Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2020:361

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
16-09-2020
Datum publicatie
25-09-2020
Zaaknummer
AUA202001830
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Inhoudsindicatie

Civiel. KG. In conventie: Voorshands kan niet worden aangenomen dat de Buitengewone Algemene Ledenvergadering rechtsgeldig is bijeengeroepen en dat de genomen besluiten tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 27 juli 2020 wettig en in overeenstemming met de Statuten tot stand zijn gekomen. Vordering afgewezen. In voorwaardelijke reconventie: Voormelde uitkomst in conventie brengt met zich dat de voorwaarde voor het instellen van de reconventionele vordering niet in vervulling is gegaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis in kort geding van 16 september 2020

Behorend bij AUA202001830 KG

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

1 [eiseres 1], wonende in de Verenigde Staten van Amerika,

2. [eiseres 2],wonende in de Verenigde Staten van Amerika,

3. [eiser 3],wonende in de Verenigde Staten van Amerika,

4. [eiser 4], wonende in de Verenigde Staten van Amerika,

5. [eiseres 5], wonende in de Verenigde Staten van Amerika,

eisers in conventie,

verweerders in voorwaardelijke reconventie,

hierna ook gezamenlijk te noemen: [eiseres 1] c.s.,

gemachtigde: mr. P.M.E. Mohamed,

tegen:

1 [gedaagde 1], wonende in de Verenigde Staten van Amerika,

2. [gedaagde 2]wonende in de Verenigde Staten van Amerika,

3. [gedaagde 3]wonende in de Verenigde Staten van Amerika,

gedaagden in conventie,

eisers in voorwaardelijke reconventie,

hierna ook gezamenlijk te noemen: [gedaagde 1] c.s.,

gemachtigde: mr. R.A. Wix,

4 [gedaagde 4],

wonende in Aruba,

gedaagde in conventie,

hierna te noemen: [gedaagde 4],

gemachtigde: mr. D.L. Emerencia,

de coöperatieve vereniging

5. CARIBBEAN PALM VILLAGE RESORTS,

gevestigd te Aruba,

gedaagde in conventie,

hierna te noemen: de Vereniging,

gemachtigde: mr. A.A.D.A. Carlo.

1. DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de nadere producties van [eiseres 1] c.s.;

- de nadere producties van [gedaagde 4];

- de mail met een voorwaardelijke eis in reconventie van [gedaagde 1] c.s.;

- de pleitnota van [eiseres 1] c.s.;

- de pleitnota van [gedaagde 1] c.s.;

- de pleitnota van [gedaagde 4];

- de pleitnota van de Vereniging;

- de mondelinge behandeling op 28 augustus 2020.

1.2

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Op 9 december 1986 is de Vereniging opgericht. De Vereniging exploiteert het Caribbean Palm Village timeshare resort te Noord in Aruba.

2.2 [

gedaagde 1], [gedaagde 2] en [gedaagde 3] zijn allen op enig moment toegetreden tot het bestuur van de Vereniging. Zij waren in ieder geval tot 27 juli 2020 lid van het bestuur. Voorzitter van het bestuur is De Hoogd, advocaat in Aruba.

2.3

Bij notariële akte van 27 juli 2015 zijn de gewijzigde statuten van de Vereniging vastgesteld (hierna: de Statuten). In de statuten van de Vereniging staat, voor zover hier van belang, het volgende:

“(…)

Artikel 12 -KAPITAAL EN AANDELEN

a. Caribbean Palm Vilage Resort bestaat uit zes en vijftig (56) twee slaapkamer suites en acht en vijftig (58) één-slaapkamer suites. Twee-slaapkamer suites kunnen elk gecombineerd worden met een één-slaapkamer suite om een drie-slaapkamer suite te vormen.

b. Een Verenigingsweek zal vertegenwoordigd worden per type suite:

1. een één-slaapkamer suite (studio) door twee (2) aandelen;

2. een één-slaapkamer suite (royal suite) door vier (4) aandelen;

3. een twee-slaapkamer suite (royal deluxe suite) door zes (6) aandelen.

c. Even of Oneven Intervallen zullen per typesuite vertegenwoordigd worden door de helft van het aantal aandelen dat hiervoor per type suite is omschreven in lid b van dit artikel.

d. Het aantal aandelen in de Vereniging zal gelijk zijn aan het aantal suites in Caribbean Palm Village Resorts vermenigvuldigd met het aantal aandelen per suite, dit product vermenigvuldigd met het jaarlijkse aantal Verenigingsweken, zijnde een en vijftig (51), heeft als totaal acht en twintig duizend negenhonderd acht en zestig (28.968) aandelen.

e. Wanneer men wordt toegelaten als Lid van de Vereniging, is elk Lid verplicht deel te nemen voor een zodanige aantal aandelen dat ten minste een Even of Oneven Interval uitmaakt.

f. Slechts Leden van de Vereniging kunnen in het kapitaal van de Vereniging deelnemen.

