Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2020:159

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
29-04-2020
Datum publicatie
07-05-2020
Zaaknummer
AUA201801213
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Hoofdzaak en vrijwaringszaak. Nakoming. Verzekeringsovereenkomst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 29 april 2020

Behorend bij A.R. nr. AUA201801213

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

NEW INDIA REPRESENTATIVE N.V.,

gevestigd in Aruba,

eiseres in de hoofdzaak,

hierna ook te noemen: New India,

gemachtigde: mr. M.D. Tromp,

tegen:

de naamloze vennootschap

NOS SEGURO N.V.,

gevestigd in Aruba,

gedaagde in de hoofdzaak,

hierna ook te noemen: Nos Seguro,

gemachtigde: mr. D.G. Kock,

en in de vrijwaringszaak van:

de naamloze vennootschap

NOS SEGURO N.V.,

gevestigd in Aruba,

eiseres in vrijwaring,

hierna ook te noemen: Nos Seguro,

gemachtigde: mr. D.G. Kock,

tegen:

de naamloze vennootschap

BOOGAARD ASSURANTIËN N.V.,

gevestigd in Aruba,

gedaagde in vrijwaring,

hierna ook te noemen: Boogaard,

gemachtigde: D.W. Ormel.

1. DE PROCEDURE

1.1 Het verloop van de procedure in de hoofdzaak blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 4 mei 2018;

- de conclusie van antwoord met producties, ingediend op 3 april 2019;

- de conclusie van repliek, tevens inhoudende wijziging van eis c.q. vermindering van eis, met producties, ingediend op 28 augustus 2019;

- de conclusie van dupliek, ingediend op 20 november 2019.

1.2 Het verloop van de procedure in de vrijwaringzaak tot en met 9 januari 2019 blijkt uit het tussenvonnis van die datum. Daarna is door Boogaard een conclusie van antwoord in de vrijwaringzaak ingediend en heeft Nos Seguro op de rolzitting van 19 juni 2019 mondeling aangegeven dat zij persisteert.

1.3 Vonnis in de hoofdzaak en in de vrijwaringszaak is nader bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

in de hoofdzaak en in vrijwaring

2.1

New India is een verzekeringsmaatschappij en Nos Seguro en Boogaard zijn verzekeringsbemiddelaars.

2.2

Nos Seguro sloot als verzekeringsbemiddelaar tot eind december 2017 namens New India verzekeringsovereenkomsten af met verzekerden in Aruba (hierna: de verzekeringsovereenkomst). Door Nos Seguro werden de verzekeringspremies geïnd van verzekerden en vervolgens afgedragen aan New India.

2.3

Op 5 oktober 2017 hebben Nos Seguro en Boogaard een overeenkomst gesloten met betrekking tot de gehele verzekeringsportefeuille van New India (hierna: de koopovereenkomst).

2.4

In de brief van 11 oktober 2017 van Nos Seguro aan New India staat, voor zover van belang:

With this letter Nos Seguro N.V. (“Nos Seguro”) would like to inform you that it has signed a sale and purchase agreement with Boogaard Assurantiën N.V. (“Boogaard”) on October 5, 2017 (“Agreement”) for the sale and transfer of its entire portfolio including that part of the portfolio that pertains to insurance policies between insureds and your company.

(…)

Furthermore, the Agreement provides that the purchase price to be paid by Boogaard for your company’s part of Nos Seguro’s portfolio for an amount of AWG 253.413,- shall be paid directly to you in order to (partly) offset Nos Seguro’s debt with your company. The first 50% of the purchase price shall be paid within 5 business days upon the closing date (subject to fulfillment by Nos Seguro of certain conditions precedent). The remaining 50% shall be paid approximately 12 months after the closing date (subject to adjustment depending on the outcome of a due diligence by Boogaard).

In light of the foregoing Nos Seguro hereby kindly requests the following:

1. To confirm in writing that your company cooperates with the transfer by Nos Seguro of the part of its portfolio that pertains to insurance policies between insureds and your company; and

(…)“.

2.5

Bij e-mailbericht van 13 december 2017 bericht New India onder meer aan Boogaard dat zij haar medewerking zal verlenen voor de overname door Boogaard van de verzekeringsportefeuille van Nos Seguro.

