Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2020:344

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
08-09-2020
Datum publicatie
21-09-2020
Zaaknummer
AUA202001175
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ. Ondercuratelestelling (drugsmisbruik)

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 8 september 2020

behorend bij EJ. nr. AUA202001175

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[Naam verzoekster],

wonende in Aruba, [Adres],

VERZOEK,

gemachtigde: de advocaat mr. R. Marchena,

[Naam verweerder],

wonende in Aruba, [Adres],

VERWEERDER, hierna ook te noemen [verweerder],

procederende in persoon,

Belanghebbenden:

[Naam belanghebbende I], de zus,

[Naam belanghebbende II], de broer,

[Naam belanghebbende III], de schoonbroer.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingediend op 6 mei 2020.

- de mondelinge behandeling ter zitting van 1 september 2020, waar zijn verschenen verzoekster bijgestaan door haar gemachtigde, de verweerder in persoon samen met zijn mentor van Centro Colorado, de heer [naam mentor], en de belanghebbenden in persoon.

De uitspraak is

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat verweerder onder curatele wordt gesteld met benoeming van [belanghebbende I] tot curat, en met bevel tot zijn plaatsing in het rehabilitatiecentrum Centro di Motivacion voor de duur van één jaar. Daartoe wordt gesteld dat [verweerder] in de openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft en zijn eigen veiligheid en/of die van anderen in gevaar brengt.

3. DE BEOORDELING

3.1

Het verzoek is gegrond op artikel 1:378, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA). Ingevolge deze bepaling kan een meerderjarige, door de rechter, onder curatele worden gesteld wegens gewoonte van drankmisbruik, dan wel gewoonte van misbruik van verdovende of stimulerende middelen waardoor hij zijn belangen niet behoorlijk waarneemt, in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft, of de eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt.

Uit de verklaringen van de verzoek, de belanghebbenden en de behandelend geneesheer, dr. J.J. Geerman-Tromp huisarts, en de processen-verbaal van de politie is gebleken dat verweerder drugs misbruikt, waardoor hij in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft en de eigen veiligheid of die anderen in gevaar brengt. Belanghebbenden en verzoekster willen voor de veiligheid van hun familieleden en ook van de woonbuurt waarborgen. Ter ondersteuning hierbij zijn er ook verklaringen van buren overgelegd. Verweerder zat sinds maart 2020 in het Korrectie Instituut Aruba (KIA) gedetineerd wegens zware mishandeling. Hem is een voorwaardelijke straf opgelegd van zes maanden en ter uitvoering van de bijzondere voorwaarde zit hij momenteel te Centro Colorado . De mentor van de Centro Colorado en verweerder hebben tijdens de behandeling uiteengezet dat verweerder het goed doet in de Centro Colorado en dat hebben de belanghebbende familieleden bevestigd. Verzoekster en belanghebbenden willen liever dat hij voor behandeling bij de Centro Colorado n verblijft, maar vorderen toch gedwongen plaatsing in het Centro di Motivacion voor de duur van één jaar, zodat verweerder daar direct kan worden opgenomen mocht het Centro Motivacion in samenspraak met Centro Colorade beslissen dat de vrijwillige behandeling daar niet meer goed verloopt. Het gerecht is gelet op het vorenstaande, van oordeel dat het verzoek tot ondercuratelestelling van verweerder voor toewijzing vatbaar is.

3.2

Ingevolge artikel 1:387 lid 1 BWA heeft de rechter het vermogen om de persoon die uit gewoonte van misbruik van verdovende of stimulerende middelen onder curatele is gesteld, hetzij tegelijk met deze voorziening, uiterlijk voor één jaar ter verpleging in een inrichting te doen plaatsen, ingeval is gebleken dat hij in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft of zijn eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt. Gezien gedragingen en gebrek aan ziektebesef is een gedwongen plaatsing geïndiceerd en ook benoeming van verzoekster tot zijn curator

3.3

Echter tijdens de behandeling ter terechtzitting is gebleken dat er een geschil is tussen verzoekster, verweerder en de belanghebbenden over de uitvoering van een verdeling in een nalatenschap. In het vonnis van dit gerecht van 9 november 2011 is de verdeling vastgesteld met benoeming van een notaris en een onzijdig persoon, die een weigerachtige partij of partijen ter zake van de uit te voeren verdeling zal vertegenwoordigen en hetgeen een weigerachtige ontvangt zal beheren. De dertig dagen-termijn waarbinnen de bewindvoerder zijn of haar onzijdige taak kan uitvoeren is reeds lang verstreken. Ter terechtzitting is besproken dat verzoekster in haar hoedanigheid van curatrice ervoor zorgt dat er opnieuw een onzijdig persoon wordt benoemd, om verweerder en andere partijen als neutrale persoon bij te staan bij de spoedige afwikkeling van deze slepende kwestie. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat zij de verdeling zelf gaat uitvoeren zonder betrokkenheid van een dergelijke onzijdig persoon.

3.4

De curatrice dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) in

samenhang met artikel 1:338 BW binnen acht weken na aanvang van haar taak als curatrice een schriftelijke opgave ter griffie van dit gerecht te doen van de bij het begin van de curatele aanwezige gerede gelden, effecten aan toonder en spaarbankboekjes.

De curatrice dient voorts binnen acht maanden na aanvang van haar taak als curatrice ter bevestiging van haar deugdelijkheid een door haar ondertekende boedelbeschrijving bij de griffie van dit gerecht in te dienen. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt.

De curatrice dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 BW in samenhang met artikel 1:359 lid 1 BW jaarlijks een rekening van zijn bewind over de goederen van de onder curatele gestelde ter griffie van dit gerecht in te dienen, voor het eerst uiterlijk op 1 juni 2021.

De curatrice dient gelet op het in rechtsoverweging 3.3 van deze beschikking overwogene ervoor te zorgen dat er opnieuw in voornoemde nalatenschap een onzijdig wordt persoon benoemd, teneinde een weigerachtige partij of partijen ter zake van de uit te voeren verdeling zal vertegenwoordigen en hetgeen een weigerachtige ontvangt zal beheren, indien partijen of één van hen dertig dagen na de uitspraak van dit vonnis weigerachtig of nalatig blijven of blijft om mee te werken aan de uit te voeren verdeling.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt [Verweerder], geboren op [geboortedatum] in Aruba, onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelde tot curatzijn zus, [belanghebbende I], geboren op [geboortedatum] in Aruba en wonende in Aruba,

beveelt de plaatsing in het rehabilitatiecentrum Centro di Motivacion ter verpleging en/of behandeling voor de duur van één jaar, ,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege curat binnen 10 dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “AMIGOE”

Deze beschikking is gegeven door mr. J.M.J. Keltjens, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 8 september 2020 in tegenwoordigheid van de griffier.