Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2020:45

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
12-02-2020
Datum publicatie
17-02-2020
Zaaknummer
AUA201900090
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Belanghebbende heeft een partij industriële koeltorens ingevoerd. De vraag is onder welke tariefindeling de koeltorens vallen. Belanghebbende betoogt dat de koeltorens bestemd zijn om gezamenlijk met chillers een koelfunctie te verrichten, dat chillers vallen onder tariefpost 8415 en dat de koeltoerens op grond van de indelingsregels van het Geharmoniseerd Systeem dan ook vallen onder post 8415. Het Gerecht oordeelt echter dat chillers onder tariefpost 8418 vallen. De vraag of de koeltorens bestemd zijn om gezamenlijk met de chillers een koelfunctie te verrichten, behoeft dan geen beantwoording meer. Ook de vraag of de koeltorens onder het begunstigend beleid vallen, behoeft dan niet te worden beantwoord. Het beroep is ongegrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak van 12 februari 2020

BBZ nr. AUA201900090

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

UITSPRAAK

op het beroep in de zin van de

Landsverordening op het beroep in belastingzaken van:

[Belanghebbende], gevestigd te Aruba,

belanghebbende,

gericht tegen:

DE INSPECTEUR DER INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN, zetelend te Aruba,

de Inspecteur.

1 PROCESVERLOOP

1.1

Aan belanghebbende is op 10 april 2018 een uitnodiging tot betaling van invoerrechten uitgereikt ten bedrage van Afl. 13.931.

1.2

Belanghebbende heeft op 8 mei 2018 daartegen bezwaar gemaakt.

1.3

De Inspecteur heeft bij uitspraak van 12 december 2018 het bezwaar afgewezen.

1.4

Belanghebbende heeft op 11 januari 2019 tegen de uitspraak van de Inspecteur beroep ingesteld bij het Gerecht. Belanghebbende heeft daarvoor een bedrag aan griffierecht betaald van Afl 150.

1.5

De Inspecteur heeft op 26 september 2019 een verweerschrift ingediend.

1.6

Belanghebbende heeft op 13 januari 2020 nadere stukken ingediend.

1.7

De zitting heeft plaatsgevonden op 23 januari 2020 te Oranjestad. Namens belanghebbende is advocaat [A] verschenen. Namens de Inspecteur zijn verschenen [B] en [C]. Belanghebbende heeft ter zitting een pleitnota voorgedragen en ingebracht. De Inspecteur heeft ter zitting met instemming van belanghebbende een formulier met dummie codes ingebracht, alsmede de GS-toelichtingen bij tariefposten 8415 tot en met 8418.

1.8

Op verzoek van het Gerecht en met instemming van belanghebbende heeft de Inspecteur op 24 januari 2020 een (uitvoerigere) GS-toelichting op de tariefposten 8415 tot en met 8418 ingebracht.

2 FEITEN

2.1

Belanghebbende heeft een partij industriële koeltorens ingevoerd van het merk Reymsa, model RTU-714210-A (hierna: de koeltorens). Deze koeltorens vormen onderdeel van een zogenoemd ‘chilled water system’ dat wordt geïnstalleerd in een hotelgebouw. De koeltorens worden gebruikt in combinatie met zogenoemde ‘chillers’. Door deze chillers worden de binnenruimtes in het hotelgebouw gekoeld met water.

2.2

Een ‘chilled water systeem’ bestaat uit twee circuits: een watercircuit en een koelcircuit. Het watercircuit circuleert door het gebouw en brengt koelwater naar de binnenruimtes. Daar koelt het de binnenruimte af. Het koelcircuit bevindt zich buiten het gebouw en dient om het koelwater in het watercircuit af te koelen. Ter afkoeling van het koelwater worden de chillers gebruikt. Door installatie van de koeltorens vindt het koelproces op energie- en kostenefficiëntere wijze plaats.

2.3

In de vrachtbrief (bill of lading) van de koeltorens is als tariefpost vermeld 8419.