2.6

Bij brief van 15 maart 2018 wordt Nos Seguro door de gemachtigde van New India gesommeerd om uiterlijk op 3 april 2018 het verschuldigd bedrag aan New India te betalen. Tevens wordt aan Nos Seguro bericht dat indien New India niet uiterlijk op 3 april 2018 een betaling ontvangt zij zich genoodzaakt ziet rechtsmaatregelen te treffen om het door Nos Seguro verschuldigde bedrag te innen.

2.7

In de brief van 15 juni 2018 van New India aan Boogaard staat, voor zover van belang:

We understand that the Tax Authorities have served a claim on Boogaard Assurantiën N.V. (“Boogaard”) in connection with tax obligations of Nos Seguro N.V. (“Nos Seguro”), and have requested Boogaard to pay any amount owed to Nos Seguro directly to the Tax Authorities. In connection with the foregoing, and for the avoidance of any doubt, please note as follows.

On October 11, 2017 we received a request from Nos Seguro for our cooperation to the transfer of the part of Nos Seguro’s portfolio that consists of insurance policies between insured clients and our insurance company to Boogaard.

The aforementioned request specifically provided that Boogaard, as part of the transfer, would pay our insurance company a sum of AWG 253.413,- as (partial) set-off of Nos Seguro’s debt. Accordingly, as a consequence of our insurance company’s cooperation to this transfer of the portfolio, Nos Seguro’s debt towards our insurance company also transferred to Boogaard but only for the amount stated in the request. We note that the request also provided that the aforementioned sum would be subject to a possible adjustment after finalization by Boogaard of a due diligence carried out in respect of (out part of) the portfolio.

(…)

It goes without saying that our cooperation with the aforementioned request was based on the condition that Boogaard (and not Nos Seguro) would directly owe us and pay us the above referenced sum in the manner as indicated per request. Taking into account the foregoing we are of the position that Boogaard directly owes us the aforementioned amount, and as such, you are hereby kindly requested to inform the Tax Authorities accordingly.

(…)“.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

in de hoofdzaak

3.1

New India vordert na wijziging van eis dat het Gerecht bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Nos Seguro veroordeelt tot het betalen aan New India van een bedrag van Afl. 53.911,43, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 april 2018 tot de dag der algehele voldoening, alsmede vermeerderd met de buitengerechtelijke incassokosten conform het liquidatietarief en met veroordeling van Nos Seguro tot betaling van de proceskosten.

3.2

Nos Seguro voert hiertegen verweer en vordert dat het Gerecht bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, New India niet-ontvankelijk verklaart in haar vordering, althans die aan haar te ontzeggen en met veroordeling van New India tot betaling van de proceskosten.

in vrijwaring

3.3

Nos Seguro vordert dat het Gerecht Boogaard veroordeelt tot betaling aan New India van hetgeen waartoe zij in de hoofdzaak zal worden veroordeeld en met veroordeling van Boogaard tot betaling van de proceskosten.

3.4

Boogaard voert hiertegen verweer en vordert dat het Gerecht Nos Seguro niet-ontvankelijk verklaart in haar vordering, althans de vordering van Nos Seguro afwijst, dan wel een eventuele toewijzing van de vordering niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren en met veroordeling van Nos Seguro tot betaling van de proceskosten.

4 DE BEOORDELING

in de hoofdzaak

4.1

New India stelt dat Nos Seguro aan haar een bedrag van Afl. 53.911,43 verschuldigd is wegens geinde maar niet afgedragen verzekeringspremies over de periode van oktober 2017 tot en met 31 december 2017. Verder stelt New India dat Nos Seguro tot 1 april 2018 de tijd had om deze verzekeringspremies aan haar af te dragen, dit niet is gebeurd en dat de hoofdsom met ingang van 1 april 2018 opeisbaar is geworden. New India grondt haar vordering erop dat Nos Seguro tekort is geschoten in de nakoming van de in opdracht van en ten behoeven van de verzekerden gesloten verzekeringsovereenkomst(en) en geinde maar niet afgedragen verzekeringspremies.