(…)

Artikel 15 -BIJEENROEPING VAN VERGADERINGEN

a. Het bestuur zal de Algemene Ledenvergaderingen in Aruba bijeenroepen.

De oproeping en de agenda van de vergaderingen zullen schriftelijk door middel van aangetekende brieven, exploten, telegrammen, telex, telefax, en/of een ander tekstoverbrengend communicatiemiddel aan alle leden verzonden worden, ten minste dertig (30) dagen voor de vergadering, de dag van verzending en die van de vergadering niet meegerekend.

b. Buitengewone Algemene Ledenvergaderingen kunnen worden bijeengeroepen, indien het Bestuur of ten minste een vijfde (1/5) gedeelte van de leden zulks wenselijk achten. Wanneer die leden een Buitengewone Algemene Ledenvergadering van Leden wenselijk achten, dienen zij een schriftelijk verzoek in bij het Bestuur onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het verzoek, wordt de vergadering bijeen geroepen tegen een datum, niet later dan veertien (14) dagen na de oproeping. Indien aan het verzoek niet tijdig gevolg wordt gegeven, kunnen verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.

Artikel 16 -BESLUITVORMING

a. Ieder aandeel geeft de houder het recht tot het uitbrengen van één (1) stem op alle algemene vergaderingen van aandeelhouders. Stemgerechtigd op enige vergadering zijn de Gerespecteerde Leden, die zestig (60) dagen voor de dag van verzending van de oproeping voor enige vergadering in het aandeelhoudersregister als aandeelhouder zijn ingeschreven.

b. Alle besluiten in de algemene vergaderingen van aandeelhouders worden met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen, tenzij anders bepaald in de Statuten.

(…)

d. De Algemene Ledenvergaderingen zullen door de Voorzitter van de Vereniging worden voorgezeten. In het geval de Voorzitter afwezig is, zal de vergadering voorgezeten worden door een Bestuurslid of door een persoon aangewezen door het Bestuur. In het geval het gehele Bestuur afwezig is, zal de vergadering voorgezeten worden door een persoon aangewezen door de Algemene Ledenvergadering.

(…)”.

2.4

In een e-mail van 12 november 2019 aan het Bestuur van de Vereniging (hierna: het Bestuur) hebben onder meer [eiseres 1] en [eiseres 2] verzocht om het bijeenroepen van een Buitengewone Algemene Ledenvergadering. In de aanhef van de brief vermelden zij onder meer dat tenminste 1/5 deel van de leden dit verzoek ondersteunen.

2.5

Omdat het Bestuur niet voldeed aan het verzoek om een Buitengewone Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen, hebben (onder meer) [eiseres 1] en [eiseres 2] een oproep verzonden aan de leden van de Vereniging voor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering, die door middel van een digitale stemming op 15 februari 2020 zou worden gehouden.

2.6

De stemming heeft op 15 februari 2020 plaatsgevonden, maar het Bestuur van de Vereniging heeft de uitslag niet erkend.

2.7

Bij brief van 24 februari 2020 aan het Bestuur hebben (onder meer) [eiseres 1] en [eiseres 2] opnieuw verzocht om een Buitengewone Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen. In de aanhef van de brief vermelden zij wederom dat tenminste 1/5 deel van de leden dit verzoek ondersteunt.

2.8

Het Bestuur heeft geen oproep verzonden aan de leden voor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering. Op 12 maart 2020 hebben [eiseres 1] en [eiseres 2] een oproep verzonden aan de leden van de Vereniging voor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 25 maart 2020 in het gebouw van de Kamer van Koophandel te Aruba.

2.9

De leden die tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2020 hun stem hebben uitgebracht, hebben met een grote meerderheid gekozen voor (onder meer) het ontslag van [gedaagde 3] en [gedaagde 2] als bestuursleden en de benoeming van [eiseres 1], [eiseres 2] en [bestuurleden] als bestuursleden.