2.4 [

Q] heeft aangifte ten invoer gedaan. Op de aangiften is als van toepassing zijnde tariefpost vermeld 8415 (machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten). Voor deze post geldt in beginsel een tarief van 22%, maar op basis van begunstigend beleid wordt onder voorwaarden een tarief van 2% toegepast.

2.5

Bij het vaststellen van de onderwerpelijke uitnodiging tot betaling heeft de Inspecteur zich op het standpunt gesteld dat de koeltorens moeten worden ingedeeld in tariefpost 8419, waarvoor een tarief van 12% geldt.

3 GESCHIL EN STANDPUNTEN PARTIJEN

3.1

In geschil is de tariefindeling van de koeltorens.

3.2

Belanghebbende betoogt dat de koeltorens vallen onder post 8415, voor welke post op basis van begunstigend beleid een tarief geldt van 2%.

3.3

In dat verband voert belanghebbende aan i) dat de koeltorens bestemd zijn om gezamenlijk met de chillers een koelfunctie te verrichten, ii) dat de chillers vallen onder post 8415, iii) dat de koeltorens op grond van de indelingsregels van afdeling XVI van het Gerharmoniseerde Systeem (aantekening 2b, 3 en 4) dan ook vallen onder post 8415, en iv) dat het begunstigende beleid in dat geval van toepassing is omdat sprake is van een VSC-systeem, zodat het tarief van 2% geldt.

3.4

De Inspecteur verdedigt het standpunt dat de koeltorens onder post 8419 moeten worden ingedeeld, voor welke post een tarief geldt van 12%. De Inspecteur voert in dat verband aan i) dat de koeltorens niet bestemd zijn om uitsluitend met chillers een koelfunctie te verrichten, ii) dat chillers bovendien onder post 8418 vallen, en iii) dat het begunstigende beleid toepassing mist omdat geen sprake is van een VSC-systeem.

3.5

Belanghebbende concludeert tot vernietiging van de uitnodiging tot betaling, de Inspecteur concludeert tot handhaving ervan.

4 BEOORDELING VAN HET BEROEP

Nationale regelgeving

4.1

Ingevolge de Eenvormige Landsverordening Geharmoniseerd Systeem is het tariefposten-classificatiesysteem met betrekking tot de invoerrechten in Aruba vastgesteld overeenkomstig het wereldwijd geharmoniseerde systeem (hierna: GS).

4.2

Ingevolge artikel 3, lid 3, van de Landsverordening tarief van invoerrechten, worden bij landsbesluit nadere regels gegeven over de wijze waarop goederen in het tarief van invoerrechten moeten worden ingedeeld. Daaraan is uitvoering gegeven in artikel 1 en de bijlage van het Landsbesluit indelingsregels tarief van invoerrechten (AB 2008 no. 38).

4.3

In de bijlage bij voornoemd landsbesluit is onder meer de volgende indelingsregel opgenomen:

1. De tekst van de opschriften van de afdelingen, van de hoofdstukken en van de onderdelen van hoofdstukken gelden slechts als aanwijzing. Voor de indeling zijn wettelijk bepalend de bewoordingen van de posten en de aantekeningen op de afdelingen of op de hoofdstukken en – voor zover dit niet in strijd is met de bewoordingen van bedoelde posten en aantekeningen – de regels vastgelegd in de indelingsregels 2 tot en met 5.

2. (…)

Geharmoniseerde systeem (GS)

4.4

Het wereldwijd geharmoniseerde systeem (hierna: GS) omvat een omschrijving en codering van goederen. De afdelingen, hoofdstukken en posten die zijn opgenomen in het GS, alsmede de toelichtingen daarop en de indelingsregels, zijn te raadplegen op de website van de Douane Curaçao (douane.cw/tarief-van-invoerrechten/).