4.2

Nos Seguro betwist de vordering niet, maar stelt dat niet zij maar Boogaard gehouden is het verschuldigde bedrag aan New India te betalen. Ter onderbouwing van haar standpunt stelt Nos Seguro dat zij in oktober 2017 samen met New India en Boogaard aan tafel heeft gezeten en dat tussen hen is afgesproken dat Boogaard de openstaande schuld van Nos Seguro bij New India rechtstreeks aan New India zou betalen. Het verweer van Nos Seguro is door New India betwist en komt naar het oordeel van het Gerecht zonder nadere motivering, niet vast te staan. Nos Seguro heeft geen stukken in het geding gebracht waaruit zou blijken dat partijen een dergelijke afspraak hebben gemaakt. Het lag op de weg van Nos Seguro als professionele partij om de volgens haar gemaakte afspraken te formaliseren, bijvoorbeeld door het opmaken van een akte van cessie. Dat zij de volgens haar gemaakte afspraak niet heeft geformaliseerd komt voor haar rekening en risico.

4.3

Zoals New India terecht stelt, geldt de koopovereenkomst tussen Nos Seguro en Boogaard alleen tussen hen onderling en niet tegenover New India. De verzekeringsovereenkomst tussen New India en Nos Seguro staat los van de koopovereenkomst tussen Nos Seguro en Boogaard. Dat Nos Seguro bij brief van 11 oktober 2017 de medewerking van New India heeft verzocht en New India die medewerking bij e-mailbericht 13 december 2017 heeft verleend doet aan het voorgaande niet af. Ook de betaling door Boogaard van een gedeelte van de schuld van Nos Seguro aan New India doet daaraan niet af. New India kan geen nakoming vorderen van Boogaard. Het betreffen namelijk verschillende overeenkomsten tussen specifieke partijen. Om deze reden kunnen de overige stellingen van Nos Seguro, dat de vordering op Boogaard nog niet opeisbaar is of dat reeds door Boogaard is betaald, buiten beschouwing blijven.

4.4

Gelet op het voorgaande komt vast te staan Nos Seguro tekort is geschoten in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens New India. De gevorderde hoofdsom van Afl. 53.911,43 zal worden toegewezen.

4.5

Nos Seguro heeft geen verweer gevoerd tegen de gevorderde wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Beide vorderingen zullen om die reden als onweersproken worden toegewezen. De wettelijke rente zal overeenkomstig de vordering worden toegewezen vanaf 1 april 2018.

4.6

De buitengerechtelijke incassokosten zullen conform het procesreglement 2018 worden toegewezen tot een bedrag van Afl. 2.250,-, zijnde 1,5 punt van het liquidatietarief 6.

4.7

Nos Seguro zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van de procedure worden veroordeeld.

in vrijwaring

4.8

Zoals reeds in de hoofdzaak is geoordeeld, is Boogaard geen partij bij de verzekeringsovereenkomst tussen New India en Nos Seguro, waarop onderhavige vordering van New India is gegrond. Voorts is, zoals hiervoor ook reeds is overwogen, niet komen vast te staan dat er tussen Nos Seguro en Boogaard een zodanige rechtsverhouding bestond dat Boogaard verplicht zou zijn om de veroordeling van Nos Seguro in de hoofdzaak te dragen. Om die reden zal de vordering in vrijwaring jegens Boogaard worden afgewezen.

4.9

Nos Seguro zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van de procedure worden veroordeeld.

5 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

in de hoofdzaak

- veroordeelt Nos Seguro tot betaling aan New India van een bedrag van Afl. 53.911,43, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 april 2018 tot de dag waarop volledig zal zijn betaald, alsmede tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten ad Afl. 2.250,-;

- veroordeelt Nos Seguro in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van New India worden begroot op Afl. 1.810,- aan griffierecht, Afl. 1.282,09 aan explootkosten en Afl. 3.000,- aan gemachtigdensalaris (naar rato van 2 punten van het liquidatietarief 6 van het procesreglement 2018);

- verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst het meer of anders gevorderde af;

in vrijwaring

- wijst de vordering af;

- veroordeelt Nos Seguro in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Boogaard worden begroot op Afl. 1.500,- aan gemachtigdensalaris (naar rato van 1 punt van het liquidatietarief 6 van het procesreglement 2018).

Dit vonnis is gewezen door mr. S. Verheijen, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 29 april 2020 in aanwezigheid van de griffier.