Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2020:431

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
13-10-2020
Datum publicatie
29-10-2020
Zaaknummer
AUA202000024
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

Machtiging bewindvoerder i.v.m. omzetting huurrecht in erfpacht en levering registergoed

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 13 oktober 2020

Behorend bij EJ nr. AUA202000024

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[verzoeker], in zijn hoedanigheid van bewindvoerder over het

aandeel van (de rechtsopvolgers van) [naam rechtsopvolger],

wonende in Aruba,

verzoeker,

gemachtigde: de advocaat mr. H.U. Thielman.

1 DE PROCEDURE

1.1

De procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 8 januari 2020;

- aanvullende producties zijdens verzoeker, ingediend op 8 juni 2020;

- de mondelinge behandeling van 2 juni 2020, waar is verschenen verzoeker in persoon.

1.2

De uitspraak is nader bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1 [

naam rechtsopvolger] was tijdens leven in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met [echtgenote rechtsopvolger] van 20 april 1999 tot 23 mei 2005. [naam rechtsopvolger] is op [overlijdensdatum] in Santo Domingo overleden (hierna wijlen [naam rechtsopvolger]). Het is niet bekend wie zijn rechtsopvolgers zijn en waar zij wonen (hierna de afwezige erfgenamen). De nalatenschap is nooit gescheiden en verdeeld.

2.2 [

echtgenote rechtsopvolger] is als een van de erfgenamen van haar grootvader vaderszijde wijlen [overledene], overleden op [overlijdensdatum] in Aruba, gerechtigd voor 1/49 aandeel in voornoemd nalatenschap. [naam rechtsopvolger] is voor 1/98 aandeel in voornoemd nalatenschap gerechtigd.

2.3

Tot de nalatenschap van [overledene] behoort het huurrecht van een perceel domeingrond, groot één duizend driehonderd zestien meter (1.316 m2), kadastraal bekend als […] Afdeling Sectie […] nummer [kadastraal nummer], met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als: [adres], welk perceel eigendom is van het Land Aruba en welke door het Land Aruba aan wijlen [overledene] is verhuurd.

2.4

Uit het taxatierapport van 5 december 2013 blijkt dat de vrije marktwaarde van het woonhuis Afl. 80.000,-- bedraagt.

2.5

Op 1 april 2017 is het Land samen met de erfgenamen van wijlen [overledene] overeengekomen dat de huurrechten op de huurgrond worden beëindigd en dat het recht van erfpacht wordt gevestigd op het perceel domeingrond.

2.6

Bij beschikking van dit Gerecht van 12 november 2019 (AUA201902479) is het aandeel van de afwezige erfgenamen in bedoelde nalatenschap onder bewind gesteld en is verzoeker tot bewindvoerder benoemd.

2.7

Door de bewindvoerder en de overige erfgenamen is opdracht gegeven aan de notaris om zowel de akte van omzetting van de huurrechten in erfpacht te verzorgen alsmede de akte van levering van het registergoed aan een derde.

2.8

Uit de koopovereenkomst ondertekend op 5 juni 2020 (RW/16990) met betrekking tot de verkoop van het registergoed te [adres], blijkt dat verkoper en koper zijn overeengekomen dat het registergoed voor een koopprijs van Afl. 80.000,- zal worden verkocht en dat de sluitingsdatum van de koopovereenkomst 1 augustus 2014 is.

2.9

In de concept leveringsakte van de notaris [notaris] met betrekking tot het woonhuis [adres] (RW/14793), staat vermeld dat verkoper en koper op 5 juni 2020 een nieuwe koopovereenkomst hebben gesloten voor verkoop van het genoemde registergoed voor een koopsom van Afl. 80.000,--, en dat koper de koopprijs heeft betaald door dat bedrag over te maken op de kwaliteitsrekeningen van de notaris

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt – naar het Gerecht begrijpt – ertoe dat aan de bewindvoerder, voor wat betreft het aandeel van de afwezige erfgenamen in de nalatenschap van wijlen [overledene], machtiging wordt verleend om mee te werken aan de omzetting van de huurrechten op de huurgrond in erfpacht en om over te gaan tot levering van het tot bedoelde nalatenschap behorend woonhuis gelegen te [adres].

4 DE BEOORDELING

4.1

Ingevolge artikel 1:410 lid 1 BW juncto artikel 1:345 lid 1 sub a van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA) behoeft de bewindvoerder machtiging van de rechter in eerste aanleg om voor rekening van degenen wiens goederen onder bewind zijn gesteld, overeenkomsten aan te gaan strekkende tot beschikking over goederen van die personen.

4.2

Voor de verzochte omzetting van de huurrechten in erfpacht en de levering van het registergoed voor rekening van de afwezigen behoeft de bewindvoerder dan ook machtiging.

4.3

Gelet op de overgelegde stukken is het Gerecht van oordeel dat er noodzaak bestaat om de afwezigen te doen vertegenwoordigen in verband met het converteren van de onder 2.2 huurgrond in erfpacht en de daaropvolgende verkoop. Verder is niet gebleken dat de levering van het registergoed in het nadeel van de afwezigen is te achten. Nu voor het overige niet van bezwaren tegen het verzoek is gebleken, zal het Gerecht verzoeker machtigen om over het aandeel van de afwezigen te beschikken door in de voornoemde huurrechten mee te werken aan de omzetting in erfpacht en vervolgens mee te werken aan de levering van het registergoed.

5 BESLISSING

Het gerecht:

machtigt [verzoeker] om als bewindvoerder over het aandeel van de rechtsopvolgers van wijlen [naam rechtsopvolger] mee te werken aan de omzetting van de huurrechten in erfpacht en de levering van het perceel domeingrond, groot één duizend driehonderd zestien meter (1.316 m2), kadastraal bekend als […] Afdeling Sectie […] nummer [kadastraal nummer], met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als: [adres].

Deze beschikking is gegeven op woensdag 13 oktober 2020 door mr. J.M.J. Keltjens, rechter in dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.