2.10

Het Bestuur van de Vereniging heeft de uitslag wederom niet erkend.

2.11 [

eiseres 1] en [eiseres 2] hebben vervolgens het Gerecht - kort en zakelijk weergegeven - verzocht om [gedaagde 1] c.s. te bevelen de besluiten genomen tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2020 tot het ontslag van de bestuursleden [gedaagde 2] en [gedaagde 3] en benoeming van [eiseres 1], [eiseres 2] en [bestuurleden] als bestuursleden in te schrijven bij de KvK te Aruba en [gedaagde 1] te bevelen alle medewerking te verlenen aan de tenuitvoerlegging van die besluiten.

2.12

Bij kortgedingvonnis van dit Gerecht van 2 juni 2020 heeft het Gerecht die vordering afgewezen, omdat er - samengevat weergegeven - naar het oordeel van het Gerecht geen sprake was van een rechtsgeldige bijeenroeping van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering, omdat het vereiste quorum van 1/5 van het totaal aantal leden daarbij niet (op de juiste wijze) is gehaald.

2.13

Bij mail van 10 juni 2020 zijn [eiseres 1], [eiseres 2], M.J. Parlow en B. Taylor-Hatje (hierna te noemen: het Forum) begonnen met een campagne om (minimaal) 20% van de leden te werven voor een buitengewone algemene ledenvergadering. In deze mail staat, voor zover van belang, het volgende:

“(…)

Re: Owners’ Consent to call Extraordinary Members Meeting

Click link below, complete form and hit finish to record your consent

CONSENT FORM AGENDA

Dear Fellow Members,

Some ask why are we continuing with our request for an Extraordinary Members Meeting, (EOMM)?

The simple answer is that we no longer have confidence in the present board to act in the best interest of CPV.

Basically, it is and remains because of a lack of transparency and accountability of this board to the members.

(…)”

IV. FINAL CALL FOR AN EOMM

Our only recourse is to request an Extraodinary Member Meeting (EOMM) which is quite simple to do with your support. Our articles of Organization require that 20% of the owners are needed to call the meeting. (…)

If you feel the same as we do, we request that you click the button at the top of this message, fill out the Consent Form and hit finish to record your consent to call an Extraordinary Members Meeting. Attached also the agenda which includes removal of the entire board (…) and replacing them with a new board with fresh ideas and a new approach that will be 100% transparent and accountable.

(….)”

2.14

Bij brief van 30 juni 2020 heeft [eiseres 1] c.s. het Bestuur verzocht een Buitengewone Algemene Ledenvergadering bij een te roepen. In de brief staat, voor zover van belang, het volgende:

“(…)

We have forwarded you five files with documentation to confirm that at least 1/5th of the members desire to call this meeting. In fact, the documentation we’ve provided shows that at least 839 members wish for this Extraordinary General Members’ Meeting to take place. Based on the owner information provided by the board pursuant to the Aruban court order dated June 2nd, 2020, there are 3,771 current members of the Cooperative, of which 20% would be 754 owners. (…)

Attached is our agenda for the Extraordinary General Members’ Meeting ( annex ).

(…)

(…), the members should be given the opportunity to cast their votes on the two agenda items (1. Dismissal of the entire board and 2. Appointment of a new board consisting of five members) (…)

(…).”

2.15

Bij brief van 30 juni 2020 heeft het Bestuur de leden van de Vereniging opgeroepen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gepland voor 30 augustus 2020. Geagendeerd is onder meer de: ‘Election of candidates to the Board of the Caribbean Palm Village Resort Cooperative Association’. Negen kandidaten hebben zich aangemeld voor twee bestuursvacatures.

2.16

Bij e-mail van 9 juli 2020 heeft de gemachtigde van [gedaagde 1] c.s. [eiseres 1] c.s. laten weten dat het Bestuur geen Buitengewone Algemene Ledenvergadering bijeen zal roepen.

2.17

Omdat het Bestuur niet voldeed aan het verzoek om een Buitengewone Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen, heeft [eiseres 1] c.s. heeft op 14 juli 2020 een oproep verzonden aan de leden van de Vereniging voor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering, die op 27 juli 2020 zou worden gehouden.