4.5

GS-post 8415 is als volgt verwoord:

‘Machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten, bestaande uit een door een motor aangedreven ventilator en elementen voor het wijzigen van de temperatuur en de vochtigheid van de lucht, die waarmee de vochtigheid van de lucht niet afzonderlijk kan worden geregeld daaronder begrepen:

  • -

    8415.1000: van de soort die aan muren of vensters wordt bevestigd en die uit één enkele eenheid bestaat of van het type “split-systeem” (systemen met afzonderlijke elementen);

  • -

    8415.2000: van de soort gebruikt voor het comfort van personen in motorvoertuigen;

(…)

De GS-toelichting op die post luidt onder meer:

Deze post omvat machines en apparaten, die bestemd zijn om in een besloten ruimte een vooraf bepaalde temperatuur en vochtigheid te bewerkstelligen en te handhaven. Deze machines en apparaten bevatten dikwijls elementen voor het zuiveren van de lucht.

Zij worden gebruikt voor de regeling van het klimaat in kantoren, vertrekken, openbare gebouwen, schepen, motorvoertuigen enzovoort, alsmede in bedrijven, ateliers en fabrieken waar een bepaald klimaat is vereist voor de vervaardiging van sommige producten: textiel, papier, tabak, voedingsmiddelen, enzovoort.

Onder deze post vallen alleen de machines en apparaten:

1. die zijn uitgerust met een door een motor aangedreven ventilator, en

2. die zijn ingericht om zowel de temperatuur (verwarmingsinrichting, koelinrichting of beide) als de vochtigheid (bevochtigings- of ontvochtigingsapparaat of beide) van de lucht te wijzigen, en

3. waarbij de elementen genoemd onder 1 en 2 gezamenlijk worden aangeboden.

(…)

Post 8415 (…) doelt uitsluitend op apparaten die elementen bevatten die zijn bestemd om tezelfdertijd de temperatuur in een bepaalde omgeving en de vochtigheidsgraad te corrigeren die enkel het automatische gevolg is van de gekozen temperatuur. Hij omvat geen apparaten die uitsluitend zijn ontworpen om de omgevingstemperatuur te wijzigen, wanneer de vochtigheidsgraad van diezelfde omgeving slechts verandert als automatisch, niet-regelbaar en niet te corrigeren gevolg van de temperatuur.

(Hof van Justitie; zaak 11-79)

(…)

Van deze post zijn eveneens uitgezonderd:

a. (…);

b. niet-omkeerbare warmtepompen bedoeld bij post 8418;

c. niet-omkeerbare warmtepompen bedoeld bij 8418 en koeltoestellen ("chillers") voor apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten (post 8418).

4.6

GS-post 8418 is als volgt verwoord:

‘Koelkasten, vrieskasten en andere machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek, al dan niet elektrisch werkend; warmtepompen, andere dan klimaatregelingstoestellen bedoeld bij post 8415.’

De GS-toelichting op die post luidt onder meer:

Voornoemde machines behoren slechts tot deze post indien zij voldoen aan één van de hierna volgende omschrijvingen:

1. compressiekoelgroepen (samengesteld uit een compressor met of zonder motor, en een condensor, die al dan niet met een verdamper op een gemeenschappelijk voetstuk zijn gemonteerd of samen een eenheid vormen) en absorptiekoelgroepen die een eenheid vormen. Deze koelgroepen worden in de regel gemonteerd in koelkasten voor huishoudelijk gebruik of in andere koelmeubelen en -installaties.
Bepaalde compressiegroepen, zogenaamde vloeistofkoelgroepen, bevatten op een gemeenschappelijk voetstuk (met of zonder condensors) compressors en een warmtewisselaar die een verdamper en een buizenstelsel bevat waarin de te koelen vloeistof circuleert. Tot deze machines behoren koeltoestellen (bekend als "chillers") die worden gebruikt in systemen voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten;

4.7

GS-post 8419.8910 is als volgt verwoord:

‘Koelapparaten en -inrichtingen met circulatie van eigen water, waarbij de warmte-uitwisseling niet plaatsvindt via een scheidingswand.’

