Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2020:311

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
08-07-2020
Datum publicatie
03-08-2020
Zaaknummer
AUA201902501
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Ontbinding van de koopovereenkomst, langdurige gevangenisstraf, nakoming van de koopovereenkomst blijvend onmogelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Behorend bij AUA201902501

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[naam eiser],

wonende te Aruba,

EISER,

hierna ook te noemen: [eiser],

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. de Sousa-Croes,

tegen:

[naam gedaagde],

verblijvende in de Verenigde Staten van Amerika,

GEDAAGDE,

hierna ook te noemen: [gedaagde],

gemachtigde: mr. J.L. Odor.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties d.d. 26 juli 2019;

- de conclusie van antwoord d.d. 8 januari 2020;

- de conclusie van repliek d.d. 27 mei 2020.

1.2

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1 [

eiser] en [gedaagde] hebben op 28 april 2015 een onderhandse koopovereenkomst gesloten (hierna: de koopovereenkomst), waarbij [eiser] als verkoper aan [gedaagde] als koper heeft verkocht het perceel [naam perceel] te Aruba, kadastraal bekend als de percelen Eerste Afdeling, sectie P, nummer [kadastraal nummer1] en Eerste Afdeling, sectie P, nummer [kadastraal nummer 2] voor een koopprijs van Afl. 120.000,00 (verzoekschrift, prod. 3).

2.2

In de koopovereenkomst is geen datum voor nakoming bepaald. Nakoming van de koopovereenkomst heeft tot op heden niet plaatsgevonden.

2.3 [

gedaagde] zit op dit moment een gevangenisstraf uit in de Verenigde Staten van Amerika

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 [

eiser] vordert, na vermindering van eis, dat het gerecht bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

- de koopovereenkomst tussen [eiser] en [gedaagde] aangegaan op 28 april 2015 ontbindt en [eiser] van iedere verplichting die uit deze overeenkomst voortvloeit dan wel zal voortvloeien, bevrijdt;

- althans met inachtneming van de feiten en omstandigheden van deze zaak en met het oog op hetgeen gevorderd wordt, iedere andere maatregel treft die het gerecht passend acht;

- met compensatie van de proceskosten, in dier voege dat ieder der partijen de eigen kosten draagt.

3.2

Aan zijn vordering legt [eiser] het volgende ten grondslag. De koopovereenkomst is door [gedaagde] niet nagekomen en aangezien hij momenteel een lange gevangenisstraf uitzit, kan hij deze ook niet meer nakomen.

3.3 [

gedaagde] voert verweer, waarop hierna, bij de beoordeling van de vordering, nader zal worden ingegaan.

4 DE BEOORDELING

4.1 [

gedaagde] heeft in de conclusie van antwoord aangevoerd dat hij in augustus 2016 door zijn werkgever in Aruba op staande voet is ontslagen en dat hij daardoor niet langer in staat was om zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst na te komen. Hij heeft dit destijds ook, zo stelt hij, aan [eiser] medegedeeld (cva, 3). Omdat hij thans in de Verenigde Staten van Amerika een langdurige gevangenisstraf uitzit, zal hij ook om die reden niet aan zijn verplichtingen kunnen voldoen. Nakoming van de koopovereenkomst is dus blijvend onmogelijk geworden (cva, 7), maar dit is niet aan hem toerekenbaar (cva, 2). Om die reden stemt hij in met ontbinding van de overeenkomst, maar zonder dat hij kosten of vergoedingen moet betalen.

4.2

In reactie op het verweer van [gedaagde] heeft [eiser] in de conclusie van repliek zijn vordering om [gedaagde] in de proceskosten te veroordelen, ingetrokken teneinde deze procedure zo snel mogelijk af te ronden.

4.3

Het gerecht oordeelt als volgt. Uit de stellingen van partijen begrijpt het gerecht dat [gedaagde] bewust heeft afgezien van het nemen van een conclusie van dupliek en dat beide partijen ermee instemden dat de zaak na het nemen van de conclusie van repliek voor vonnis is gezet. In ieder geval wordt [gedaagde] door het niet nemen van een conclusie van dupliek niet benadeeld nu hij:

- instemt met een ontbinding van de overeenkomst;

- [ eiser] geen schadevergoeding vordert en ook de vordering tot een proceskostenveroordeling heeft ingetrokken.

4.4

Voor het overige blijkt uit de stellingen van partijen dat de vordering van [eiser] gegrond is, zodat de vordering tot ontbinding van de koopovereenkomst zal worden toegewezen. Die ontbinding brengt onder meer mee dat partijen van de door die ontbinding getroffen verbintenissen worden bevrijd (artikel 6:271 BW), zodat een daartoe strekkende afzonderlijke uitspraak, zoals door [eiser] gevorderd, niet nodig is.

4.5

De proceskosten zullen worden gecompenseerd, in dier voege dat ieder der partijen de eigen kosten draagt.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

5.1

ontbindt de koopovereenkomst ter zake van het perceel [naam perceel] te Aruba (kadastraal bekend als de percelen Eerste Afdeling, sectie P, nummer [kasastraal nummer 1] en Eerste Afdeling, sectie P, nummer [kasastraal nummer 2]) tussen [eiser] en [gedaagde] gesloten op 28 april 2015;

5.2

compenseert de kosten van de procedure, in dier voege dat ieder der partijen de eigen kosten draagt;

5.3

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.4

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J. Verhoeven, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 8 juli 2020 in aanwezigheid van de griffier.