2.18

Op 18 juli 2020 heeft [eiseres 1] c.s. het Bestuur verzocht om, conform artikel 11 lid 1 onder (d) van de Landsverordening op de coöperatieve verenigingen, de oproeping door te sturen naar alle leden die geen adres hebben in Aruba.

2.19

Artikel 11 lid 1 van de Landsverordening op de coöperatieve verenigingen bepaalt, voor zover van belang, het volgende:

“(…)

In het kantoor van de vereniging, ter plaatse van haar vestiging, wordt een door de rechter in eerste aanleg vooraf gekanttekend en gewaarmerkt en ongezegeld register gehouden, behelzende:

(…);

d. de aanwijzing, voor elders wonende leden, van een gekozen woonplaats in Aruba. Bij gebreke van zodanige aanwijzing, worden zij ten opzichte van derden geacht woonplaats te hebben gekozen ten kantore van de vereniging. (…).”

2.20

Op 27 juli 2020 heeft de door het Forum bijeengeroepen Buitengewone Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering zijn er twee besluiten genomen: [gedaagde 1] c.s. en de Hoogd zijn als bestuurders ontslagen en zijn er vijf nieuwe bestuursleden te weten [eiseres 1] c.s. benoemd.

2.21

In het verslag van d.d. 28 juli 2020 van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering staat, voor zover van belang, het volgende:

“(…) The results of the election were reported and the members overwhelmingly voted to remove present board members Louis [gedaagde 1], Stanley [gedaagde 3], Daniel [gedaagde 2] and Gabri de Hoogd by a vote of 542 in favor and 36 opposed. A total of 578 members voted out of 3,748 ballots sent to all Cooperative Members, a good showing despite the board’s constant emails claiming that the EOMM was illegal and unconstitutional. Another way to look at it is 3,748 members had the opportunity to express support for the board, but only 36 members, or 1% of the entire membership, chose to do so…(…)

2.22

De Vereniging en de ontslagen [gedaagde 1] c.s. weigeren om de genomen besluiten te erkennen.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

in conventie

3.1 [

eiseres 1] c.s. vorderen dat het Gerecht, bij vonnis in kort geding en uitvoerbaar bij voorraad:

A) [gedaagde 1] c.s. en De Hoogd ieder voor zich en gezamenlijk veroordeelt om binnen drie werkdagen na betekening van het vonnis alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de in- en uitschrijving bij de Kamer van Koophandel van alle bestuursleden die in de Buitengewone Vergadering van 27 juli 2020 als bestuurders van de Vereniging zijn gekozen c.q. ontslagen;

B) de overdracht gelast door [gedaagde 1] c.s. en De Hoogd aan het nieuwe bestuur van de volledige financiële en ledenadministratie van de Vereniging, inclusief Arubaanse-(Aruba Bank en CMB) en Amerikaanse (Bank of America) bankrekeningen, ledenlijst, alle sleutels van het gebouw en bijbehorende ruimtes en kasten en voorts alle overige zaken en goederen (w.o. laptops) en bescheiden die toebehoren aan de Vereniging;

C) gelast dat [gedaagde 1] c.s. en de Hoogd zich niet langer mogen uitgeven als bestuursleden van de Vereniging en/of het verrichten van (rechts)handelingen uit naam van (hetzij ten laste van) de Vereniging per direct dienen te staken;

D) gelast dat [gedaagde 1] c.s. en De Hoogd zich voorts onthouden van negatieve uitlatingen over het nieuw bestuur en/of bestuursleden en het benaderen van de leden hiermee in woord- en/of geschrift;

E) bepaalt dat [gedaagde 1] c.s. en De Hoogd, voor zover mogelijk hoofdelijk, ten behoeve van [eiseres 1] c.s. een eenmalige dwangsom van Afl. 25.000,- alsmede Afl. 2.500,- per dag of dagdeel verbeuren indien zij hetgeen bepaald ingevolge (A), (B), (C), en (D) van dit petitum niet nakomen;

F) de Vereniging beveelt om haar medewerking te verlenen voor het ten uitvoer leggen van alle besluiten genomen tijdens de Buitengewone Vergadering van 27 juli 2020, meer bijzonder de Vereniging te bevelen om te gehengen en gedogen dat de besluiten genomen tijdens de Buitengewone Vergadering van 27 juli 2020, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het ontslag van [gedaagde 1] c.s. en de Hoogd en de benoeming van [eiseres 1] c.s. als bestuursleden van de Vereniging, ten uitvoer worden gelegd waaronder begrepen maar niet beperkt tot het uitschrijven van [gedaagde 1] c.s. en De Hoogd en inschrijving van [eiseres 1] c.s. als bestuurders van de Vereniging bij de Kamer van Koophandel van Aruba;

G) [gedaagde 1] c.s. en De Hoogd hoofdelijk, des dat de een betaalt de ander zal zijn gekweten, veroordelen in de kosten van deze procedure en de nakosten.