De GN-toelichting op post 8419.8910 luidt:

‘Tot deze onderverdeling behoren onder meer koeltorens waarin het te koelen water de warmte door verdamping direct aan de lucht afgeeft. Het verhitte water, dat naar boven wordt gepompt, druipt in de koeltoren vrij naar beneden en wordt daarbij door de opstijgende lucht gekoeld (schoorsteeneffect).’

4.8

Betreffende de indeling zijn in Afdeling XVI (hoofdstukken 84 en 85) van het GS onder meer de volgende aantekeningen opgenomen:

1. (…)

2. Behoudens het bepaalde in aantekening 1 op deze afdeling en in de aantekeningen 1 op de hoofdstukken 84 en 85, worden delen van machines (andere dan delen van artikelen bedoeld bij post 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 of 85.47) ingedeeld met inachtneming van de volgende regels:

a. a) delen die als zodanig onder een van de posten van hoofdstuk 84 of 85 (andere dan de posten 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38, en 85.48) kunnen worden ingedeeld, blijven onder die posten ingedeeld, ongeacht de machine waarvoor zij bestemd zijn;

b) delen, andere dan die bedoeld onder a) hiervoor, waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor een bepaalde machine of voor verschillende onder eenzelfde post vallende machines (met inbegrip van die bedoeld bij post 84.79 of 85.43), worden ingedeeld onder de post waaronder die machine valt of die machines vallen of onder een der posten 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 of 85.38, naar gelang van het geval; delen die hoofdzakelijk worden gebruikt zowel voor de goederen bedoeld bij post 85.17 als voor die bedoeld bij de posten 85.25 tot en met 85.28, worden echter ingedeeld onder post 85.17;

c) andere delen worden ingedeeld onder post 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 of 85.39, naar gelang van het geval, of, indien dit niet mogelijk is, onder post 84.87 of 85.48.

3. Voor zover niet anders is bepaald worden combinaties van machines van verschillende soorten, die bestemd zijn om gezamenlijk te functioneren en die een geheel vormen, alsmede machines met twee of meer verschillende (afwisselende of aanvullende) functies, ingedeeld naar de hoofdfunctie die kenmerkend is voor het complex.

4. Indien een machine of een combinatie van machines uit individuele elementen bestaat (ook indien afzonderlijk opgesteld of onderling verbonden door elektrische of andere leidingen, overbrengingsmechanismen of andere voorzieningen), bestemd om gezamenlijk een welbepaalde functie te verrichten, zoals bedoeld bij een der posten van hoofdstuk 84 of 85, wordt het geheel ingedeeld onder de post die in verband met die functie van toepassing is.

Begunstigend beleid

4.9

De Minister van Financiën heeft op 18 juni 2013 het volgende beleid vastgesteld:

“AANKONDIGING BEGUNSTIGEND BELEID

(…)

Vooruitlopend op de behandeling van de wetsvoorstellen die zijn opgesteld naar aanleiding van het getekende protocol inzake belastingen d.d. 9 november 2012 is het wenselijk dat de voorzieningen reeds beschikbaar zullen zijn voor de lokale bevolking evenals voor mogelijke in Aruba geïnteresseerde investeerders.

(…)

Op grond van het voorgaande keur ik goed, dat vooruitlopend op de invoering van de voorgestelde wijzigingen in de (…) Landsverordening tarief van invoerrechten, de hieronder genoemde onderdelen reeds van kracht zullen zijn met ingang van de datum van ondertekening en publicatie van deze aankondiging, tenzij anders bepaald in dit begunstigend beleid.

(…)

Invoerrechten verlaging voor energiezuinige producten naar 2%

Naar aanleiding van de presentatie van de door mij ingestelde werkgroep aan de aircohandelaren d.d. 1 maart 2013, de vergadering van 13 maart 2013 tussen vertegenwoordigers van de Sociale Dialoog, de werkgroep en mij, en de vergadering van 21 maart 2013 tussen de vertegenwoordigers van de Sociale Dialoog en de werkgroep, heb ik besloten om voor de toepassing van het lagere tarief van 2% de volgende voorwaarden te stellen. Het onderstaande geldt in principe vanaf 1 januari 2013.

