Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2020:404

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
26-08-2020
Datum publicatie
21-10-2020
Zaaknummer
AUA202001620
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Vordering afgewezen. De facto is aldus sprake van een huurbetalingsachterstand van minder dan twee maanden. Bij die stand van zaken valt in een bodemprocedure het oordeel te verwachten dat die wanprestatie te gering is om een ontbinding van de huurovereenkomst te rechtvaardigen, en dat de vordering van Calabas c.s. daarom wordt afgewezen. Dat betekent dat de thans door Calabas c.s. verzochte voorziening moet worden afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 26 augustus 2020

Behorend bij K.G. AUA202001620

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

1. de naamloze vennootschap

CALABAS PROPERTIES N.V.,

hierna ook te noemen: Calabas,

en

2. de naamloze vennootschap

SILVER MOON HOTEL AND CASINO N.V.,

hierna ook te noemen: Silver Moon,

beiden gevestigd in Aruba,

eisers,

hierna gezamenlijk ook te noemen: Calabas c.s.,

gemachtigde: de advocaat mr. R.A. Wix,

tegen:

de naamloze vennootschap

ESF GAMING INTERNATIONAL N.V.,

h.o.d.n. Cool Casino,

gevestigd in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: ESF,

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-de door partijen ingezonden al dan niet nadere producties, die zijn toegelaten voorzover verificatoir ontvangen door het Gerecht en de wederpartij uiterlijk de dag voor de zitting om 14:00 uur.

-de mondelinge behandeling van de zaak ter openbare terechtzitting van dinsdag 4 augustus 2020 om 10:00 uur.

1.2

Calabas c.s. zijn ter zitting verschenen bij hun gemachtigde, die werd vergezeld door [naam financieel directeur] (financieel directeur bij Calabas c.s.). ESF is verschenen bij haar gemachtigde. Partijen hebben in twee termijnen het woord gevoerd, beiden mede aan de hand van een overgelegde en voorgedragen pleitnota, beiden voorzien van producties voorzover toegelaten, en hebben gereageerd of kunnen reageren op elkaars stellingen.

1.3

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1.1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende bestreden alsmede op grond van overgelegde producties voor zover niet of onvoldoende bestreden staat onder meer het volgende vast tussen partijen.

2.1.2 Silvermoon is een zusterbedrijf van Calabas. Silvermoon is de juridische eigenaar van het onroerend goed waarin ESF een casino exploiteert en Calabas is de economische eigenaar van dat pand. Silvermoon en Calabas behoren tot één en dezelfde holding.

2.1.3 Partijen hebben op 1 juli 2010 een huurovereenkomst gesloten (hierna: de huurovereenkomst) met betrekking tot een ruimte binnen het Riu Hotel (hierna: het gehuurde). Conform artikel 2 van die overeenkomst ging deze pas in op 1 oktober 2012 voor de duur van in principe 8 jaar. Krachtens de huurovereenkomst heeft ESF zich verplicht een “first class” casino te exploiteren in het gehuurde, en dat voor eigen rekening en risico. ESF heeft conform de huurovereenkomst US$ 500.000,-- borg betaald aan Calabas c.s..

2.1.4 Ingevolge artikel 6.1 van de huurovereenkomst dient ESF maandelijks de overeengekomen huur te betalen, bij gebreke waarvan ESF krachtens artikel 14 van de huurovereenkomst in verzuim geraakt.

2.1.5 Ieder casino in Aruba betreft een zogeheten niet-financiële dienstverlener in de zin van de artikel 1 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (Lwtf) en wordt door de Centrale Bank van Aruba (CBA) als een hoog risico onderneming beschouwd. Aldus is ieder casino in Aruba onderworpen aan het strenge toezicht van de CBA die op zijn beurt een hele reeks van regels en procedures heeft voorgeschreven en opgelegd die casino’s moeten volgen dan wel implementeren. De CBA is niet flexibel wat betreft het handhaven van voormelde regels en procedures.

2.1.6 Calabas is houdster van een vergunning als bedoeld in artikel 1 lid 1 van de Landsverordening hazardspelen voor de exploitatie van het Casino gelegen in het Riu Palace Hotel, genaamd Cool Casino. Aldus kwalificeert Calabas voor de CBA als aangewezen niet-financiële dienstverlener als bedoeld in artikel 1 van de Lwtf en dient zij aan de voorschriften gesteld bij of krachtens die landsverordening te voldoen.

2.1.7 Bij brief van 13 juni 2014 heeft de CBA aan Calabas te kennen gegeven dat uit op 7 november 2013 door de CBA verricht onderzoek bij Cool Casino is gebleken dat zich aldaar een aantal in dat schrijven omschreven overtredingen van de Lwtf hebben voorgedaan, en dat de CBA in het licht daarvan voornemens is om aan Calabas bij beschikking een bestuurlijke boete van Afl. 100.000,-- op te leggen. Die boete is daadwerkelijk opgelegd aan Calabas c.s. op 22 september 2014, en is direct daarna betaald door ESF.

2.1.8 Bij brief van 2 augustus 2019 heeft de CBA aan Calabas te kennen gegeven dat uit op 16 en 17 januari 2019 door de CBA verricht onderzoek bij Cool Casino is gebleken dat zich aldaar in eind 2016 en begin 2017 een aantal in dat schrijven omschreven overtredingen van de Lwtf hebben voorgedaan, en dat de CBA in het licht daarvan voornemens is om aan Calabas bij beschikking een bestuurlijke boete van Afl. 187.500,-- op te leggen. Die boet is recentelijk daadwerkelijk opgelegd aan Calabas.