3.2 [

eiseres 1] c.s. leggen aan de vordering ten grondslag dat de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 27 juli 2020 rechtsgeldig bijeen is geroepen en dat de besluiten die op die vergadering zijn genomen eveneens rechtsgeldig tot stand zijn gekomen. Dat betekent onder meer, aldus [eiseres 1] c.s., dat [gedaagde 1] c.s. en De Hoogd als bestuurders zijn ontslagen en [eiseres 1] c.s. als zodanig in hun plaats zijn benoemd.

3.3 [

gedaagde 1] c.s. hebben gemotiveerd verweer gevoerd en geconcludeerd dat het Gerecht [eiseres 1] c.s. en De Hoogd niet-ontvankelijk zal verklaren in hun vorderingen, dan wel de vorderingen zal afwijzen.

3.4

De Vereniging heeft gemotiveerd verweer gevoerd en concludeert tot afwijzing van de vorderingen.

3.5

De Hoogd heeft geen verweer gevoerd tegen de vorderingen.

3.6

Het Gerecht zal hierna, waar nodig, nader op de standpunten van partijen ingaan.

voorwaardelijke eis in reconventie

3.7 [

gedaagde 1] c.s. vorderen, indien en voor het geval de conventionele vorderingen van [eiseres 1] c.s. worden toegewezen, dat het Gerecht het besluit d.d. 27 juli 2020 tot het ontslag van het voltallige bestuur schorst totdat de rechter in een bodemprocedure onherroepelijk een oordeel zal hebben geveld over de vraag of dit besluit vernietigbaar is.

3.8 [

gedaagde 1] c.s. leggen aan de vordering ten grondslag dat de door [eiseres 1] c.s. en De Hoogd genomen besluiten vernietigbaar zijn.

3.9 [

eiseres 1] c.s. voeren hiertegen verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 DE BEOORDELING

in conventie

4.1 [

gedaagde 1] c.s. voeren allereerst aan dat [eiseres 1] c.s. niet-ontvankelijk zijn in hun vorderingen tegen hen. [gedaagde 1] c.s. stellen zich op het standpunt dat zij persoonlijk in rechte zijn betrokken. Als individuele leden zijn zij niet belast met het uitvoeren van een besluit van de Vereniging, aldus [gedaagde 1] c.s. Naar het voorshands oordeel van het Gerecht blijkt echter niet dat [gedaagde 1] c.s. persoonlijk in rechte zijn betrokken, maar zijn ze in hun hoedanigheid van bestuurders van de Vereniging zijn gedagvaard. Nu er overigens gronden zijn gesteld noch gebleken waaruit volgt dat [eiseres 1] c.s. niet-ontvankelijk moeten worden verklaard, in hun vorderingen tegen [gedaagde 1] c.s., brengt dat en vorenstaande met zich dat het ontvankelijkheidsverweer van [gedaagde 1] c.s. wordt verworpen.

4.2

De spoedeisendheid van de gevraagde voorzieningen volgt uit de aard van de vorderingen.

4.3

In deze procedure zal aan de hand van de door partijen gepresenteerde feiten, zonder nader onderzoek, moeten worden beoordeeld of de vordering van [eiseres 1] in een eventuele bodemprocedure een zodanige kans van slagen heeft dat vooruitlopend daarop toewijzing van de gevraagde voorziening gerechtvaardigd is.

4.4

De Statuten van de Vereniging geven aan leden de bevoegdheid om een Buitengewone Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen, indien ten minste 1/5 deel van de leden dat wenselijk acht. Een verzoek tot het houden van een Buitengewone Algemene Ledenvergadering wordt schriftelijk gedaan aan het Bestuur onder opgave van de te behandelen onderwerpen (artikel 15 sub b Statuten).

