoek;

-benoemt tot deskundige: [Naam taxateur]. (cell)

[Adres],

Ponton-Aruba,

tel: [tel nummer];

-bepaalt dat de deskundige een schriftelijk en gemotiveerd taxatierapport in viervoud zal uitbrengen omtrent de vrije marktwaarde van het hierna omschreven perceel en het daarop gebouwde:

het perceel eigendomsgrond groot 608 m2, [Kadastrale aanduidingen] en de daarop gebouwde betonstenen opstal gelegen in Aruba in Oranjestad te [adres];

-bepaalt dat partijen aan de deskundige elke door hem verlangde medewerking zullen verlenen, ook als hij om toezending van stukken of documenten verzoekt;

-gelast de griffier om binnen twee (2) weken na het wijzen van dit vonnis een afschrift daarvan te doen toekomen aan de deskundige;

-bepaalt dat ieder der partijen uiterlijk op woensdag 25 november 2020 hun deel van het door de deskundige gevraagde voorschot, ad Afl. 93,75 per persoon, dient te betalen aan of te over te schrijven naar de griffier van dit Gerecht onder vermelding van “rechtszaak AUA201900727; deskundigenvoorschot”; overschrijving kan geschieden naar één van de volgende bankrekeningen:

Instantie : Gemeenschappelijk Hof van Justitie Derdengelden AWG

Rekeningnummer : [bankrekeningnummers]

Bank : […]

Adres : [Adres], Oranjestad, Aruba

Swift Code : [swift codenummers]

Instantie : Gemeenschappelijk Hof van Justitie Derdengelden USD

Rekeningnummer : [bankrekeningnummers]

Bank : […]

Adres : [adres], Oranjestad, Aruba

Swift Code : [swift codenummers];

-bepaalt dat de deskundige zijn werkzaamheden pas mag aanvangen zodra hij van de griffier heeft vernomen dat het gehele voorschot is betaald;

-gelast de griffier om na betaling van het voorschot de deskundige daarvan onverwijld op de hoogte te stellen;

-gelast de griffier verder om in geval van het niet of niet tijdig betalen van (een deel van) het voorschot daarvan onverwijld mededeling te doen aan de ondergetekende rechter, alsmede aan de deskundige en aan partijen;

-(toevoeging)bepaalt dat de deskundige uiterlijk twee (2) weken na de mededeling aan hem van de griffier dat het volledige voorschot is betaald (in overleg met deskundige(n) te bepalen periode, maar in beginsel niet later dan drie maanden)een schriftelijk gemotiveerd en door hem ondertekend taxatierapport ter griffie van dit Gerecht in viervoud dient neer te leggen, onder vermelding van het zaaknummer (AUA201900727), tezamen met zijn einddeclaratie (welke na goedkeuring door de rechter door de griffier zal worden betaald door middel van uitkering van het voorschot aan de deskundige);

-houdt in afwachting van het deskundigenbericht iedere (verdere) beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 11 november 2020 in tegenwoordigheid van de griffier.