2.1.9 ESF heeft aan Calabas c.s. toegezegd dat in geval van oplegging aan Calabas door de CBA van de hiervoor vermelde boete ad Afl. 187.000,--, ESF die boete zal betalen.

2.1.10 Het in het door ESF geëxploiteerde casino werkzame personeel bestaat uit 47 personen.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Calabas c.s. vordert dat het Gerecht bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad ESF:

-beveelt het gehuurde binnen 10 dagen na de betekening van dit vonnis te ontruimen en ter vrije beschikking te stellen van Calabas c.s., zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van Afl. 5.000,-- per dag dat ESF dat bevel niet opvolgt, althans ESF machtigt om in dat geval die ontruiming zelf te doen uitvoeren zo nodig met behulp van de sterke arm.

-veroordeelt in de proceskosten.

3.2

ESF voert verweer en concludeert dat Calabas c.s. niet-ontvankelijk verklaard moeten worden in het door hen verzochte, althans tot ontzegging daarvan, en tot uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van Calabas c.s. in de proceskosten.

3.3

Voorzover van belang voor de uitspraak worden de stellingen van partijen hierna besproken.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het spoedeisend belang van Calabas c.s. bij hun vordering ligt besloten in de aard van die vordering en de daaraan door hen ten gronde gelegde stellingen.

4.2

Tijdens de mondelinge behandeling van de zaak hebben Calabas c.s. verklaard dat als grondslag van hun vordering heeft te gelden (GEA: beweerdelijke) stelselmatige tekortkomingen in de betaling van huur (waaronder begrepen kosten van water en stroomverbruik) die hebben geleid tot een huurbetalingsachterstand per 17 maart 2020 van Afl. 101,915,09 en per die datum een achterstand in betaling voor verbruik aan stroom elektriciteit en water van Afl. 58.300,90. Met betrekking tot die grondslag is geen sprake van het nog eens overdoen van het eerder door partijen gevoerde kort geding onder zaaknummer AUA201903283, waarin het Gerecht vonnis heeft gewezen op 23 oktober 2019. Sprake is immers van ook na dat vonnis voorgevallen beweerdelijke feiten. Ter zake van voor voormelde procedure door ESF gepleegde overtredingen van de Lwtf, waarvoor door de CBA aan Calabas c.s. als houder van de casinovergunning boetes zijn opgelegd of zouden worden opgelegd, heeft het Gerecht reeds geoordeeld in voormelde procedure waarin hetzelfde werd gevorderd als thans het geval is, te weten een bevel tot ontruiming door ESF van het gehuurde. De stellingen van Calabas c.s. dienaangaande blijven in de onderhavige procedure buiten beschouwing, omdat het in strijd met de goede procesorde zou zijn om daarover andermaal in het onderhavige ontruimingskort-geding te oordelen. In zoverre slaagt het verweer van Calabas c.s. op dit punt. Hierbij wordt nog overwogen dat ESF niet of onvoldoende bestreden heeft gesteld dat de CBA sinds begin 2017 geen overtredingen meer heeft vastgesteld in het door ESF geëxploiteerde casino en dat de door Calabas c.s. aangewezen deskundige Deloitte op 28 mei 2019 ook geen enkele overtreding heeft geconstateerd.

4.3

In het licht van de eerste volzin van voormelde overweging stellen Calabas c.s. dat sprake is van vijf jaren durende huurachterstand, in die zin dat ESF gedurende 5 jaren nagenoeg telkens achterstallig is geweest met betaling van huur. Die door ESF bestreden stelling mist naar het oordeel van het Gerecht voldoende onderbouwing. Niet gesteld is wanneer telkens precies sprake was van een huurbetalingsachterstand, en evenmin is gesteld hoeveel precies die achterstand telkens was.

4.4

Indien het Gerecht veronderstellenderwijs uitgaat van de stelling van Calabas c.s. dat per maart 2020 sprake was van een huurachterstand van (101,915,09 + 58.300,90 =) Afl. 160.215,99 heeft het volgende voorshands te gelden. Naar eigen zeggen van Calabas c.s. bedraagt de maandelijks door ESF in totaal te betalen huur US$ 52.000,--, ofwel Afl. 92.560,-- bij een koers van Afl. 1,78 voor 1 US$. De facto is aldus sprake van een huurbetalingsachterstand van minder dan twee maanden. Bij die stand van zaken valt in een bodemprocedure het oordeel te verwachten dat die wanprestatie te gering is om een ontbinding van de huurovereenkomst te rechtvaardigen, en dat de vordering van Calabas c.s. daarom wordt afgewezen. Dat betekent dat de thans door Calabas c.s. verzochte voorziening moet worden afgewezen.

4.5

Afweging van de belangen van partijen maakt vorenstaande niet anders, omdat het Gerecht geen zwaarwegender belangen ziet aan de zijde van Calabas c.s. bij toewijzing van het door hen verzochte ten opzichte van de belangen van ESF bij afwijzing daarvan. Dit klemt temeer omdat de door Calabas c.s. beoogde ontruiming met zich brengt dat – en die stelling van ESF oordeelt het Gerecht voorshands aannemelijk en zwaarwegend – het 47-koppig personeel dat werkzaam is in het door ESF geëxploiteerde casino hun baan verliest.

4.6

Calabas c.s. zullen, als de in het ongelijk te stellen partij, worden verwezen in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van ESF, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 1.500,-- aan salaris voor de gemachtigde.

5 DE UITSPRAAK

Het Gerecht, rechtdoende in kort geding:

-wijst af het door Calabas c.s. verzochte;

-veroordeelt Calabas c.s. in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van ESF, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 1.500,-- aan salaris voor de gemachtigde;

-verklaart voormelde kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 26 augustus 2020 in tegenwoordigheid van de griffier.