Hetgeen partijen in het onderhavig geschil opnieuw verdeeld houdt, is de vraag of de Buitengewone Algemene Ledenvergadering die is gehouden op 27 juli 2020 door ten minste 1/5 deel van de leden wenselijk werd geacht en of de bijeenroeping van de Bijzondere Algemene Vergadering van 27 juli 2020 en de besluitvorming daarna heeft plaatsgevonden op de voorgeschreven wijze. Dat verschil van mening is ontstaan omdat er tussen partijen onenigheid bestaat over de vraag of 1/5 deel van de leden de ‘consent forms’, die [eiseres 1] c.s. per e-mail van 10 juni 2020 aan de leden hebben verstuurd, daadwerkelijk hebben ingevuld en teruggestuurd naar [eiseres 1] c.s. Datzelfde geldt voor de bijeenroeping die daarna door [eiseres 1] c.s. heeft plaatsgevonden. Met betrekking tot de uitgevoerde stemming tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering strijden partijen of ieder lid een gelijkwaardige stem heeft, zoals [eiseres 1] c.s. en De Hoogd hebben gesteld, of dat het aantal aandelen en het aantal verenigingsweken de zwaarte van de stemmen bepalen, zoals de Vereniging aanvoert.

4.5

Blijkens de e-mail van 10 juni 2020 heeft [eiseres 1] c.s. de leden in de gelegenheid gesteld om door middel van een ‘consent form’ antwoord te geven op de vraag ‘Do you consent to calling an Extraordinary Meeting’. Volgens [eiseres 1] c.s. hebben 824 leden ‘Yes’ ingevuld. Dit betreft 22% van het totaal aantal leden (3747), aldus [eiseres 1] c.s. Volgens [eiseres 1] c.s. is daarmee aan het statutaire vereiste van 20% voldaan. Ter onderbouwing hiervan verwijzen [eiseres 1] c.s. naar de door hen overgelegde Audit Report van de heer James Wing, een Certified Public Accountant (CPA), waarin deze onder meer verklaart: ‘I conducted my Independent Audit on the EOMM consent data provided by Constant Contact’. Volgens de Vereniging heeft James Wing echter niet inzichtelijk gemaakt wat de ‘consent data’ is. Evenmin heeft James Wing geverifieerd dat de ‘consent forms’ daadwerkelijk door de leden zijn ingevuld en teruggezonden naar [eiseres 1] c.s. Ter onderbouwing hiervan verwijst de Vereniging naar de door haar overgelegde verklaring van de heer drs. Anthony Croes, Registeraccountant van Plus Accountant, waarin deze vaststelt dat hij de desbetreffende verificatie niet kan uitvoeren omdat er geen bewijs voor handen is dat de ‘consent forms’ aan [eiseres 1] c.s. zijn teruggezonden vanuit de emailadressen van de respectieve leden. De Vereniging heeft hiermee de stelling van [eiseres 1] c.s., dat 824 leden de ‘consent forms’ hebben ingevuld, gemotiveerd bestreden. In tegenstelling tot de bewijsvoeringsmogelijkheden in een bodemprocedure is in dit kort geding de verificatie van de daadwerkelijke gang van zaken met betrekking tot de verzending van de ‘consent forms’ niet mogelijk. Gelet op het gemotiveerde verweer van de Vereniging is het naar het voorlopige oordeel van het Gerecht thans onvoldoende aannemelijk dat het standpunt van [eiseres 1] c.s., dat 824 leden de ‘consent forms’ daadwerkelijk hebben ingevuld en teruggezonden, juist is. Dit betekent dat er voorshands niet van kan worden uitgegaan dat de statutaire drempel van 20% is gehaald.

4.6

Daar komt nog bij dat eveneens onvoldoende aannemelijk is geworden dat alle 3747 leden van de vereniging daarna zijn uitgenodigd voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 27 juli 2020, zoals voorgeschreven in artikel 15 a van de Statuten. Daartoe geldt het volgende.

4.7

De Algemene Ledenvergadering is het wetgevend orgaan van de Vereniging. De besluiten, welke wettig en in overeenstemming met de Statuten zijn en nadat deze zijn goedgekeurd, zijn bindend voor de leden van de Vereniging. Dit is bepaald in artikel 14 a van de Statuten. Vervanging van het voltallige - uit vijf leden bestaand - bestuur is een belangrijk en ingrijpend besluit voor de Vereniging en haar leden.