I. Inverter Airco’s

- Energy efficiency ratio

• M.i.v. 1 januari 2013: ≥ SEER 14,5 of EER (Btu/Whr) 12 of ΩΩR (Watt/Watt) 3,5

• M.i.v. 1 januari 2014: ≥ EER (Btu/Whr) 12 of ΩΩR (Watt/Watt) 3,5

- Kwalificerende certificaten

• Een certificaat waaruit de energy efficiency ratio duidelijk blijkt.

- Restitutie

(…)

II. Overige airco’s

Met een VRF of VSC systeem voor de buiteneenheid en de binneneenheid, mits kan worden aangetoond dat de binneneenheid op een buiteneenheid past met een VRF of VSC systeem. Dit kan door middel van de lijsten bij invoer worden aangetoond.

Tariefindeling

4.10

Het beslissende criterium voor de tariefindeling van goederen moet worden gezocht in de objectieve kenmerken en eigenschappen ervan, zoals deze in de bewoordingen van de posten van de GS en in de aantekeningen op de afdeling of het hoofdstuk zijn omschreven (vgl. HvJ EU 12 mei 2016, nr. C-532/14, ECLI:EU:C:2016:337, punt 34).

4.11

Blijkens de toelichting op tariefpost 8415 (zie onderdeel 4.5) zijn ‘koeltoestellen (“chillers”) voor apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten (post 8418)’ uitdrukkelijk uitgezonderd van post 8415. In de toelichting op tariefpost 8418 (zie onderdeel 4.6) is opgemerkt dat tot deze post behoren ‘koeltoestellen (bekend als “chillers”) die worden gebruikt in systemen voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten’.

4.12

Gelet op voornoemde toelichtingen moeten chillers onder post 8418 worden ingedeeld. Dit brengt mee dat het betoog van belanghebbende reeds daarom niet kan slagen. De vraag of de koeltorens bestemd zijn om gezamenlijk met de chillers een koelfunctie te verrichten, behoeft dan geen beantwoording meer. Ook de vraag of de koeltorens onder het begunstigend beleid vallen, behoeft dan niet te worden beantwoord.

4.13

Gelet op het vorenstaande dient het beroep ongegrond te worden verklaard.

5 PROCESKOSTEN

Het Gerecht ziet geen aanleiding voor een vergoeding van de proceskosten of het griffierecht.

6 DE BESLISSING

Het Gerecht:

- verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gegeven door mr. dr. A.J.H. van Suilen, rechter, en is uitgesproken op 12 februari 2020, in tegenwoordigheid van de griffier N.N. Noël – van der Biezen BSc.

De griffier, De rechter,

Afschriften zijn per post/ per e-mail aan partijen verzonden op ………………………...

HOGER BEROEP

Tegen deze uitspraak kunnen beide partijen binnen twee maanden na de verzenddatum hoger beroep instellen bij:

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (belastingkamer)

J.G. Emanstraat 51

Oranjestad

Aruba

U wordt verzocht bij het indienen van het beroepschrift het volgende in acht te nemen:

1. Leg bij het beroepschrift een afschrift over van deze uitspraak;

2. Onderteken het beroepschrift en vermeld het volgende:

a. de naam en het adres van de indiener,

b. de dagtekening,

c. waartegen u in beroep komt,

d. waarom u het niet eens bent met deze uitspraak (de gronden van het hoger beroep).

Partijen hebben ook de mogelijkheid het ondertekende beroepschrift per e-mail in te dienen bij de griffie van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie:

belastinggriffieAUA@caribjustitia.org.

Voor het instellen van hoger beroep is het volgende bedrag aan griffierecht verschuldigd:

- natuurlijke personen: Afl. 75

- personenvennootschappen en rechtspersonen: Afl. 300