4.8

Dat betekent onder meer dat in voldoende mate moet komen vast te staan dat de 3747 leden de uitnodigingen voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering met daarbij de agenda, stukken en stemmogelijkheden tijdig en daadwerkelijk hebben ontvangen.

Daarbij geldt het bepaalde in artikel 15 a van de Statuten en dat de uitnodiging voor deelname aan de Bijzondere Algemene Ledenvergadering, om haar werking te hebben, de leden moet hebben bereikt, zoals bepaalt in artikel 3:37 lid 3 BW.
Wat betreft e-mailverkeer is nodig (en ook voldoende) dat het betreffende bericht in de ‘inbox’ van de desbetreffende geadresseerde is terechtgekomen. Verzending alleen is dus onvoldoende. Uit niets blijkt, zoals de Vereniging heeft aangevoerd, dat de e-mail van 14 juli 2020 van [eiseres 1] c.s., waarbij de leden voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering zijn opgeroepen, door alle leden is ontvangen. Verder hebben [eiseres 1] c.s. evenmin aannemelijk gemaakt dat de leden die geen adres in Aruba hebben en die bij reguliere post zijn opgeroepen de oproeping inderdaad hebben ontvangen. De stelling van [eiseres 1] c.s. dat zij de uitnodiging aan de buitenlandse leden - veruit de meeste - zekerheidshalve ook nog naar de gekozen woonplaats ten kantore van de Vereniging hebben gezonden als bedoelt in artikel 11 lid 1 onder d van de Landsverordening op de coöperatieve verenigingen, kan hen niet baten bij de toepassing van artikel 15 sub a van de Statuten, zoals de Vereniging terecht heeft gesteld. Artikel 11 lid 1 van de Landsverordening op de coöperatieve verenigingen is slechts van toepassing ten opzichte van derden en niet ten opzichte van eigen leden. Dit alles betekent dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat de leden die opgeroepen zijn via een e-mailadres, daarop niet hebben gereageerd en ook geen adres in Aruba hebben, voldoende op de hoogte zijn van de oproeping d.d. 14 juli 2020 voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 27 juli 2020.

4.9

In het verslag van d.d. 28 juli 2020 van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering staat vermeld dat er van de in totaal 578 stemmende leden tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering, er 542 voor de vervanging van het voltallige bestuur hebben gestemd en 36 tegen. Tijdens de behandeling ter terechtzitting is komen vast te staan dat er bij de weging van de stemming geen rekening is gehouden met het aantal aandelen en de respectieve verenigingsweken van ieder van de 578 stemmende leden, zoals voorgeschreven in artikel 16 in verband met artikel 12 van de Statuten van de Vereniging.

4.10

Het voorgaande in onderling verband bezien, brengt mee dat voorshands niet kan worden aangenomen dat de Buitengewone Algemene Ledenvergadering rechtsgeldig is bijeengeroepen en de genomen besluiten tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 27 juli 2020 wettig en in overeenstemming met de Statuten tot stand zijn gekomen. Dit brengt mee dat de vorderingen van [eiseres 1] c.s. zullen worden afgewezen.

4.11 [

eiseres 1] c.s. zullen als in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure, die aan de zijde van de Vereniging, [gedaagde 1] c.s. en De Hoogd worden begroot op Afl. 1.500,- aan salaris voor elk gemachtigde.

in voorwaardelijke reconventie

4.12

Voormelde uitkomst in conventie brengt met zich dat de voorwaarde voor het instellen van de reconventionele vordering niet in vervulling is gegaan. De reconventionele vordering van [gedaagde 1] c.s. heeft daarom te gelden als zijnde niet ingesteld en kan daarom onbesproken blijven.

5 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

in conventie

5.1

wijst het gevorderde af;

5.2

veroordeelt [eiseres 1] c.s. in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van [gedaagde 1] c.s. worden begroot op Afl. 1.500,- aan salaris van de gemachtigde, aan de kant van De Hoogd worden begroot op Afl. 1.500,- aan salaris van de gemachtigde en aan de kant van de Vereniging worden begroot op Afl. 1.500,- aan salaris van gemachtigde;

5.3

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

in voorwaardelijke reconventie

5.4

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.M.J. Keltjens rechter in dit Gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag, 16 september 2020 in aanwezigheid van de griffier.